ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

立てる

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -立てる-, *立てる*
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
立てる[たてる, tateru] Thai: ตั้ง
立てる[たてる, tateru] Thai: ทำให้ดำรงอยู่

Japanese-English: EDICT Dictionary
立てる[たてる, tateru] (v1,vt) (1) (also written as 起てる) to stand up; to put up; to set up; to erect; to raise; (2) to thrust into; to bury into; to dig into; (3) to make (a noise); to start (a rumour); to raise (a cloud of dust, etc.); to cause; (4) to make; to establish; to set up; to develop; to formulate; (5) to put up (a political candidate); to make (one's leader); (6) to treat with respect; (7) to sharpen; to make clear; (8) (See 閉てる) to shut; to close; (9) (See 点てる) to make tea (macha); to perform the tea ceremony; (10) to divide by; (suf,v1) (11) (after the -masu stem of a verb) to do ... vigorously; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You have only to put them together.あなたはそれらを組み立てるだけでいいのです。
You are old enough to make your own living.あなたは自分自身で生計を立てることが出来る年齢だ。
He is apt to get angry if you ask a lot of questions.あまりたくさん質問すると、彼は腹を立てる傾向がある。
My uncle constantly causes his family trouble.おじはいつも家族に波風を立てるようなことをする。
This guide book will help you to make plans for the trip.このガイドブックは君が旅行の計画を立てるの役立つだろう。 [M]
There's no call to get angry over this matter.この事で何も腹を立てるには及ばない。
We need to postulate a completely different paradigm to explain all these phenomena.これらのすべての現象を説明するにはまったくの異なるパラダイムを立てる必要がある。
The machine again made the usual noise and printed out the following analysis.コンピューターは再び音を立てると、以下のような診断書が出てきた。
John tends to get angry when he doesn't have his own way.ジョンは自分の思い通りにならないと腹を立てる傾向がある。
It's bad manners to make a noise when you eat soup.スープを飲むときに音を立てるのは行儀が悪い。
You should sound him out about the matter.その件については彼に疑いを立てるべきだ。
Don't make so much noise.そんなに騒音を立てるな。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nothung's the name of that doughty sword.[JA] ファーフナーの死に役立てる為に? Siegfried (1980)
It'll only stir up old memories.[JA] 古い思い出を 掻き立てるだけさ Kansas City Confidential (1952)
- Hush.[JA] 声を立てるなよ Tikhiy Don (1957)
Enough of these flimsy excuses! You're no good at your job![JA] この怠け者は逃げ口上を言い立てる Siegfried (1980)
Can you stand?[JA] 立てるかい? Star Wars: A New Hope (1977)
Fury and longing surge through my spirit[JA] 怒りと熱望が心を掻き立てる Das Rheingold (1980)
Why have they done it to me?[JA] 何を突っ立てるんだ? お前達の居場所は他だ Tikhiy Don II (1958)
And they're all swarming around, journalists, editors, critics, some endless women.[JA] ジャーナリストや編集者 批評家 次々に現れる女達 皆が周りで騒ぎ立てる Stalker (1979)
Instead, he killed Marriott, not me, cos he figured you'd fit me into the frame.[JA] 裏切って彼を殺した 俺を殺さなかったのは 犯人に仕立てるためだ Farewell, My Lovely (1975)
Why have they done it to me?[JA] 何を突っ立てるんだ? お前達の居場所は他だ Tikhiy Don (1957)
Do you know the expression "Let sleeping dogs lie"?[JA] 事を荒立てる必要も ないでしょう Chinatown (1974)
- We'll put the statue here.[JA] ここに像を立てる Turkish Delight (1973)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
立てる[たてる, tateru] aufstellen, errichten [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top