ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ภาษาราชการ

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ภาษาราชการ-, *ภาษาราชการ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาษาราชการ[N] official language, Example: พม่าประกาศใช้ภาษาพม่าเป็นภาษาราชการ, Thai definition: ภาษาที่กำหนดใช้สำหรับความเป็นทางการของประเทศนั้นๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ภาษาราชการน. ภาษาที่ใช้สื่อสารในราชการและวิชาการเป็นต้น เช่น จดหมายติดต่อราชการ รายงานการประชุมของหน่วยงาน รายงานการวิจัย รายงานวิชาการสาขาต่าง ๆ, ภาษาระดับทางการ หรือ ภาษากึ่งแบบแผน ก็เรียก
ภาษาราชการภาษาที่รัฐบาลประกาศให้ใช้เป็นทางราชการ เช่น ประเทศไทยใช้ภาษาไทยเป็นภาษาราชการ ประเทศสิงคโปร์ใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาฮินดี และภาษามาเลย์ เป็นภาษาราชการ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, official vocab guidelines state that we say "staffing," not "manpower,"ภาษาราชการเขาเรียกว่า กำลังพล ไม่ใช่ คน Hot Fuzz (2007)
The official term was "depersonalization."ภาษาราชการเรียกว่า "รู้สึกเหมือนไม่จริง" Numb (2007)
So the official language is still english.ดังนั้นภาษาราชการ ก็คือภาษาอังกฤษ The San Lorenzo Job (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาษาราชการ[n. exp.] (phāsā rātchakān) EN: official language   FR: langue officielle [f]
ภาษาราชการ[n. exp.] (phāsā rātchakān) EN: official language ; official written style   FR: langage administratif [m] ; libellé [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Hindi[N] ภาษาฮินดู, See also: ภาษาราชการและเป็นภาษาที่ใช้กันมากที่สุดในประเทศอินเดีย
Turkish[N] ภาษาราชการของประเทศตุรกี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amharic(แอมฮา' ริค, อามฮา' ริค) n. ภาษาราชการของเอธิโอเปีย. -adj. เกี่ยวกับภาษานี้
flemish(เฟลม'มิช) n..adj. ชาวFlanders,ชื่อภาษาราชการภาษาหนึ่งของเบลเยี่ยม

German-Thai: Longdo Dictionary
Wohnsitz(n) |der| ที่พำนักอาศัย, ที่อยู่ที่ชัดเจน (เป็นภาษาราชการ), See also: der Wohnort
ums Leben kommen(vi) |kam ums Leben, ist ums Leben gekommen| เสียชีวิต (เป็นภาษาราชการ พบมากในข่าว) เช่น Vier Menschen sind bei dem Autounfall ums Leben gekommen. มีผู้เสียชีวิตสี่คนจากอุบัติเหตทางรถยนต์นี้ , See also: S. sterben,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top