ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -段-, *段*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[, duàn, ㄉㄨㄢˋ] section, piece, division
Radical: , Decomposition:   ?  殳 [shū, ㄕㄨ]
Etymology: [ideographic] A hand using a chisel 殳 to cut stone, Rank: 567

KANJIDIC with stroke order from AnimCJK
[] Meaning: grade; steps; stairs
On-yomi: ダン, タン, dan, tan
Radical: , Decomposition:     
Rank: 479

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[duàn, ㄉㄨㄢˋ, ] surname Duan; paragraph; section; segment #774 [Add to Longdo]
[jiē duàn, ㄐㄧㄝ ㄉㄨㄢˋ, / ] stage; section; phase; period #1,067 [Add to Longdo]
[shǒu duàn, ㄕㄡˇ ㄉㄨㄢˋ, ] method; means (of doing sth); strategy; trick #1,338 [Add to Longdo]
[shí duàn, ㄕˊ ㄉㄨㄢˋ, / ] time interval; work shift; time slot; the twelve two hour divisions of the day #7,155 [Add to Longdo]
[dì duàn, ㄉㄧˋ ㄉㄨㄢˋ, ] section; district #7,300 [Add to Longdo]
现阶[xiàn jiē duàn, ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄝ ㄉㄨㄢˋ, / ] at the present stage #10,132 [Add to Longdo]
[jiē duàn xìng, ㄐㄧㄝ ㄉㄨㄢˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] in stages; step by step #10,634 [Add to Longdo]
[bō duàn, ㄅㄛ ㄉㄨㄢˋ, ] wave band #18,865 [Add to Longdo]
[duàn luò, ㄉㄨㄢˋ ㄌㄨㄛˋ, ] part; paragraph #21,872 [Add to Longdo]
[shēn duàn, ㄕㄣ ㄉㄨㄢˋ, ] a woman's physique; posture on stage #22,737 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[だんさ, dansa] (n) ผิวต่างระดับ (วิศวะ), ระดับขั้นบรรทัด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[だんかい, dankai] (n) ขั้นตอน ระดับชั้น ลำดับ อันดับ
[だんだん, dandan] ค่อยๆ ; ทีละเล็กทีละน้อย

Japanese-English: EDICT Dictionary
[だん, dan] (n) (1) step; stair; (flight of) steps; (row of) stitches; columns (of print); (2) grade; rank; level; (ctr) (3) counter for breaks in written language (or speech, etc.); (P) #965 [Add to Longdo]
[だんかい, dankai] (n) grade; level; stage; class; phase; steps; order; gradation; (P) #1,941 [Add to Longdo]
[だんらく, danraku] (n) (1) paragraph; (2) end; stopping place; conclusion; (P) #8,937 [Add to Longdo]
[だんい, dan'i] (n) dan; grade (of black belt) #18,151 [Add to Longdo]
々(P);[だんだん, dandan] (n, adv-to, adv) gradually; by degrees; (P) [Add to Longdo]
々畑;畑;畠;々畠[だんだんばたけ, dandanbatake] (n) terraced fields; terraced farm [Add to Longdo]
を取る[だんをとる, danwotoru] (exp, v5r) to get a black belt; to obtain a degree (in judo) [Add to Longdo]
シフト[だんシフト, dan shifuto] (n) { comp } case shift [Add to Longdo]
ボール[だんボール(P);ダンボール, dan bo-ru (P); danbo-ru] (n) (corrugated) cardboard; (P) [Add to Longdo]
ボール箱[だんボールばこ, dan bo-ru bako] (n) cardboard box [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
For four years, he cut the grass at the original price, but I noticed that toward the end of that year, he had a helper with him quite often.4年間は彼は最初の値で芝を刈ってくれたが、その年の終わりに彼はしょっちゅう手伝いを連れていることに気がついた。
Iris, what do you usually eat for breakfast?アイリス、君は普朝食は何を食べているの? [ M ]
That place's food is great and their prices are good but the fly in the ointment is their terrible location.あそこの食べ物はうまいし値も安いが、地の利が悪いのが難点だね。
It is better for you to act by legal means.あなたは合法的手で行動する方がよい。
You can get a good food for a modest sum at the restaurant.あのレストランなら、妥当な値でいい料理が食べられますよ。
That yellow sweater costs twice as much as this blue one.あの黄色のセーターはこのブルーのセーターの2倍の値である。
The price of that bicycle was too high.あの自転車の値は高すぎました。
They mark down goods at that shop.あの店では商品を値下げして値がつけてある。
In America rice can be bought for a fifth of what it costs in Japan.アメリカなら、米は日本の五分の一の程度の値で手に入ります。
The USA will only use air strikes in the country as a last resort.アメリカは最後の手としてしかその国を空爆しないだろう。
All possible means have been tried.あらゆる可能な手をつくしてみた。
We tried all means possible.あらゆる可能な手を選びました。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Lady Kriemhild, that you let these heroes whom you could not defeat in battle be annihilated in fiery distress![CN] 克裏米爾特夫人 你沒法用手裏的武器戰勝對手! 卻用這樣下三濫的手把他們全部燒死了! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
" Their love took no end "[CN] 爱情没有尽头 The Blue Angel (1930)
I cosset it inside of me, even if I feel that my life has reached its end.[CN] 虽然,我感觉快油尽灯枯了 但我的内心依旧珍惜这 Seduction (1929)
Come here in 1 minute, run if you have to Right now?[CN] 一分钟之内马上赶回来 小允我现在离家有一距离 Episode #1.7 (2004)
When I checked the lake, I found they went there the night he disappeared and they also left it together.[JP] ボートを降りたら 夫は急いでた 妻に払わせ 階を駆け上った Too Late for Tears (1949)
"I will tell you about it."[CN] 我给你讲讲这经历... The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
And what is there of my ring?[JP] ダイヤの値 知ってるか? Scarlet Street (1945)
I love painting.[JP] すごい値なのよ! Scarlet Street (1945)
Duan![CN] Funeral March (2001)
And I hope, sir, that will conclude all possible toasts.[JP] 乾杯はこれで一落に してもらわんとな And Then There Were None (1945)
How much would bowls and dishes sell for?[CN] 一个值多少钱 如果我们崔允在现阶 Episode #1.2 (2004)
At last, when we were all worn out we hit a compromise his price.[JP] の交渉をした 結局 俺たちは疲れ切り... 折り合うことにした Detour (1945)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シフト[だんシフト, dan shifuto] case shift [Add to Longdo]
[だんかい, dankai] stage, steps, order, class, phase [Add to Longdo]
階的詳細化[だんかいてきしょうさいか, dankaitekishousaika] stepwise refinement [Add to Longdo]
[だんらく, danraku] paragraph [Add to Longdo]
落の見出し[だんらくのみだし, danrakunomidashi] paragraph header [Add to Longdo]
落名[だんらくめい, danrakumei] paragraph-name [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[だん, dan] Stufe, Treppe, Grad, Spalte, Kolumne [Add to Longdo]
々畑[だんだんばたけ, dandanbatake] terrassenfoermige_Felder [Add to Longdo]
取り[だんどり, dandori] Programm, Plan, Vorbereitung [Add to Longdo]
[だんかい, dankai] Stufe, Stadium [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top