ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

珍珠

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -珍珠-, *珍珠*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
珍珠[zhēn zhū, ㄓㄣ ㄓㄨ, ] pearl; also written 真珠, #7,606 [Add to Longdo]
珍珠[Zhēn zhū gǎng, ㄓㄣ ㄓㄨ ㄍㄤˇ, ] Pearl Harbor (Hawaii), #35,017 [Add to Longdo]
无价珍珠[wú jià zhēn zhū, ㄨˊ ㄐㄧㄚˋ ㄓㄣ ㄓㄨ, / ] Pearl of Great Price [Add to Longdo]
珍珠奶茶[zhēn zhū nǎi chá, ㄓㄣ ㄓㄨ ㄋㄞˇ ㄔㄚˊ, ] pearl milk tea (Taiwan); tapioca milk tea; also known as bubble milk tea [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- The pearls are in her room.[CN] - 珍珠在她的房間裏. Grand Hotel (1932)
I'm not getting those pearls, neither are you.[CN] 我不想偷那個珍珠了, 你也不能偷. Grand Hotel (1932)
That's why I wanted your pearls.[CN] 那是我想要你珍珠的原因. Grand Hotel (1932)
Pearls are cold.[CN] 珍珠是冷的. Grand Hotel (1932)
I told you I'd get those pearls tonight, didn't I?[CN] 我說過今晚我就會拿到珍珠, 對不對? Grand Hotel (1932)
The pearls, if they were to break....[CN] 珍珠, 如果它們要是碎了... Grand Hotel (1932)
-This is milk oil.[CN] 那什么 这个是珍珠粉还有貂油 Episode #1.4 (2004)
The pearls don't break.[CN] 珍珠不會碎的. Grand Hotel (1932)
- With the pearls.[CN] - 要拿著珍珠走. Grand Hotel (1932)
Why did you bring the pearls?[CN] 你為什麼還拿著珍珠項鏈? Grand Hotel (1932)
- With the pearls.[CN] - 拿著珍珠走. Grand Hotel (1932)
To give you these pearls?[CN] 为了给你这些珍珠 The Scarlet Empress (1934)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top