ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

naive

N AY2 IY1 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -naive-, *naive*
Possible hiragana form: ないう゛ぇ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
naive(adj) ซื่อ (ทั้งการพูดและการกระทำ), See also: ไร้เดียงสา, ซึ่งไม่มีเล่ห์เหลี่ยม, ซึ่งไม่มีประสบการณ์, Syn. fleeceable, gullible, susceptible, Ant. sophisticated
naively(adv) อย่างตรงๆ, See also: อย่างซื่อๆ
naivety(n) ความซื่อตรง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
naive(นาอีฟว') adj. ง่าย ๆ ซื่อ ๆ ,ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม,ไม่มีมารยา,ขาดประสบการณ์., Syn. simple, artless
naivete(นาอีฟเท') n. ความง่าย ๆ ซื่อ ๆ ,ความไม่มีเล่ห์เหลี่ยมหรือมารยา

English-Thai: Nontri Dictionary
naive(adj) เชื่อง,ซื่อๆ,ไร้เดียงสา,เหมือนเด็ก
naivete(n) ความเชื่อง,ความซื่อ,ความไร้เดียงสา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
naive artศิลปะไร้มายา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
naive realismสัจนิยมสามัญ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-How naive you sound.- How naive you sound. The Godfather (1972)
history demonstrates conclusively that naive wishing for peace is the surest possible way to encourage an aggressor.ประวัติศาสตร์ชี้ชัดว่า พวกโลกสวยที่เรียกร้องสันติภาพ มีทางเดียวที่เป็นไปได้ นั่นคือ ยอมสยบแก่ผู้รุกราน Spies Like Us (1985)
Your naive idiocy makes me very angry!แกทำให้ฉันโกรธ! The Lawnmower Man (1992)
And what's worse is that our naive students worship him, and it'll keep creating someone just like him.และที่เลวร้ายที่สุดก็คือ เหล่านักเรียนของเรากลับเทิดทูนบูชาเขา แล้วมันก็ทำให้มีคนแบบเขา เกิดเพิ่มขึ้นมาอีก Crazy First Love (2003)
Well it turns out that that was a rather naive concept anyways as corporations are always owed obligation to themselves to get large and to get profitable.คำตอบก็คือ นั่นเป็นความคิดที่ไร้เดียงสา เพราะบรรษัทอยู่ภายใต้ข้อผูกมัดต่อตัวเอง The Corporation (2003)
But I see now, that it was me with the naive belief.แต่ตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่า มันคือผมกับความเชื่อโง่ๆของผม Lonesome Jim (2005)
I'm ashamed to admit that growing up I pitied you and what I thought was your naive belief that our dreams could come true, simply by virtue of having them.ผมละอายใจที่จะยอมรับว่า ตลอดมาผมเวทนาแม่ และผมคิดว่าแม่อ่อนต่อโลก ที่เชื่อว่าความฝันจะเป็นจริงได้ โดยขอแค่ให้เรามีฝัน Lonesome Jim (2005)
Girls of type A like you are so naive and weak.สาวกรุ๊ป A อย่างเธอเนี่ยนะ ไร้เดียงสาแล้วก็อ่อนต่อโลกมากเกินไป My Boyfriend Is Type-B (2005)
At least they'll be naive enough not to run off on you.อย่างน้อยพวกนี้ก็ไร้เดียงสาเกินกว่าจะหนีจากนาย Innocent Steps (2005)
only the naive view it in black and white.only the naive view it in black and white. Aqua (2005)
I WAS NAIVE TO THINK THAT THE PRESS WOULD AUTOMATICALLY CARE.ฉันดันคิดไปว่า พวกนักข่าวคงจะสนใจอัตโนมัติ Betty's Wait Problem (2007)
What a naive fool.ไอ้งั่งเอ้ย Crows Zero (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
naiveAre you still letting last night's fight bother you? That's so naive.
naiveGet rid of those kinds of naive ideas.
naiveHe made heaps of money by ripping off naive suckers.
naiveI'm surprised that you're so naive.
naiveIt's naive of you to believe that.
naiveNaivete is his only merit.
naiveShe is unbelievably naive.
naiveThe naive man blushed with shame.
naiveThe naive man was utterly embarrassed in her presence.
naiveThe townspeople were astonishingly naive about what the smugglers were.
naiveThey were too naive to understand the necessity of studying.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไร้เดียงสา(adj) innocent, See also: naive, childlike, artless, simple, credulous, ingenuous, unworldly, Syn. ไม่รู้เดียงสา, Example: เด็กไร้เดียงสาอย่างนั้นคงไม่ได้คิดให้ลึกซึ้งก่อนที่จะพูด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่อนต่อโลก[øn tø lōk] (v, exp) EN: be innocent ; be naive ; be guileless ; be unsophisticated
พาซื่อ[phāseū] (adj) EN: naive ; innocent ; unsuspecting
ไร้เดียงสา[rai dīengsā] (adj) EN: innocent ; naive ; childlike ; artless ; simple ; credulous ; ingenuous ; unworldly  FR: innocent ; naïf ; crédule ; ingénu ; candide
สมัครเล่น[samaklen] (adj) EN: amateur ; novice ; not skillful ; naive  FR: amateur ; novice

