ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พิพากษา

   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พิพากษา-, *พิพากษา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิพากษา[V] sentence, See also: deliver judgement, decide, judge, Syn. พิพากษ์, ตัดสิน, ชี้ขาด, ตัดสินคดี, Example: ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องจำเลยที่ซื้อเสียง แต่ให้ยึดเงินของกลางไว้, Thai definition: ตัดสินคดีโดยศาล

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พิพากษาก. ตัดสินคดีโดยศาล, เรียกตุลาการผู้ทำหน้าที่ตัดสินดังกล่าว ว่า ผู้พิพากษา, เรียกคำตัดสินนั้น ว่า คำพิพากษา.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The judge won't accept a hung jury. We haven't been here long.ผู้พิพากษาจะไม่ยอมรับแขวนลูกขุน เรายังไม่ได้อยู่ที่นี่มานาน 12 Angry Men (1957)
murder assaulting a Justice of the peace raping a virgin of the white race and statutory rape of a minor of the black race of derailing a train in order to rob the passengers.......โทษฐานความผิดต่อไปนี้ ฆาตกรรม ทำร้ายผู้พิพากษา... ...ข่มขืนหญิงพรหมจรรย์ผิวขาว... ...และพรากผู้เยาว์ ผิวดำ... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
The judge sentenced them to three years in prison, but suspended the sentence.ผู้พิพากษาตัดสินจำคุกพวกเขาถึงสามปีในคุก แต่ระงับประโยค The Godfather (1972)
-Are you a dance judge or something?- คุณเป็นผู้พิพากษาเต้นหรืออะไร? The Godfather (1972)
Also some of the judges. They've all sent gifts.ยังมีบางส่วนของผู้พิพากษา พวกเขาได้ของขวัญที่ส่งไปทั้งหมด The Godfather (1972)
If you interfere, you'll have to appear before the judge and show cause.ถ้าคุณยุ่ง, คุณจะต้องปรากฏตัวต่อหน้าผู้พิพากษาและการแสดงเพราะ The Godfather (1972)
His father was a senior judge, like myselfพ่อเขาเป็นถึงผู้พิพากษาอาวุโสเหมือนผม Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
At 10 o'clock tomorrow morning, you're going up in front of that judge.ที่พรุ่งนี้เช้า 10: 00น คุณกำลังจะขึ้นในด้านหน้าของผู้พิพากษา First Blood (1982)
"A High Court judge confirmed that Mr. Gandhi would've been within his rights to prosecute for assault since neither he nor Mr. Khan resisted arrest.""ผู้พิพากษาศาลสูงยืนยันว่าคานธี มีสิทธิจะฟ้องร้องที่ถูกทำร้าย เพราะทั้งเขาและข่าน ไม่ได้ขัดขืนการจับกุม" Gandhi (1982)
It's being called Judgment Day by...'มีคนบอกว่า มันคือวันพิพากษา.. ' Night of the Living Dead (1990)
We paid off cops. We paid off lawyers. We paid off judges.พวกเราจ่ายส่วยให้ตำรวจ ให้ทนาย และให้พวกผู้พิพากษา Goodfellas (1990)
A couple of congressmen, those two are judges.บางคนจาก วุฒิสภา, สองคนนั่นเป็นผู้พิพากษาThe Young Indiana Jones Chronicles (1992)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พิพากษา[v.] (phiphāksā) EN: deliver judgement ; judge ; give a decision ; decide ; sentence ; bring in verdict   FR: juger ; rendre le verdict ; rendre le jugement ; adjuger
พิพากษาคดี[v. exp.] (phiphāksā khadī) EN: render judgement ; render judgment (Am.)   
พิพากษาประหารชีวิต[v. exp.] (phiphāksā prahānchīwit) EN: sentence to death   FR: condamner à mort
พิพากษายกฟ้อง[v. exp.] (phiphāksā yokføng) EN: dismiss a case   
พิพากษายืน[v. exp.] (phiphāksā yeūn) EN: uphold   
พิพากษาลงโทษ[v. exp.] (phiphāksā longthōt) EN: convict   
พิพากษาให้จำเลยชนะ[v. exp.] (phiphāksā hai jamloēi chana) EN: decide in favour of the defendant   
พิพากษาให้ปล่อย[v. exp.] (phiphāksā hai plǿi) EN: acquit   

English-Thai: Longdo Dictionary
Central Bankruptcy Court(n name org uniq) ศาลล้มละลายกลาง เป็นศาลชั้นต้นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นศาลชำนัญพิเศษ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คดีล้มละลายซึ่งมีลักษณะพิเศษแต่กต่างจากคดีแพ่ง ทั่วไป ได้รับการพิจารณาพิพากษาจากผู้พิพากษาที่มีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษ - อ้างอิงจากhttp://www.judiciary.go.th/bkcc/history.html
precedent(n) คำพิพากษาในคดีก่อน ซึ่งนำมาเป็นมาตรฐานในการตัดสินคดีต่อๆไป

