Search result for

grèses

(697 entries)
(0.0313 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grèses-, *grèses*, grèse
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา grèses มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *grèses*)
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
grean[เกรียน] (n adj adv ) 1. หมายถึงนิสัย หรือพฤติกรรมของบุคคลที่ไม่เคารพผู้อื่น หรือ ทำตัวไม่ดี เช่น พูดจาไม่ดี(ปากเสีย) 2. ผมสั้นติดหนังหัว เช่น ผมเกรียน หรือหัวเกรียน(คำไม่สุภาพ)

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
greenhouse effectปรากฏการณ์เรือนกระจก ภาวะที่กลุ่มของก๊าซชนิดต่างๆมาห่อหุ้มชั้นบรรยากาศของโลกไว้ กลุ่มก๊าซเหล่านี้ประกอบด้วยก๊าซหลักๆ 5 ชนิด ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ สารซีเอฟซี ออกไซด์ของไนโตรเจน มีเธนและโอโซน ก๊าซเหล่านี้เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของบรรยากาศโลกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และเป็นกลุ่มก๊าซที่มีความสามารถในการดูดซับรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ เป็นผลให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นจนเหมาะที่สิ่งมีชีวิตต่างๆจะอาศัยอยู่ได้

English-Thai: Longdo Dictionary
green(adj) อ่อนด้วยประสบการณ์, ไร้เดียงสา, S. naive,
greenbottle fly(n) แมลงวันหัวเขียว, S. green bottle fly
grey cloth(n) ผ้าที่ยังไม่ผ่านกระบวนการตกแต่งสำเร็จ
greeting(n) การทักทาย, การต้อนรับ
greatest common divisor(n) หารร่วมมาก (ห.ร.ม.), S. GCD
Greyhound racing(n) การแข่งวิ่งสุนัขพันธ์เกรย์ฮาวนด์ เป็นที่นิยมในอังกฤษ(คล้ายแข่งม้าแต่ไม่มี jockey)
great nephew(n) ลูกชายของหลาน, S. grand nephew
great niece(n) ลูกสาวของหลาน, S. grand niece
employment agreement(n) สัญญาจ้างงาน
lease agreement(n) สัญญาเช่า เช่น This commercial lease agreement template is a legal contract used for real estate rental.
passive-aggressive(adj) อ่อนนอกแข็งใน เช่น What are the signatures of passive aggressive behavior and the folks who've learned to operate in this indirectly aggressive way?
green tiger prawn(n) กุ้งกุลาลาย, กุ้งกุลา, กุ้งลาย, กุ้งเสือเขียว, R. Penaeus semisulcatus
Image:
fenugreek(n ) ลูกซัด
prenuptial agreement(n) สัญญาก่อนสมรส

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grew[VT] กริยาช่องที่ 2 ของคำกริยา grow
grey[ADJ] สีเทา, See also: เทา, Syn. gray
grey[N] สีเทา, See also: ความเป็นสีเทา, Syn. gray
grey[ADJ] หงอก, See also: แก่มาก, เก่ามาก, Syn. gray
grey[VT] ทำให้เป็นสีเทา
ogre[N] ยักษ์กินมนุษย์เป็นอาหาร, Syn. giant
ogre[N] คนที่น่ากลัว, Syn. frightening person
agree[VI] เข้ากัน, See also: ลงรอยกัน, ไปด้วยกันได้, เหมาะกับ
agree[VI] ตกลง, See also: ยอมรับ, ยินยอม
agree[VT] ตัดสิน
agree[VI] ตัดสิน
agree[VI] ยอมรับ, See also: ยอมรับความจริง
agree[VI] ลงรอยกัน, See also: สอดคล้องกัน
agree[VT] เห็นด้วย, See also: เห็นพ้อง
agree[VI] เห็นด้วย, See also: เห็นพ้อง, Syn. harmonize, coincide, concur, accord, conform, Ant. differ, disagree, refuse
egret[N] นกกระยางชนิดหนึ่ง
great[ADJ] ดีมาก, See also: ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ
great[ADJ] สำคัญ, See also: โดดเด่น, ยิ่งใหญ่, ใหญ่, Syn. significant, Ant. insignificant
great[ADJ] ยาวนาน, See also: นาน
great[INT] คำอุทานแสดงความพอใจ, Syn. bravo
grebe[N] นกน้ำตระกูล Podicipedidae มีคอยาว
greed[N] ความโลภ, See also: ความละโมบ, Syn. hunger, appetite, Ant. satiety, fulness
Greek[N] กรีก, See also: ประเทศกรีก, ภาษากรีก
Greek[ADJ] เกี่ยวกับกรีก
green[N] สีเขียว
green[ADJ] มีสีเขียว, See also: ซึ่งเขียวชอุ่ม, Syn. greenish, verid
green[ADJ] ยังไม่สุก (ผลไม้), See also: ดิบ
green[N] พื้นที่ที่มีหญ้าปกคลุม, See also: พื้นที่สีเขียว, Syn. park, preserve, reserve
green[VI] กลายเป็นสีเขียว
green[VT] กลายเป็นสีเขียว
greet[VT] ทักทาย, See also: ปราศรัย, ทำความเคารพ, แสดงการต้อนรับ, Syn. salute, welcome
degree[N] ความเข้มข้น, See also: ความแตกต่าง, Syn. gradation, shade, variation
degree[N] ปริญญา, Syn. title, qualification
degree[N] ระดับ, See also: ขั้น, ลำดับ, ฐานะ, ช่วง, Syn. rank, order, grade, step, tier
degree[N] องศา (หน่วยวัดมุมทางเราขาคณิต)
degree[N] องศา (หน่วยวัดอุณหภูมิ) (ทางฟิสิกส์)
egress[N] การออกไปข้างนอก (คำทางการ), Syn. emergence, escape
egress[N] ทางออก, Syn. doorway, passage
egress[N] สิทธิในการออกไปข้างนอก (คำทางการ)
grease[N] จาระบี, See also: น้ำมันหล่อลื่น, ไขมันสัตว์, Syn. oil
grease[VT] หยอดน้ำมัน, Syn. oil, slick
greasy[ADJ] ซึ่งเป็นน้ำมัน, See also: เป็นคราบน้ำมัน, Syn. fatty, spotty, dirty, Ant. clean
greave[N] แผ่นเกราะหุ้มขาตั้งแต่หัวเข่าถึงตาตุ่ม
Greece[N] ประเทศกรีซ, See also: ประเทศกรีก
Greece[N] กรีซ, See also: กรีก
greedy[ADJ] ซึ่งหิวกระหาย, See also: ซึ่งละโมบ, ซึ่งเห็นแก่ตัว, Syn. hungry, covetous, Ant. generous, unselfish
meagre[ADJ] ขาดแคลน, Syn. meager, scanty, deficient, insufficient
ogress[N] ปีศาจหญิง
regret[VT] เสียใจ, See also: เศร้า, เศร้าโศก, Syn. be disappointed, grieve
regret[VT] เสียดาย, Syn. lament, mourn

