ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

働き

   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -働き-, *働き*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
働きます[はたらきます, hatarakimasu, hatarakimasu , hatarakimasu] (vi vt ) ทำงาน

Japanese-English: EDICT Dictionary
働き[はたらき, hataraki] (n) (1) work; labor; labour; (2) achievement; performance; ability; talent; (3) salary; income; earnings; (4) action; activity; workings; function; operation; movement; motion; (5) {ling} (also written as 活) conjugation; inflection; (P) [Add to Longdo]
働きかけ;働き掛け[はたらきかけ, hatarakikake] (n) pressure; encouragement; urging; promoting [Add to Longdo]
働き過ぎ[はたらきすぎ, hatarakisugi] (n) overactivity; overwork [Add to Longdo]
働き過ぎる[はたらきすぎる, hatarakisugiru] (v1) to overwork [Add to Longdo]
働き掛ける(P);働きかける[はたらきかける, hatarakikakeru] (v1,vt) to work on someone; to influence; to appeal to; to begin to work; (P) [Add to Longdo]
働き[はたらきあり, hatarakiari] (n) (1) worker ant; (2) (col) hard worker [Add to Longdo]
働き詰め[はたらきづめ, hatarakidume] (n) incessant working; working non-stop [Add to Longdo]
働き[はたらきぐち, hatarakiguchi] (n) position; situation; employment; opening; (P) [Add to Longdo]
働き[はたらきもの, hatarakimono] (n) hard worker; hardworking person; (P) [Add to Longdo]
働き[はたらきて(P);はたらきで, hatarakite (P); hatarakide] (n) worker; breadwinner; supporter; able person; able man; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I would rather work for any company than waste another year.1年無駄に過ごすよりもどの会社でもいいから働きたい。
You will be paid according as you work.あなたの働きに応じて賃金が支払われる。
You're working too hard. Sit down and take it easy for a while.あなたは働きすぎです。しばらく座って楽にしなさい。
You are overworked.あなたは働き過ぎです。
You've only been on the job for about 15 minutes.あなたは働き始めてまだ15分ぐらいしか経っていないよ。
That hard working boy is bound to succeed.あの働き者の少年は必ず成功する。
Many American students work their way through the university.アメリカの学生の中には苦労して働きながら大学を出る者が多い。
Americans spend most of their lives working, being productive.アメリカ人は人生のほとんどを働き、生産しながら過ごす。
We cannot work too hard.いくら一生懸命に働いても働きすぎるということはない。
I wish to work in the laboratory some day.いつかその研究所で働きたいものだ。
Amy worked in the yard last Saturday.エイミーは先週の土曜日に庭で働きました。
You look very tired. You must have been working too hard.お疲れのようですね。きっと働き過ぎですよ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm asking him not to use you as aide-de-camp for too long. It's very ugly work![JA] 働きがいのある任務に 就けるよう書いてある War and Peace, Part I: Andrei Bolkonsky (1965)
Well, you work hard all year and do nothing but talk about your vacation.[JA] 働きながら 休暇の計画ばかり話すのに... Kansas City Confidential (1952)
You know I've worked hard all my life. Never spared myself.[JA] 働きづめの人生だった Hollow Triumph (1948)
A man puts himself down, sounds to me like an amateur.[JA] 自分を過小評価したら プロの働きはできん Rough Night in Jericho (1967)
I've been workin' very hard for a good many years, and now I'm supposed to go back and chain myself to a desk in a New York office.[JA] 何年も働き詰めだったし... 今度はNYで 机に噛り付くんだ The Manster (1959)
And I had to go to work in a laundry to support both of us.[JA] だから私が生活のために 働きに出るのよ You're in Love, Charlie Brown (1967)
I've been working rather hard myself lately.[JA] 私も働き詰めで The Manster (1959)
--What if it's all a bad dream? You've been working awfully hard lately.[JA] 最近働きすぎ エンリコに会いに行きましょう Four Flies on Grey Velvet (1971)
I worked pretty hard all my life, and now I'm just starting to enjoy myself.[JA] 働き通して やっと楽しい時を過ごしてる The Manster (1959)
. ..because, you see, there happens to be a built-in safety factor.[JA] 何故なら、内蔵された安全装置の働きを 君に見せることが出来る Forbidden Planet (1956)
She goes to the office every morning, does her work.[JA] 毎朝 働きに出かけ... Hollow Triumph (1948)
They don't know what they're running around for, But they keep it up.[JA] 盲目的に 働き続けてる Hollow Triumph (1948)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
働き[はたらき, hataraki] function [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
働き[はたらき, hataraki] Arbeit, Funktion, Wirkung, Faehigkeit [Add to Longdo]
働き[はたらきぐち, hatarakiguchi] Stelle (Arbeit), Position [Add to Longdo]
働き[はたらきて, hatarakite] Arbeiter, Ernaehrer [Add to Longdo]
働き[はたらきもの, hatarakimono] harter_Arbeiter, tuechtiger_Mann [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top