Search result for

admit

(73 entries)
(0.0087 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -admit-, *admit*.
Longdo Dictionary ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH)
admit (แอ็ดมิท) (vi ) เข้าเป็นผู้ป่วยใน (นอนค้างคืนที่โรงพยาบาล)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
admit    [VT] จุได้ (จำนวนคน), See also: มีที่ว่างสำหรับ
admit    [VI] ยอมรับ, See also: รับ, ยอมรับความจริง, Syn. receive
admit    [VT] ยอมรับ, See also: รับ, ยอมรับความจริง
admit    [VI] ยอมให้เข้า, See also: รับเข้าไว้
admit    [VT] สารภาพ, See also: รับสารภาพ, ยอมรับผิด
admit    [VI] สารภาพ, See also: รับสารภาพ, ยอมรับผิด
admit    [VT] อนุญาตให้เข้า, See also: ปล่อยให้เข้าไป, ยอมให้เข้าไป, Syn. let in, allow entrance to
admit of    [PHRV] ยอมให้, See also: อนุญาต, Syn. allow of
admit to    [PHRV] อนุญาตให้เข้า (เข้ามา, เข้าไป, เข้าร่วม), See also: ยอมให้เข้า
admit to    [PHRV] สารภาพผิดกับ, See also: ยอมรับว่า (ทำผิด, คิดผิด, มีความผิด), สารภาพผิด, Syn. confess to

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
admittanceการแทนธาตุเวเลนซีสูง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
admitted assetsสินทรัพย์ประเมินแล้ว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
admitChildren of age sixteen and under will not be admitted to the theatre.
admitBetween 1820 and 1973, the United States admitted more than 46 million immigrants.
admitChildren under 18 are not admitted.
admitThree Chinese students were admitted to the college.
admitI can not but admit the truth of your remarks.
admitThis door admits to the study.
admitChildren under thirteen years of age are not admitted to this swimming pool.
admitThis project admits of improvement.
admitThis key admits to his room.
admitThis ticket admits two persons.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
admit(แอสดมิท') vt.,vi. ให้เข้า,รับเข้า, ให้สิทธิเข้าได้, ยอมให้, ยอมรับรอง, ยอมรับ, รับสารภาพ, รับ, รับรอง. -admittable, admittible adj., Syn. let in, concede)
admittance(แอดมิท' เทินซฺ) n. การอนุญาตให้เข้า, การรับเข้า, การสารภาพ,การวัดการนำไฟฟ้าสลับ, Syn. entrance,access)
admittedly(แอดมิท' ทิดลี) adv. เป็นที่ยอมรับกัน, Syn. by acknowledgment,

English-Thai: Nontri Dictionary
admit(vi,vt) อนุญาตให้เข้า,ยอมรับ,รับ
admittance(n) การอนุญาตให้เข้า,การยอมให้เข้า,การรับเข้า
admittedly(adv) เป็นที่ยอมรับ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รับผิด    [V] admit one's mistake, See also: confess, own up, plead guilty, Syn. ยอมรับผิด, ยอมสารภาพ, รับสารภาพ, Ant. รับชอบ, Example: ผู้มีใจเป็นนักกีฬาคือผู้ที่ทำอะไรผิดไป ก็กล้ารับผิดในสิ่งที่ตนได้พลาดไป, Thai definition: ยอมรับความผิดที่ได้กระทำไป
เปิดรับ [V] admit, Example: รัฐได้สร้างโรงพยาบาลขึ้นใหม่โดยเพิ่งเปิดรับผู้ป่วยเมื่อต้นดือนกันยายนที่ผ่านมา, Thai definition: เริ่มดำเนินงาน
แพ้ใจ [V] admit defeat, See also: surrender, give up, Syn. ถอดใจ, ใจไม่สู้, ยอมแพ้, Example: คนเราถ้าแพ้ใจเสียตั้งแต่ยกแรกก็ไม่สามารถเอาชนะอุปสรรคได้, Thai definition: ใจไม่สู้
ยอมรับผิด    [V] confess, See also: admit/acknowledge one's mistake, Syn. รับผิด, Ant. ปฏิเสธ, Example: เขายอมรับผิดว่าเขาได้ให้ข่าวนี้แก่ผู้สื่อข่าวคนหนึ่ง, Thai definition: ยอมรับความผิดที่ได้กระทำไป
รับ    [V] confess, See also: admit, plead guilty, acknowledge, come clean, concede, Syn. ยอมรับ, รับผิด, ยอม, สารภาพ, Example: เขารับว่าเขาเป็นผู้วางแผนและกระทำเองทั้งหมด, Thai definition: ให้คำตอบที่ไม่ปฏิเสธ, ยอมสารภาพ
รับได้    [V] accept, See also: admit, Syn. ยอมรับได้, Example: แม้ว่าลูกจะเกเรเพียงใด พ่อแม่ก็รับได้
แบ่งรับแบ่งสู้ [V] half resist and half yield, See also: admit in sort and deny in part, make a noncommittal statement, Syn. ภาคเสธ, Example: เธอแบ่งรับแบ่งสู้ในเรื่องการลงสมัคร ส.ส. เพราะเรื่องความเป็นหญิงของเธอ, Thai definition: รับบ้างปฏิเสธบ้าง, รับหรือปฏิเสธโดยมีเงื่อนไข

