Search result for

agreeable

(51 entries)
(0.1381 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agreeable-, *agreeable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agreeable    [ADJ] ซึ่งยินยอม, See also: ซึ่งยินดีทำตาม, ซึ่งเห็นด้วย, Syn. acceptable
agreeable    [ADJ] เป็นที่พึงพอใจ, See also: น่าพอใจ, Syn. pleasing, pleasant
agreeable    [ADJ] เป็นมิตร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agreeable(อะกรี' อะเบิล) adj. น่าคบ, น่าพอใจ ,เต็มใจหรือพร้อมที่จะตกลง, เห็นด้วย, สอดคล้อง. -agreeableness, agreeability n., Syn. pleasing, satisfying
disagreeable(ดิสอะกรี'อะเบิล) adj.,n. (สภาวะ) ไม่ถูกใจ,น่าเบื่อ,น่ารำคาญ,ไม่ดี,มีอารมณ์ไม่ดี, See also: disagreeableness n. ดูdisagreeable disagreeability n. ดูdisagreeable, Syn. irritable

English-Thai: Nontri Dictionary
agreeable(adj) ซึ่งเห็นด้วย,เหมาะ,น่าคบ,น่าพอใจ,สอดคล้อง
disagreeable(adj) ไม่ถูกใจ,น่าเบื่อ,น่ารำคาญ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Can you please stop being so agreeable? Please?คุณช่วยกรุณา ปล่อยให้ฃ ยอมรับหน่อยได้ใหม ได้โปรด Did You Hear About the Morgans? (2009)
Batiatus is in agreeable spirits.บาเทียทัสอยู่ในอารมณ์ที่จะตกลงยินยอมได้ Delicate Things (2010)
Perhaps its meaning will be more agreeable.บางทีความหมายของมัน\จะน่าพึงพอใจ Great and Unfortunate Things (2010)
I find a slight tincture of romance in a character makes one more agreeable, don't you think?ฉันพบว่าควรใส่ความโรแมนติคเล็กๆ ให้ตัวละคร จะช่วยให้ถูกยอมรับได้มากขึ้น คุณคิดว่าไง The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
I find cultivating a complimentary strain with ladies makes life more agreeable to us all.ฉันพบว่าฉันชอบที่จะอยู่กับผู้หญิง และทำให้ชีวิตฉันได้รับการยอมรับจากทุกๆ คน The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
Agreeable.ยินยอมพร้อมใจ Bloodlines (2010)
A rabid dog would be more agreeable pupil.หมาจรจัดยังเป็นศิษย์ที่น่ายอมรับยิ่งกว่า A Place in This World (2012)
That they had best be agreeable.เป็นสารว่าจะดีกว่าหากพวกเขาไม่ขัดขืน A Place in This World (2012)
I regret not having taken different path towards more agreeable solution.ผมเสียใจที่ไม่ได้มีการดำเนินการ เส้นทางที่แตกต่างกัน ต่อมากขึ้น วิธีการแก้ปัญหาที่น่าพอใจ Chosen Path (2012)
You're very agreeable.คุณเป็นคนช่างเห็นด้วยนะเนี่ย Argentina (2012)
They'd probably find that quite agreeable. They seem to think you have tunnels...ให้เชิญเนี่ยนะ ข้ามศพข้าไปก่อนเหอะ The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
See his tongue made more agreeable.ทำให้ลิ้นของเขาจัดการได้มากขึ้น Separate Paths (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
agreeableAre you agreeable to our plan?
agreeableHe could make himself agreeable to almost anyone.
agreeableHe is an agreeable person.
agreeableHe is a very agreeable person.
agreeableHe makes himself agreeable to everybody.
agreeableI am quite agreeable to the proposal.
agreeableI'm quite agreeable to doing my duty.
agreeableShe has an agreeable voice.
agreeableThat is most agreeable to the taste.
agreeableThe secretary gave me an agreeable smile.
agreeableThis cloth is agreeable to the touch.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพราะหู [ADJ] melodious, See also: agreeable to the ear, pleasing to the ear, sweet sounding, tuneful, Thai definition: น่าฟัง, เสนาะ
ฉ่ำ    [ADJ] pleasant, See also: agreeable, delicious, delightful, Syn. ชุ่มชื่น, Ant. แห้ง, Example: อารมณ์ของเขาฉีดซ่านทันทีเมื่อได้ยินเสียงพรอดพร่ำฉ่ำชื่น
ที่ยอมรับ    [ADJ] acceptable, See also: agreeable, admissible, Syn. เป็นที่ยอมรับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น่าพอใจ [adj.] (nāphøjai) EN: agreeable ; satisfactory   FR: agréable
แสลงหู[v.] (salaēng hū) EN: be unpleasant to hear ; be disagreeable to hear   

