ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ad-lib

AE1 D L IH1 B   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ad-lib-, *ad-lib*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ad-lib[ADJ] ที่ไม่ได้เตรียมมาก่อน, Syn. ad lib, extemporize
ad-lib[VI] แสดงหรือพูดอย่างไม่ได้เตรียมมาก่อน, Syn. ad lib, extemporize
ad-lib[VT] แสดงหรือพูดอย่างไม่ได้เตรียมมาก่อน, Syn. ad lib, extemporize
ad-lib[ADV] อย่างไม่ได้เตรียมมาก่อน, Syn. ad lib, extemporize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ad-lib(แอดลิบ' แอด' ลิบ) vt., vi. แสดงหรือพูดอย่างไม่ได้เตรียมมาก่อน. -ad-libber n.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll ad-lib something.สิ่งที่ฉันจะพูดกลอนสด The Ugly American (1963)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ad-libHe forgot part of his speech and had to ad-lib for a while.

CMU English Pronouncing Dictionary
AD-LIB AE1 D L IH1 B

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ad-lib (v) ˈæd-lˈɪb (a1 d - l i1 b)
ad-libs (v) ˈæd-lˈɪbz (a1 d - l i1 b z)
ad-libbed (v) ˈæd-lˈɪbd (a1 d - l i1 b d)
ad-libbing (v) ˈæd-lˈɪbɪŋ (a1 d - l i1 b i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
即席[そくせき, sokuseki] (n,adj-no) extempore; impromptu; improvised; ad-lib; off-the-cuff; instant; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ad-lib
   adj 1: with little or no preparation or forethought; "his ad-lib
       comments showed poor judgment"; "an extemporaneous piano
       recital"; "an extemporary lecture"; "an extempore skit";
       "an impromptu speech"; "offhand excuses"; "trying to
       sound offhanded and reassuring"; "an off-the-cuff toast";
       "a few unrehearsed comments" [syn: {ad-lib},
       {extemporaneous}, {extemporary}, {extempore},
       {impromptu}, {offhand}, {offhanded}, {off-the-cuff},
       {unrehearsed}]
   2: said or done without having been planned or written in
     advance; "he made a few ad-lib remarks" [syn: {ad-lib},
     {spontaneous}, {unwritten}]
   n 1: remark made spontaneously without prior preparation; "his
      ad-libs got him in trouble with the politicians"
   v 1: perform without preparation; "he extemporized a speech at
      the wedding" [syn: {improvise}, {improvize}, {ad-lib},
      {extemporize}, {extemporise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top