ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

agreeable

AH0 G R IY1 AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agreeable-, *agreeable*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agreeable(adj) ซึ่งยินยอม, See also: ซึ่งยินดีทำตาม, ซึ่งเห็นด้วย, Syn. acceptable
agreeable(adj) เป็นที่พึงพอใจ, See also: น่าพอใจ, Syn. pleasing, pleasant
agreeable(adj) เป็นมิตร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agreeable(อะกรี' อะเบิล) adj. น่าคบ, น่าพอใจ , เต็มใจหรือพร้อมที่จะตกลง, เห็นด้วย, สอดคล้อง. -agreeableness, agreeability n., Syn. pleasing, satisfying
disagreeable(ดิสอะกรี'อะเบิล) adj., n. (สภาวะ) ไม่ถูกใจ, น่าเบื่อ, น่ารำคาญ, ไม่ดี, มีอารมณ์ไม่ดี, See also: disagreeableness n. ดูdisagreeable disagreeability n. ดูdisagreeable, Syn. irritable

English-Thai: Nontri Dictionary
agreeable(adj) ซึ่งเห็นด้วย, เหมาะ, น่าคบ, น่าพอใจ, สอดคล้อง
disagreeable(adj) ไม่ถูกใจ, น่าเบื่อ, น่ารำคาญ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, prison is rather agreeable to me.คุกน่ะเข้ากับผมได้ Gandhi (1982)
Sir William Lucas, for instance, is a very agreeable man.อย่างเซอร์วิลเลี่ยม ลูคัส ก็เป็นคนน่าคบมาก Pride & Prejudice (2005)
A very agreeable alternative.เป็นตัวแทนที่ดีเยี่ยม Pride & Prejudice (2005)
Everything agreeable in the way of talking and sitting down together all managed with the utmost decorum.ทุกอย่างก็เพื่อแค่ไปคุยกัน และนั่งอยู่ด้วยกัน แบบมีสมบัติผู้ดีแค่นั้นเอง Becoming Jane (2007)
You add an agreeable sense of the macabre to any delirium.เจ้ามาเพราะต้องการให้ข้าไปช่วยผู้หญิงเจ้าปัญหา รึว่า ผู้หญิงมีปัญหา? Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
Batiatus is in agreeable spirits.บาเทียทัสอยู่ในอารมณ์ที่จะตกลงยินยอมได้ Delicate Things (2010)
I find cultivating a complimentary strain with ladies makes life more agreeable to us all.ฉันพบว่าฉันชอบที่จะอยู่กับผู้หญิง และทำให้ชีวิตฉันได้รับการยอมรับจากทุกๆ คน The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
A rabid dog would be more agreeable pupil.หมาจรจัดยังเป็นศิษย์ที่น่ายอมรับยิ่งกว่า A Place in This World (2012)
I regret not having taken different path towards more agreeable solution.ผมเสียใจที่ไม่ได้มีการดำเนินการ เส้นทางที่แตกต่างกัน ต่อมากขึ้น วิธีการแก้ปัญหาที่น่าพอใจ Chosen Path (2012)
You know, you're very agreeable today, just so you know.คุณรู้นะ คุณเป็นที่น่าพอใจมากวันนี้ The Twist in the Plot (2013)
Captain Pollard, we've just had a most agreeable conversation with Mr. Chase, who'd be honored to serve under you.กัปตันพอลลาร์เราได้มีเพียงแค่ การสนทนาที่น่าพอใจมากที่สุด กับนายเชส ใครจะได้รับเกียรติในการ ให้บริการภายใต้คุณ In the Heart of the Sea (2015)
She would have made me a very agreeable wife.เธอคงเป็นเมียรักคู่ชีวิตผมได้ Deadpool (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
agreeableAre you agreeable to our plan?
agreeableHe could make himself agreeable to almost anyone.
agreeableHe is an agreeable person.
agreeableHe is a very agreeable person.
agreeableHe makes himself agreeable to everybody.
agreeableI am quite agreeable to the proposal.
agreeableI'm quite agreeable to doing my duty.
agreeableShe has an agreeable voice.
agreeableThat is most agreeable to the taste.
agreeableThe secretary gave me an agreeable smile.
agreeableThis cloth is agreeable to the touch.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพราะหู(adj) melodious, See also: agreeable to the ear, pleasing to the ear, sweet sounding, tuneful, Thai Definition: น่าฟัง, เสนาะ
ฉ่ำ(adj) pleasant, See also: agreeable, delicious, delightful, Syn. ชุ่มชื่น, Ant. แห้ง, Example: อารมณ์ของเขาฉีดซ่านทันทีเมื่อได้ยินเสียงพรอดพร่ำฉ่ำชื่น
ที่ยอมรับ(adj) acceptable, See also: agreeable, admissible, Syn. เป็นที่ยอมรับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น่าพอใจ[nāphøjai] (adj) EN: agreeable ; satisfactory  FR: agréable
แสลงหู[salaēng hū] (v) EN: be unpleasant to hear ; be disagreeable to hear

