Search result for

spontaneous

(56 entries)
(0.0054 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spontaneous-, *spontaneous*, spontaneou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spontaneous[ADJ] ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติ, See also: เป็นไปเอง, ซึ่งเกิดขึ้นเอง, โดยสัญชาตญาณ, Syn. natural, unconscious, unplanned, instinctive, Ant. studied, cautious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spontaneous(สพอนเท'เนียส) adj. เกิดขึ้นโดยตัวของมันเอง,เกิดขึ้นเอง,เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ,โดยสัญชาตญาณ,จากภายใน,โดยทันที., See also: spontaneousness n., Syn. instinctive,involuntary,natural

English-Thai: Nontri Dictionary
spontaneous(adj) โดยตนเอง,เป็นปกติวิสัย,โดยธรรมชาติ,คล่อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spontaneous-เกิดเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spontaneous abortionการแท้งเอง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
spontaneous abortion; miscarriageการแท้งเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spontaneous combustionการเผาไหม้เกิดเอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
spontaneous declarationคำกล่าวโดยไม่ทันคิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
spontaneous fractureกระดูกหักเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spontaneous migrationการย้ายถิ่นที่เกิดขึ้นเอง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
spontaneous pneumothoraxภาวะโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศชนิดเกิดเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spontaneous; naturalizedเกิดเอง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Spontaneous fissionฟิชชันเกิดเอง, การแบ่งแยกนิวเคลียสที่เกิดขึ้นโดยไม่มีตัวกระตุ้นจากภายนอก ไอโซโทปของธาตุหนักหลายชนิดสลายตัวในลักษณะนี้เป็นส่วนใหญ่ เช่น แคลิฟอร์เนียม-252 เฟอร์เมียม-257 และ ไอน์สไตน์เนียม-255 วัสดุเกิดฟิชชันได้ทุกชนิดสามารถเกิดกระบวนการนี้ได้เช่นกันเป็นบางครั้ง [นิวเคลียร์]
spontaneous generationสิ่งมีชีวิตสามารถเกิดขึ้นได้เองจากสิ่งไม่มีชีวิต, ทฤษฎีที่เชื่อว่าสิ่งมีชีวิตมีกำเนิดมาจากสิ่งไม่มีชีวิตได้โดยตนเอง ไม่ใช่โดยวิวัฒนาการ เช่น เชื่อว่าปลาเกิดมาจากโคลนตม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Spontaneous Migration การย้ายถิ่นที่เกิดขึ้นเอง
การย้ายถิ่นโดยสมัครใจ หรือการย้ายถิ่นเสรีเป็นการย้ายถิ่นที่เกิดจากการริเริ่มตัดสินใจที่จะย้าย ถิ่นโดยอิสระของผู้ย้ายถิ่นหลายคนร่วมกัน [สิ่งแวดล้อม]
Spontaneous mutationsการกลายพันธุ์เกิดเอง, การเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ (DNA) ของเซลล์สิ่งมีชีวิต ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ ที่มีอยู่ในธรรมชาติ เช่น แสงแดด อุณหภูมิ หรือเกิดจากความผิดพลาดในกระบวนการสร้างและซ่อมแซมดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิตนั้น [นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That's because you haven't done anything stupid, spontaneous, or even vaguely interesting since you were 17.นั่นเพราะว่า คุณทำอะไรสำเร็จ งี่เง่า ปล่อยเป็นไปตามยถากรรม หรือกระทั่งสนใจอะไรจริงจัง ตั้งแต่คุณอายุ 17 Lucky Thirteen (2008)
Was it spontaneous?มันเกิดขึ้นเองใช่มั้ย? Doubt (2008)
Ten people died last night in ohio when a house spontaneously caught on fire.มีคนตายสิบคนเมื่อคืนในโอไฮโอหลังจากบ้านหลังหนึ่งลุกไหม้อย่างฉับพลัน Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
- You told me you were spontaneous. - Yes, I did.คุณเคยบอกผมว่าปล่อยให้ถึงเวลาเอง ใช่ค่ะ The Ugly Truth (2009)
Pricks are spontaneous, they're unpredictable and fun.พวกนี้เป็นธรรมชาติ คาดเดาไม่ได้และน่าสนุก Up in the Air (2009)
ZOE'S MURDER WAS SPONTANEOUS, THOUGH.ถ้าเคสโซอี้เป็นไปตามอารมณ์ Zoe's Reprise (2009)
Little gifts now and then to keep things spontaneous.ของขวัญเล็ก ๆ น้อย ๆ ซึ่งกันและกันเพื่อให้เรื่องต่าง ๆ มันเป็นไปตามธรรมชาติ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
You suppress every spontaneous urge you ever have!คุณเก็บกดความต้องการตามธรรมชาติทุกอย่างที่คุณเคยมี Marry Me a Little (2009)
I might just spontaneously punch one next time you get in my face.ครั้งหน้าที่ฉันเจอนาย จะต่อยโดยไม่ต้องคิดเลย The Age of Dissonance (2009)
He can barely contain me without spontaneously combusting.เขาแทบจะรองรับตัวฉันไม่ได้ และต้องไหม้ไปด้วยซ้ำ Free to Be You and Me (2009)
Well-well, the seat cushions have no scorch marks, which rules out any form of fire or spontaneous combustion.แบะรองนั่งไม่มี ร่องรอยไหม้เกรียมเลย ซึ่งแสดงว่า ไม่มีการติดไฟ หรือเกิดไฟลุกท่วม Earthling (2009)
That's not good. Wood undergoes rapid oxidation because it reacts spontaneously to... Okay, guys, seriously, we've talked about this, okay?แบบนี้ไม่ดีแน่ นี่พวกเธอ เราตกลงกันแล้วใช่มั้ย? Football, Feminism and You (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spontaneousA spontaneous fire started in the hay.
spontaneousHe made an spontaneous offer of help.
spontaneousTeaching spontaneous thinking is difficult in schools.
spontaneousThe astronauts were greeted with spontaneous applause.
spontaneousThey broke out into spontaneous laughter.
spontaneousWe had a lot of spontaneous offers from them.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นธรรมชาติ[ADV] naturally, See also: spontaneously, Thai definition: ไม่ได้แสร้งทำ

