ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

welcome

W EH1 L K AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -welcome-, *welcome*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
welcome(adj) เป็นที่ยอมรับ, See also: เป็นที่ชื่นชมยินดี
welcome(adj) ซึ่งเต็มใจ, See also: ซึ่งยินดี
welcome(n) การต้อนรับ, See also: การรับรอง, Syn. greeting, reception
welcome(vt) ต้อนรับ, See also: รับรอง, Syn. greet, receive, salute
welcome(int) ยินดีต้อนรับ, See also: ขอต้อนรับ, ด้วยความยินด ีต้อนรับ
welcomer(n) ผู้ต้อนรับ, See also: ผู้รับรอง
welcomely(adv) อย่างยินดีต้อนรับ, See also: อย่างยินดี, Syn. pleasantly
welcome in(phrv) ต้อนรับเข้ามา
welcome to(phrv) ต้อนรับสู่, See also: ยินดีต้อนรับมาสู่
welcomeness(n) ความยินดีต้อนรับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
welcome(เวล'คัม) interj. ขอต้อนรับ n. การต้อนรับ vt. ต้อนรับ, รับด้วยความยินดี adj. ยินดีต้อนรับ, ได้รับอนุญาต, ได้จังหวะพอดี, See also: welcomely adv. welcomeness n. welcomer n.
unwelcome(อันเวล'คัม) adj. ไม่ต้อนรับ, เมินเฉย, ไม่ต้อนรับ. vt. ปฎิบัติอย่าง

English-Thai: Nontri Dictionary
welcome(adj) ต้อนรับ, เป็นที่น่ายินดี, เชื้อเชิญ
welcome(n) การต้อนรับ, การเชิญ, การแสดงความยินดี
welcome(vt) ต้อนรับ, เชิญ, แสดงความยินดี
unwelcome(adj) ไม่พึงปรารถนา, ไม่พอใจ, ไม่ต้อนรับ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
welcome(n, vi, vt, adj, adv, p) ยินดี

