ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adjudge

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adjudge-, *adjudge*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adjudge(vt) ตัดสิน, See also: ตัดสินโทษ, Syn. judge, adjudicate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adjudge(อะจัดจฺ') vt. (ศาล) สั่ง, ตัดสินใจ, ชี้ขาด, ตัดสินใจ, Syn. decide, assign, decree

English-Thai: Nontri Dictionary
adjudge(vt) พิพากษา, ตัดสิน, ชี้ขาด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adjudgeชี้ขาดตัดสิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adjudge to have disappearedสั่งให้เป็นคนสาบสูญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adjudged bankruptบุคคลผู้ต้องคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adjudged incompetentบุคคลซึ่งถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adjudged quasi in competentบุคคลซึ่งถูกศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adjudgeThe court adjudged him not guilty.
adjudgeThe court adjudged that the will was valid.
adjudgeThe estate was adjudged to the oldest son.
adjudgeThey adjudged him guilty.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คดีแดง[khadī daēng] (n, exp) EN: adjudged case ; decided case ; settled case
ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย[thūk phiphāksā hai pen bukkhon lomlalāi] (v, exp) EN: be adjudged bankrupt

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
adjudge
adjudged

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adjudge
adjudged
adjudges

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adjudge \Ad*judge"\, v. t. [imp. & p. p. {Adjudged}; p. pr. &
   vb. n. {Adjudging}.] [OE. ajugen, OF. ajugier, fr. L.
   adjudicare; ad + judicare to judge. See {Judge}, and cf.
   {Adjudicate}.]
   1. To award judicially in the case of a controverted
    question; as, the prize was adjudged to the victor.
    [1913 Webster]
 
   2. To determine in the exercise of judicial power; to decide
    or award judicially; to adjudicate; as, the case was
    adjudged in the November term.
    [1913 Webster]
 
   3. To sentence; to condemn.
    [1913 Webster]
 
       Without reprieve, adjudged to death
       For want of well pronouncing Shibboleth. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. To regard or hold; to judge; to deem.
    [1913 Webster]
 
       He adjudged him unworthy of his friendship.
                          --Knolles.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To decree; award; determine; adjudicate; ordain; assign.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adjudge
   v 1: declare to be; "She was declared incompetent"; "judge held
      that the defendant was innocent" [syn: {declare},
      {adjudge}, {hold}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top