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aggregate(แอก' กริเกท) adj.,n.,vt.,vi. รวมตัว, สิ่งที่รวมตัวกัน, ไหลไปรวมกัน, สรุป.
aggregation(แอกริเก' เชิน) n. กลุ่มรวม, ภาวะที่รวมเป็นกลุ่ม, Syn. collection, group)
aggression(อะเกรส' เชิน) n. การรุกราน, การบุกรุก, การล่วงละเมิด, Syn. attack,
aggressive(อะเกรส'ซิฟว) adj. รุกราน, ก้าวร้าว. -agressiveness n., Syn. belligerent)
aggressor(อะเกรส' เซอะ) n. ผู้รุกราน, ทำให้ได้รับทุกข์, ทำให้เจ็บปวด, Syn. attacker)
agree(อะกรี') vt.,vi. ตกลง, เห็นพ้อง, ยอมรับ, เห็นด้วย, ยินยอม,สนับสนุน, ตกลงกำหนด, เข้ากันได้,ลงรอย, เหมือน, เหมาะ สมกับ. -agreeingly adv., Syn. concur, comply, assent
agreeable(อะกรี' อะเบิล) adj. น่าคบ, น่าพอใจ ,เต็มใจหรือพร้อมที่จะตกลง, เห็นด้วย, สอดคล้อง. -agreeableness, agreeability n., Syn. pleasing, satisfying
agreed(อะกรีดฺ') adj. ซึ่งตกลงกันแล้ว
agreement(อะกรี' เมินทฺ) n. การตกลง, การยินยอม, การเห็นด้วย, ข้อตกลง, สัญญา, ความเห็น ตรงกัน, Syn. pact, consent, alliance)
agrestic(อะเกรส' ทิค) adj. บ้านนอก, ไม่สละสลวย, เซอะซะ (rural, rustic, awkward)
allegretto(แอลลิเกรท' โท) adj., n. (pl. -tos) ซึ่งมีจังหวะเบาและค่อนข้างเร็ว (ดนตรี) , - n. จังหวะที่เบาและค่อนข้างเร็ว
apple greenเขียวอ่อน, Syn. light green)
congregate(คอง'กระเกท) vi.,vt. รวบรวม,ชุมนุม,จับกลุ่ม,ออกัน. adj. ซึ่งชุมนุมกัน,ซึ่งจับกลุ่มกัน., See also: congregative adj. ดูcongregate congregrativeness n. ดูcongregate congregator n. congregant n. ดูcongregate, Syn. g
congregation(คองกริเก'เชิน) n. การชุมนุม,กลุ่มคน,คริสต์ศาสนิกชนที่ชุมนุมกันในโบสถ์, See also: congregational adj. ดูcongregation, Syn. assembly,union congregationalism (คองกริเก'ชัน นัลลิสซึม) n. รูปการปกครองของสงฆ์ที่อิสระ. คำ
congress(คอง'เกรส) {congressed,congressing,congresses} n. รัฐสภา,สภานิติบัญญัติ,การชุมนุม,การสังวาส. vi. รวมกลุ่ม,ชุมนุม, See also: congressional adj. ดูcongress congressionalist n. ดูcongress, Syn. council,assembly,concourse,
congressman(คอง'กริสเมิน) n. สมาชิก (ชาย) รัฐสภาอเมริกา (โดยเฉพาะของสภาผู้แทน) -pl. congressmen
degree(ดีกรี') n. ปริญญา,ขั้น,ระดับ,ขีด,ขั้น,องศา,ความหนักเบา,ฐานะ, Syn. order
degression(ดิเกรส'เชิน) n. การเคลื่อนลง,การลดลง,การลดลงตามขั้น, Syn. decline
degressive(ดิเกรส'ซิฟว) adj. ซึ่งลดลง,ซึ่งลดลงตามขั้น
desegregate(ดิเซก'ระเกท) vt.,vi. ขจัดการแบ่งผิว., See also: desegregation n.
digressvi. วกวนนอกเรื่อง,พูดหรือเขียนนอกประเด็น,หันไปทางข้าง, See also: digresser n.
digressionn. การวกวนนอกประเด็น,คำพูด (คำเขียน) ที่ออกนอกประเด็น,ข้อปลีกย่อย
digressiveadj. ซึ่งวกวนนอกประเด็น
disagree(ดิสอะกรี') {disagreed,disagreeing,disagrees} vi. ไม่เห็นด้วย,ไม่เห็นพ้อง,โต้แย้ง,ทะเลาะ,ไม่เหมาะ,ทำความเสียหายแก่, Syn. dissent,quarrel
disagreeable(ดิสอะกรี'อะเบิล) adj.,n. (สภาวะ) ไม่ถูกใจ,น่าเบื่อ,น่ารำคาญ,ไม่ดี,มีอารมณ์ไม่ดี, See also: disagreeableness n. ดูdisagreeable disagreeability n. ดูdisagreeable, Syn. irritable
disagreement(ดิสอะกรี'เมินทฺ) n. ความไม่เห็นด้วย,ความไม่ลงรอยกัน,ความไม่เห็นพ้อง,การทะเลาะ,การโต้แย้ง, Syn. rift
eagre(อี'เกอะ) n. น้ำท่วมและกระแสน้ำขึ้น
egregious(อิกรี'เจิส) adj. เลวระยำ,อย่างมหันต์., See also: egregiousness n. ดูegregious
egress(อี'เกรส) n. การออกไปข้างนอก,ลัทธิในการออก vi. (อิเกรส') ออก,ออกไป, See also: egression n.
egret(อี'เกรท,เอก'กริท) n. นกกระยาง,ขนนกกระยาง
emigre(เอม'มะเกร) n. ผู้อพยพ -pl. emigres
evergreen(เอฟ'เวอกรีน) adj.,n. (ต้นไม้) เขียวตลอดปี,ตลอดปี,ชั่วนิรันดร,สดใสตลอดกาล.
filigree(ฟิล'ลิกรี) n.,adj.,vt. (ประดับ) ลวดลายประดับเป็นเส้นสาย,สิ่งประณีตหรือละเอียดอ่อน., Syn. filagree,fillagree
gagreinn. บังเหียนม้า
gangrenen. เนื้อตายเน่า. vt.,vi. เป็นเนื้อตายเน่า,กลายเป็นเนื้อตายเน่า., See also: gangrenous adj., Syn. mortification
gentleman's agreementn. การตกลงกันด้วยเกียรติยศ
geometric progressionอนุกรมค่าเรขาคณิต, Syn. geometric series
grease(กรีส) n. ไขมันสัตว์,น้ำมันหล่อลื่น,น้ำมันชนิดหนา,หนังแกะก่อนเอาไขมันออก. vt. (กรีส,กรีซ) ทาน้ำมันหล่อลื่น,ทาไขสัตว์,ติดสินบน,หยอดน้ำมัน,ประจบประแจง
grease cupตลับจาระบี, Syn. oilcup
grease gunกระบอกฉีดจาระบี
grease monkeyช่างกล
grease pencilดินสอเทียน
greasebox(กรีส'บอคซ) n. ตลับน้ำมันจาระบีที่หุ้มตุ่มล้อรถ
greaser(กรี'เซอะ) n. ผู้ทาน้ำมัน,เครื่องอัดจาระบี
greasy(กรี'ซี,กรี'ซี) adj. ทาน้ำมันไว้,เป็นไขมัน,ลื่น., See also: greasily adv. greasiness n.
greasy spoonภัตตาคารถูก ๆ ที่ไม่ค่อยถูกหลักอนามัย
great(เกรท) adj. ใหญ่,ยิ่งใหญ่ -adv. ดีมาก. n. คนสำคัญ,คนที่มีชื่อเสียง., See also: greatness n., Syn. large,huge,excellent
great aukนกดำน้ำขนาดใหญ่บินไม่ได้
great britainอังกฤษ,เวลส์และสก๊อตแลนด์
great daneสุนัขขนาดใหญ่พันธุ์หนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
aggregate(n) ผลรวม,ผลสรุป,ยอดรวม
aggregate(vt) รวบรวม,สรุป,ไหลไปรวมกัน
aggregation(n) การรวบรวม,การรวมตัว,การรวมกลุ่ม
aggression(n) การรุกราน,การบุกรุก,การก้าวร้าว,การล่วงละเมิด
aggressive(adj) รุกราน,ล่วงละเมิด,ก้าวร้าว,แข็งขัน
aggressor(n) ผู้รุกราน,ผู้บุกรุก
agree(vt) เห็นด้วย,ตกลง,ยินยอม,ถูกต้อง,เข้ากันได้
agreeable(adj) ซึ่งเห็นด้วย,เหมาะ,น่าคบ,น่าพอใจ,สอดคล้อง
agreement(n) การเห็นด้วย,การตกลง,ความยินยอม,ข้อตกลง,สัญญา
BOTTLE bottle green(n) สีเขียวแก่
congregate(vi) รวมกัน,ออกัน,ชุมนุมกัน,จับกลุ่มกัน
congregation(n) การรวมกัน,การจับกลุ่มกัน,การชุมนุม,กลุ่มคน
congregational(adj) ที่มารวมกัน,ที่มาชุมนุมกัน,ที่จับกลุ่มกัน
congress(n) ที่ประชุม,รัฐสภา,สภานิติบัญญัติ,สภาคองเกรส
congressional(adj) ซึ่งเกี่ยวกับรัฐสภา,เกี่ยวกับสภานิติบัญญัติ
degree(n) ระดับ,ขั้น,ปริญญา,องศา,ขนาด
digress(vi) เฉไป,วกวน,ออกนอกเรื่อง,ออกนอกประเด็น
digression(n) ความวกวน,ข้อปลีกย่อย,การพูดนอกประเด็น
disagree(vi) ไม่เห็นด้วย,ไม่ตกลงกัน,ทะเลาะกัน,โต้แย้ง
disagreeable(adj) ไม่ถูกใจ,น่าเบื่อ,น่ารำคาญ
disagreement(n) ความไม่เห็นด้วย,ความไม่ลงรอยกัน,ความไม่เห็นพ้อง
egregious(adj) มากมายใหญ่โต,เหลือเกิน,มหันต์
egret(n) นกกระยาง
evergreen(adj) เขียวชอุ่มอยู่เสมอ,เขียวตลอดปี
filigree(n) เครื่องประดับ,ลวดลายประดับ
gangrene(n) ความเน่าเปื่อย,แผลเรื้อรัง
gangrene(vi) เน่า,เน่าเปื่อย,เป็นแผลเรื้อรัง
grease(n) ไข,มัน,ขี้ผึ้ง,น้ำมันหล่อลื่น,จาระบี
grease(vt) ทาน้ำมัน,หยอดน้ำมัน,ชโลม,ใส่น้ำมัน
greasy(adj) เป็นน้ำมัน,มีมัน,ลื่นเหมือนน้ำมัน
GREAT Great Britain(n) บริเตนใหญ่
great(adj) ใหญ่,ยิ่งใหญ่,สำคัญ,ใหญ่โต,ประเสริฐ,เบ้อเร่อ,เขื่อง,ใหญ่หลวง,มาก
greatness(n) ความสำคัญ,ความยิ่งใหญ่,ความมีชื่อเสียง
greave(n) เกราะหุ้มขาท่อนล่าง
Grecian(adj) เกี่ยวกับประเทศกรีก
greed(n) ความตะกละ,ความละโมบ,ความโลภ,ความอยากได้
greedily(adv) อย่างตะกละ,อย่างละโมบ,อย่างโลภโมโทสัน
greediness(n) ความตะกละ,ความละโมบ,ความโลภ,ความอยากได้
greedy(adj) ตะกละ,ละโมบ,โลภ,อยากได้
Greek(adj) เกี่ยวกับชาติกรีก,เกี่ยวกับประเทศกรีก
Greek(n) ชนชาติกรีก,ประเทศกรีก,ชาวกรีก,ภาษากรีก
green(adj) สีเขียว,เขียวชอุ่ม,ยังไม่สุก,ยังอ่อน,ใหม่,สด
green(n) สีเขียว,สนามหญ้า,ทุ่งหญ้าสีเขียว,ใบไม้
greengrocer(n) คนขายผักและผลไม้
greenhorn(n) คนอ่อนหัด,คนหน้าใหม่,มือใหม่,คนหนุ่ม,คนด้อยประสบการณ์
greenhouse(n) เรือนต้นไม้,เรือนกระจก
greenish(adj) มีสีค่อนข้างเขียว,แกมเขียว
greenness(n) ความเขียว,ความสด,ความดิบ,ความใหม่,ความแข็งแรง,ความกระชุ่มกระชวย้
greensward(n) หญ้าเขียว,สนามหญ้า
greenwood(n) ป่าไม้เขียวชอุ่ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
partnership agreementสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
progressionการก้าวหน้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
progressive๑. -ก้าวหน้า๒. -ลุกลาม (โรค) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
progressiveก้าวหน้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
premium to be agreedเบี้ยประกันภัยตามที่จะตกลง มีความหมายเหมือนกับ premium to be arranged [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
parity progression ratioอัตราส่วนก้าวหน้าของภาวะเคยคลอด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
population aggregateกลุ่มประชากร [ดู pupulation cluster] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
presidential-congressional systemระบบประธานาธิบดีและรัฐสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
progressive๑. -ก้าวหน้า๒. -ลุกลาม(โรค) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
progressive assimilationการกลมกลืนตามเสียงหน้า [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
progressive averageค่าเฉลี่ยก้าวหน้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
progressive linkageกลไกก้านต่อก้าวหน้า [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
progressive taxภาษีอัตราก้าวหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
progressive taxationการเก็บภาษีอัตราก้าวหน้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prohibited degree of relationshipระดับชั้นญาติที่จะทำการสมรสกันไม่ได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Lindgren's volume lawกฎปริมาตรของลินเกร็น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
linear regressionการถดถอยเชิงเส้น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
lues; great pox; syphilisโรคซิฟิลิส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
long-term agreementข้อตกลงระยะยาว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
labour agreementข้อตกลงจ้างแรงงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Lord Keeper of the Great Sealสมุหพระราชลัญจกร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Leading Underwriter's Agreementข้อตกลงผู้รับประกันภัยนำ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rhinitis, gangrenousเยื่อจมูกอักเสบเน่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retrogression; degeneration; depravation; deteriorationการเสื่อม [มีความหมายเหมือนกับ regression ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
renewal agreementข้อตกลงต่ออายุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
regressive๑. -ถดถอย, -ถอยกลับ, -กลับคืน, -ถอยหลัง๒. -ทุเลา๓. -เสื่อม๔. -ฝ่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
regressive assimilationการกลมกลืนตามเสียงหลัง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
regressive taxภาษีอัตราถดถอย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
regressive taxationการเก็บภาษีอัตราถดถอย [ดู degressive taxation] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
regressสิทธิที่จะกลับเข้าไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
regression๑. การถดถอย, การถอยกลับ, การกลับคืน, การถอยหลัง๒. การทุเลา [มีความหมายเหมือนกับ abatement; subsidence ๒]๓. การเสื่อม [มีความหมายเหมือนกับ degeneration; depravation; deterioration; retrogression]๔. การฝ่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
regressionการถอยกลับของทะเล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
regressionการถดถอย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
revolution, greenการปฏิวัติทางกสิกรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rain forest; evergreen rain forest; seasonal evergreen rain forest; tropical rain forestป่าดิบชื้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
simple regressionการถดถอยเชิงเดียว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
small agreementข้อตกลงรายย่อย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
systemic circulation; circulation, general; circulation, greaterการไหลเวียนเลี้ยงกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
salvage agreementข้อตกลงการกู้ภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
salvage agreementข้อตกลงการกู้ภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
syphilis; great pox; luesโรคซิฟิลิส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
separation agreementข้อตกลงที่จะแยกกันอยู่ (สามีภริยา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stomatitis gangrenosa; cancrum oris; stomatitis, gangrenous; stomatonecrosis; stomatonomaปากเน่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stomatitis, gangrenous; cancrum oris; stomatitis gangrenosa; stomatonecrosis; stomatonomaปากเน่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stomatonecrosis; cancrum oris; stomatitis gangrenosa; stomatitis, gangrenous; stomatonomaปากเน่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stomatonoma; cancrum oris; stomatitis gangrenosa; stomatitis, gangrenous; stomatonecrosisปากเน่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subordination agreementข้อตกลงชั้นรอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
semi-evergreen forest; dry evergreen forestป่าดิบแล้ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
slip agreementข้อตกลงในสลิป [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
seasonal evergreen rain forest; evergreen rain forest; rain forest; tropical rain forestป่าดิบชื้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Congress of Southeast Asian Librarians การประชุมบรรณารักษ์เอเชียอาคเนย์
HTML Online Editor Sample

CONSAL : Congress of Southeast Asian Librarians

การประชุมสภาบรรณารักษ์เอชียอาคเนย์ หรือ การประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วัตถุประสงค์หลักเพื่อความร่วมมือในระหว่างประเทศสมาชิกเอเชียตะวันออกเฉียง ใต้ในการพัฒนาห้องสมุดของแต่ละประเทศ

สมาชิก CONSAL คือ หอสมุดแห่งชาติ ของประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน จำนวน 10 ประเทศ คือ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย

การประชุมสภาบรรณรักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กำหนดจัดทุก 3 ปี โดยสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ หมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพ โดยที่ผ่านมาครั้งล่าสุด เป็นการประชุมครั้งที่ 15 วันที่ 28-31 พฤษภาคม 2555 ที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเชีย ในหัวข้อเรื่อง Preserving and Disseminating National Heritage และการประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ 16 ปี 2558 ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมอีกครั้ง ซึ่งประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม CONSAL แล้ว จำนวน 2 ครั้ง ในปี 2521 และ 2536

ประวัติของการรวมกลุ่มสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการประชุมครั้งแรกในปี 2513 ที่ประเทศสิงคโปร์ รายละเอียดหัวข้อการประชุม วันเวลา และประเทศเจ้าภาพการประชุม CONSAL ทั้งหมดที่ผ่านมา รวม 15 ครั้ง ดังนี้

