ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -批-, *批*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[批, pī, ㄆㄧ] comment, criticism; batch, lot; wholesale
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  比 (bǐ ㄅㄧˇ) 
Etymology: [pictophonetic] hand,  Rank: 569

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄆㄧ, ] to ascertain; to act on; to criticize; to pass on; classifier for batches, lots, military flights; tier (for the ranking of universities and colleges), #2,191 [Add to Longdo]
[pī zhǔn, ㄆㄧ ㄓㄨㄣˇ, ] to approve; to ratify, #1,882 [Add to Longdo]
[pī píng, ㄆㄧ ㄆㄧㄥˊ, / ] to criticize; criticism, #2,603 [Add to Longdo]
[shěn pī, ㄕㄣˇ ㄆㄧ, / ] to examine and approve; to endorse, #3,315 [Add to Longdo]
[dà pī, ㄉㄚˋ ㄆㄧ, ] large quantities of, #4,787 [Add to Longdo]
[pī pàn, ㄆㄧ ㄆㄢˋ, ] criticize, #5,106 [Add to Longdo]
[pī fā, ㄆㄧ ㄈㄚ, / ] wholesale, #5,394 [Add to Longdo]
[pī liàng, ㄆㄧ ㄌㄧㄤˋ, ] batch; lot, #10,273 [Add to Longdo]
[pī fù, ㄆㄧ ㄈㄨˋ, / ] to reply officially to a subordinate, #12,143 [Add to Longdo]
[pī shì, ㄆㄧ ㄕˋ, ] to comment on and criticize a lower government report; written comments from higher authorities, #12,344 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ひぎ, higi] (n,vs) blaming; criticizing; criticising [Add to Longdo]
[ひじゅん, hijun] (n,vs) ratification; ratify; (P) [Add to Longdo]
准書[ひじゅんしょ, hijunsho] (n) instrument of ratification [Add to Longdo]
[ひてん, hiten] (n) correction marks [Add to Longdo]
[ひはん, hihan] (n,vs) criticism; judgement; judgment; comment; (P) [Add to Longdo]
判材料[ひはんざいりょう, hihanzairyou] (n) elements deserving criticism; material used to criticize someone (something) [Add to Longdo]
判者[ひはんしゃ, hihansha] (n) critic [Add to Longdo]
判的[ひはんてき, hihanteki] (adj-na,n) critical; (P) [Add to Longdo]
判的リアリズム[ひはんてきリアリズム, hihanteki riarizumu] (n) critical realism [Add to Longdo]
判哲学[ひはんてつがく, hihantetsugaku] (n) critical philosophy [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A favorable review of your play will appear in the next issue.あなたの劇に対する好意的な評が次号に出ます。
Your comments were always very helpful to me.あなたの評はいつも私には有益でした。
A critic once said that if you saw my ballet paintings, you didn't have to go to a live performance.ある評家が、バレーを描いた私の絵を見たら、生のバレー公演を見に行く必要がないと言ったことがあります。
When Kate played a minor part in a movie, her acting was criticized.ケイトがある映画で脇役を演じた時、彼女の演技は判されました。
After weighing all these considerations, the promoters will present their scheme in the form of a private bill; however, they might find themselves forced to alter the route in order to meet criticisms in Parliament.こうしたことをじっくり考慮してから、推進者は法律案という形で計画案を提出するが、議会での判に対処するために、ルートの変更を余儀なくさせられるかもしれない。
The author of this article is a famous critic.この記事の筆者は有名な評家だ。
This article is critical of the way investigations are being made into the matter.この記事はその問題についての調査のやり方に判的である。
The editor and publisher of this magazine was criticized by some readers.この雑誌の編集者兼出版社が一部の読者から判された。
Feel free to comment on any point made here.これについて、自由に評して下さい。
Regarding Professor Scott's final criticism I have nothing more to add to what I said in my previous reply.スコット教授の最後の判に関しては、前回の回答で述べたこと以外に付け加えるものは何もない。
People who live in glass houses shouldn't throw stones.すねにきずもつ者は他人の評などしないほうがよい。
Mr Smith is vulnerable to this kind of criticism.スミス氏はこの種の判に弱い。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That opera mob is about to break into the mad song from Lucia.[CN] 歌剧院那暴徒就快闹翻天了 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Dear critic![CN] 亲爱的评家 Design for Living (1933)
Give me a break! It's just a sketch.[JA] スケッチだから、そんなに判するな RRRrrrr!!! (2004)
Out of the question. I'm not a critic.[JA] 冗談じゃない、私は判される筋はない The Wing or The Thigh? (1976)
- We're not getting anywhere trying to assign blame.[JA] 判はもういい とにかく実験室へ戻してくれ The Crazies (1973)
Drop it![CN] -我可以 Shot Caller (2017)
- Not a tenable position, sir.[JA] - ありません判に耐えられる位置、先生。 Mission: Impossible (1996)
"Yes, dad, and I'm going to be one of the first to enlist."[CN] 我要成为首入伍者 The General (1926)
- Is that a criticism?[JA] - 判か? The Chorus (2004)
As long as mother agrees, go.[CN] 妈妈准你就去吧! A Mother Should Be Loved (1934)
And they're all swarming around, journalists, editors, critics, some endless women.[JA] ジャーナリストや編集者 評家 次々に現れる女達 皆が周りで騒ぎ立てる Stalker (1979)
- It's worse. He's overly critical. He never listens.[JA] 彼は判しすぎるんだ 僕の意見を聞いてくれない! Star Wars: Attack of the Clones (2002)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ひ, hi] KRITIK [Add to Longdo]
[ひじゅん, hijun] ratifizieren [Add to Longdo]
[ひはん, hihan] -Kritik [Add to Longdo]
判的[ひはんてき, hihanteki] kritisch [Add to Longdo]
[ひひょう, hihyou] Kritik, Rezension, Besprechung [Add to Longdo]
評眼[ひひょうがん, hihyougan] kritisches_Auge [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top