Search result for

welcome

(88 entries)
(0.0369 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -welcome-, *welcome*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
welcome[ADJ] เป็นที่ยอมรับ, See also: เป็นที่ชื่นชมยินดี
welcome[ADJ] ซึ่งเต็มใจ, See also: ซึ่งยินดี
welcome[N] การต้อนรับ, See also: การรับรอง, Syn. greeting, reception
welcome[VT] ต้อนรับ, See also: รับรอง, Syn. greet, receive, salute
welcome[INT] ยินดีต้อนรับ, See also: ขอต้อนรับ, ด้วยความยินด ี(ต้อนรับ)
welcomer[N] ผู้ต้อนรับ, See also: ผู้รับรอง
welcomely[ADV] อย่างยินดีต้อนรับ, See also: อย่างยินดี, Syn. pleasantly
welcome in[PHRV] ต้อนรับเข้ามา
welcome to[PHRV] ต้อนรับสู่, See also: ยินดีต้อนรับมาสู่
welcomeness[N] ความยินดีต้อนรับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
welcome(เวล'คัม) interj. ขอต้อนรับ n. การต้อนรับ vt. ต้อนรับ,รับด้วยความยินดี adj. ยินดีต้อนรับ,ได้รับอนุญาต,ได้จังหวะพอดี, See also: welcomely adv. welcomeness n. welcomer n.
unwelcome(อันเวล'คัม) adj. ไม่ต้อนรับ,เมินเฉย,ไม่ต้อนรับ. vt. ปฎิบัติอย่าง

