Search result for

naive

(49 entries)
(0.0118 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -naive-, *naive*. Possible hiragana form: ないう゛ぇ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
naive    [ADJ] ซื่อ (ทั้งการพูดและการกระทำ), See also: ไร้เดียงสา, ซึ่งไม่มีเล่ห์เหลี่ยม, ซึ่งไม่มีประสบการณ์, Syn. fleeceable, gullible, susceptible, Ant. sophisticated
naively    [ADV] อย่างตรงๆ, See also: อย่างซื่อๆ
naivety    [N] ความซื่อตรง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
naive artศิลปะไร้มายา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
naive realismสัจนิยมสามัญ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
naiveThe naive man was utterly embarrassed in her presence.
naiveIt's naive of you to believe that.
naiveGet rid of those kinds of naive ideas.
naiveI'm surprised that you're so naive.
naiveAre you still letting last night's fight bother you? That's so naive.
naiveThe naive man blushed with shame.
naiveThe townspeople were astonishingly naive about what the smugglers were.
naiveThey were too naive to understand the necessity of studying.
naiveShe is unbelievably naive.
naiveHe made heaps of money by ripping off naive suckers.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
naive(นาอีฟว') adj. ง่าย ๆ ซื่อ ๆ ,ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม,ไม่มีมารยา,ขาดประสบการณ์., Syn. simple,artless
naivete(นาอีฟเท') n. ความง่าย ๆ ซื่อ ๆ ,ความไม่มีเล่ห์เหลี่ยมหรือมารยา

English-Thai: Nontri Dictionary
naive(adj) เชื่อง,ซื่อๆ,ไร้เดียงสา,เหมือนเด็ก
naivete(n) ความเชื่อง,ความซื่อ,ความไร้เดียงสา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไร้เดียงสา [ADJ] innocent, See also: naive, childlike, artless, simple, credulous, ingenuous, unworldly, Syn. ไม่รู้เดียงสา, Example: เด็กไร้เดียงสาอย่างนั้นคงไม่ได้คิดให้ลึกซึ้งก่อนที่จะพูด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่อนต่อโลก[v. exp.] (øn tø lōk) EN: be innocent ; be naive ; be guileless ; be unsophisticated   
พาซื่อ[adj.] (phāseū) EN: naive ; innocent ; unsuspecting   
ไร้เดียงสา[adj.] (rai dīengsā) EN: innocent ; naive ; childlike ; artless ; simple ; credulous ; ingenuous ; unworldly   FR: innocent ; naïf ; crédule ; ingénu ; candide
สมัครเล่น[adj.] (samaklen) EN: amateur ; novice ; not skillful ; naive   FR: amateur ; novice