CMU English Pronouncing Dictionary
NAIVE N AY2 IY1 V
NAIVELY N AA0 IY1 V L IY0
NAIVETE N AA0 IY2 V AH0 T EY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
naive (j) nˈaɪˈiːv (n ai1 ii1 v)
naivete (n) naɪˈiːvɪtiː (n ai ii1 v i t ii)
naively (a) nˈaɪˈiːvliː (n ai1 ii1 v l ii)
naivety (n) nˈaɪˈiːvətiː (n ai1 ii1 v @ t ii)
naivet_e (n) nˈaɪˈiːvətiː (n ai1 ii1 v @ t ii)
naivet_es (n) nˈaɪˈiːvətɪz (n ai1 ii1 v @ t i z)
naiveties (n) nˈaɪˈiːvətɪz (n ai1 ii1 v @ t i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
天真[tiān zhēn, ㄊㄧㄢ ㄓㄣ, ] naive; innocent; artless, #6,983 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お目出度い(ateji);御目出度い(ateji);お芽出度い(ateji);御芽出度い(ateji);お愛でたい;御愛でたい[おめでたい, omedetai] (n) (1) (uk) (pol) (See めでたい) special; auspicious; happy; (2) naive; innocent; good-natured [Add to Longdo]
すれてない[suretenai] (adj-i) naive [Add to Longdo]
ナイーブ[nai-bu] (adj-na,n) naive; innocent; sensitive; uncomplicated; unpretentious; straightforward; (P) [Add to Longdo]
蒲魚[かまとと, kamatoto] (n) (1) (uk) feigning innocence, ignorance or naivety; (2) someone (esp. a woman) pretending to be innocent, ignorant or naive [Add to Longdo]
甘い[あまい, amai] (exp,adj-i) (1) (uk) sweet; delicious; (2) fragrant (smelling); sweet (music); (3) lightly salted; (4) (See 甘く見る) naive; overly optimistic; soft on; generous; indulgent; easy-going; (5) half-hearted; not finished properly; (6) tempting (e.g. words); promising; (P) [Add to Longdo]
淳朴;純朴;醇朴[じゅんぼく, junboku] (adj-na,n) rustic simplicity; homeliness; unsophisticated; naive; honest; simple [Add to Longdo]
[じゅん, jun] (adj-na,adj-t,adv-to) (1) innocent; chaste; naive; (pref) (2) pure; genuine; (P) [Add to Longdo]
純情[じゅんじょう, junjou] (adj-na,n) pure heart; naivete; self-sacrificing devotion; (P) [Add to Longdo]
初;初心;産;生[うぶ, ubu] (adj-na,n,adj-no) (1) (esp. 初, 初心) innocent; naive; unsophisticated; inexperienced; green; wet behind the ears; (n-pref) (2) (産, 生) birth- [Add to Longdo]
人擦れ;人摺れ[ひとずれ, hitozure] (n,adj-no) (1) sophistication; wordly wisdom; (vs) (2) to lose one's innocence; to get sophisticated; to get to know the world by being in contact with people; to lose one's naivete [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 naive \na*ive"\, naive \na*["i]ve"\(n[aum]*[=e]v"), a. [F.
   na["i]f, fem. na["i]ve, fr. L. nativus innate, natural,
   native. See {Native}, and cf. {Na["i]f}.]
   1. Having native or unaffected simplicity; ingenuous;
    artless; frank; as, na["i]ve manners; a na["i]ve person;
    na["i]ve and unsophisticated remarks.
    [1913 Webster]
 
   2. Having a lack of knowledge, judgment, or experience;
    especially, lacking sophistication in judging the motives
    of others; credulous; as, a naive belief in the honesty of
    politicians.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 naive
   adj 1: marked by or showing unaffected simplicity and lack of
       guile or worldly experience; "a teenager's naive
       ignorance of life"; "the naive assumption that things can
       only get better"; "this naive simple creature with wide
       friendly eyes so eager to believe appearances" [syn:
       {naive}, {naif}] [ant: {sophisticated}]
   2: of or created by one without formal training; simple or naive
     in style; "primitive art such as that by Grandma Moses is
     often colorful and striking" [syn: {primitive}, {naive}]
   3: inexperienced
   4: lacking information or instruction; "lamentably unenlightened
     as to the laws" [syn: {uninstructed}, {unenlightened},
     {naive}]
   5: not initiated; deficient in relevant experience; "it seemed a
     bizarre ceremony to uninitiated western eyes"; "he took part
     in the experiment as a naive subject" [syn: {uninitiate},
     {uninitiated}, {naive}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 naive
  adj.
 
   1. Untutored in the perversities of some particular program or system; one
   who still tries to do things in an intuitive way, rather than the right way
   (in really good designs these coincide, but most designs aren't ?really
   good? in the appropriate sense). This trait is completely unrelated to
   general maturity or competence, or even competence at any other specific
   program. It is a sad commentary on the primitive state of computing that
   the natural opposite of this term is often claimed to be experienced user
   but is really more like cynical user.
 
   2. Said of an algorithm that doesn't take advantage of some superior but
   advanced technique, e.g., the {bubble sort}. It may imply naivete on the
   part of the programmer, although there are situations where a naive
   algorithm is preferred, because it is more important to keep the code
   comprehensible than to go for maximum performance. ?I know the linear
   search is naive, but in this case the list typically only has half a dozen
   items.? Compare {brute force}.
 

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 naive /naiːvə/
  naively; unsophisticatedly

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top