English-Thai: Nontri Dictionary
welcome(adj) ต้อนรับ,เป็นที่น่ายินดี,เชื้อเชิญ
welcome(n) การต้อนรับ,การเชิญ,การแสดงความยินดี
welcome(vt) ต้อนรับ,เชิญ,แสดงความยินดี
unwelcome(adj) ไม่พึงปรารถนา,ไม่พอใจ,ไม่ต้อนรับ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
welcome (n vi vt adj adv p) ยินดี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
J humphrey designs! Backers are welcome--whoa.J humphrey designs ยินดีต้อนรับ โว้ว There Might be Blood (2008)
The holy artifact must be delivered to the church if humanity is to be delivered into the welcome arms of the universal awakening!เราจะต้องเอาสิ่งประดิษฐ์นี้ กลับไปยังที่โบสถ์ ถ้าอยากให้มนุษย์ได้รับการตอนรับจากแขน ที่อบอุ่นของจักรวาล Dead Space: Downfall (2008)
That's just my way of saying welcome back.นี่มันคือวิธีพูดว่า\"ต้อนรับกลับมา\" Lucky Thirteen (2008)
You're welcome, Dr. House.ขอบคุณที่แนะนำ.. Joy (2008)
You're welcome.ด้วยความยินดี The Itch (2008)
Welcome to couples counseling.ขอต้อนรับสู่ที่ปรึกษาชีวิตคู่ Dying Changes Everything (2008)
Welcome to Testico.ยินดีต้อนรับสู่ Testico. Gas Pills (2008)
Welcome.ยินดีต้อนรับ Akai ito (2008)
Welcome to rail jet substation 9-4.ยินดีต้อนรับสู่สถานีรถรางย่อย 9-4 Destroy Malevolence (2008)
Welcome to Rishi, Commander.สถานีริชี่ยินดีต้อนรับ ท่านผู้การ Rookies (2008)
Any help is welcome, Master Plo.น้อมรับด้วยความยินดี อาจารย์โพล Shadow of Malevolence (2008)
- Welcome to Camelot.- ยินดีต้อนรับสู่ คาเมลอต Valiant (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
welcomeThe warmth of their welcome made me happy.
welcomeYou are welcome to any book in my library.
welcomeI was pleased no end by the cordial welcome.
welcomeI received a warm welcome.
welcomeWhoever comes is welcome.
welcomeYou are welcome to the use of my yacht.
welcomeWelcome to the machine.
welcomeHe that hears much and speaks not at all shall be welcome both in bower and hall.
welcomeThey welcomed as many men as came.
welcomeWhoever wants to join our club will be welcome.
welcomeYou're welcome to any book in my library.
welcomeHe was welcomed wherever he went.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รับเสด็จ[V] welcome, See also: greet, receive, Example: ฝูงชนโบกธงรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, Thai definition: ทำให้ผู้มาหาหรือผ่านมาสะดวกสบาย, Notes: (ราชา)
รับหน้า[V] welcome, See also: receive, Syn. ต้อนรับ, Example: ห้องโถงชั้นล่างตกแต่งไว้อย่างสวยงามเพื่อรับหน้าแขกที่มาในงาน
อ้าแขน[V] accept, See also: welcome, Example: บรรดาลูกหลานอ้าแขนรับข่าวเรื่องบรรพบุรุษตนเกี่ยวดองกับอดีตประธานาธิบดีด้วยความปีติ
ต้อนรับ[V] welcome, See also: receive, greet, entertain, Syn. รับรอง, รับแขก, Ant. ขับไล่, ไล่, Example: ชาวลาวต้อนรับนายกรัฐมนตรีของไทยที่ไปเยือนอย่างเป็นทางการเป็นอย่างดี
ต้อนรับขับสู้[V] receive cordially, See also: welcome heartily, entertain warmly, Syn. ต้อนรับ, รับรอง, รับแขก, Ant. ขับไล่, ไล่, Example: แม่ต้อนรับขับสู้แขกที่มาบ้านทั้งๆ ที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน, Thai definition: ต้อนรับอย่างแข็งขัน, Notes: (สำนวน)
น่าอยู่[ADJ] pleasant, See also: welcome, delightful, lively, Syn. น่าอาศัย
ออกแขก[V] welcome visitors, See also: receive guests, Example: เธอออกแขกไม่ได้เพราะกำลังแต่งตัวอยู่, Thai definition: ต้อนรับแขก
รับน้อง[V] welcome first-year students, See also: make first-year students welcome, Thai definition: ยอมรับรุ่นน้องที่เข้ามาใหม่
รับรอง[V] welcome, See also: receive, entertain, greet, Syn. ต้อนรับ, Example: เทศกาลปีใหม่ผมไม่ได้หยุดเลย เพราะต้องรับรองแขกผู้ใหญ่ที่มางาน
รับน้อง[V] welcome first-year students, See also: make first-year students welcome, Thai definition: ยอมรับรุ่นน้องที่เข้ามาใหม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชิญ[X] (choēn) EN: invite ; go ahead ; invite ; ask ; persuade ; bid welcome ; solicit ; implore   FR: inviter (qqn.) à faire (qqch.) ; convier à ; prier de ; veuillez ... ; faites ! ; allez-y !
การต้อนรับ[n.] (kān tønrap) EN: reception ; welcome ; hospitality ; accommodation   FR: réception [f] ; accueil [m] ; hospitalité [f]
ไม่เป็นไร[v. exp.] (mai penrai) EN: Don't mention it ! ; Never mind ; It doesn't matter ; That's all right ; Don't worry about it ; You're welcome ; There's no need to worry about it ; It does not really matter ; It is not a problem   FR: ce n'est rien ; de rien ; ne vous en faites pas ; ce n'est pas grave ; il n'y a pas de quoi
น่าอยู่[adj.] (nāyū) EN: pleasant ; welcome ; delightful ; lively ; good to stay in ; fit to live in   FR: agréable à vivre ; plaisant ; où il fait bon vivre
ปฏิสันถาร[n.] (patisanthān) EN: greeting ; salutation ; welcome ; small talk ; light conversation   FR: salutations [fpl]
รับหน้า[v.] (rapnā) EN: welcome ; receive   FR: accueillir ; recevoir
รับรอง[v.] (raprøng) EN: welcome ; receive ; entertain ; greet ; acknowledge ; recognize   FR: accueillir ; recevoir
สำนึกบุญคุณ[v. exp.] (samneuk bunkhun) EN: appreciate ; be appreciative ; thank ; welcome   
สู่ขวัญ[v.] (sukhwān) EN: welcome back   
สุนทรพจน์ต้อนรับ[n. exp.] (suntharaphot tønrap) EN: welcome speech   FR: discours de bienvenue [m] ; allocution de bienvenue [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
WELCOME    W EH1 L K AH0 M
WELCOMED    W EH1 L K AH0 M D
WELCOMES    W EH1 L K AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
welcome    (v) (w e1 l k @ m)
welcomed    (v) (w e1 l k @ m d)
welcomes    (v) (w e1 l k @ m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anfangsseite {f}welcome page [Add to Longdo]
willkommen {adj} | willkommener | am willkommenstenwelcome | more welcome | most welcome [Add to Longdo]
Willkommen zu Hause!Welcome home! [Add to Longdo]
Willkommen in der Heimat!Welcome home! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いらっしゃい(P);いらしゃい(ik)[, irasshai (P); irashai (ik)] (int,n) (1) (hon) (See いらっしゃる) (used as a polite imperative) come; go; stay; (2) (See いらっしゃいませ) welcome!; (P) [Add to Longdo]
いらっしゃいませ(P);いらしゃいませ(ik);いっらしゃいませ(ik)[, irasshaimase (P); irashaimase (ik); irrashaimase (ik)] (exp) welcome (in shops, etc.); (P) [Add to Longdo]
お帰り(P);御帰り[おかえり, okaeri] (n) (1) (hon) return; (int) (2) (abbr) (See お帰りなさい) welcome home; (P) [Add to Longdo]
お帰りなさい(P);御帰りなさい[おかえりなさい, okaerinasai] (int) welcome home; (P) [Add to Longdo]
お出でなさい;御出でなさい[おいでなさい, oidenasai] (exp) (1) (uk) (hon) (used as a polite imperative) (See 御出でなさる・1) come; go; stay; (2) (See いらっしゃい・2) welcome! [Add to Longdo]
とんでもありません;とんでもございません[, tondemoarimasen ; tondemogozaimasen] (adj-f) (1) (See とんでもない・1) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (See とんでもない・2) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (See とんでもない・3) don't mention it; you're welcome [Add to Longdo]
とんでも無い;飛んでもない(iK)[とんでもない, tondemonai] (adj-f) (1) (uk) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (uk) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (uk) don't mention it; you're welcome; (P) [Add to Longdo]
どう致しまして(P);如何致しまして[どういたしまして, douitashimashite] (int) (uk) you are welcome; don't mention it; not at all; my pleasure; (P) [Add to Longdo]
ようこそ[, youkoso] (int) welcome!; nice to see you!; (P) [Add to Longdo]
ようこそ画面[ようこそがめん, youkosogamen] (n) {comp} welcome screen [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
光顾[guāng gù, ㄍㄨㄤ ㄍㄨˋ, / ] welcome (honorific term used by shopkeeper to clients); Thank you for patronizing my humble establishment. [Add to Longdo]
喜雨[xǐ yǔ, ㄒㄧˇ ㄩˇ, ] welcome fall of rain; seasonable rain [Add to Longdo]
欢迎光临[huān yíng guāng lín, ㄏㄨㄢ ˊ ㄍㄨㄤ ㄌㄧㄣˊ, / ] welcome [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Welcome \Wel"come\, v. t. [imp. & p. p. {Welcomed}; p. pr. & vb.
   n. {Welcoming}.] [AS. wilcumian.]
   To salute with kindness, as a newcomer; to receive and
   entertain hospitably and cheerfully; as, to welcome a
   visitor; to welcome a new idea. "I welcome you to land."
   --Addison.
   [1913 Webster]
 