 1. New prospects for Southeast Asians Cooperation วันที่ 14-16 สิงหาคม 2513 ประเทศสิงคโปร์
 2. Education and Training for Librarianship วันที่ 10-14 ธันวาคม 2516 ประเทศฟิลิปปินส์
 3. Integrated Library and Documentation Services within the Framework or NATIS วันที่ 1-5 ธันวาคม 2518 ประเทศอินโดนีเซีย
 4. Regional Cooperation for the Development of National Information Services วันที่ 5-9 มิถุนายน 2521 ประเทศไทย
 5. Access to Information วันที่ 25-29 พฤษภาคม 2524 ประเทศมาเลเซีย
 6. The Library in the Information Revolution วันที่ 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2526 ประเทศสิงคโปร์
 7. Libraries for Countryside Development in Southeast Asia วันที่ 12-21 กุมภาพันธ์ 2530 ประเทศฟิลิปปินส์
 8. New Challenges in Library Services in the Developing World วันที่ 11-14 มิถุนายน 2533 ประเทศอินโดนีเซีย
 9. Future Dimensions and Library Development วันที่ 2-7 พฤษภาคม 2536 ประเทศไทย
 10. Libraries in National Development วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2539 ประเทศมาเลเซีย
 11. Stepping into the New Millennium: Challenges for Library and Information Professionals วันที่ 26-28 เมษายน 2543 ประเทศสิงคโปร์
 12. Information Empowerment: Enhancing Knowledge Heritage วันที่ 20-23 ตุลาคม 2546 ประเทศบรูไน
 13. CONSAL at the Crossroads: Challenges for greater regional cooperation วันที่ 25-30 มีนาคม 2549 ประเทศฟิลิปปินส์
 14. Towards Dynamic Libraries and Information Services in Southeast Asian Countries วันที่ 20-23 เวียดนาม 2552 ประเทศเวียดนาม
 15. Preserving and Disseminating National Heritage วันที่ 28-31 พฤษภาคม 2555 ประเทศอินโดนีเชีย

สนใจกิจกรรมการประชุม CONSAL เข้าถึงได้ที่เว็บไซต์ www.consal.org

consal

[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library of Congress Classification Systemระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือของห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Progress reportรายงานความคืบหน้า

รายงานความคืบหน้า หรือ รายงานความก้าวหน้าของโครงการ เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อรายงานผู้ประเมิน ให้เข้าใจความคืบหน้าของโครงการ รวมถึงปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวทางในการแก้ปัญหา

ในแบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (แบบ วช. 4 ก) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้กำหนดหัวข้อต่าง ๆ ในรายงานความก้าวหน้า ดังนี้

1. ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)

2. รายนามหัวหน้าโครงการและคณะผู้วิจัย พร้อมทั้งหน่วยงานที่สังกัด หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร

3. ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภท … ประจำปี … จำนวนเงิน … เริ่มทำการวิจัยเมื่อ … ถึง …

รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย

(1) วัตถุประสงค์ของโครงการ (โดยสรุป)

(2) สรุปตารางเปรียบเทียบระหว่างแผนงานวิจัยตามที่เสนอไว้ในโครงการ กับงานวิจัยที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

(3) รายละเอียดเพิ่มเติมของการวิจัยที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ให้แนบบทความเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าทางวิชาการของโครงการวิจัยระหว่างดำเนินการ ที่เคยพิมพ์ในวารสารทางวิชาการแล้ว หรือบทความที่จะนำเผยแพร่ทางสื่อมวลชนได้ (ถ้ามี)

(4) งบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปแล้วนับตั้งแต่เริ่มโครงการ

(5) งานตามโครงการที่จะทำต่อไป

(6) คำชี้แจงเกี่ยวกับอุปสรรคหรือปัญหา (ถ้ามี)

บรรณานุกรม

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. คู่มือการเขียนรายงานการวิจัย. Available at : http://www.riclib.nrct.go.th/link/info/researchwrite.pdf. Accessed June 6, 2012. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Classification, Library of Congressระบบการจัดหมู่รัฐสภาอเมริกัน, การวิเคราะห์หนังสือระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
ระบบการจัดหมู่รัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress Classficiation - LC) หรือเรียกสั้นๆ ว่า LC หรือระบบ LCC เป็นระบบที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการจัดหมู่หนังสือของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน

ในระยะแรกก่อตั้งหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน เมื่อปี ค.ศ. 1800 ระบบจัดหมู่หนังสือที่ใช้อยู่นั้น คิดขึ้นโดยจอห์น เบคเลย์ (John Beckley) โดยจัดหนังสือตามขนาดหน้ายก หนังสือขนาดเดียวกันจัดเรียงตามลำดับเลขทะเบียนของหนังสือ

ต่อมาในปี ค.ศ. 1812 เมื่อหนังสือมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงได้เปลี่ยนเป็นวิธีการจัดหมู่หนังสือตามเนื้อเรื่อง โดยนำระบบจัดหมู่หนังสือของ The Library Company of Philadelphia มาใช้ แบ่งเนื้อเรื่องเป็น 18 หมวด เมื่อห้องสมุดไฟไหม้ จึงได้จัดซื้อหนังสือจำนวน 6,487 เล่มจากห้องสมุดส่วนตัวของประธานาธิบดีโธมัส เจฟเฟอร์สัน โดยคิดระบบตามที่ประธานาธิบดีเจฟเฟอร์สัน โดยแบ่งออกเป็น 44 หมวด

จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1890 เมื่อมีหนังสือเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ บรรณารักษ์ของหอสมุดในขณะนั้น คือ จอห์น รัสเซล ยัง (John Russell Young)คิดว่าระบบเดิมไม่เหมาะสม ควรคิดหาระบบใหม่เพื่อให้มีความเหมาะสมมากขึ้น จึงมอบหมายให้ เจมส์ แฮนสัน (James Hanson) และ ชาร์ลส์ มาร์แตล (Charles Martel) ศึกษาหาแนวทางที่จะสร้างระบบจัดหมู่หนังสือใหม่เพื่อใช้ในหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน

การศึกษาอย่างจริงจังได้เริ่มเมื่อ เฮอร์เบิร์ต พุตนัม (Herbert Putnum) เข้ามาดำรงตำแหน่งบรรณารักษ์ในปี ค.ศ. 1899 และยังคงมอบหมายให้ แฮนสันและมาร์แตลรับศึกษาต่อไป โดยนำระบบ 3 ระบบ คือ ระบบทศนิยมดิวอี้ ระบบเอ็กแพนซีฟ และระบบจัดหมู่หนังสือของเยอรมัน ชื่อ Halle Schema ของออตโต ฮาร์ตวิก (Otto Hartwig) พบว่า ระบบเอ็กแพนซีฟมีความเหมาะสมมาก เนื่องจากการจัดหมวดหมู่กว้างขวางและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายทุกๆ หมวดตามต้องการ สัญลักษณ์ที่ใช้สามารถขยายได้ทั้งชนิดที่เป็นตัวอักษรและตัวเลข เพราะเป็นสัญลักษณ์ผสม เหมาะกับหอสมุดรัฐสภาอเมริกันซึ่งมีหนังสือจำนวนมาก จึงได้จัดทำระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันขึ้นโดยยึดหลักการของระบบเอ็กแพนซีฟ

มีการจัดทำหมวด Z เป็นหมวดแรก เมื่อปี ค.ศ. 1902

ลักษณะทั่วไปของระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน

1. ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันเป็นระบบที่คิดขึ้นโดยจัดแบ่งหมวดหมู่ตามสาขาวิชาความรู้ที่มีอยู่จริงของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน

2. สัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ผสมระหว่างตัวอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่และเลขอารบิค โดยอักษรโรมันตัวใหญ่หนึ่งตัวแทนหมวดใหญ่และเพิ่มอักษรโรมันตัวใหญ่อีกหนึ่งหรือสองตัวแทนหมวดย่อย (ยกเว้นหมวด E-F และ Z) และแบ่งหมู่ย่อยต่อไปอีก โดยใช้เลขอารบิคจาก 1-9999 รวมทั้งขยายโดยใช้จุดทศนิยม

3. แผนการจัดหมวดหมู่จัดแบ่งวิชาความรู้ในสาขาต่างๆ โดยเริ่มจากเรื่องทั่วไปสู่เรื่องที่เฉพาะยิ่งขึ้นเรื่อยๆ แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ

3.1 การแบ่งครั้งที่ 1 เป็นการแบ่งเนื้อหาวิชาเป็น 20 หมวดใหญ่ (Main class) โดยใช้อักษรตัวเดียวโดดๆ A-Z ยกเว้น I,O,W,X,Y

A ความรู้ทั่วไป (General Works)

B ปรัชญา จิตวิทยา ศาสนา (Philosophy, Psychology, Religion)

C ศาสตร์ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ (Auxiliary sciences of history)

D ประวัติศาสตร์ : เรื่องทั่วไปและประวัติศาสตร์โลกเก่า (History : general and old world)

E-F ประวัติศาสตร์ : อเมริกา (History : America)

G ภูมิศาสตร์ แผนที่ มานุษยวิทยา นันทนาการ (Geography, Maps, Anthropology, Recreation)

H สังคมศาสตร์ (Social science)

J รัฐศาสตร์ (Political science)

K กฎหมาย (Law)

L การศึกษา (Education)

M ดนตรี (Music)

N ศิลปกรรม (Fine Arts)

P ภาษาและวรรณคดี (Languages and Literature)

Q วิทยาศาสตร์ (Sciences)

R แพทยศาสตร์ (Medicines)

S เกษตรศาสตร์ (Agriculture)

T เทคโนโลยี (Technology)

U ยุทธศาสตร์ (Military science)

V นาวิกศาสตร์ (Naval science)

Z บรรณานุกรม บรรณารักษศาสตร์ (Bibliography, Library science)

3.2 การแบ่งครั้งที่ 2 เป็นการแบ่งหมวดย่อย (subclass) ตามสาขาวิชา โดยใช้ตัวอักษรโรมันตั้งแต่ 2 ตัว ถึง 3 ตัว เป็นสัญลักษณ์ และใช้หลักการเรียงลำดับตามตัวอักษร A-Z ยกเว้นหมวด Z จะไม่มีการแบ่งครั้งที่ 2 เช่น หมวด Q แบ่งออกเป็นหมวดย่อย 12 หมวดดังนี้คือ

Q วิทยาศาสตร์ (Science)

QA คณิตศาสตร์ (Mathematics)

QB ดาราศาสตร์ (Astronomy)

QC ฟิสิกส์ (Physics)

QD เคมี (Chemistry)

QE ธรณีวิทยา (Geology)

QH ธรรมชาติวิทยา (Natural History)

QK พฤกษศาสตร์ (Botany)

QL สัตววิทยา (Zoology)

QM กายวิภาคศาสตร์ (Human Anatomy)

QP สรีรวิทยา (Physiology)

QR จุลชีววิทยา (Microbiology)

ซึ่งยังคงแบ่งต่อไปได้อีก เมื่อต้องการขยายเลขหมู่เพิ่มในภายหลัง

3.3 การแบ่งครั้งที่ 3 คือ การแบ่งออกเป็น หมู่ (division) โดยใช้ตัวเลขอารบิกตั้งแต่ 1-9999 ประกอบตัวอักษรโรมัน ในแต่ละหมู่จะมีจำนวนการแบ่งเป็นหมู่ย่อยไม่เท่ากัน เช่น หมวด LA จะแบ่งเป็น LA1-LA 2397 หรือ หมวด HV จะแบ่งเป็น HV 1-HV 9920 เป็นต้น สามารถที่จะขยายเลขหมู่สำหรับวิชาการที่จะเพิ่มใหม่ การแบ่งครั้งที่ 3 มี 2 ลักษณะ คือ

3.3.1 การแบ่งโดยใช้เลขทศนิยม คือ การนำเอาเลขทศนิยมมาขยายเลขย่อยในกลุ่มนั้น ให้ได้เลขหมู่เพิ่มขึ้นสำหรับเนื้อหาวิชาที่ควรจะอยู่ในกลุ่มเดียวกัน

3.3.2 การแบ่งโดยใช้เลขคัตเตอร์ คือ การใช้ตัวอักษรและตัวเลขสำหรับการแบ่งย่อยเนื้อหาที่ละเอียดลงไปอีก เช่น การแบ่งย่อยตามชื่อทางภูมิศาสตร์ (geographical name) และการแบ่งย่อยตามรายชื่อเนื้อหาวิชาเฉพาะ (special topics) และการแบ่งตามเลขคัตเตอร์สำรองที่ได้กำหนดไว้แล้ว

ตัวอย่าง HF 5438.5 HF เป็นหมวดย่อยของ H คือ สังคมศาสตร์ ซึ่ง HF เป็นหมู่ย่อย หมายถึง การค้า (Commerce) และแบ่งออกเป็นหมู่ คือ 5438 หมายถึง การขาย (Selling) จากนั้นแบ่งโดยใช้เลขทศนิยม คือ .5 หมายถึง การส่งเสริมการขาย (Sales promotion)

ตัวอย่าง ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น 600 ปี

DS เป็นเลขหมู่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย

575 แบ่งย่อยเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทางการเมืองและการทูต

.5 แบ่งย่อยเป็นความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ A-Z

.J3 ประเทศญี่ปุ่น (Japan = .J3)

จะได้เลขหมู่เป็น DS 575.5.J3 ปัจจุบัน หนังสือคู่มือหมวดหมู่รัฐสภาอเมริกันมีทั้งแบบสิ่งพิมพ์และแบบออนไลน์

บรรณานุกรม

Library of Congress. Library of Congress Classification Outline. 2011. [Online] Retrieve from: http://www.loc.gov/catdir/cpso/lcco/. Accessed 20110516.