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adjudicate in[PHRV] ตัดสิน, See also: พิพากษา, Syn. arbitrate in
adjudicate on[PHRV] ตัดสิน, See also: พิพากษา, Syn. arbitrate on
bring in a verdict[IDM] ตัดสิน, See also: พิพากษา
decree[VI] พิพากษา, See also: ตัดสินชี้ขาด, ตัดสิน, บัญชา, Syn. command, proclaim, order
decree[VT] พิพากษา, See also: ตัดสินชี้ขาด, ตัดสิน, บัญชา, Syn. command, proclaim, order
judgement[N] พิพากษา, See also: การตัดสินความ, การพิจารณาคดี, Syn. verdict, ruling, decree
pass[VT] ตัดสิน, See also: พิพากษา
pronounce against[PHRV] ตัดสิน, See also: พิพากษา, Syn. pronounce for
rule[VT] ตัดสิน, See also: พิพากษา, ชี้ขาด, Syn. judge, decide
sentence[VT] พิพากษา, See also: ตัดสิน, ตัดสินความ, ชี้ขาด, ลงความเห็น, Syn. doom, fine, penalize, punish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aedile(อี' ๆ ดล์) n. ผู้พิพากษาในสมัยโรมัน (edile)
apparitor(อะพาร์'ริเทอะ) n. จ่าศาล,ผู้ช่วยผู้พิพากษาในศาล
archon(อาร์'คอน) n. หัวหน้าผู้พิพากษาในกรุงเอเธนส์สมัยโบราณ -archonship n.
assessor(อะเซส'เซอะ) n. ผู้ประเมิน,ที่ปรึกษาหรือผู้ช่วยผู้พิพากษา,ผู้ประเมินทรัพย์สินหรืออัตราภาษี. -assessorial adj.
assize(อะไซซ') n. สภานิติบัญญัติ,ศาลอังกฤษที่พิจารณาความโดยข้าหลวงพิเศษ,คำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลชนิดนี้,การไตร่สวน,การนั่งพิจารณาคดี,มาตราการกำหนดราคาสินค้า
beak(บีค) n. จะงอย,ปากนก,ปากกา,ส่วนที่คล้ายจะงอบปาก,จมูก,ผู้พิพากษา,ครู, See also: beaked adj., Syn. bill,nib,neb
bench(เบนชฺ) {benched,benching,benches} n. ม้านั่ง,บัลลังก์ (ตุลาการ) ,ผู้พิพากษา,ศาล,ม้านั่งยาวสำหรับหลายคนนั่ง vt. วาง (ม้านั่ง) ตั้งไว้,วางแสดง,ทำให้นั่งอยู่ที่นั่ง
cadi(คา'ดี,เค'ดี) n. ผู้พิพากษาในชุมชนมุสลิม,ดะโต๊ะ, Syn. kadi
chief justicen. หัวหน้าผู้พิพากษา,อธิบดีศาล, See also: chiefjusticeship n.
decree(ดีครี') n. คำสั่ง,คำบัญชา,คำพิพากษา,พระราชกฤษฎีกา,ประกาศิตของสวรรค์ v. สั่ง,บัญชา,พิพากษา,ประกาศใช้กฎหมาย

English-Thai: Nontri Dictionary
adjudge(vt) พิพากษา,ตัดสิน,ชี้ขาด
beak(n) จะงอยปาก,ปากนก,จมูก,ครู,ผู้พิพากษา
decree(n) กฎ,พระราชกฤษฎีกา,คำสั่ง,คำบัญชา,ประกาศิต,คำพิพากษา
decree(vt) ประกาศพระราชกฤษฎีกา,สั่ง,บัญชา,พิพากษา
doom(n) คำพิพากษา,คำตัดสิน,เคราะห์กรรม,ความหายนะ,ความตาย,ชะตาขาด
doom(vt) พิพากษา,ตัดสิน,ลงโทษ,ชี้ชะตา
fiat(n) คำสั่ง,คำพิพากษา,คำตัดสิน,พระบรมราชโองการ
judge(n) ผู้พิพากษา,ผู้พิจารณา,ผู้ตัดสิน,ตุลาการ
judge(vt) พิพากษา,ตัดสิน,พิจารณา,วิจารณ์,ลงความเห็น
judgment(n) การตัดสิน,การพิจารณา,คำตัดสิน,คำพิพากษา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
convictพิพากษาว่ามีความผิด

German-Thai: Longdo Dictionary
Richter(n) |der, pl. Richter| ผู้พิพากษา
Urteil(n) |das, pl. Urteile| การพิพากษา, การตัดสิน
Richter(n) |der, pl. Richter| ผู้พิพากษา เช่น Wie der Richter mit dieser Situation umgehen wird, ist noch unklar. Grundsätzlich wäre es sinnvoll, wenn er den Anbieter verpflichten könnte, dem Anwender die Schnittstelleninformationen offen zu legen.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top