CMU English Pronouncing Dictionary
NAIVE    N AY2 IY1 V
NAIVELY    N AA0 IY1 V L IY0
NAIVETE    N AA0 IY2 V AH0 T EY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
naive    (j) (n ai1 ii1 v)
naivete    (n) (n ai ii1 v i t ii)
naively    (a) (n ai1 ii1 v l ii)
naivety    (n) (n ai1 ii1 v @ t ii)
naivet_e    (n) (n ai1 ii1 v @ t ii)
naivet_es    (n) (n ai1 ii1 v @ t i z)
naiveties    (n) (n ai1 ii1 v @ t i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お目出度い(ateji);御目出度い(ateji);お芽出度い(ateji);御芽出度い(ateji);お愛でたい;御愛でたい[おめでたい, omedetai] (n) (1) (uk) (pol) (See めでたい) special; auspicious; happy; (2) naive; innocent; good-natured [Add to Longdo]
すれてない[, suretenai] (adj-i) naive [Add to Longdo]
ナイーブ[, nai-bu] (adj-na,n) naive; innocent; sensitive; uncomplicated; unpretentious; straightforward; (P) [Add to Longdo]
蒲魚[かまとと, kamatoto] (n) (1) (uk) feigning innocence, ignorance or naivety; (2) someone (esp. a woman) pretending to be innocent, ignorant or naive [Add to Longdo]
甘い[あまい, amai] (exp,adj-i) (1) (uk) sweet; delicious; (2) fragrant (smelling); sweet (music); (3) lightly salted; (4) (See 甘く見る) naive; overly optimistic; soft on; generous; indulgent; easy-going; (5) half-hearted; not finished properly; (6) tempting (e.g. words); promising; (P) [Add to Longdo]
淳朴;純朴;醇朴[じゅんぼく, junboku] (adj-na,n) rustic simplicity; homeliness; unsophisticated; naive; honest; simple [Add to Longdo]
[じゅん, jun] (adj-na,adj-t,adv-to) (1) innocent; chaste; naive; (pref) (2) pure; genuine; (P) [Add to Longdo]
純情[じゅんじょう, junjou] (adj-na,n) pure heart; naivete; self-sacrificing devotion; (P) [Add to Longdo]
初;初心;産;生[うぶ, ubu] (adj-na,n,adj-no) (1) (esp. 初, 初心) innocent; naive; unsophisticated; inexperienced; green; wet behind the ears; (n-pref) (2) (産, 生) birth- [Add to Longdo]
人擦れ;人摺れ[ひとずれ, hitozure] (n,adj-no) (1) sophistication; wordly wisdom; (vs) (2) to lose one's innocence; to get sophisticated; to get to know the world by being in contact with people; to lose one's naivete [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
天真[tiān zhēn, ㄊㄧㄢ ㄓㄣ, ] naive; innocent; artless [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 naive \na*ive"\, naive \na*["i]ve"\(n[aum]*[=e]v"), a. [F.
   na["i]f, fem. na["i]ve, fr. L. nativus innate, natural,
   native. See {Native}, and cf. {Na["i]f}.]
   1. Having native or unaffected simplicity; ingenuous;
    artless; frank; as, na["i]ve manners; a na["i]ve person;
    na["i]ve and unsophisticated remarks.
    [1913 Webster]
 
   2. Having a lack of knowledge, judgment, or experience;
    especially, lacking sophistication in judging the motives
    of others; credulous; as, a naive belief in the honesty of
    politicians.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 naive
   adj 1: marked by or showing unaffected simplicity and lack of
       guile or worldly experience; "a teenager's naive
       ignorance of life"; "the naive assumption that things can
       only get better"; "this naive simple creature with wide
       friendly eyes so eager to believe appearances" [syn:
       {naive}, {naif}] [ant: {sophisticated}]
   2: of or created by one without formal training; simple or naive
     in style; "primitive art such as that by Grandma Moses is
     often colorful and striking" [syn: {primitive}, {naive}]
   3: inexperienced
   4: lacking information or instruction; "lamentably unenlightened
     as to the laws" [syn: {uninstructed}, {unenlightened},
     {naive}]
   5: not initiated; deficient in relevant experience; "it seemed a
     bizarre ceremony to uninitiated western eyes"; "he took part
     in the experiment as a naive subject" [syn: {uninitiate},
     {uninitiated}, {naive}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 naive
  adj.
 
   1. Untutored in the perversities of some particular program or system; one
   who still tries to do things in an intuitive way, rather than the right way
   (in really good designs these coincide, but most designs aren't ?really
   good? in the appropriate sense). This trait is completely unrelated to
   general maturity or competence, or even competence at any other specific
   program. It is a sad commentary on the primitive state of computing that
   the natural opposite of this term is often claimed to be experienced user
   but is really more like cynical user.
 
   2. Said of an algorithm that doesn't take advantage of some superior but
   advanced technique, e.g., the {bubble sort}. It may imply naivete on the
   part of the programmer, although there are situations where a naive
   algorithm is preferred, because it is more important to keep the code
   comprehensible than to go for maximum performance. ?I know the linear
   search is naive, but in this case the list typically only has half a dozen
   items.? Compare {brute force}.
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 naive [naiːvə]
   naively; unsophisticatedly
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top