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ่งรับแบ่งสู้[v.] (baengrap-baengsū) EN: half resist and half yield ; admit in sort and deny in part ; make a noncommittal statement   
เบี้ยว[v. exp.] (bīo) EN: break a promise ; break an agreement ; not keep a promise ; deny ; refuse to admit   FR: renier sa parole
บิดพลิ้ว[v.] (bitphliū) EN: shirk one's duty ; equivocate ; procrastinate ; be evasive ; evade; refuse to admit; shirk   
ห้ามเข้า[X] (hām khao) EN: no entry ! ; no admittance ; Keep out ; no admittance   FR: défense d'entrer ; entrée interdite ; on n'entre pas !
การอนุญาตให้เข้า[n. exp.] (kān anuyāt hai khao) EN: admittance   FR: droit d'entrée [m] ; admission [f]
การเข้าโรงพยาบาล[n. exp.] (kān khao rōng phayābān) EN: being admitted to hospital   FR: admission à l'hôpital [f]
ไม่ยอมรับ[v. exp.] (mai yømrap) EN: refuse to admit ; refuse to acknowledge ; refuse ; reject ; disapprove   FR: refuser d'admettre ; refuser de reconnaître ; refuser d'accepter
ผิดไปแล้ว[v. exp.] (phit pai laēo) EN: it's my fault ; i'm sorry ; what's done is done ; I admit I'm in the wrong   
ผู้ไม่เกี่ยวข้องห้ามเข้า[n. exp.] (phū mai kīokhøng hām khao) EN: no admittance to unauthorized persons   
รับ[v.] (rap) EN: accept ; agree to ; admit ; approve ; consent to ; concur with   FR: accepter ; admettre