กุลธิดา ท้วมสุข. 2533. การวิเคราะห์เลขหมู่หนังสือ. ขอนแก่น : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

กมลา รุ่งอุทัย. 2533. การวิเคราะห์สารนิเทศระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ใน เอกสารการสอนชุดวิชา การวิเคราะห์สารนิเทศ หน้า 219-281. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

อัมพร ทีขะระ. 2532. คู่มือการจัดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน. กรุงเทพฯ : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาััลัย. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Greenshouse effectปรากฏการณ์เรือนกระจก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Green lablesฉลากเขียว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Logistic regression analysisการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Green fluorescent proteinโปรตีนเรืองแสงสีเขียว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Autoregression (Statistics)อัตถดถอย (สถิติ) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Greenhouse gasก๊าซเรือนกระจก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Greenhouse effect ปรากฏการณ์เรือนกระจก
ภาวะที่กลุ่มของก๊าซชนิดต่างๆมาห่อหุ้มชั้นบรรยากาศของโลกไว้ กลุ่มก๊าซเหล่านี้ประกอบด้วยก๊าซหลักๆ 5 ชนิด ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ สารซีเอฟซี ออกไซด์ของไนโตรเจน มีเธนและโอโซน ก๊าซเหล่านี้เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของบรรยากาศโลกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และเป็นกลุ่มก๊าซที่มีความสามารถในการดูดซับรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ เป็นผลให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นจนเหมาะที่สิ่งมีชีวิตต่างๆจะอาศัยอยู่ได้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Exchange agreementความตกลงเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตรา [เศรษฐศาสตร์]
General Agreement on Tariffs and Tradeความตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและการค้า [เศรษฐศาสตร์]
Bilateral trade agreementความตกลงทางการค้าแบบทวิภาคี [เศรษฐศาสตร์]
Economic agreementความตกลงทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Clearing agreement ความตกลงในการหักบัญชี [เศรษฐศาสตร์]
Preferential agreementความตกลงว่าด้วยสิทธิพิเศษ [เศรษฐศาสตร์]
Collective agreementความตกลงร่วม [เศรษฐศาสตร์]
Commodity agreementความตกลงเกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์ [เศรษฐศาสตร์]
Complementarily agreementความตกลงเสริม (ทางเศรษฐกิจ) [เศรษฐศาสตร์]
Greenhouse gaseก๊าซเรือนกระจก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Regression analysisการวิเคราะห์การถดถอย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Library of Congress Subject Headingsหัวเรื่องระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
North American Free Trade Agreementข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ [ธุรกิจ]
Gamma greenhouseเรือนรังสีแกมมา, เรือนเพาะเลี้ยงพืชที่มีหลังคาโปร่งแสง บริเวณตรงกลางเรือนหรือด้านใดด้านหนึ่งของห้องติดตั้งเครื่องฉายรังสีแกมมา มีกำแพงคอนกรีตหนาเพื่อป้องกันไม่ให้รังสีออกสู่ภายนอก และมีเครื่องควบคุมการฉายรังสีอยู่ด้านนอก ใช้สำหรับศึกษาผลของรังสีต่อพืชและการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ โดยให้พืชที่ปลูกในกระถางได้รับรังสีปริมาณต่ำอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลานาน [นิวเคลียร์]
Greenshoe optionการเสนอขายหลักทรัพย์แบบ greenshoe option
คือการที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะเสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนในจำนวนที่มากกว่าบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เสนอขายอยู่จำนวนหนึ่ง ซึ่งหลักทรัพย์ที่เกินนั้น ผู้จัดจำหน่ายจะไปทำ option กับบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ เพื่อออกหุ้นส่วนที่ผู้จัดจำหน่ายขายเกิน ในกรณีที่หลักทรัพย์ที่จัดจำหน่ายเมื่อเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และมีราคาตลาดสูงกว่าราคาเสนอขาย และในกรณีที่หลักทรัพย์ดังกล่าวเมื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วมีราคาต่ำกว่าราคาเสนอขาย ผู้จัดจำหน่ายจะเข้าไปซื้อหลักทรัพย์ในจำนวนที่เกินดังกล่าวในตลาดหลักทรัพย์ วิธีดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการระดมทุนในตลาดทุน เนื่องจากมีส่วนป้องกันไม่ให้ราคาตลาดของหลักทรัพย์ที่เสนอขายในช่วงระยะเวลา แรกที่เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์มีความผันผวนมาก เพราะการเข้าไปซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว จะมีลักษณะของการรักษาระดับราคาของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (stabilization) ซึ่งมีส่วนช่วยให้การเสนอขายหลักทรัพย์สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น [ตลาดทุน]
African National Congress (ANC)สภาแห่งชาติแอฟริกัน [TU Subject Heading]
Aggregates (Building materials)มวลรวม [TU Subject Heading]
Aggregation (Chemistry)การรวมกลุ่ม (เคมี) [TU Subject Heading]
Aggression (International law)การรุกราน (กฎหมายระหว่างประเทศ) [TU Subject Heading]
Aggressivenessความก้าวร้าว [TU Subject Heading]
Aggressiveness in adolescenceความก้าวร้าวในวัยรุ่น [TU Subject Heading]
Aggressiveness in childrenความก้าวร้าวในเด็ก [TU Subject Heading]
Aggressiveness in youthความก้าวร้าวในเยาวชน [TU Subject Heading]
Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Mesures (1995)ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการบังคับใช้มาตราการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (ค.ศ. 1995) [TU Subject Heading]
Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectural Property Rights (1994)ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (ค.ศ. 1994) [TU Subject Heading]
Animal pedigreesประวัติสายพันธุ์สัตว์ [TU Subject Heading]
Arbitration agreements, Commercialอนุญาโตตุลาการการค้า [TU Subject Heading]
Art, Greco-Romanศิลปะเกรโก-โรมัน [TU Subject Heading]
Art, Greekศิลปะกรีก [TU Subject Heading]
Arts, Greekศิลปกรรมกรีก [TU Subject Heading]
Autoregression (Statistics)การถดถอยอัตตะ (สถิติ) [TU Subject Heading]
Canada. Treaties, etc. 1992 Oct. 7 ; North American Free Trade Agreementข้อตกลงเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ [TU Subject Heading]
Classification, Library of Congressการวิเคราะห์หนังสือระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน [TU Subject Heading]
Congresses and conventions ; Meetingsการประชุม [TU Subject Heading]
Degrees, Academicปริญญาบัตร [TU Subject Heading]
Doctor of philosophy degreeปริญญาเอก [TU Subject Heading]
Doha Declaration on the TRIPs Agreement and Public Health (2001)ปฏิญญาโดฮาความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าและการสาธาณสุข (ค.ศ. 2001) [TU Subject Heading]
Fabian Society (Great Britain)ขบวนการเฟเบียน [TU Subject Heading]
Foreign licensing agreementsข้อตกลงอนุญาตใช้สิทธิระหว่างประเทศ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
An in vitro batch culture method to assess potential fermentability of feed ingredie (n vi adj org ) An in vitro batch culture method to assess potential fermentability of feed ingredients for monogastric diets
bilateral agreement[ไบ-แล-เทอ-ราล อะ-กรี-เมนท] (n ) ข้อตกลงระหว่างสองประเทศ (wikipedia.org)
brake an agreement (vt ) ละเมิดสัญญา
click wrap agreementสัญญาหรือข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์ที่โดยมีการคลิกตกลงโดยชัดเจน
congressman[คอง'กริสเมิน] (n) สมาชิก(ขาย)รัฐสภาอเมริกา(โดยเฉพาะของสภาผู้แทน)
entire agreementข้อตกลงที่กำหนดหน้าที่ที่เหมือนกันทั้งสองฝ่าย
For our fourth Meet & Greet Division Director Interview feature we present Yasumich (n vt adv prep pron. phrase ) For our fourth Meet & Greet Division Director Interview feature we present Yasumichi Murase, Director of the Rechargeable Battery Business Division (AIS Company). We look forward to hearing your thoughts on the article!
grean[เกรียน] (n adv ) เป็นนิสัยหนึ่งของบุคคลยังไม่พ้นจากทางโลก ไม่รับฟังความเห็นผู้อื่น ตั้งตนเองเป็นหลัก มีความคิดอยู่ในฝันของตนเอง มีผู้อื่นยกย่องเห็นในตวามสามารถในด้านถนัดของตนเองแล้วมีความสุข
greaseproof paper (n ) กระดาษกันไขมัน
greaseproof paper (n ) กระดาษกันไขมัน
Great Offices of State (n ) อำมาตย์นายก เป็นตำแหน่งในรัฐบาลสหราชอาณาจักร
great scott (slang) คำอุทานด้วยความประหลาดใจ English [edit] Etymology * Possibly from the name of an actual person, possibly of US military background. * Possibly an altered and anglicized for of the German Grüß Gott!, or "God bless!" into Great Scott!, since rejected by some etymologists. * Likely to be a mild substitute for invoking the name of God. [edit] Interjection Great Scott 1. An exclamation of surprise or amazement. [edit] References * article on Great Scott at World Wide Words
great uncle (n) พี่ชายหรือน้องชายของปู่ย่าตายาย
greek mythology (n) เทพปกรณัมกรีก
See also: S. Greek myth,
green[(กรีน)] (n ) สีเขียว
green manure (n) ปุ๋ยพืชสด
green pepper (n ) พริกหยวก
green-billed malkoha (n org uniq ) นกบั้งรอกใหญ่
greenfield (slang) พื้นสีเขียว
greenish gray[かいりょくしょく] (n )
greenish gray[かいりょくしょく] (n )
greenish gray[かいりょくしょく] (n )
greenish gray[かいりょくしょく] (n )
greenish gray[กรีนิสเกร] (n )
greenish gray[กรีนิสเกร] (n )
Greffierจ่าศาล
greige (n ) ผ้าดิบ
Grenadier (uniq ) แกรนาเดียร์ เป็นทหารพิเศษในทวีปยุโรป ในยุคแรกหมายถึงพลขว้างระเบิด ต่อมาหมายถึงพลทะลวงข้าศึก
Library of Congress (n ) ห้องสมุดแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาในเขตที่ตั้งรัฐบาลวอชิงตัน ดี.ซี.
microgreens (n ) ต้นอ่อนผัก ผักงอก
microgreens (n ) ต้นอ่อนผัก ผักงอก
multilateral agreement[มัล-ติ-แล-เทอ-ราล อะ-กรี-เมนท] (n ) ข้อตกลงระหว่างหลายประเทศ (wikipedia.org)
winter greenระกำ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Get "Le Progres!"Kaufen Sie Le Progrès! A Crime in Paradise (2001)
Researcher Gregoire!Inspektor Grègoire. Chouchou (2003)
The delegate wanted Gregoire know if I knew Chouchou. - So?Inspektor Grègoire hat mich gefragt, ob ich Chouchou kenne. Chouchou (2003)
I'm totally crazy, Gregoire researcher!Sie sind vollkommen verrückt, Inspektor Grègoire! Chouchou (2003)
No. And order me Épinards et Concombres à la grecque with a side of focaccia, okay?Und bestelle mir... epinards et concombre à la grècque mit einer Hälfte Focaccia. A Perfect Ending (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเด่นดัง[N] fame, See also: greatness, known, distinction, popularity, eminence, reputation, Syn. ความเด่น, ความดัง, Example: ดาราบางคนจัดกิจกรรมเพื่อผู้ด้อยโอกาสเป็นแล้วออกข่าวเผยแพร่ค่อนข้างใหญ่โตก็มีจุดประสงค์เพื่อความเด่นดังของตนเอง
ผู้ละเมิด[N] violator, See also: transgressor, Syn. ผู้ล่วงละเมิด, Example: ผู้ละเมิดกฎแห่งศีลธรรมจรรยาของสังคมย่อมถูกลงโทษ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้กระทำการล่วงออกไปจากกรอบที่กำหนดไว้
พื้นหญ้า[N] grassland, See also: green, Example: สนามแห่งนั้นเป็นพื้นหญ้าสีเขียวขจี และมีอุปกรณ์การเล่นสำหรับเด็กจัดตั้งไว้อย่างเป็นสัดส่วน, Thai definition: พื้นที่มีหญ้าปกคลุม
ยอมให้[V] yield, See also: agree to let, agree to allow, Syn. ยอม, ยินยอมให้, Ant. ขัดใจ, Example: หากผมทำผิดจริงผมก็จะยอมให้บริษัทตัดเงินเดือน
รับเสด็จ[V] welcome, See also: greet, receive, Example: ฝูงชนโบกธงรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, Thai definition: ทำให้ผู้มาหาหรือผ่านมาสะดวกสบาย, Notes: (ราชา)
ฮั้ว[V] come to terms, See also: arrive at an agreement, Example: กลุ่มนักลงทุนต่างชาติถูกจับตาว่าจะเข้ามาฮั้วในการประมูลการก่อสร้างรถไฟใต้ดิน, Thai definition: รวมหัวกันประมูล โดยผลัดกันประมูลได้และแบ่งกำไรกัน
การ์ด[N] greeting card, See also: card, Syn. บัตรอวยพร, Example: การ์ดเหล่านี้ราคาแพงกว่าการ์ดมาตรฐานอื่นๆ ทั่วไป, Count unit: ใบ, Notes: (อังกฤษ)
อิจฉาตาร้อน[V] envy, See also: be jealous, be envious, be green-eyed, Syn. อิจฉาริษยา, อิจฉา, Example: เธออิจฉาตาร้อนที่เห็นเพื่อนบ้านร่ำรวยกว่า, Thai definition: เดือดร้อนที่เห็นเขาได้ดี, Notes: (ปาก)
นาฟตา[N] NAFTA, See also: North American Free Trade Agreement, Syn. ข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ
ม.ร.ว.[N] great-grandchild of a king, Syn. หม่อมราชวงศ์, Thai definition: คำนำหน้าชื่อบุตรของหม่อมเจ้า
