ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-written-

R IH1 T AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: written, *written*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
written(vt) กิริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ write, See also: เขียน
written(vt) กิริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ write, See also: เขียน
written(adj) ซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษร (มักใช้วางหน้าคำนามมากกว่าหลังกริยา be)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
written(ริท'เทิน) v. กริยาช่อง 3 ของ write adj. เป็นลายลักษณ์อักษร

English-Thai: Nontri Dictionary
written(vt pp ของ) write

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
writtenA book written in a colloquial style.
writtenA certain movie was novelized - rather it was a scenario written for a movie was expanded as a novel and localized to Japanese.
writtenActors, artists, musicians, and writers may use many forms including spoken and written words, actions, colors and sounds.
writtenAfter the exam we compared the answers we had written.
writtenAll answers must be written according to the instructions.
writtenArabic is written from right to left.
writtenAs it had been written in haste, the report was poor.
writtenAs it is written in simple English, this book is easy to read.
writtenAs it was written in haste, the book has many faults.
writtenAs she hasn't written to me, I don't know what time she will arrive.
writtenAs their language had no written form, the natives expressed a deed or event in carvings.
writtenBecause it is written in simple English even a child can understand it.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WRITTEN R IH1 T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
written (v) rˈɪtn (r i1 t n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kündigungsschreiben { n }written notice [Add to Longdo]
Schriftform { f }; in schriftlicher Formwritten form; in writing [Add to Longdo]
Textkommunikation { f }written communication [Add to Longdo]
schriftlich { adj } | schriftliches Angebot | auf schriftlichem Wege | in schriftlicher Formwritten | written offer | in writing | in writing; in written form [Add to Longdo]
zurückgeschriebenwritten back [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Write \Write\, v. t. [imp. {Wrote}; p. p. {Written}; Archaic
   imp. & p. p. {Writ}; p. pr. & vb. n. {Writing}.] [OE. writen,
   AS. wr[imac]tan; originally, to scratch, to score; akin to
   OS. wr[imac]tan to write, to tear, to wound, D. rijten to
   tear, to rend, G. reissen, OHG. r[imac]zan, Icel. r[imac]ta
   to write, Goth. writs a stroke, dash, letter. Cf. {Race}
   tribe, lineage.]
   [1913 Webster]
   1. To set down, as legible characters; to form the conveyance
    of meaning; to inscribe on any material by a suitable
    instrument; as, to write the characters called letters; to
    write figures.
    [1913 Webster]
 
   2. To set down for reading; to express in legible or
    intelligible characters; to inscribe; as, to write a deed;
    to write a bill of divorcement; hence, specifically, to
    set down in an epistle; to communicate by letter.
    [1913 Webster]
 
       Last night she enjoined me to write some lines to
       one she loves.            --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I chose to write the thing I durst not speak
       To her I loved.            --Prior.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence, to compose or produce, as an author.
    [1913 Webster]
 
       I purpose to write the history of England from the
       accession of King James the Second down to a time
       within the memory of men still living. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   4. To impress durably; to imprint; to engrave; as, truth
    written on the heart.
    [1913 Webster]
 
   5. To make known by writing; to record; to prove by one's own
    written testimony; -- often used reflexively.
    [1913 Webster]
 
       He who writes himself by his own inscription is like
       an ill painter, who, by writing on a shapeless
       picture which he hath drawn, is fain to tell
       passengers what shape it is, which else no man could
       imagine.               --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {To write to}, to communicate by a written document to.
 
   {Written laws}, laws deriving their force from express
    legislative enactment, as contradistinguished from
    unwritten, or common, law. See the Note under {Law}, and
    {Common law}, under {Common}, a.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Written \Writ"ten\,
   p. p. of {Write}, v.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 written
   adj 1: set down in writing in any of various ways; "written
       evidence" [ant: {spoken}]
   2: systematically collected and written down; "written laws"
     [ant: {unwritten}]
   3: written as for a film or play or broadcast [syn: {scripted},
     {written}] [ant: {unscripted}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top