ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -荡-, *荡*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[荡, dàng, ㄉㄤˋ] pond, pool; ripple, shake; to wash away, to wipe out
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  汤 (tāng ㄊㄤ) 
Etymology: [ideographic] Hot water 汤 wiping out plant life 艹; 汤 also provides the pronunciation,  Rank: 1,424

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dàng, ㄉㄤˋ, / ] to agitate; to swing; to sway, #9,346 [Add to Longdo]
[dàng, ㄉㄤˋ, / ] a pond; pool; wash; squander; sweep away; move; shake; dissolute, #9,346 [Add to Longdo]
[zhèn dàng, ㄓㄣˋ ㄉㄤˋ, / ] to vibrate; to shake; to shudder, #4,078 [Add to Longdo]
[zhèn dàng, ㄓㄣˋ ㄉㄤˋ, / ] vibration; oscillation, #10,047 [Add to Longdo]
[dòng dàng, ㄉㄨㄥˋ ㄉㄤˋ, / ] (social or political) unrest; turmoil; upheaval; commotion, #12,075 [Add to Longdo]
[dòng dàng, ㄉㄨㄥˋ ㄉㄤˋ, / ] (social or political) unrest; turmoil; upheaval; commotion; also written 動盪|动, #12,075 [Add to Longdo]
[dàng yàng, ㄉㄤˋ ㄧㄤˋ, / ] to ripple; to undulate; also written 蕩漾|漾, #19,642 [Add to Longdo]
[dàng yàng, ㄉㄤˋ ㄧㄤˋ, / ] to ripple; undulate, #19,642 [Add to Longdo]
[yóu dàng, ㄧㄡˊ ㄉㄤˋ, / ] stray, #20,685 [Add to Longdo]
[sǎo dàng, ㄙㄠˇ ㄉㄤˋ, / ] to root out; to wipe out, #21,982 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Things weren't changing so swiftly, and life wasn't so restless.[CN] 现在一切变得那么快 生活总在动 Cavalcade (1933)
You come after these people to perform all over[CN] 你跟着这些走江湖的东漂西 Song at Midnight (1937)
I wouldn't let you prowl through the night like this... like a pretty little kitten.[CN] 我不会让你在晚上 像这样游 就像一只漂亮的小动物 The Scarlet Empress (1934)
Even a simple concussion may have curious effects upon an imaginative person.[CN] 对想像力丰富的人来说 即便纯脑震亦会造成特殊影响 The Lady Vanishes (1938)
His resolute voice echoed in the room.[CN] 欣弥毅然的声音在庭内回 Taki no shiraito (1933)
Bitch![CN] 妇! Angel-A (2005)
It's just a formality. You artists are all bohemians.[CN] 我这么问,只是正规手续需要 你知道,艺术家都是些放不羁的人 Port of Shadows (1938)
It's this hanging about that gets me.[CN] 这样闲让我醒起来了 The Lady Vanishes (1938)
In these times, with the country incapacitated by economic ailments and in danger with an undercurrent of social unrest, the promulgation of such a weird, fantastic and impractical plan, as contemplated by the defendant, is capable of fomenting a disturbance from which we may not recover.[CN] 在此时国家经济情况不佳 社会动不安 他这种奇怪,异想天开 不切实际的做法 对国家造成的伤害 也许难以弥补 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
And after dark, our cafés are empty.[CN] 当夜幕降临时 我们的咖啡馆都空 One Hour with You (1932)
I have nothing to live for, "[CN] 生的希望已经然无存 Taki no shiraito (1933)
Wandering aimlessly.[CN] 漫无目的地游 Seduction (1929)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top