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is indeed a pleasure. Welcome to Tomainia. This way.นี่แหละความสุข ยินดีต้อนรับสู่ โทไมเนีย เชิญทางนี้ The Great Dictator (1940)
Welcome home, Mr. De Winter.- ยินดีต้อนรับกลับบ้านครับ คุณเดอ วินเทอร์ Rebecca (1940)
I'm glad there's someone in the family to welcome me back to Manderley.อย่างน้อยก็มีคนในครอบครัว ที่ยินดีต้อนรับฉันกลับเเมนเดอเลย์ Rebecca (1940)
- Welcome to Nassau.ยินดีต้อนรับสู่ นัสซอ ครับ ขอบคุณ มาก Help! (1965)
Welcome to Las Vegas!Welcome to Las Vegas! The Godfather (1972)
Welcome to Hanging House.ขอต้อนรับสู่แดนประหาร อย่าห่วง... Blazing Saddles (1974)
Welcome to the base. State your business.ยินดีต้อนรับสู่ฐาน แจ้งธุระของเธอมา The Little Prince (1974)
Please welcome Mr. Jerry Landers.ขอต้อนรับคุณเจอร์รี่ แลนเดอร์สค่ะ Oh, God! (1977)
So welcome to our academy.ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยของเรา. Suspiria (1977)
Well, I offer our academy's official welcome in the name of our directress, เอาละ, ขอต้อนรับอย่างเป็นทางการ ในนามของผู้อำนวยการของเรา, Suspiria (1977)
Won't you welcome from Calumet City, Illinois... the show band of Joliet Jake and Elwood Blues.การต้อนรับจากเมืองแคลุเมท อิละนอย วงของ โจลิเอท แจยค และ เอลวุด บลูส The Blues Brothers (1980)
We'd like to welcome all the representatives... of Illinois' law enforcement community... who have chosen to join us in the Palace Hotel ballroom at this time.พวกเราขอต้อนรับสมาชิกทั้งหมด ของ อิละนอยตำรวจจังหวัด ใครที่ได้เลือกไปร่วมสนุกกับพวกเราในเตอะแพแลยสโฮเทลโบลรูมตอนนี้ The Blues Brothers (1980)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
welcomeAll are welcome.
welcomeAny amount of money will be welcome.
welcomeAs many men as came were welcomed.
welcomeA welcome party took place in the restaurant.
welcomeA welcome party was held in honor of Mr Jones.
welcomeCompanies welcome workers who take the initiative.
welcomeEven a rare guest wears out his welcome after three days.
welcomeGovernment ministers are certain to welcome such proposals.
welcomeGo where he will, he will be welcomed.
welcomeHe bade us welcome.
welcomeHe held out his hand to welcome us.
welcomeHe responded to a speech of welcome.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รับเสด็จ(v) welcome, See also: greet, receive, Example: ฝูงชนโบกธงรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, Thai Definition: ทำให้ผู้มาหาหรือผ่านมาสะดวกสบาย, Notes: (ราชา)
รับหน้า(v) welcome, See also: receive, Syn. ต้อนรับ, Example: ห้องโถงชั้นล่างตกแต่งไว้อย่างสวยงามเพื่อรับหน้าแขกที่มาในงาน
อ้าแขน(v) accept, See also: welcome, Example: บรรดาลูกหลานอ้าแขนรับข่าวเรื่องบรรพบุรุษตนเกี่ยวดองกับอดีตประธานาธิบดีด้วยความปีติ
ต้อนรับ(v) welcome, See also: receive, greet, entertain, Syn. รับรอง, รับแขก, Ant. ขับไล่, ไล่, Example: ชาวลาวต้อนรับนายกรัฐมนตรีของไทยที่ไปเยือนอย่างเป็นทางการเป็นอย่างดี
ต้อนรับขับสู้(v) receive cordially, See also: welcome heartily, entertain warmly, Syn. ต้อนรับ, รับรอง, รับแขก, Ant. ขับไล่, ไล่, Example: แม่ต้อนรับขับสู้แขกที่มาบ้านทั้งๆ ที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน, Thai Definition: ต้อนรับอย่างแข็งขัน, Notes: (สำนวน)
น่าอยู่(adj) pleasant, See also: welcome, delightful, lively, Syn. น่าอาศัย
ออกแขก(v) welcome visitors, See also: receive guests, Example: เธอออกแขกไม่ได้เพราะกำลังแต่งตัวอยู่, Thai Definition: ต้อนรับแขก
รับน้อง(v) welcome first-year students, See also: make first-year students welcome, Thai Definition: ยอมรับรุ่นน้องที่เข้ามาใหม่
รับรอง(v) welcome, See also: receive, entertain, greet, Syn. ต้อนรับ, Example: เทศกาลปีใหม่ผมไม่ได้หยุดเลย เพราะต้องรับรองแขกผู้ใหญ่ที่มางาน
รับน้อง(v) welcome first-year students, See also: make first-year students welcome, Thai Definition: ยอมรับรุ่นน้องที่เข้ามาใหม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชิญ[choēn] (x) EN: invite ; go ahead ; invite ; ask ; persuade ; bid welcome ; solicit ; implore  FR: inviter (qqn.) à faire (qqch.) ; convier à ; prier de ; veuillez ... ; faites ! ; allez-y !
การต้อนรับ[kān tønrap] (n) EN: reception ; welcome ; hospitality ; accommodation  FR: réception [ f ] ; accueil [ m ] ; hospitalité [ f ]
ไม่เป็นไร[mai penrai] (v, exp) EN: Don't mention it ! ; Never mind ; It doesn't matter ; That's all right ; Don't worry about it ; You're welcome ; There's no need to worry about it ; It does not really matter ; It is not a problem  FR: ce n'est rien ; de rien ; ne vous en faites pas ; ce n'est pas grave ; il n'y a pas de quoi
น่าอยู่[nāyū] (adj) EN: pleasant ; welcome ; delightful ; lively ; good to stay in ; fit to live in  FR: agréable à vivre ; plaisant ; où il fait bon vivre
ปฏิสันถาร[patisanthān] (n) EN: greeting ; salutation ; welcome ; small talk ; light conversation  FR: salutations [ fpl ]
รับหน้า[rapnā] (v) EN: welcome ; receive  FR: accueillir ; recevoir
รับรอง[raprøng] (v) EN: welcome ; receive ; entertain ; greet ; acknowledge ; recognize  FR: accueillir ; recevoir
สำนึกบุญคุณ[samneuk bunkhun] (v, exp) EN: appreciate ; be appreciative ; thank ; welcome
สู่ขวัญ[sukhwān] (v) EN: welcome back
สุนทรพจน์ต้อนรับ[suntharaphot tønrap] (n, exp) EN: welcome speech  FR: discours de bienvenue [ m ] ; allocution de bienvenue [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WELCOME W EH1 L K AH0 M
WELCOMED W EH1 L K AH0 M D
WELCOMES W EH1 L K AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
welcome (v) wˈɛlkəm (w e1 l k @ m)
welcomed (v) wˈɛlkəmd (w e1 l k @ m d)
welcomes (v) wˈɛlkəmz (w e1 l k @ m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
光顾[guāng gù, ㄍㄨㄤ ㄍㄨˋ,   /  ] welcome (honorific term used by shopkeeper to clients); Thank you for patronizing my humble establishment. #13,406 [Add to Longdo]
欢迎光临[huān yíng guāng lín, ㄏㄨㄢ ㄧㄥˊ ㄍㄨㄤ ㄌㄧㄣˊ,     /    ] welcome #37,102 [Add to Longdo]
喜雨[xǐ yǔ, ㄒㄧˇ ㄩˇ,  ] welcome fall of rain; seasonable rain #91,210 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anfangsseite { f }welcome page [Add to Longdo]
willkommen { adj } | willkommener | am willkommenstenwelcome | more welcome | most welcome [Add to Longdo]
Willkommen zu Hause!Welcome home! [Add to Longdo]
Willkommen in der Heimat!Welcome home! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ようこそ[youkoso] (int) welcome!; nice to see you!; (P) #121 [Add to Longdo]
迎え[むかえ, mukae] (n) meeting; greeting; welcome; (P) #2,408 [Add to Longdo]
歓迎[かんげい, kangei] (n, vs, adj-no) welcome; reception; (P) #3,199 [Add to Longdo]
迎える(P);邀える[むかえる, mukaeru] (v1, vt) (1) to go out to meet; (2) to receive; to welcome; (3) to accept (e.g. as a member of a group or family); (4) to call for; to summon; to invite; (5) to approach (a certain time, a point in one's life, etc.); (P) #6,614 [Add to Longdo]
いらっしゃい(P);いらしゃい(ik)[irasshai (P); irashai (ik)] (int, n) (1) (hon) (See いらっしゃる) (used as a polite imperative) come; go; stay; (2) (See いらっしゃいませ) welcome!; (P) #9,276 [Add to Longdo]
優遇[ゆうぐう, yuuguu] (n, vs, adj-no) favorable treatment; favourable treatment; hospitality; warm reception; good treatment; hearty welcome; (P) #18,670 [Add to Longdo]
接待(P);摂待[せったい, settai] (n, vs) (1) reception; welcome; serving (food); (2) wining and dining; business entertainment; corporate entertainment; entertaining politicians; (P) #19,086 [Add to Longdo]
いらっしゃいませ(P);いらしゃいませ(ik);いっらしゃいませ(ik)[irasshaimase (P); irashaimase (ik); irrashaimase (ik)] (exp) welcome (in shops, etc.); (P) [Add to Longdo]
お帰り(P);御帰り[おかえり, okaeri] (n) (1) (hon) return; (int) (2) (abbr) (See お帰りなさい) welcome home; (P) [Add to Longdo]
お帰りなさい(P);御帰りなさい[おかえりなさい, okaerinasai] (int) welcome home; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Welcome \Wel"come\, v. t. [imp. & p. p. {Welcomed}; p. pr. & vb.
   n. {Welcoming}.] [AS. wilcumian.]
   To salute with kindness, as a newcomer; to receive and
   entertain hospitably and cheerfully; as, to welcome a
   visitor; to welcome a new idea. "I welcome you to land."
   --Addison.
   [1913 Webster]
 