แกงเขียวหวาน[N] (beef or chicken) green curry, Example: เพื่อนชาวต่างชาติของฉันชอบแกงเขียวหวานมาก, Thai definition: ชื่อแกงชนิดหนึ่งใส่กะทิ มีรสเค็ม หวาน ใส่ผักพวกมะเขือ ใบโหระพา เป็นต้น ใส่เนื้อ หมู หรือไก่มีชื่อเรียกไปตามนั้น เช่น แกงเขียงหวานไก่
คนอ่อนหัด[N] greenhorn, Syn. ไก่อ่อน, Example: บริษัทของเราไม่มีนโยบายรับคนอ่อนหัดเข้ามาทำงาน, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ไม่มีความชำนาญหรือไม่มีความสามารถในเรื่องนั้น
กรีนการ์ด[N] green card, See also: permanent resident visa, Syn. บัตรเขียว, Example: ผู้ถือสิทธิกรีนการ์ดแคนาดาครบ 3 ปี จึงจะมีสิทธิถือสิทธิพลเมือง, Count unit: บัตร, Thai definition: ใบอนุญาตอยู่อาศัยถาวร, Notes: (อังกฤษ)
โลภ[N] greed, See also: avarice, cupidity, Syn. โลภโมโทสัน, ความต้องการ, ความอยาก
โศก[N] bright green
ส่วนผสม[N] ingredient, See also: composition, Syn. ส่วนประกอบ, องค์ประกอบ
สัญญา[N] contract, See also: agreement, promise, Syn. ข้อตกลง, คำมั่น, คำสัญญา, Count unit: ข้อ, ฉบับ
สารอาหาร[N] nutrient, See also: nutrient ingredient
ใหญ่[ADJ] big, See also: large, great, Syn. โต, ใหญ่โต, Ant. เล็ก
ใหญ่หลวง[V] be great, See also: be enormous, Syn. ยิ่งใหญ่
การพัฒนา[N] development, See also: progress, Example: ทุกวันนี้ดิสเกตต์ได้รับการพัฒนาให้มีขนาดเล็กลง ในขณะที่ความจุข้อมูลกลับเพิ่มขึ้น, Thai definition: การทำให้ดีขึ้น, การทำให้เจริญ
ปฏิกิริยาเรือนกระจก[N] greenhouse effect, Example: นักวิทยาศาสตร์เห็นพ้องกันว่า ปฏิกิริยาเรือนกระจกเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องรีบแก้ไข
ห่างไกล[ADV] far, See also: a long way, afar, a great distance, Syn. ไกลห่าง, Ant. ใกล้, Example: นักศึกษาบางคนอยู่หอพัก เพราะบ้านอยู่ห่างไกลมหาวิทยาลัยต้องใช้รถโดยสารหลายต่อ
มั่ว[V] assemble, See also: conspire, swarm, gather, congregate, mustre, rally, Syn. มั่วสุม, Example: วัยรุ่นสมัยนี้มักพากันไปมั่วในผับในเธคอย่างไม่คิดถึงคนเป็นพ่อเป็นแม่, Thai definition: มาอยู่รวมกันหรือมาสุมหัวกัน (ใช้ในทางไม่ดี)
รับ[V] accept, See also: agree to, admit, approve, consent to, concur with, Syn. เห็นพ้อง, เห็นชอบ, เห็นด้วย, Example: คุณจะรับมาตราการแก้ไขปัญหาตามนี้หรือไม่, Thai definition: มีความเห็นพ้องหรือเห็นชอบด้วย
เลยเถิด[ADV] inordinately, See also: excessively, exceedingly, too much, aggressively, Syn. เกินเลย, Example: เราอย่าเพิ่งทำเลยเถิดจนเกินไป รอดูเหตุการณ์ก่อนดีกว่า, Thai definition: อย่างเกินความพอดีไปมาก
ไม่ขัดข้อง[V] consent to, See also: agree, allow, acquiesce, assent, concur, Syn. ยินยอม, ตกลง, Example: ข้าพเจ้าไม่ขัดข้องที่จะเป็นคนนำทางพาเขาไปเที่ยว
การเจริญเติบโต[N] progress, See also: growth, Syn. ความก้าวหน้า, Example: การเจริญเติบโตทางเทคโนโลยีได้พัฒนานวกรรมทางเทคโนโลยีให้ก้าวหน้าขึ้น
มวลรวม[N] total mass, See also: aggregates, Syn. ผลรวม, Example: ในทางฟิสิกส์มวลรวมของสารต่างชนิดกันจะมีค่าต่างกัน
กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้[N] Greenpeace Southeast Asia Foundation, Example: กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกับเดอะ บอดี้ช็อปเปิดแถลงข่าวโครงการรณรงค์เพื่อยุติภาวะโลกร้อน, Thai definition: องค์กรรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีสำนักงานอยู่ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ระดับชั้น[N] degree, See also: level, class, Example: การประเมินผลการสอนมีหลายระดับชั้น, Count unit: ระดับ
องศาเซลเซียส[N] degree Celsius, Example: อุณหภูมิบนยอดดอยสุเทพในฤดูหนาวอาจลดต่ำลงจนถึงศูนย์องศาเซลเซียส, Thai definition: หน่วยในการวัดอุณหภูมิ
วิวัฒน์[N] evolution, See also: progress, Syn. ความเจริญรุ่งเรือง, วิวรรธน์, พัฒนา
อย่างสูง[ADV] highly, See also: greatly, Syn. อย่างมาก, อย่างยิ่ง, Example: ภาวะฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วงในแต่ละครั้ง สร้างความเดือดร้อนและความสูญเสียทางเศรษฐกิจแก่เกษตรกรเป็นอย่างสูง
โคตรเพชร[N] grand diamond, See also: great diamond, Example: ในงานวันนี้ ผมได้ชมความงามของโคตรเพชร นับว่าคุ้มจริงๆ, Count unit: เม็ด, กะรัต, Thai definition: เพชรที่ใหญ่ที่สุด
เจ๋ง[V] be great, See also: cool, smart, excellent, outstanding, exceptional, Syn. แจ๋ว, เยี่ยม, เก่ง, Example: ถ้าพวกมันเจ๋งมากนัก ก็มาสู้กับพวกเราสักตั้ง, Thai definition: ทำได้เด่นหรือทำดีเลิศอย่างมีความสามารถ, Notes: (ปาก)
โดยส่วนใหญ่[ADV] mainly, See also: greatly, mostly, Syn. โดยส่วนมาก, Example: เขาทำงานผิดพลาดไปโดยส่วนใหญ่ จึงไม่อยากกลับมาแก้ไขอีก
มหาราช[PRON] the Great, Example: ปวงชนถวายคำต่อท้ายมหาราชแด่พระเจ้าแผ่นดินกันภายหลังเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ, Thai definition: คำซึ่งมหาชนถวายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าแผ่นดิน
มโหฬาร[ADV] grandly, See also: greatly, elegantly, Syn. ใหญ่โต, โอฬาร, Example: จีนจัดเอเชี่ยนเกมส์ได้อย่างมโหฬารตระการตาผู้ชมทั่วโลก, Thai definition: อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา
ยิ่ง[ADV] extremely, See also: the asmostmost, the greatest, the most extremely, Syn. เป็นยอด, ที่สุด, Example: การถ่ายทอดอารมณ์ให้กับภาพนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง
พลูสด[N] green betel, Example: พลูสดหรือพลูนาบ ยายก็กินได้อร่อยเหมือนกัน, Count unit: ใบ
ไก่อ่อน[N] greenhorn, See also: tenderfoot, inexperienced person, Syn. คนอ่อนหัด, Ant. ผู้ชำนาญ, Example: เรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับพี่ แต่ไม่ธรรมดาสำหรับไก่อ่อนผู้ไร้ประสบการณ์เช่นเธอ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ยังไม่ชำนาญ, Notes: (สำนวน)
จำแนกแยกแยะ[V] sort out, See also: digest, separate, segregate, sift, Syn. แยก, แยกแยะ, แบ่งแยก, Example: นักวิชาการได้จำแนกแยกแยะประเภทของผ้าทอพื้นบ้านของกลุ่มคนไทกลุ่มต่างๆ ไว้
ผีปอบ[N] ogre, See also: ogress, Syn. ปอบ, Example: ผีปอบมักออกหากินตอนกลางคืน, Count unit: ตน, ตัว, Thai definition: ผีอย่างหนึ่งเชื่อกันว่าสิงอยู่ในตัวคน กินตับไตไส้พุงจนหมดแล้วออกไป คนนั้นก็ตาย
ผู้แทนราษฎร[N] representative, See also: assemblyman, member of parliament, congressman, Syn. ส.ส., ผู้แทน, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, Example: มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งธนบุรีสิบคน, Count unit: ท่าน, คน, Thai definition: บุคคลที่ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ทําหน้าที่นิติบัญญัติในสภา
มหา[ADJ] great, See also: large, Syn. ใหญ่, ยิ่งใหญ่, Example: เจดีย์วัดพระประธมเป็นมหาเจดีย์ ใหญ่กว่าพระเจดีย์ในสยามประเทศทุกๆ แห่ง
มหาบัณฑิต[N] holder of a master's degree, See also: Master (of science, engineering, medicine), Example: ถ้าเขาเรียนจบก็จะได้เป็นมหาบัณฑิต วิถีชีวิตต้องไม่มาเป็นอย่างนี้แน่, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ได้รับปริญญาโท
มหายาน[N] Mahayana, See also: Greater Vehicle, Syn. อาจริยวาท, Example: ชาวสุโขทัยนับถือพุทธศาสนายุคแรกตามแบบสมัยลพบุรี คือ พุทธศาสนาแบบมหายาน, Thai definition: ชื่อนิกายในพระพุทธศาสนาฝ่ายเหนือที่ถือกันในทิเบต จีน ญี่ปุ่น เกาหลี และญวน
มหาศาล[ADV] immensely, See also: greatly, hugely, tremendously, enormously, vastly, Syn. มากมาย, พรั่งพร้อม, Example: ์เครื่องจักรในอุดมคติคือเครื่องที่สามารถรับวัตถุดิบได้อย่างมหาศาล, Notes: (สันสกฤต)
มหาอำนาจ[N] great power, See also: powerful nation/country, Example: ก่อนการค้นพบน้ำมันเป็นตะวันออกกลาง ไม่มีมหาอำนาจตะวันตกใดให้ความสนใจเขตแดนนี้, Thai definition: ประเทศที่มีพลังทางด้านเศรษฐกิจหรือทางอาวุธสูง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบัติ[n.] (ābat) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense   FR: transgression [f] ; infraction [f]
อาบัติ[v.] (ābat) EN: transgress a precept   
อาชา[n.] (āchā) EN: horse ; pedigree horse   FR: cheval [m]
อาจาด[n.] (ājāt) EN: cucumber slices and onions in vinegar ; pickles   FR: achards [mpl] ; concombre et oignon macérés dans du vinaigre
อาฆาตมาดร้าย[v.] (ākhātmatrāi) EN: have a great malice   
อรรค-[X] (akkha-) EN: great   
อาลัย[v.] (ālai) EN: feel sad ; feel sorrowful   FR: déplorer ; regretter
อเล็กซานเดอร์มหาราช[n. prop.] (Alēksāndoē Maharāt) EN: Alexander the Great   FR: Alexandre le Grand
อัญเชิญ[v.] (anchoēn) EN: respectfully invite ; invite with great respect ; respectfully engage   
อนุญาต[v.] (anuyāt) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement/permission   FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer
อารมณ์ฮึกเหิม[v. exp.] (ārom heuk-hoēm) EN: be in high spirits ; be in great spirits   
อัดฉีด[v.] (atchīt) EN: lubricate ; grease   FR: lubrifier ; graisser
บาน[adv.] (bān) EN: a lot ; many ; a great deal ; excessively ; plenty of   FR: beaucoup ; énormément
บันได[n.] (bandai) EN: staircase ; stairs   FR: escalier [m] ; marche [f] ; degrés [mpl] (litt.)
บรรลุข้อตกลง[v. exp.] (banlu khøtoklong) EN: reach an agreement ; come to an agreement ; close a deal ; reach an accord ; make a bargain   FR: parvenir à un accord ; conclure un accord
บ้านน่าอยู่[n. exp.] (bān nāyū) FR: habitation confortable [f] ; maison agréable [f]
บัตรเขียว[n. exp.] (bat khīo) EN: green card   
บัตร ส.ค.ส.[n. exp.] (bat Sø.Khø.Sø.) EN: New Year greetings card   
บัตรอวยพร[n. exp.] (bat ūayphøn) EN: greetings card   
เบคอน[n.] (bēkhøn) EN: bacon   FR: bacon [m] ; filet de porc fumé et maigre [m]
เบียด[v.] (bīet) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass   FR: entasser
เบียดเสียด[v.] (bīetsīet) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass   FR: entasser ; écraser
เบี้ยว[v. exp.] (bīo) EN: break a promise ; break an agreement ; not keep a promise ; deny ; refuse to admit   FR: renier sa parole
เบ้อเร่อ[adv.] (boēroē) EN: hugely ; gigantically ; largely ; enormously ; immensely ; greatly ; mightily   FR: largement ; grandement
โบกมืออำลา[v. exp.] (bōkmeū amlā) EN: wave greeting (to) ; wave goodbye (to)   FR: saluer de la main
บริคณห์[n. exp.] (børikhon) EN: loan contract secured by an indenture agreement   
บรม[adj.] (børom) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful   FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublîme
บรม-[pref. (adj.)] (børomma-) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful   FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublîme
บรมครู[n.] (børommakhrū) EN: great teacher   
บุกรุก[v.] (bukruk) EN: attack ; commit aggression   FR: attaquer ; forcer le passage ; s'imposer
ชายหาด[n.] (chāihāt) EN: beach   FR: plage [f] ; grève [f]
ชาเขียว[n. exp.] (chā khīo) EN: green tea   FR: thé vert [m]
ฉลามขาวขนาดยักษ์[n. exp.] (chalām khāo khanāt yak) EN: Great White Shark   FR: grand requin blanc [m]
ฉมัง[adj.] (chamang) EN: accurate ; with great precision   FR: précis ; de grande précision
ฉาง[n.] (chāng) EN: barn ; granary ; silo ; storehouse ; bin   FR: grange [f] ; grenier [m] ; silo [m] ; entrepôt [m]
ชื่น[adj.] (cheūn) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing   FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant
ชื่นใจ[adj.] (cheūnjai) EN: refreshing ; cheering   FR: plaisant ; agréable ; bon ; délicieux ; doux
ฉี่[n.] (chī) EN: hiss; sizzle ; bubbling   FR: grésillement [m]
ชิป[n.] (chip) EN: chip   FR: microprocesseur [m] ; circuit intégré [m]
เชิงรุก[n. exp.] (choēng ruk) EN: offense ; aggressive posture   
ชวด[n.] (chūat) EN: great-grandparent ; great-grandfather ; great-grandmother   
ชุม[v.] (chum) EN: congregate ; assemble ; gather ; concentrate ; rally ; muster   
ชุ่มชื่น[adj.] (chumcheūn) EN: refreshed ; cheerful   FR: plaisant ; agréable
ชุมนุม[v.] (chumnum) EN: assemble ; gather ; rally ; muster ; concentrate ; congregate   FR: rassembler ; rallier
ด่าง[X] (dāng) EN: spotted ; speckled ; mottled ; piebald ; striped   FR: tacheté ; marbré ; rayé ; moucheté ; tigré
ดาวจระเข้[n. prop.] (dāo Jorakhē) EN: the Great Bear   FR: Grande Ourse [f]
เด็ดดวง[adj.] (detdūang) EN: smashing ; fantastic ; really great   
เด็ดสะระตี่[v. exp.] (det saratī) EN: be splendid; be excellent; be fantastic; be wonderful; be marvelous; be superb; be great   
ดี[adj.] (dī) EN: good ; nice ; pleasant ; favorable ; fine   FR: bon ; agréable ; bienfaisant
ดีกรี[n.] (dīkrī) EN: degree ; class   