CMU English Pronouncing Dictionary
SPONTANEOUS    S P AA0 N T EY1 N IY0 AH0 S
SPONTANEOUSLY    S P AA0 N T EY1 N IY0 AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spontaneous    (j) (s p o1 n t ei1 n i@ s)
spontaneously    (a) (s p o1 n t ei1 n i@ s l ii)
spontaneousness    (n) (s p o1 n t ei1 n i@ s n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Selbstentzündung {f}spontaneous ignition; auto-ignition [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
れる;られる[, reru ; rareru] (aux-v,v1) (1) (れる for 五段 verbs, られる for 一段. Follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs) (See 未然形,迷惑の受身・めいわくのうけみ) indicates passive voice (inc. the "suffering passive"); (2) (no imperative form. Infrequently used in modern Japanese, e.g. 歩ける is favoured over 歩かれる) (See ら抜き言葉・らぬきことば) indicates the potential form; (3) (no imperative form) indicates spontaneous occurrence; (4) (hon) (no imperative form) used as an honorific for others' actions [Add to Longdo]
一人で(P);独りで(P)[ひとりで, hitoride] (exp) alone; by oneself; voluntarily; spontaneously; automatically; (P) [Add to Longdo]
原生[げんせい, gensei] (n) spontaneous generation; primeval; primitive; (P) [Add to Longdo]
己と[おのれと, onoreto] (adv) (arch) all by itself; naturally; spontaneous; all by oneself [Add to Longdo]
思わず[おもわず, omowazu] (adv) unintentionally; reflexively; spontaneously; involuntarily; instinctively; (P) [Add to Longdo]
自然[しぜん, shizen] (adj-na,n) (1) nature; spontaneity; (adv,adv-to) (2) naturally; spontaneously; (P) [Add to Longdo]
自然に[しぜんに, shizenni] (adv) (See 自然) naturally; smoothly; spontaneously; (P) [Add to Longdo]
自然休会[しぜんきゅうかい, shizenkyuukai] (n) (in the Diet) a spontaneous recess [Add to Longdo]
自然治癒[しぜんちゆ, shizenchiyu] (n) self-healing; spontaneous recovery [Add to Longdo]
自然治癒力[しぜんちゆりょく, shizenchiyuryoku] (n) natural healing power; self-healing power; spontaneous cure [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自动恢复[zì dòng huī fù, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨㄟ ㄈㄨˋ, / ] spontaneous recovery [Add to Longdo]
自燃[zì rán, ㄗˋ ㄖㄢˊ, ] spontaneous combustion [Add to Longdo]
自发[zì fā, ㄗˋ ㄈㄚ, / ] spontaneous [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spontaneous \Spon*ta"ne*ous\ (sp[o^]n*t[=a]"n[-e]*[u^]s), a. [L.
   spontaneus, fr. sponte of free will, voluntarily.]
   1. Proceeding from natural feeling, temperament, or
    disposition, or from a native internal proneness,
    readiness, or tendency, without constraint; as, a
    spontaneous gift or proposition.
    [1913 Webster]
 
   2. Proceeding from, or acting by, internal impulse, energy,
    or natural law, without external force; as, spontaneous
    motion; spontaneous growth.
    [1913 Webster]
 
   3. Produced without being planted, or without human labor;
    as, a spontaneous growth of wood.
    [1913 Webster]
 
   {Spontaneous combustion}, combustion produced in a substance
    by the evolution of heat through the chemical action of
    its own elements; as, the spontaneous combustion of waste
    matter saturated with oil.
 
   {Spontaneous generation}. (Biol.) See under {Generation}.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Voluntary; uncompelled; willing.
 
   Usage: {Spontaneous}, {Voluntary}. What is voluntary is the
      result of a volition, or act of choice; it therefore
      implies some degree of consideration, and may be the
      result of mere reason without excited feeling. What is
      spontaneous springs wholly from feeling, or a sudden
      impulse which admits of no reflection; as, a
      spontaneous burst of applause. Hence, the term is also
      applied to things inanimate when they are produced
      without the determinate purpose or care of man.
      "Abstinence which is but voluntary fasting, and . . .
      exercise which is but voluntary labor." --J. Seed.
      [1913 Webster]
 
         Spontaneous joys, where nature has its play,
         The soul adopts, and owns their firstborn away.
                          --Goldsmith.
      [1913 Webster] -- {Spon*ta"ne*ous*ly}, adv. --
      {Spon*ta"ne*ous*ness}, n.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spontaneous
   adj 1: happening or arising without apparent external cause;
       "spontaneous laughter"; "spontaneous combustion"; "a
       spontaneous abortion" [syn: {spontaneous}, {self-
       generated}] [ant: {induced}]
   2: said or done without having been planned or written in
     advance; "he made a few ad-lib remarks" [syn: {ad-lib},
     {spontaneous}, {unwritten}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top