ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -砲-, *砲*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[砲, pào, ㄆㄠˋ] gun, cannon
Radical: Decomposition: 石 (shí ㄕˊ)  包 (bāo ㄅㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] stone,  Rank: 7,465

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pào, ㄆㄠˋ, / ] gun; cannon, #5,034 [Add to Longdo]
鞭炮[biān pào, ㄅㄧㄢ ㄆㄠˋ, / ] firecrackers; a string of small firecrackers, #10,912 [Add to Longdo]
大炮[dà pào, ㄉㄚˋ ㄆㄠˋ, / ] big gun; cannon; artillery; one who talks big; trad. form 大炮 also used, #14,654 [Add to Longdo]
火炮[huǒ pào, ㄏㄨㄛˇ ㄆㄠˋ, / ] cannon; gun; artillery, #15,514 [Add to Longdo]
炮轰[pào hōng, ㄆㄠˋ ㄏㄨㄥ, / ] to bombard; to bomb; trad. also written 炮轟, #22,859 [Add to Longdo]
炮击[pào jī, ㄆㄠˋ ㄐㄧ, / ] to shell; to bombard; bombardment, #26,141 [Add to Longdo]
炮台[pào tái, ㄆㄠˋ ㄊㄞˊ, / ] battery, #31,018 [Add to Longdo]
开炮[kāi pào, ㄎㄞ ㄆㄠˋ, / ] to open fire, #36,207 [Add to Longdo]
重炮[zhòng pào, ㄓㄨㄥˋ ㄆㄠˋ, / ] heavy artillery, #44,480 [Add to Longdo]
炮手[pào shǒu, ㄆㄠˋ ㄕㄡˇ, / ] gunner; artillery crew, #45,074 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ほうげき, hougeki] (n ) การระดมยิง

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ほう, hou] (n,n-suf) gun; cannon; artillery; ordnance; (P) [Add to Longdo]
[ほうえん, houen] (n) gunsmoke; smoke of cannon [Add to Longdo]
煙弾雨[ほうえんだんう, houendan'u] (n) the smoke of guns and a rain of bullets or shells [Add to Longdo]
[ほうか, houka] (n) gunfire; fire; (P) [Add to Longdo]
[ほうかん, houkan] (n) gunboat [Add to Longdo]
艦外交[ほうかんがいこう, houkangaikou] (n) gunboat diplomacy [Add to Longdo]
[ほうがん, hougan] (n) shell; shots; cannon ball [Add to Longdo]
丸投げ[ほうがんなげ, hougannage] (n) the shot put [Add to Longdo]
[ほうきん, houkin] (n) gun metal [Add to Longdo]
[ほうげき, hougeki] (n,vs) bombarding; shelling; bombardment; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He is a daredevil.あいつは無鉄な男だ。
Willie accidentally let off his father's shotgun and made a hole in the wall.ウィリーは誤って父親の猟銃を発し、壁に穴を開けた。
This job is not for any person in the battery.この仕事はその兵中隊のだれにもできない。
This job is not for every person in the battery.この仕事はその兵中隊のみんなにできるものではない。
The soldiers were exposed to the enemy's fire.その兵士たちは敵の火にさらされた。
The police came as soon as they heard the gun fire.ピストルの発の音を聞いてすぐに警察がやってきた。
That's just a shot in the dark. How do you think you'll succeed by just acting on the spur of the moment like that?闇夜に鉄じゃあるまいし、そんな場当たり的なやり方でうまくいくとは思えないよ。
We fired guns at the enemy.我々は敵に向かって大を撃った。
The police officer fired a blank.警察は空を撃った。
The police compared the fingerprints on the gun with those on the door.警察は鉄の指紋とドアの指紋とを見くらべた。
In the U.S., as many as 216 million firearms are said to be in private hands.合衆国では2億1600万丁もの鉄類が、民間の手にあるという。
The commander gave orders that his men fire at once.司令官は部下に向かって直ちに発するよう命令を発した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We attack with gunfire continued,[JA] 我々は撃で攻撃を続ける Guardians (2017)
! You're going to shoot?[JA] 発する気! Attraction (2017)
Hammer Space Station is a cannon,[JA] 宇宙ステーションの大 Guardians (2017)
-Fuck you.[CN] -給你一 The Girl Next Door (2004)
[gunfire][JA] [火] 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2017)
Three days later, his platoon got pinned down by German artillery.[CN] 三天後 他那一排受困於德國大的火力 The Majestic (2001)
Always with the big words.[CN] 還是那麼愛打 The Girl Next Door (2004)
If we could even get close enough, they'll start firing, and we'll fire back.[JA] 近づいたら 彼女たちは発し こっちも応戦する Say Yes (2017)
She was cut down by shrapnel. It was quick.[CN] 她被彈碎片擊中 發生的那麼突然 Enemy at the Gates (2001)
How charmingly ghetto.[CN] 癵チ跋摆 How High (2001)
Three hours of artillery. Three hours only. Let's go.[CN] 三個小時的火 僅三個小時走吧 The Devil's Brigade (1968)
Dude, I'm gonna do that little guy when he gets here.[CN] 老大,等那小傢伙一到 我要送他一 The Girl Next Door (2004)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ほう, hou] GEWEHR, KANONE [Add to Longdo]
[ほうへい, houhei] Artillerie, Artillerist [Add to Longdo]
[ほうげき, hougeki] Bombadierung, Feuerueberfall [Add to Longdo]
[ほうか, houka] -Feuer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top