CMU English Pronouncing Dictionary
GREB    G R EH1 B
GREY    G R EY1
GREN    G R EH1 N
GREG    G R EH1 G
OGRE    OW1 G ER0
GREW    G R UW1
OGREN    AA1 G R EH0 N
GREGO    G R EH1 G OW0
GREIF    G R IY1 F
GRECH    G R EH1 K
GREIG    G R IY1 G
GREEK    G R IY1 K
GRENZ    G R EH1 N Z
GREEN    G R IY1 N
GRECO    G R EH1 K OW0
GRETZ    G R EH1 T S
GREED    G R IY1 D
GREGA    G R IY1 G AH0
GREET    G R IY1 T
GRETE    G R IY1 T
GREDE    G R IY1 D
GREFE    G R IY1 F
GREFF    G R EH1 F
GRESH    G R EH1 SH
GREAR    G R IH1 R
GREBE    G R IY1 B
GREAT    G R EY1 T
GREVE    G R IY1 V
GREIM    G R IY1 M
GRETA    G R IY1 T AH0
GREGG    G R EH1 G
GRESS    G R EH1 S
AGREE    AH0 G R IY1
GREIN    G R EY1 N
GRELL    G R EH1 L
GREWE    G R UW1
GREIS    G R IY1 Z
GREER    G R IH1 R
GRETH    G R EH1 TH
ALEGRE    AA0 L EH1 G R IY0
GREGUS    G R IY1 G AH0 S
GREG'S    G R EH1 G Z
GREAVE    G R IY1 V
GREGER    G R EH1 G ER0
GREECE    G R IY1 S
AGGREY    AE0 G R EY1
GREGGS    G R EH1 G Z
GREGOR    G R EH1 G ER0
GREEAR    G R IY1 ER0
GREATS    G R EY1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Greg    (n) (g r e1 g)
grew    (v) (g r uu1)
grey    (v) (g r ei1)
ogre    (n) (ou1 g @ r)
Greek    (n) (g r ii1 k)
agree    (v) (@1 g r ii1)
egret    (n) (ii1 g r e t)
great    (j) (g r ei1 t)
grebe    (n) (g r ii1 b)
greed    (n) (g r ii1 d)
green    (n) (g r ii1 n)
greet    (v) (g r ii1 t)
greys    (v) (g r ei1 z)
ogres    (n) (ou1 g @ z)
Greuze    (n) (g r uu1 z)
emigre    (n) (e1 m i g r ei)
greats    (n) (g r ei1 t s)
Greece    (n) (g r i1 s)
Greeks    (n) (g r ii1 k s)
Zagreb    (n) (z aa1 g r e b)
agreed    (v) (@1 g r ii1 d)
agrees    (v) (@1 g r ii1 z)
aigret    (n) (ei1 g r e t)
degree    (n) (d i1 g r ii1)
egress    (n) (ii1 g r e s)
egrets    (n) (ii1 g r e t s)
grease    (v) (g r ii1 s)
greasy    (j) (g r ii1 s ii)
grebes    (n) (g r ii1 b z)
greedy    (j) (g r ii1 d ii)
greens    (n) (g r ii1 n z)
greets    (v) (g r ii1 t s)
greyed    (v) (g r ei1 d)
greyer    (j) (g r ei1 @ r)
greyly    (a) (g r ei1 l ii)
meagre    (j) (m ii1 g @ r)
ogress    (n) (ou1 g r e s)
regret    (v) (r i1 g r e1 t)
emigres    (n) (e1 m @ g r ei z)
Grecian    (j) (g r ii1 sh @ n)
Gregory    (n) (g r e1 g @ r ii)
Grenada    (n) (g r i1 n ei1 d @)
Negress    (n) (n ii1 g r e s)
aigrets    (n) (ei1 g r e t s)
degrees    (n) (d i1 g r ii1 z)
digress    (v) (d ai1 g r e1 s)
greased    (v) (g r ii1 s t)
greaser    (n) (g r ii1 s @ r)
greases    (v) (g r ii1 s i z)
greater    (j) (g r ei1 t @ r)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[むろ, muro] Thai: โรง English: greenhouse
以上[いじょう, ijou] Thai: ยิ่งกว่า English: greater than
過半[かはん, kahan] Thai: ส่วนมาก เกินกว่าครึ่ง English: the greater part
努める[つとめる, tsutomeru] Thai: พยายาม English: to make great effort
進む[すすむ, susumu] Thai: คืบหน้า English: to make progress (vi)
残念[ざんねん, zannen] Thai: เสียใจด้วย English: regret

German-Thai: Longdo Dictionary
Maßnahmen ergreifen(phrase) ลงมือทำ จัดการทำ เช่น Wir müssen Maßnahmen gegen SARS-Epidemie ergreifen. เราต้องลงมือหาทางแก้โรคระบาดไวรัสซาร์
umfangreich(adj) ครอบคลุม, กว้างใหญ่
waagrecht(adj) ที่อยู่ในแนวนอน , ที่ขนานพื้น, See also: S. horizontal, A. senkrecht,
begreifen(vt) |begriff, hat begriffen| เข้าใจ, See also: S. verstehen, nachvollziehen, fassen
angrenzend(adj adv) ที่อยู่ติดกัน, เคียงคู่, เคียงข้าง เช่น Gästehaus angrenzend an einen See

French-Thai: Longdo Dictionary
agresser(vt) ก่อกวน, หาเรื่อง เช่น agresser un passant = ก่อกวนคนเดินเท้า, See also: S. attaquer, commettre une agression sur,
agresseur(n) คนที่มีนิสัยก่อกวนหรือหาเรื่องคนอื่น ( Qui attaque, commet une agression )
agréable(adj) (มักใช้กับบรรยากาศหรือสถานที่) อบอุ่น, น่ารักดี, ให้ความรู้สึกดี เช่น Ce restaurant est très agréable.