CMU English Pronouncing Dictionary
AGREEABLE    AH0 G R IY1 AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
agreeable    (j) (@1 g r ii1 @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
いけ好かない[いけすかない, ikesukanai] (adj-i) nasty; disgusting; disagreeable; creepy [Add to Longdo]
アグレアブル[, agureaburu] (n) agreeable [Add to Longdo]
愛想のいい;愛想のよい;愛想の良い[あいそのいい(愛想のいい;愛想の良い);あいそのよい(愛想のよい;愛想の良い), aisonoii ( aisou noii ; aisou no yoi ); aisonoyoi ( aisou noyoi ; aisou no yoi )] (adj-i) affable; amiable; sociable; agreeable [Add to Longdo]
意を迎える[いをむかえる, iwomukaeru] (exp,v1) to cater to another's wish; to accommodate; to be agreeable [Add to Longdo]
厭わしい[いとわしい, itowashii] (adj-i) detestable; disagreeable [Add to Longdo]
快い[こころよい, kokoroyoi] (adj-i) pleasant; agreeable; (P) [Add to Longdo]
快男子[かいだんし, kaidanshi] (n) agreeable fellow [Add to Longdo]
快適[かいてき, kaiteki] (adj-na,n) pleasant; agreeable; comfortable; (P) [Add to Longdo]
忌まわしい[いまわしい, imawashii] (adj-i) (1) unpleasant; disagreeable; abominable; disgusting; unsavory; (2) unlucky; inauspicious; (P) [Add to Longdo]
気持ち悪い[きもちわるい, kimochiwarui] (adj-i) bad feeling; feeling bad; disagreeable; unpleasant; revolting; gross; disgusting [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
适意[shì yì, ㄕˋ ㄧˋ, / ] agreeable [Add to Longdo]
顺适[shùn shì, ㄕㄨㄣˋ ㄕˋ, / ] agreeable; to conform [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Agreeable \A*gree"a*ble\, a. [F. agr['e]able.]
   1. Pleasing, either to the mind or senses; pleasant;
    grateful; as, agreeable manners or remarks; an agreeable
    person; fruit agreeable to the taste.
    [1913 Webster]
 
       A train of agreeable reveries.    --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   2. Willing; ready to agree or consent. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       These Frenchmen give unto the said captain of Calais
       a great sum of money, so that he will be but content
       and agreeable that they may enter into the said
       town.                 --Latimer.
    [1913 Webster]
 
   3. Agreeing or suitable; conformable; correspondent;
    concordant; adapted; -- followed by to, rarely by with.
    [1913 Webster]
 
       That which is agreeable to the nature of one thing,
       is many times contrary to the nature of another.
                          --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   4. In pursuance, conformity, or accordance; -- in this sense
    used adverbially for agreeably; as, agreeable to the order
    of the day, the House took up the report.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Pleasing; pleasant; welcome; charming; acceptable;
     amiable. See {Pleasant}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 agreeable
   adj 1: conforming to your own liking or feelings or nature; "Is
       the plan agreeable to you?"; "he's an agreeable fellow";
       "My idea of an agreeable person...is a person who agrees
       with me"- Disraeli; "an agreeable manner" [ant:
       {disagreeable}]
   2: in keeping; "salaries agreeable with current trends"; "plans
     conformable with your wishes"; "expressed views concordant
     with his background" [syn: {accordant}, {agreeable},
     {conformable}, {consonant}, {concordant}]
   3: prepared to agree or consent; "agreeable to the plan"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top