ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

写本

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -写本-, *写本*
Japanese-English: EDICT Dictionary
写本[しゃほん, shahon] (n) manuscript; written copy; codex [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Cosby's argument concerns the reliability of the Hette Manuscript.コズビの議論はヘッテ写本の信頼性に関するものである。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's the Nowell Codex.[JA] ノウェルの古写本 Provenance (2014)
Where's your sketchpad?[CN] 你的速写本呢? The Black Dahlia (2006)
It is. It's a codex.[JA] そう 写本 Look Before You Leap (2014)
I'm writing a novel myself.[CN] 我准备写本小说 A Life Less Ordinary (1997)
Does Dad know? You could fill a book, a lot of books, with things Dad doesn't know.[CN] 你可以把老爸不知道的写本书 很多书了 Ratatouille (2007)
Your father wrote a book about people with... abilities.[CN] 你父亲写本书 有关人具有特殊能力 Chapter Four 'Collision' (2006)
I think the codex was the real draw.[JA] この写本は話題になる Look Before You Leap (2014)
Why can't you write an ordinary book?[CN] 你为何不写本普通的书 Young Adam (2003)
I shall begin a new book.[CN] 幸好我还有笔 我应该开始写本新书 Episode #1.4 (2001)
I'd love to write a book, but unfortunately I don't have a pen.[CN] 我很想写本书 但不幸的是我没有笔 Most Cigarettes in a Mouth (2003)
They threw away hebrew manuscripts[JA] ヘブライ語の 写本を配った The Man from Earth (2007)
But that's okay. We can go back and rewrite the book of "David and Jordy."[CN] 不过算了,我们可以涛声依旧, 重新写本书,书名叫 "David and Jordy" After Sex (2007)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
写本[しゃほん, shahon] manuscript [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top