Japanese-English: EDICT Dictionary
巋然(oK)[きぜん, kizen] (adv-to,adj-t) (arch) soaring highly; towering greatly [Add to Longdo]
柃(oK)[ひさかき;ひさぎ;いちさかき(ok);ヒサカキ, hisakaki ; hisagi ; ichisakaki (ok); hisakaki] (n) (uk) Eurya japonica (species of evergreen related to sakaki) [Add to Longdo]
鸊鷉(oK)[かいつぶり;カイツブリ, kaitsuburi ; kaitsuburi] (n) (1) (uk) little grebe (Tachybaptus ruficollis); (2) grebe (any waterbird of family Podicipedidae) [Add to Longdo]
FTA[エフティーエー, efutei-e-] (n) (1) Free Trade Agreement; (2) free-trade area [Add to Longdo]
GATT[ガット, gatto] (n) (See 関税貿易一般協定) General Agreement on Tariffs and Trade; GATT [Add to Longdo]
あれだけ(P);あんだけ(P)[, aredake (P); andake (P)] (exp) to that extent; to that degree; (P) [Add to Longdo]
あんなに[, annani] (exp) to that extent; to that degree [Add to Longdo]
いい加減にする;好い加減にする[いいかげんにする, iikagennisuru] (exp,vs-i) to put an end to something; to get something over with; to quit something one has been engaged in too long or to an excessive degree [Add to Longdo]
いけ好かない[いけすかない, ikesukanai] (adj-i) nasty; disgusting; disagreeable; creepy [Add to Longdo]
いと[, ito] (adv) greatly; really [Add to Longdo]
うぐいす色;鶯色[うぐいすいろ, uguisuiro] (n) (See 鶯茶) greenish brown [Add to Longdo]
うぐいす餅;鶯餅[うぐいすもち, uguisumochi] (n) (See 餅・もち,餡,青きな粉) mochi filled with red bean paste and topped with green soy flour [Add to Longdo]
うんと[, unto] (adv) (1) (on-mim) a great deal; very much; a lot; (2) with a great amount of effort [Add to Longdo]
[, e] (int) (1) eh? (surprise); (2) eh (agreement); (prt) (3) (arch) (See かえ,ぞえ,わえ) strengthens a question, assertion, etc.; (4) (after a noun) used when calling out to someone [Add to Longdo]
ええじゃないか[, eejanaika] (exp) (1) isn't it great?; (n) (2) carnival-like religious celebrations (e.g. dancing festivals) that occurred across Japan from June 1867 to May 1868 [Add to Longdo]
えっちらおっちら[, ecchiraocchira] (adv) with a great deal of effort; laboriously [Add to Longdo]
お強;御強[おこわ, okowa] (n) (1) (See 赤飯,強飯・こわめし) glutinous rice steamed with red beans or some other ingredient; (2) (arch) trickery; deception [Add to Longdo]
お好み焼き;御好み焼き[おこのみやき, okonomiyaki] (n) savoury pancake with various ingredients [Add to Longdo]
お邪魔します;御邪魔します[おじゃまします, ojamashimasu] (exp) (1) excuse me for disturbing (interrupting) you; (2) greeting used on going to someone's home [Add to Longdo]
お浸し;御浸し[おひたし, ohitashi] (n) boiled greens in bonito-flavoured soy sauce (vegetable side dish) [Add to Longdo]
お茶(P);御茶[おちゃ, ocha] (n) (1) (pol) (See 茶・1) tea (usu. green); (2) tea break (at work); (3) (See 茶の湯) tea ceremony; (P) [Add to Longdo]
お坊っちゃん;御坊っちゃん;お坊ちゃん;御坊ちゃん[おぼっちゃん, obocchan] (n) (1) (hon) son (of others); (2) young master; (3) (See 坊ちゃん) green young man from a well-to-do family [Add to Longdo]
かき菜[かきな;カキナ, kakina ; kakina] (n) (uk) kakina (green leafy vegetable of the genus Brassica) [Add to Longdo]
かもめーる;かもメール[, kamome-ru ; kamo me-ru] (n) (sometimes かもめ~る) summer greeting cards containing a lottery ticket, sold every year starting in June [Add to Longdo]
がっつく[, gattsuku] (v5k,vi) (See がつがつ) to be greedy; to devour greedily [Add to Longdo]
がつがつ;ガツガツ[, gatsugatsu ; gatsugatsu] (adv,n,vs) (on-mim) greedily; burning with desire for something [Add to Longdo]
がめつい[, gametsui] (adj-i) greedy; grasping; predatory; calculating; avaricious [Add to Longdo]
がめる;ガメる[, gameru ; game ru] (v1,vt) (1) to greedily try to win big (e.g. in mahjong); (2) to swipe; to nick; to pilfer [Add to Longdo]
ぎとぎと[, gitogito] (vs,adj-no) (on-mim) oily; sticky; greasy [Add to Longdo]
こっくりとうなずく;こっくりうなずく[, kokkuritounazuku ; kokkuriunazuku] (v5k) to nod in agreement; to nod in assent [Add to Longdo]
この上ない[このうえない, konouenai] (exp) the most; the best; peerless; the greatest; first-rate [Add to Longdo]
こよなく愛する[こよなくあいする, koyonakuaisuru] (exp,vs-s) to love greatly; to love beyond all else [Add to Longdo]
こんちゃ[, koncha] (int) (abbr) (See こんにちは) hi!; good day (daytime greeting) [Add to Longdo]
こんにちわ(ik);こにちわ(ik);こにちは(ik)[, konnichiwa (ik); konichiwa (ik); konichiha (ik)] (int) (col) (misspelling of こんにちは) (See 今日は) hello; good day (daytime greeting) [Add to Longdo]
ごまんと[, gomanto] (adv) in a great quantity [Add to Longdo]
ご挨拶;御挨拶[ごあいさつ, goaisatsu] (n) (1) (pol) (See 挨拶) greeting; (2) a fine thing to say (used as part of a sarcastic response to a rude remark) [Add to Longdo]
[, sa] (suf) (1) -ness (nominalizing suffix indicating degree or condition); (prt) (2) (sentence end, mainly masc.) indicates assertion; (int) (3) (See さあ) come; come now; (P) [Add to Longdo]
しつこい(P);しつっこい[, shitsukoi (P); shitsukkoi] (adj-i) (1) insistent; obstinate; persistent; tenacious; (2) too rich (taste, etc.); fatty; heavy; greasy; (P) [Add to Longdo]
すれ違う;擦れ違う[すれちがう, surechigau] (v5u,vi) to pass by one another; to disagree; to miss each other [Add to Longdo]
すんごい[, sungoi] (adj-i) (col) (See 凄い) terrible; dreadful; terrific; amazing; great; wonderful; to a great extent [Add to Longdo]
その通り[そのとおり, sonotoori] (exp) just like that; quite so; I agree [Add to Longdo]
その日暮らし;その日暮し;其の日暮らし;其の日暮し[そのひぐらし, sonohigurashi] (n) (1) financially scraping by; meagre existence (meager); hand to mouth existence; (2) living one's life without plan; living life day-by-day; taking life one day at a time [Add to Longdo]
それこそ[, sorekoso] (exp) degree or extent (of effect or result) [Add to Longdo]
たらたら[, taratara] (adv) (1) (on-mim) drop-by-drop; dribbling; in a trickle; (2) incessantly; in great profusion; (P) [Add to Longdo]
たんと[, tanto] (adv) (1) (on-mim) (See たくさん) (poss. Kansai dialect) many; much; a great amount; (2) excessive amount [Add to Longdo]
だろう(P);だろ[, darou (P); daro] (exp) (1) (See でしょう) seems; I think; I guess; I wonder; I hope; (2) don't you agree?; I thought you'd say that!; (P) [Add to Longdo]
でしょう(P);でしょ(ik)[, deshou (P); desho (ik)] (exp) (1) (pol) (See だろう) seems; I think; I guess; I wonder; I hope; (2) don't you agree?; I thought you'd say that!; (P) [Add to Longdo]
となりの芝生は青い;隣の芝生は青い[となりのしばふはあおい, tonarinoshibafuhaaoi] (exp) the grass is always greener on the other side [Add to Longdo]
どうも[, doumo] (int) (1) (abbr) (See どうも有難う) thanks; (adv) (2) much (thanks); very (sorry); quite (regret); (3) quite; really; (4) somehow; (5) (in positive sense, esp. どうも〜しまう) (See どうしても) in spite of oneself; no matter how hard one may try (one is unable to) (with negative verb); no matter how hard one may try not to (one ends up doing) (with positive verb, esp. -shimau); (int) (6) greetings; hello; goodbye; (P) [Add to Longdo]
どさどさ[, dosadosa] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See ドサ) throwing down multiple objects in succession; (2) at once in great numbers [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一次[yī cì, ㄧ ㄘˋ, ] first; first time; once; (math.) linear (of degree one) [Add to Longdo]
一步一个脚印[yī bù yī gè jiǎo yìn, ㄧ ㄅㄨˋ ㄧ ㄍㄜˋ ㄐㄧㄠˇ ˋ, / ] one step, one footprint (成语 saw); steady progress; reliable [Add to Longdo]
一窍不通[yī qiào bù tōng, ㄧ ㄑㄧㄠˋ ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥ, / ] I don't understand a word (成语 saw); all Greek to me [Add to Longdo]
三个代表[sān gè dài biǎo, ㄙㄢ ㄍㄜˋ ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, / ] the Three Represents enunciated by Jiang Zemin 江澤民|江泽民 as the duty of the Chinese Communist party in 2001, namely to represent productivity of an advanced society, forward progress of advanced culture and the fundamental interests of the people [Add to Longdo]
三次[sān cì, ㄙㄢ ㄘˋ, ] third; three times; (math.) degree three, cubic (equation) [Add to Longdo]
上进[shàng jìn, ㄕㄤˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] to progress forwards [Add to Longdo]
下确界[xià què jiè, ㄒㄧㄚˋ ㄑㄩㄝˋ ㄐㄧㄝˋ, ] infimum (math.); greatest lower bound [Add to Longdo]
不列颠[Bù liè diān, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄝˋ ㄉㄧㄢ, / ] Britain; British; Great Britain [Add to Longdo]
不到长城非好汉[bù dào cháng chéng fēi hǎo hàn, ㄅㄨˋ ㄉㄠˋ ㄔㄤˊ ㄔㄥˊ ㄈㄟ ㄏㄠˇ ㄏㄢˋ, / ] lit. until you reach the Great Wall, you're not a proper person; fig. to get over difficulties before reaching the goal [Add to Longdo]
不同意[bù tóng yì, ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥˊ ㄧˋ, ] disagree [Add to Longdo]
不怎么样[bù zěn me yàng, ㄅㄨˋ ㄗㄣˇ ㄇㄜ˙ ㄧㄤˋ, / ] not up to much; very indifferent; nothing great about it; nothing good to be said about it [Add to Longdo]
不急之务[bù jí zhī wù, ㄅㄨˋ ㄐㄧˊ ㄓ ˋ, / ] a matter of no great urgency [Add to Longdo]
不愉快[bù yú kuài, ㄅㄨˋ ㄩˊ ㄎㄨㄞˋ, ] disagreeable; unpleasant [Add to Longdo]
不符[bù fú, ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ, ] inconsistent; not in agreement with; not agree or tally with; not conform to [Add to Longdo]
不符合[bù fú hě, ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ ㄏㄜˇ, ] discrepant; falling short (of expectations); not matching up; not conforming; (figures) disagree; unbecoming [Add to Longdo]
不等号[bù děng hào, ㄅㄨˋ ㄉㄥˇ ㄏㄠˋ, / ] inequality sign (i.e. not equal, ≠ or greater than >, or less than <) [Add to Longdo]
不谋而合[bù móu ér hé, ㄅㄨˋ ㄇㄡˊ ㄦˊ ㄏㄜˊ, / ] agree without prior consultation; happen to hold the same view [Add to Longdo]
世宗大王[shì zōng dà wáng, ㄕˋ ㄗㄨㄥ ㄉㄚˋ ㄨㄤˊ, ] Sejong the Great (1397-1450) 4th king of Korean Choson dynasty, who oversaw the creation of Hangeul [Add to Longdo]
