ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cupidity

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cupidity-, *cupidity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cupidity[N] ความโลภ, Syn. greed, avidity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cupidity(คิวพิด'ดิที) n. ความอยากได้,ความโลภ, Syn. avarice ###A. generosity

English-Thai: Nontri Dictionary
cupidity(n) ความโลภ,ความละโมบ,ความตะกละ,ความอยากได้

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cupidity    (n) kjˈuːpˈɪdɪtiː (k y uu1 p i1 d i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Begierde {f}; Gier {f} (nach)cupidity (for) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cupidity \Cu*pid"i*ty\ (k?-p?d"?-t?), n. [F. cupidite, L.
   cupiditas, fr. cupidus longing, desiring, fr. cupere to long
   for, desire. See {Covet}.]
   1. A passionate desire; love. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. Eager or inordinate desire, especially for wealth; greed
    of gain; avarice; covetousness.
    [1913 Webster]
 
       With the feelings of political distrust were mingled
       those of cupidity and envy, as the Spaniard saw the
       fairest provinces of the south still in the hands of
       the accursed race of Ishmael.     --Prescott.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cupidity
   n 1: extreme greed for material wealth [syn: {avarice},
      {avariciousness}, {covetousness}, {cupidity}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top