ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

真珠

   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -真珠-, *真珠*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
真珠[zhēn zhū, ㄓㄣ ㄓㄨ, ] pearl; also written 珍珠 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
真珠[しんじゅ, shinju] (n) มุก, ไข่มุก

Japanese-English: EDICT Dictionary
真珠[しんじゅ, shinju] (n) pearl; (P) [Add to Longdo]
真珠[しんじゅがい, shinjugai] (n) (See 阿古屋貝) pearl oyster (esp. Marten's pearl oyster, Pinctada fucata martensii) [Add to Longdo]
真珠[しんじゅこう, shinjukou] (n) pearl iridescence [Add to Longdo]
真珠婚式[しんじゅこんしき, shinjukonshiki] (n) pearl wedding (anniversary) [Add to Longdo]
真珠細工[しんじゅざいく, shinjuzaiku] (n) pearl work [Add to Longdo]
真珠[しんじゅしつ, shinjushitsu] (n) mother-of-pearl [Add to Longdo]
真珠取り[しんじゅとり, shinjutori] (n) pearl fishing; pearl diver [Add to Longdo]
真珠[しんじゅしゅ, shinjushu] (n) cholesteatoma; pearl tumor; pearl tumour [Add to Longdo]
真珠[しんじゅいろ, shinjuiro] (n) pearl gray; pearl grey [Add to Longdo]
真珠[しんじゅそう, shinjusou] (n) mother-of-pearl [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
These pearls look real.この真珠は本物そっくりだ。
These pearls are genuine, not artificial.これらの真珠は人造ではなく本物です。
I've never seen a pearl of such magnitude!こんなに大きな真珠は見たことがない。
Good care should be taken of the pearl.その真珠は大切にしなくてはいけない。
The lady wore a necklace of pearls.その婦人は真珠のネックレスをかけていた。
It is merely an imitation pearl.それは贋の真珠にすぎない。
Hawaii is often referred to as "The Pearl of the Pacific."ハワイはよく「太平洋の真珠」だと言われる。
Whoever finds us will take the pearl.見つかったが最後、真珠は取り上げられてしますぞ。 [M]
Hong Kong is referred to as the Pearl of Asia.香港はアジアの真珠と呼ばれている。
Hoping to cheer up his wife, Tom bought her a beautiful pearl necklace.妻を元気付けようとして、トムは美しい真珠のネックレスを買ってやった。
The harvest of pearls was small.真珠の収穫高は少なかった。
He who would search for pearls must dive deep.真珠を探したいと思う者は深くもぐらなければならぬ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because when the Japanese attacked Pearl harbor, I took it personal.[JA] 日本軍が真珠湾を攻撃した時 それを自分のこととして受け取り Hacksaw Ridge (2016)
He's getting turned away at the pearly gates right about now.[JA] 今頃は真珠の門 辺りだな Down the Mississippi (2015)
It's made from crushed mother of pearl and it's super high-end.[JA] それは圧壊真珠層から 作られて超最高級 Broken Dolls (2013)
You who weep molten pearls of innocent tears, dry them, dear nippers.[JA] 真珠のような 純真な涙を流すおまえたち、 涙を拭くんだ、 親愛なる子どもたちよ。 Pan (2015)
A pearl.[JA] - 真珠ですね Rock the Kasbah (2015)
May let the god bless you![CN] 让真珠保佑你! The White Balloon (1995)
I first would refuse him with tossing curls and let the old earth take a couple of whirls till he plied me with tears in lieu of pearls.[JA] "私は髪を弄って知らないフリ" "時が過ぎるのに任せた" "贈物の真珠が涙に変わるまで" Previews (2012)
Did the Εmperor order the attack on Pearl Ηarbor?[JA] 天皇は真珠湾攻撃を 命令しましたか? Emperor (2012)
- Maybe some pearls?[JA] 真珠とか Jersey Boys (2014)
Τhree months before Pearl Ηarbor,[JA] 真珠湾攻撃の3か月前 Emperor (2012)
If a black hole is an oyster, then the singularity's the pearl inside.[JA] ブラックホールが貝なら 特異点は中の真珠 Interstellar (2014)
at Ηirohito's side constantly from Pearl Ηarbor to Ηiroshima.[JA] 真珠湾攻撃から広島原爆投下に 至るまで常に天皇サイドについた Emperor (2012)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
真珠[しんじゅ, shinju] -Perle [Add to Longdo]
真珠[しんじゅわん, shinjuwan] Pearl_Harbour [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top