CMU English Pronouncing Dictionary
ADMIT    AH0 D M IH1 T
ADMITS    AH0 D M IH1 T S
ADMITTED    AH0 D M IH1 T AH0 D
ADMITTING    AE0 D M IH1 T IH0 NG
ADMITTING    AH0 D M IH1 T IH0 NG
ADMITTANCE    AH0 D M IH1 T AH0 N S
ADMITTEDLY    AE0 D M IH1 T AH0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
admit    (v) (@1 d m i1 t)
admits    (v) (@1 d m i1 t s)
admitted    (v) (@1 d m i1 t i d)
admitting    (v) (@1 d m i1 t i ng)
admittance    (n) (@1 d m i1 t n s)
admittedly    (a) (@1 d m i1 t i d l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
まあね[, maane] (exp) well, I must admit ... [Add to Longdo]
アドミタンス[, adomitansu] (n) admittance [Add to Longdo]
アドミッタンス[, adomittansu] (n) admittance [Add to Longdo]
音をあげる;音を上げる[ねをあげる, newoageru] (exp,v1) to give up; to admit defeat; to throw in the towel [Add to Longdo]
患者を入れる[かんじゃをいれる, kanjawoireru] (exp,v1) to admit a patient [Add to Longdo]
許可された人[きょかされたひと, kyokasaretahito] (n) admittee; licensee [Add to Longdo]
言い訳が立たない;言訳が立たない[いいわけがたたない, iiwakegatatanai] (exp,adj-i) admitting no excuse [Add to Longdo]
誤りを認める[あやまりをみとめる, ayamariwomitomeru] (exp,v1) to admit to a mistake [Add to Longdo]
再入[さいにゅう, sainyuu] (n,n-pref) re-entry; reentry; readmittance [Add to Longdo]
衆目一致[しゅうもくいっち, shuumokuicchi] (exp) The consensus of opinion is that ...; It is widely agreed (admitted) that ... [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
固然[gù rán, ㄍㄨˋ ㄖㄢˊ, ] admittedly (it's true that...) [Add to Longdo]
接纳[jiē nà, ㄐㄧㄝ ㄋㄚˋ, / ] admit (into membership of an organization) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Admit \Ad*mit"\, v. t. [imp. & p. p. {Admitted}; p. pr. & vb. n.
   {Admitting}.] [OE. amitten, L. admittere, admissum; ad +
   mittere to send: cf. F. admettre, OF. admettre, OF. ametre.
   See {Missile}.]
   1. To suffer to enter; to grant entrance, whether into a
    place, or into the mind, or consideration; to receive; to
    take; as, they were into his house; to admit a serious
    thought into the mind; to admit evidence in the trial of a
    cause.
    [1913 Webster]
 
   2. To give a right of entrance; as, a ticket admits one into
    a playhouse.
    [1913 Webster]
 
   3. To allow (one) to enter on an office or to enjoy a
    privilege; to recognize as qualified for a franchise; as,
    to admit an attorney to practice law; the prisoner was
    admitted to bail.
    [1913 Webster]
 
   4. To concede as true; to acknowledge or assent to, as an
    allegation which it is impossible to deny; to own or
    confess; as, the argument or fact is admitted; he admitted
    his guilt.
    [1913 Webster]
 
   5. To be capable of; to permit; as, the words do not admit
    such a construction. In this sense, of may be used after
    the verb, or may be omitted.
    [1913 Webster]
 
       Both Houses declared that they could admit of no
       treaty with the king.         --Hume.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 admit
   v 1: declare to be true or admit the existence or reality or
      truth of; "He admitted his errors"; "She acknowledged that
      she might have forgotten" [syn: {admit}, {acknowledge}]
      [ant: {deny}]
   2: allow to enter; grant entry to; "We cannot admit non-members
     into our club building"; "This pipe admits air" [syn:
     {admit}, {allow in}, {let in}, {intromit}] [ant: {refuse},
     {reject}, {turn away}, {turn down}]
   3: allow participation in or the right to be part of; permit to
     exercise the rights, functions, and responsibilities of;
     "admit someone to the profession"; "She was admitted to the
     New Jersey Bar" [syn: {admit}, {let in}, {include}] [ant:
     {exclude}, {keep out}, {shut}, {shut out}]
   4: admit into a group or community; "accept students for
     graduate study"; "We'll have to vote on whether or not to
     admit a new member" [syn: {accept}, {admit}, {take}, {take
     on}]
   5: afford possibility; "This problem admits of no solution";
     "This short story allows of several different
     interpretations" [syn: {admit}, {allow}]
   6: give access or entrance to; "The French doors admit onto the
     yard"
   7: have room for; hold without crowding; "This hotel can
     accommodate 250 guests"; "The theater admits 300 people";
     "The auditorium can't hold more than 500 people" [syn:
     {accommodate}, {hold}, {admit}]
   8: serve as a means of entrance; "This ticket will admit one
     adult to the show"

Are you satisfied with the result?

Go to Top