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AGREEABLE AH0 G R IY1 AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
agreeable (j) ˈəgrˈiːəbl (@1 g r ii1 @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
适意[shì yì, ㄕˋ ㄧˋ, / ] agreeable #91,502 [Add to Longdo]
顺适[shùn shì, ㄕㄨㄣˋ ㄕˋ, / ] agreeable; to conform #251,689 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
良い(P);善い;好い;佳い;吉い;宜い(iK)[よい(P);いい(P), yoi (P); ii (P)] (adj-i) (1) (uk) good; excellent; fine; nice; pleasant; agreeable; (2) sufficient (can be used to turn down an offer); ready; prepared; (3) profitable (e.g. deal, business offer, etc.); beneficial; (4) (See 構わない) OK; (P) #876 [Add to Longdo]
嫌(P);厭;厭や(io)[いや(P);や(嫌;厭), iya (P); ya ( iya ; en )] (adj-na, n) disagreeable; detestable; unpleasant; reluctant; (P) #9,491 [Add to Longdo]
快適[かいてき, kaiteki] (adj-na, n) pleasant; agreeable; comfortable; (P) #14,679 [Add to Longdo]
いけ好かない[いけすかない, ikesukanai] (adj-i) nasty; disgusting; disagreeable; creepy [Add to Longdo]
アグレアブル[agureaburu] (n) agreeable [Add to Longdo]
愛想のいい;愛想のよい;愛想の良い[あいそのいい(愛想のいい;愛想の良い);あいそのよい(愛想のよい;愛想の良い), aisonoii ( aisou noii ; aisou no yoi ); aisonoyoi ( aisou noyoi ; aisou no yoi )] (adj-i) affable; amiable; sociable; agreeable [Add to Longdo]
意を迎える[いをむかえる, iwomukaeru] (exp, v1) to cater to another's wish; to accommodate; to be agreeable [Add to Longdo]
厭わしい[いとわしい, itowashii] (adj-i) detestable; disagreeable [Add to Longdo]
快い[こころよい, kokoroyoi] (adj-i) pleasant; agreeable; (P) [Add to Longdo]
快男子[かいだんし, kaidanshi] (n) agreeable fellow [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Agreeable \A*gree"a*ble\, a. [F. agr['e]able.]
   1. Pleasing, either to the mind or senses; pleasant;
    grateful; as, agreeable manners or remarks; an agreeable
    person; fruit agreeable to the taste.
    [1913 Webster]
 
       A train of agreeable reveries.    --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   2. Willing; ready to agree or consent. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       These Frenchmen give unto the said captain of Calais
       a great sum of money, so that he will be but content
       and agreeable that they may enter into the said
       town.                 --Latimer.
    [1913 Webster]
 
   3. Agreeing or suitable; conformable; correspondent;
    concordant; adapted; -- followed by to, rarely by with.
    [1913 Webster]
 
       That which is agreeable to the nature of one thing,
       is many times contrary to the nature of another.
                          --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   4. In pursuance, conformity, or accordance; -- in this sense
    used adverbially for agreeably; as, agreeable to the order
    of the day, the House took up the report.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Pleasing; pleasant; welcome; charming; acceptable;
     amiable. See {Pleasant}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 agreeable
   adj 1: conforming to your own liking or feelings or nature; "Is
       the plan agreeable to you?"; "he's an agreeable fellow";
       "My idea of an agreeable person...is a person who agrees
       with me"- Disraeli; "an agreeable manner" [ant:
       {disagreeable}]
   2: in keeping; "salaries agreeable with current trends"; "plans
     conformable with your wishes"; "expressed views concordant
     with his background" [syn: {accordant}, {agreeable},
     {conformable}, {consonant}, {concordant}]
   3: prepared to agree or consent; "agreeable to the plan"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top