      Thus we salute thee with our early song,
      And welcome thee, and wish thee long.  --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Welcome \Wel"come\, a. [OE. welcome, welcume, wilcume, AS.
   wilcuma a welcome guest, from wil-, as a prefix, akin to
   willa will + cuma a comer, fr. cuman to come; hence,
   properly, one who comes so as to please another's will; cf.
   Icel. velkominn welcome, G. willkommen. See {Will}, n., and
   Come.]
   [1913 Webster]
   1. Received with gladness; admitted willingly to the house,
    entertainment, or company; as, a welcome visitor.
    [1913 Webster]
 
       When the glad soul is made Heaven's welcome guest.
                          --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   2. Producing gladness; grateful; as, a welcome present;
    welcome news. "O, welcome hour!" --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Free to have or enjoy gratuitously; as, you are welcome to
    the use of my library.
    [1913 Webster]
 
   Note: Welcome is used elliptically for you are welcome.
      "Welcome, great monarch, to your own." --Dryden.
      [1913 Webster]
 
   {Welcome-to-our-house} (Bot.), a kind of spurge ({Euphorbia
    Cyparissias}). --Dr. Prior.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Welcome \Wel"come\, n.
   [1913 Webster]
   1. Salutation to a newcomer. "Welcome ever smiles." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Kind reception of a guest or newcomer; as, we entered the
    house and found a ready welcome.
    [1913 Webster]
 
       His warmest welcome at an inn.    --Shenstone.
    [1913 Webster]
 
       Truth finds an entrance and a welcome too. --South.
    [1913 Webster]
 
   {To bid welcome}, to receive with professions of kindness.
    [1913 Webster]
 
       To thee and thy company I bid
       A hearty welcome.           --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 welcome
   adj 1: giving pleasure or satisfaction or received with pleasure
       or freely granted; "a welcome relief"; "a welcome guest";
       "made the children feel welcome"; "you are welcome to
       join us" [ant: {unwelcome}]
   n 1: the state of being welcome; "don't outstay your welcome"
   2: a greeting or reception; "the proposal got a warm welcome"
   v 1: accept gladly; "I welcome your proposals"
   2: bid welcome to; greet upon arrival [syn: {welcome},
     {receive}] [ant: {say farewell}]
   3: receive someone, as into one's house

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top