ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unwritten

AH0 N R IH1 T AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unwritten-, *unwritten*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unwritten(vt) กริยาช่องที่ 2 ของ unwrite

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unwritten(อันริท'เทิน) adj. ไม่ได้เขียนลง, ไม่ใช่ลายลักษณ์อักษร, เป็นวาจา, ว่างเปล่า, เป็นประเพณิ, Syn. traditional

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
unwritten constitutionรัฐธรรมนูญไม่เป็นลายลักษณ์อักษร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
unwritten lawกฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
unwritten lawกฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-There's an unwritten rule for marr--- มีกฎที่ไม่ได้บัญญัติไว้ว่าคนที่แต่งงาน... Mona Lisa Smile (2003)
There is an unwritten rule that you don't mess with the boss's toe tags.มีกฎที่ไม่ได้เขียนไว้คือ อย่ายุ่งกับศพที่หัวหน้าผ่า Kame'e (2011)
Sure sign you've transgressed the unwritten rule of comedy.คุณได้แหกกฏที่รู้กันของการแสดงตลก The But in the Joke (2012)
There's an unwritten Purge rule, Sergeant.Sergeant. The Purge: Anarchy (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร[kotmāi thī mai pen lāilakaksøn] (n, exp) EN: unwritten law  FR: loi non écrite [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
UNWRITTEN AH0 N R IH1 T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unwritten (j) ˌʌnrˈɪtn (uh2 n r i1 t n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不成文法[bù chéng wén fǎ, ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄨㄣˊ ㄈㄚˇ, ] unwritten law, #189,114 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
白いままの紙[しろいままのかみ, shiroimamanokami] (n) blank (unwritten) paper [Add to Longdo]
不文[ふぶん, fubun] (adj-no) (1) unwritten; (2) illiterate; uneducated; (n) (3) poor writing [Add to Longdo]
不文憲法[ふぶんけんぽう, fubunkenpou] (n) unwritten constitution [Add to Longdo]
不文法[ふぶんほう;ふぶんぽう, fubunhou ; fubunpou] (n) unwritten law; common law [Add to Longdo]
不文律[ふぶんりつ, fubunritsu] (n) unwritten law; unwritten rule; common law; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unwritten \Un*writ"ten\, a.
   1. Not written; not reduced to writing; oral; as, unwritten
    agreements.
    [1913 Webster]
 
   2. Containing no writing; blank; as, unwritten paper.
    [1913 Webster]
 
   {Unwritten doctrines} (Theol.), such doctrines as have been
    handed down by word of mouth; oral or traditional
    doctrines.
 
   {Unwritten law}. [Cf. L. lex non scripta.] That part of the
    law of England and of the United States which is not
    derived from express legislative enactment, or at least
    from any enactment now extant and in force as such. This
    law is now generally contained in the reports of judicial
    decisions. See {Common law}, under {Common}.
 
   {Unwritten laws}, such laws as have been handed down by
    tradition or in song. Such were the laws of the early
    nations of Europe.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unwritten
   adj 1: based on custom rather than documentation; "an unwritten
       law"; "rites...so ancient that they well might have had
       their unwritten origins in Aurignacian times"-
       J.L.T.C.Spence [ant: {written}]
   2: using speech rather than writing; "an oral tradition"; "an
     oral agreement" [syn: {oral}, {unwritten}]
   3: said or done without having been planned or written in
     advance; "he made a few ad-lib remarks" [syn: {ad-lib},
     {spontaneous}, {unwritten}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top