      Thus we salute thee with our early song,
      And welcome thee, and wish thee long.  --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Welcome \Wel"come\, a. [OE. welcome, welcume, wilcume, AS.
   wilcuma a welcome guest, from wil-, as a prefix, akin to
   willa will + cuma a comer, fr. cuman to come; hence,
   properly, one who comes so as to please another's will; cf.
   Icel. velkominn welcome, G. willkommen. See {Will}, n., and
   Come.]
   [1913 Webster]
   1. Received with gladness; admitted willingly to the house,
    entertainment, or company; as, a welcome visitor.
    [1913 Webster]
 
       When the glad soul is made Heaven's welcome guest.
                          --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   2. Producing gladness; grateful; as, a welcome present;
    welcome news. "O, welcome hour!" --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Free to have or enjoy gratuitously; as, you are welcome to
    the use of my library.
    [1913 Webster]
 
   Note: Welcome is used elliptically for you are welcome.
      "Welcome, great monarch, to your own." --Dryden.
      [1913 Webster]
 
   {Welcome-to-our-house} (Bot.), a kind of spurge ({Euphorbia
    Cyparissias}). --Dr. Prior.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Welcome \Wel"come\, n.
   [1913 Webster]
   1. Salutation to a newcomer. "Welcome ever smiles." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Kind reception of a guest or newcomer; as, we entered the
    house and found a ready welcome.
    [1913 Webster]
 
       His warmest welcome at an inn.    --Shenstone.
    [1913 Webster]
 
       Truth finds an entrance and a welcome too. --South.
    [1913 Webster]
 
   {To bid welcome}, to receive with professions of kindness.
    [1913 Webster]
 
       To thee and thy company I bid
       A hearty welcome.           --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 welcome
   adj 1: giving pleasure or satisfaction or received with pleasure
       or freely granted; "a welcome relief"; "a welcome guest";
       "made the children feel welcome"; "you are welcome to
       join us" [ant: {unwelcome}]
   n 1: the state of being welcome; "don't outstay your welcome"
   2: a greeting or reception; "the proposal got a warm welcome"
   v 1: accept gladly; "I welcome your proposals"
   2: bid welcome to; greet upon arrival [syn: {welcome},
     {receive}] [ant: {say farewell}]
   3: receive someone, as into one's house

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top