ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tenderfoot

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tenderfoot-, *tenderfoot*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tenderfoot[N] คนอ่อนหัด, See also: คนไร้ประสบการณ์, มือใหม่, Syn. beginner, freshman, inexperienced

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tenderfoot(เทน'เดอะฟูท) n. คนอ่อนหัด,คนไร้ประสบการณ์,มือใหม่, Syn. beginner

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไก่อ่อน[N] greenhorn, See also: tenderfoot, inexperienced person, Syn. คนอ่อนหัด, Ant. ผู้ชำนาญ, Example: เรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับพี่ แต่ไม่ธรรมดาสำหรับไก่อ่อนผู้ไร้ประสบการณ์เช่นเธอ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ยังไม่ชำนาญ, Notes: (สำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไก่อ่อน[n. exp.] (kai øn) EN: greenhorn ; tenderfoot ; inexperienced person   FR: débutant [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tenderfoot    (n) tˈɛndəfut (t e1 n d @ f u t)
tenderfoots    (n) tˈɛndəfuts (t e1 n d @ f u t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unerfahrene {m,f}; Unerfahrener | Unerfahrenen {pl}; Unerfahrenetenderfoot | tenderfoots [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tenderfoot \Ten"der*foot`\, n.
   1. A delicate person; one not inured to the hardship and
    rudeness of pioneer life. [Slang, Western U. S.]
    [1913 Webster]
 
   2. See {Boy scout}.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Boy scout \Boy scout\
   Orig., a member of the "Boy Scouts," an organization of boys
   founded in 1908, by Sir R. S. S. Baden-Powell, to promote
   good citizenship by creating in them a spirit of civic duty
   and of usefulness to others, by stimulating their interest in
   wholesome mental, moral, industrial, and physical activities,
   etc. Hence, a member of any of the other similar
   organizations, which are now worldwide. In "The Boy Scouts of
   America" the local councils are generally under a scout
   commissioner, under whose supervision are scout masters, each
   in charge of a troop of two or more patrols of eight scouts
   each, who are of three classes, {tenderfoot}, {second-class
   scout}, and {first-class scout}.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tenderfoot
   n 1: an inexperienced person (especially someone inexperienced
      in outdoor living)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top