中俄边界协议[Zhōng É biān jiè xié yì, ㄓㄨㄥ ㄜˊ ㄅㄧㄢ ㄐㄧㄝˋ ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ, / ] Sino-Russian Border Agreement of 1991 [Add to Longdo]
中共九大[zhōng gòng jiǔ dà, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄐㄧㄡˇ ㄉㄚˋ, ] Chinese Communist Party 9th congress in 1969 [Add to Longdo]
中国人大[Zhōng guó rén dà, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄉㄚˋ, / ] China National People's Congress [Add to Longdo]
中国长城工业公司[Zhōng guó Cháng chéng Gōng yè Gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄔㄤˊ ㄔㄥˊ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] China Great Wall Industry Corporation (CGWIC) [Add to Longdo]
中听[zhōng tīng, ㄓㄨㄥ ㄊㄧㄥ, / ] pleasant to hear (i.e. agreeable news); to one's liking; music to one's ears [Add to Longdo]
主料[zhǔ liào, ㄓㄨˇ ㄌㄧㄠˋ, ] main ingredients (in a cooking recipe) [Add to Longdo]
之乎者也[zhī hū zhě yě, ㄓ ㄏㄨ ㄓㄜˇ ㄧㄝˇ, ] four common characters of classical Chinese (成语 saw); fig. semi-incomprehensible talk; double Dutch; all Greek to me [Add to Longdo]
乾嘉三大家[Qián Jiā sān dà jiā, ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄚ ㄙㄢ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄚ, ] Three great poets of the Qianlong and Jiaqing era (1735-1820); namely Yuan Mei 袁枚|袁枚, Jiang Shiquan 蔣士銓|蒋士铨 and Zhao Yi 趙翼|赵翼 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] covetous; greedy [Add to Longdo]
二次[èr cì, ㄦˋ ㄘˋ, ] second (i.e. number two); second time; twice; (math.) quadratic (of degree two) [Add to Longdo]
互不侵犯[hù bù qīn fàn, ㄏㄨˋ ㄅㄨˋ ㄑㄧㄣ ㄈㄢˋ, ] non-aggression [Add to Longdo]
五大湖[Wǔ dà hú, ˇ ㄉㄚˋ ㄏㄨˊ, ] Great Lakes [Add to Longdo]
五度[wǔ dù, ˇ ㄉㄨˋ, ] five degrees; fifth (basic musical interval, doh to soh) [Add to Longdo]
五虎将[Wǔ hǔ jiàng, ˇ ㄏㄨˇ ㄐㄧㄤˋ, / ] Liu Bei's five great generals in Romance of the Three Kingdoms, namely Guan Yu 關羽|关羽, Zhang Fei 張飛|张飞, Zhao Yun 趙雲|赵云, Ma Chao 馬超|马超, Huang Zhong 黃忠|黄忠 [Add to Longdo]
亚力山大帝[Yà lì shān dà dì, ㄧㄚˋ ㄌㄧˋ ㄕㄢ ㄉㄚˋ ㄉㄧˋ, / ] Alexander the Great [Add to Longdo]
亚历山大大帝[Yà lì shān dà dà dì, ㄧㄚˋ ㄌㄧˋ ㄕㄢ ㄉㄚˋ ㄉㄚˋ ㄉㄧˋ, / ] Alexander the Great (356-323 BC) [Add to Longdo]
亚里士多德[Yà lǐ shì duō dé, ㄧㄚˋ ㄌㄧˇ ㄕˋ ㄉㄨㄛ ㄉㄜˊ, / ] Aristotle (384-322 BC), Greek philosopher [Add to Longdo]
人多势众[rén duō shì zhòng, ㄖㄣˊ ㄉㄨㄛ ㄕˋ ㄓㄨㄥˋ, / ] many men, a great force (成语 saw); many hands provide great strength; There is safety in numbers. [Add to Longdo]
人大[rén dà, ㄖㄣˊ ㄉㄚˋ, ] (China) National People's Congress [Add to Longdo]
人尖儿[rén jiān r, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄢ ㄖ˙, / ] outstanding individual; person of great ability [Add to Longdo]
人民代表[rén mín dài biǎo, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, ] deputy to People's Congress [Add to Longdo]
人民大会堂[rén mín dà huì táng, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄚˋ ㄏㄨㄟˋ ㄊㄤˊ, / ] Great Hall of the People, at Tiananmen Square [Add to Longdo]
仙女座大星云[Xiān nǚ zuò dà xīng yún, ㄒㄧㄢ ㄋㄩˇ ㄗㄨㄛˋ ㄉㄚˋ ㄒㄧㄥ ㄩㄣˊ, / ] great nebula in Andromeda or Andromeda galaxy M31 [Add to Longdo]
仰光大金塔[Yǎng guāng Dà Jīn tǎ, ㄧㄤˇ ㄍㄨㄤ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄣ ㄊㄚˇ, ] Great Pagoda of Yangon (Rangoon) [Add to Longdo]
份儿[fèn r, ㄈㄣˋ ㄖ˙, / ] degree; extent; allotted share [Add to Longdo]
伊塔[yī tǎ, ㄧ ㄊㄚˇ, ] eta (Greek letter Ηη) [Add to Longdo]
伊普西隆[yī pǔ xī lóng, ㄧ ㄆㄨˇ ㄒㄧ ㄌㄨㄥˊ, 西] epsilon (Greek letter Εε) [Add to Longdo]
伊索[Yī suǒ, ㄧ ㄙㄨㄛˇ, ] Aesop (trad. 620-560 BC), Greek slave and story-teller, reported author of Aesop's fables [Add to Longdo]
伊萨卡[Yī sà kǎ, ㄧ ㄙㄚˋ ㄎㄚˇ, / ] Ithaca, Island state of Greece, the home of Odysseus 奧迪修斯|奥迪修斯; Ithaca NY, location of Cornell University 康奈爾|康奈尔 [Add to Longdo]
伯叔祖母[bó shū zǔ mǔ, ㄅㄛˊ ㄕㄨ ㄗㄨˇ ㄇㄨˇ, ] father's father's brother's wife; great aunt [Add to Longdo]
伯叔祖父[bó shū zǔ fù, ㄅㄛˊ ㄕㄨ ㄗㄨˇ ㄈㄨˋ, ] father's father's brother; great uncle [Add to Longdo]
伽马[gā mǎ, ㄍㄚ ㄇㄚˇ, / ] gamma (Greek letter Γγ) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
より大きい[よりおおきい, yoriookii] greater than (>) [Add to Longdo]
より大きいまたは等しい[よりおおきいまたはひとしい, yoriookiimatahahitoshii] greater than or equal to (>=) [Add to Longdo]
ギリシア文字[ぎりしあもじ, girishiamoji] Greek character(s) [Add to Longdo]
グレゴリオ暦[ぐれごりおれき, guregorioreki] Gregorian calendar [Add to Longdo]
サービス品質契約[サービスひんしつけいやく, sa-bisu hinshitsukeiyaku] quality of service agreement, contract [Add to Longdo]
ソフトウェア許諾契約[ソフトウェアきょだくけいやく, sofutouea kyodakukeiyaku] software license agreement [Add to Longdo]
ソフトウェア使用契約[ソフトウェアしようけいやく, sofutouea shiyoukeiyaku] software license agreement [Add to Longdo]
データ群[データぐん, de-ta gun] data aggregate, data constellation [Add to Longdo]
ライセンス契約[ライセンスけいやく, raisensu keiyaku] license agreement [Add to Longdo]
応答メッセージ[おうとうメッセージ, outou messe-ji] greeting [Add to Longdo]
回帰[かいき, kaiki] revolution, recurrence, regression [Add to Longdo]
回帰分析(解析)[かいきぶんせき(かいせき), kaikibunseki ( kaiseki )] regression analysis [Add to Longdo]
隔離[かくり, kakuri] isolation (vs), segregation, separation [Add to Longdo]
規約[きやく, kiyaku] protocol, agreement, convention [Add to Longdo]
擬寸法集合体[ぎすんぽうしゅうごうたい, gisunpoushuugoutai] assumed-size aggregate [Add to Longdo]
許諾契約[きょだくけいやく, kyodakukeiyaku] license agreement [Add to Longdo]
行の進む方向[ぎょうのすすむほうこう, gyounosusumuhoukou] line progression [Add to Longdo]
行進行方向[ぎょうしんこうほうこう, gyoushinkouhoukou] line progression [Add to Longdo]
使用許諾契約[しようきょだくけいやく, shiyoukyodakukeiyaku] (software) license agreement [Add to Longdo]
使用契約[しようけいやく, shiyoukeiyaku] license agreement [Add to Longdo]
自由度[じゆうど, jiyuudo] degree of freedom [Add to Longdo]
集計結果[しゅうけいけっか, shuukeikekka] aggregate results, total results [Add to Longdo]
集合体[しゅうごうたい, shuugoutai] aggregate [Add to Longdo]
集成体型[しゅうせいたいけい, shuuseitaikei] aggregate [Add to Longdo]
重回帰[じょうかいき, joukaiki] multiple regression [Add to Longdo]
整合寸法集合体[せいごうすんぽうしゅうごうたい, seigousunpoushuugoutai] adjustable-size aggregate [Add to Longdo]
線進行方向[せんしんこうほうこう, senshinkouhoukou] line progression [Add to Longdo]
操作進行状況[そうさしんこうじょうきょう, sousashinkoujoukyou] operation progress [Add to Longdo]
多項回帰[たこうかいき, takoukaiki] polynomial regression [Add to Longdo]
標準の応答メッセージ[ひょうじゅんのおうとうメッセージ, hyoujunnooutou messe-ji] built-in greeting [Add to Longdo]
不符号(より大)[ふふごう, fufugou] greater than (>) [Add to Longdo]
予約[よやく, yoyaku] reservation (vs) (a-no), appointment, preliminary agreement [Add to Longdo]
ダイナリ[だいなり, dainari] greater-than mark, right angle bracket [Add to Longdo]
グレップ[ぐれっぷ, gureppu] grep [Add to Longdo]
イングレス[いんぐれす, inguresu] Ingres [Add to Longdo]
ポストグレス[ぽすとぐれす, posutoguresu] Postgres [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
不可侵[ふかしん, fukashin] Unantastbarkeit, Unverletzbarkeit, Unangreifbarkeit [Add to Longdo]
[ばつ, batsu] ANGREIFEN, NIEDERHAUEN [Add to Longdo]
分岐点[ぶんきてん, bunkiten] Grenzpunkt, Anschlusspunkt [Add to Longdo]
制限[せいげん, seigen] Begrenzung, Beschraenkung [Add to Longdo]
即興[そっきょう, sokkyou] improvisiert, aus_dem_Stegreif [Add to Longdo]
国境[こっきょう, kokkyou] Landesgrenze, Grenze [Add to Longdo]
執る[とる, toru] nehmen, ergreifen, durchfuehren [Add to Longdo]
[さかい, sakai] Grenze [Add to Longdo]
境界[きょうかい, kyoukai] Grenze [Add to Longdo]
境目[さかいめ, sakaime] Grenzlinie, Krise [Add to Longdo]
対処[たいしょ, taisho] behandeln, Massnahmen_ergreifen [Add to Longdo]
広範[こうはん, kouhan] umfangreich, ausgedehnt, weitreichend [Add to Longdo]
[ど, do] Grad, Mass, Grenze, -Mal [Add to Longdo]
悟り[さとり, satori] das_Verstehen, das_Begreifen, religioese_Erweckung, Erleuchtung [Add to Longdo]
悲壮[ひそう, hisou] tragisch, ergreifend, pathetisch [Add to Longdo]
[は, ha] NEHMEN, ERGREIFEN, BUENDEL [Add to Longdo]
把持[はじ, haji] -halten, festhalten, -greifen, ergreifen, -packen [Add to Longdo]
把握[はあく, haaku] ergreifen, erfassen, begreifen [Add to Longdo]
[こう, kou] ERGREIFEN, FESTNEHMEN, SICH KLAMMERN (AN) [Add to Longdo]
掌握[しょうあく, shouaku] ergreifen, an_sich_reissen [Add to Longdo]
[せつ, setsu] BERUEHREN, ANGRENZEN AN [Add to Longdo]
握り締める[にぎりしめる, nigirishimeru] fest_ergreifen, druecken [Add to Longdo]
握る[にぎる, nigiru] -greifen, ergreifen, -fassen, erfassen, ballen [Add to Longdo]
撃つ[うつ, utsu] angreifen, bekaempfen, abfeuern, schiessen [Add to Longdo]
攻める[せめる, semeru] angreifen [Add to Longdo]
果て[はて, hate] -Ende, Grenze, Ergebnis [Add to Longdo]
[がい, gai] UFER, WASSERRAND, ENDE, BEGRENZUNG [Add to Longdo]
無尽蔵[むじんぞう, mujinzou] unerschoepflich, unbegrenzt [Add to Longdo]
無限[むげん, mugen] unbegrenzt, unendlich [Add to Longdo]
狭い[せまい, semai] -eng, -schmal, -klein, begrenzt [Add to Longdo]
王国[おうこく, oukoku] Koenigreich [Add to Longdo]
[はん, han] BEISPIEL, MODELL, MUSTER, GRENZE [Add to Longdo]
紳士協定[しんしきょうてい, shinshikyoutei] "gentlemen's agreement", Kavaliersabkommen [Add to Longdo]
絶大[ぜつだい, zetsudai] groesst, hoechst, grenzenlos [Add to Longdo]
襲う[おそう, osou] angreifen, ueberfallen, jemandem_folgen, jemandem_nachfolgen [Add to Longdo]
討つ[うつ, utsu] angreifen, bekaempfen [Add to Longdo]
該博な知識[がいはくなちしき, gaihakunachishiki] umfassende_Kenntnisse, umfangreiches_Wissen [Add to Longdo]
越境[えっきょう, ekkyou] Grenzueberschreitung, Grenzverletzung [Add to Longdo]
関所[せきしょ, sekisho] Grenzposten, Grenzwache [Add to Longdo]
限る[かぎる, kagiru] begrenzen [Add to Longdo]
限度[げんど, gendo] Grenze, -Mass [Add to Longdo]
隣り合う[となりあう, tonariau] angrenzen, sich_beruehren [Add to Longdo]
隣接[りんせつ, rinsetsu] benachbart_sein, angrenzen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top