ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -珠-, *珠*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[珠, zhū, ㄓㄨ] gem, jewel, pearl, precious stone
Radical: Decomposition: 王 (wáng ㄨㄤˊ)  朱 (zhū ㄓㄨ) 
Etymology: [pictophonetic] jade,  Rank: 1,286

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhū, ㄓㄨ, ] bead; pearl, #3,619 [Add to Longdo]
[Zhū hǎi, ㄓㄨ ㄏㄞˇ, ] Zhuhai prefecture level city in Guangdong, #7,595 [Add to Longdo]
[zhēn zhū, ㄓㄣ ㄓㄨ, ] pearl; also written 真, #7,606 [Add to Longdo]
[zhū bǎo, ㄓㄨ ㄅㄠˇ, / ] pearls; jewels; precious stones, #7,966 [Add to Longdo]
[Zhū jiāng, ㄓㄨ ㄐㄧㄤ, ] Pearl River (Guangdong), #10,101 [Add to Longdo]
[míng zhū, ㄇㄧㄥˊ ㄓㄨ, ] a pearl; a jewel (of great value), #10,176 [Add to Longdo]
[Zhū fēng, ㄓㄨ ㄈㄥ, ] abbr. for 穆朗瑪峰|穆朗玛峰, Mt Chomolungma or Qomolangma (Tibetan); Mt Everest; Nepalese: Sagarmatha, #17,107 [Add to Longdo]
[yǎn zhū, ㄧㄢˇ ㄓㄨ, ] eyeball, #21,679 [Add to Longdo]
[zhū zi, ㄓㄨ ㄗ˙, ] bead, #24,020 [Add to Longdo]
江三角洲[Zhū jiāng sān jiǎo zhōu, ㄓㄨ ㄐㄧㄤ ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄓㄡ, ] Pearl River Delta, #26,345 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しゅぎょく, shugyoku] (n) gem; jewel; (P) [Add to Longdo]
算(P);玉算[しゅざん(算)(P);たまざん, shuzan ( shuzan )(P); tamazan] (n) calculation with abacus; (P) [Add to Longdo]
[しゅしん, shushin] (n) nucellus [Add to Longdo]
[ずず, zuzu] (n) {Buddh} (See 数) rosary [Add to Longdo]
暖簾[たまのれん, tamanoren] (n) curtain made of strung beads [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
These pearls look real.この真は本物そっくりだ。
These pearls are genuine, not artificial.これらの真は人造ではなく本物です。
I've never seen a pearl of such magnitude!こんなに大きな真は見たことがない。
Good care should be taken of the pearl.その真は大切にしなくてはいけない。
The lady wore a necklace of pearls.その婦人は真のネックレスをかけていた。
It is merely an imitation pearl.それは贋の真にすぎない。
Hawaii is often referred to as "The Pearl of the Pacific."ハワイはよく「太平洋の真」だと言われる。
Whoever finds us will take the pearl.見つかったが最後、真は取り上げられてしますぞ。 [M]
The traffic was very heavy. The cars were lined up bumper to bumper.交通渋滞で、車が数つなぎでした。
Hong Kong is referred to as the Pearl of Asia.香港はアジアの真と呼ばれている。
Hoping to cheer up his wife, Tom bought her a beautiful pearl necklace.妻を元気付けようとして、トムは美しい真のネックレスを買ってやった。
The hooded clouds, like friars, tell their beads in drops of rain.修道士のように頭巾をかぶった雲は、ポツリポツリと落ちる雨を数のようにつまぐっている。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Suzu![JA] 洲! Pom Poko (1994)
From this time, I'll completely forget her.[CN] 敏 从这一刻起我要忘得一干二净 Episode #1.2 (2004)
Just wear it.[CN] 你比宝更耀眼所以没关系 Episode #1.2 (2004)
Bye Kang Min Joo. It's goodbye forever![CN] 姜敏永远的再见了 Episode #1.2 (2004)
Those prayer beads, where did you get them?[JA] 数が これはどこで? The Manster (1959)
Some one has stolen the pearls.[JA] 誰かが真を... Sherlock Jr. (1924)
I'll wait. Finish him off and come back.[CN] 姜敏 Episode #1.2 (2004)
It's not Minjoo's fault[CN] 你敢碰敏的话就试试看 Episode #1.2 (2004)
- Yes. But Buddhist prayer beads.[JA] そうだが 君が数なんて... The Manster (1959)
She's already warned me first.[CN] 不是敏的错 Episode #1.2 (2004)
In the clear-cut forest of Taka near Suzu... the raccoons of the Tama Hills faced their final battle.[JA] 明確な森の中で 洲の近くにタカの... 多摩丘陵のアライグマ 彼らの最後の戦いに直面していました。 Pom Poko (1994)
Why aren't you picking it up?[CN] 是敏 Episode #1.2 (2004)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しゅ, shu] PERLE [Add to Longdo]
[しゅぎょく, shugyoku] Edelstein, Juwel [Add to Longdo]
[しゅざん, shuzan] Rechnen_mit_dem_Abakus [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top