Search result for

aggression

(47 entries)
(0.0223 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aggression-, *aggression*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aggression[N] การบุกรุก, See also: การรุกราน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aggression(อะเกรส' เชิน) n. การรุกราน, การบุกรุก, การล่วงละเมิด, Syn. attack,

English-Thai: Nontri Dictionary
aggression(n) การรุกราน,การบุกรุก,การก้าวร้าว,การล่วงละเมิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aggressionการรุกราน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
aggressionการรุกราน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aggressionความก้าวร้าว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aggressionความกร้าวร้าว, อารมณ์โกรธก้าวร้าว, ก้าวร้าว, การก้าวร้าว [การแพทย์]
Aggression (International law)การรุกราน (กฎหมายระหว่างประเทศ) [TU Subject Heading]
Aggression, Directการก้าวร้าวโดยตรง [การแพทย์]
Aggression, Displacedการก้าวร้าวทางอ้อม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Even increased aggression and risk-Taking.กระทั่งทำให้ก้าวร้าวมากขึ้น และชอบเสี่ยง Last Resort (2008)
There's nothing passive with my aggression.ไม่มีอะไรนุ่มนวลจากความก้าวร้าวของฉันหรอก Dead Like Me: Life After Death (2009)
Open aggression against humans?เปิดสงครามระหว่างมนุษย์? Shake and Fingerpop (2009)
Of course, this competitive paradigm can often result in aggression and violence.แน่ล่ะ นี่คือกระบวนทัศน์ แห่งการแข่งขัน ที่ส่งผลให้เกิดความก้าวร้าว และความรุนแรง The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Apparently, Mr. DaFonte was somewhat violent before channeling his aggression more productively.ปรากฎว่าคุณดาฟอนเต้เคยถูกข้อหาร้ายแรง ก่อนเปลี่ยนความก้าวร้าวของเขาให้เกิดประโยชน์มากขึ้น The Dwarf in the Dirt (2009)
- Any signs of aggression or violence?- มีสัญญาณของความก้าวร้าว หรือรุนแรงไหม? 162 Candles (2009)
No, but renfield's with this type of aggression-ไม่ใช่ แต่อาการแฝงในคนพวกนี้ จะค่อย ๆ เกิดขึ้น The Performer (2009)
The United States' lack of action in Eastern Europe proves that the Soviet Union's aggression at the Afghan border will not be opposed publicly by the United States.ความอ่อนปฏิบัติการณ์ในยุโรปตะวันออก ของสหรัฐฯ ได้ส่งผลให้ความแข็งกร้าวของ สหภาพโซเวียตที่ชายแดนอัฟกัน ไม่ได้รับการตอบโต้สู่สาธารณะชน โดยสหรัฐฯ Watchmen (2009)
Soviet ambassador to the U.N. had no comment when asked if Dr. Manhattan's disappearance has fueled Soviet aggression in Afghanistan.เอกอัครราชทูตฯโซเวียต ไม่มีความเห็นเกี่ยวกับสหประชาชาติ... ... ถ้าหาก ดร.แมนฮัตตันหายตัวไป... โซเวียตจะได้แหล่งน้ำมัน จากการโจมตีอัฟกานิสถาน Watchmen (2009)
The aggression is most likely brought on by massive reductions in serotonin levels.ความเครียดในระดับเลเวลที่สูง พวกเราต้องการตำรวจ เพื่อมากำจัดไอ้ตัวบ้านี่ Daybreakers (2009)
It's, like, there are other pathways in life besides aggression, you know?เหมือนกับไม่มีหนทางอื่นในชีวิต นอกจากจะลุยลูกเดียว Bride Wars (2009)
Like aggression, maybe?ไปในทางก้าวร้าว, บ้างไหม? The Devil You Know (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aggressionPeople who are prone to aggression can be dangerous.
aggressionWe have to defend our country from the foreign aggression.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุกรุก[v.] (bukruk) EN: attack ; commit aggression   FR: attaquer ; forcer le passage ; s'imposer
การบุกรุก[n.] (kān bukruk) EN: encroachment ; incursion ; intrusion ; aggression ; trespass   FR: empiétement [m] ; usurpation de terres [f] ; intrusion [f] ; incursion [f]
การรุกราน[n.] (kān rukrān) EN: aggression ; invasion ; attack   FR: agression [f] ; invasion [f]
รุก[v.] (ruk) EN: invade ; be on the offensive ; commit aggression ; trespass ; assail ; attack   FR: envahir ; assaillir ; attaquer

CMU English Pronouncing Dictionary
AGGRESSION    AH0 G R EH1 SH AH0 N
AGGRESSIONS    AH0 G R EH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aggression    (n) (@1 g r e1 sh @ n)
aggressions    (n) (@1 g r e1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aggression {f}; Angriff {m}; Überfall {m} | Aggressionen {pl}; Angriffe {pl}; Überfälle {pl}aggression | aggressions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アグレション;アグレッション;アグレッシン[, agureshon ; aguresshon ; aguresshin] (n) aggression [Add to Longdo]
軍事侵略[ぐんじしんりゃく, gunjishinryaku] (n) military aggression; military invasion [Add to Longdo]
軍事的侵略[ぐんじてきしんりゃく, gunjitekishinryaku] (n) military aggression [Add to Longdo]
攻撃性[こうげきせい, kougekisei] (n) aggressiveness; aggression [Add to Longdo]
攻勢[こうせい, kousei] (n) offensive (movement); aggression; (P) [Add to Longdo]
蚕食[さんしょく, sanshoku] (n,vs) encroachment; invasion; aggression [Add to Longdo]
侵入[しんにゅう, shinnyuu] (n,vs,adj-no) penetration; invasion; raid; aggression; trespass; (P) [Add to Longdo]
侵略(P);侵掠[しんりゃく, shinryaku] (n,vs) aggression; invasion; raid; (P) [Add to Longdo]
侵略行為[しんりゃくこうい, shinryakukoui] (n) act of aggression [Add to Longdo]
戦争挑発[せんそうちょうはつ, sensouchouhatsu] (n) aggression; warmongering [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aggression \Ag*gres"sion\, n. [L. aggressio, fr. aggredi: cf. F.
   agression.]
   The first attack, or act of hostility; the first act of
   injury, or first act leading to a war or a controversy;
   unprovoked attack; assault; as, a war of aggression.
   "Aggressions of power." --Hallam
   [1913 Webster]
 
   Syn: Attack; offense; intrusion; provocation.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aggression
   n 1: a disposition to behave aggressively
   2: a feeling of hostility that arouses thoughts of attack [syn:
     {aggression}, {aggressiveness}]
   3: violent action that is hostile and usually unprovoked [syn:
     {aggression}, {hostility}]
   4: the act of initiating hostilities
   5: deliberately unfriendly behavior

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 aggression
   aggression; aggro
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Aggression [agrɛsiːoːn] (n) , s.(f )
   aggression
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top