ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

progressive

P R AH0 G R EH1 S IH0 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -progressive-, *progressive*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
progressive(adj) ที่เคลื่อนที่ไปข้างหน้า, Syn. moving, Ant. immovable
progressive(adj) ที่ก้าวหน้าขึ้น, See also: ที่พัฒนาขึ้น, Syn. successive, growing, Ant. retrogressive
progressive(adj) ที่ดำเนินต่อเนื่องไป (ทางไวยากรณ์), Syn. continuous
progressively(adv) อย่างค่อยๆ ไปทีละน้อย, See also: อย่างค่อยๆ คืบหน้า, Syn. consecutively, gradually
progressively(adv) อย่างต่อเนื่อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
progressive(พรเกรส'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับการเจริญก้าวหน้า, เจริญ, ก้าวหน้า, รุดหน้า, คืบหน้า, เพิ่มขึ้น, ตามลำดับ, เป็นขั้นตอน, เกี่ยวกับการเก็บภาษีแบบก้าวหน้า (เป็นร้อยละเพิ่มขึ้นเมื่อฐานภาษีเพิ่มขึ้น) , ทวีความรุนแรง. n. นักปฏิรูป, ผู้ยึดถือลัทธิเจริญก้าวหน้า.

English-Thai: Nontri Dictionary
progressive(adj) ซึ่งก้าวหน้า, ซึ่งเจริญ, ซึ่งคืบหน้า, เพิ่มขึ้น, ดีขึ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
progressive๑. -ก้าวหน้า๒. -ลุกลาม (โรค) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
progressiveก้าวหน้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
progressive๑. -ก้าวหน้า๒. -ลุกลาม(โรค) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
progressive assimilationการกลมกลืนตามเสียงหน้า [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
progressive averageค่าเฉลี่ยก้าวหน้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
progressive linkageกลไกก้านต่อก้าวหน้า [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
progressive taxภาษีอัตราก้าวหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
progressive taxationการเก็บภาษีอัตราก้าวหน้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Progressive Taxภาษีอัตราก้าวหน้า, Example: ภาษีซึ่งมีอัตราสูงขึ้นเมื่อรายได้หรือรายจ่าย ซึ่งใช้เป็น ฐานในการจัดเก็บเพิ่มขึ้น ตัวอย่างสำคัญของชนิด ของภาษีที่มีการเรียกเก็บในอัตราก้าวหน้า เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีอัตราก้าวหน้านี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการกระจายรายได้เท่าเทียมกันมากขึ้น หลังการเรียกเก็บภาษีแล้ว [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But rather a genuine, progressive advance in corrections and rehabilitation.แต่ของแท้ก้าวหน้าล่​​วงหน้า ในการแก้ไขและการฟื้นฟูสมรรถภาพ The Shawshank Redemption (1994)
Well, I promise not to appear to be sympathetic, progressive or what did Mrs. Warren call it? "Liberal."งั้นฉันจะไม่เห็นใจ ไม่หัวก้าวหน้า ที่คุณนายวอร์เรนเรียกว่าไงนะ เสรีนิยม Mona Lisa Smile (2003)
Now the prince has some progressive ideas, but he will make a fine emperor.ท่านอาจจะหัวก้าวหน้าไปหน่อย แต่ท่านจะเป็นกษัตริย์ที่ดี The Illusionist (2006)
So to make memory a present progressive tenseเพราะฉะนั้นเก็บความทรงจำเอาไว้ แล้วก้าวไปข้างหน้าต่อไป Almost Love (2006)
The church has a very progressive attitude toward racial equality.โบสถ์เรามีความคิดเห็นที่ก้าวหน้ามากสำหรับความเท่าเทียวกันทางเชื้อชาติ The Right Stuff (2007)
How progressive of him.เดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้ว Strange Love (2008)
- Progressive education and a welcoming Church.-การศึกษาที่ก้าวหน้าและโบสถ์ให้เป็นที่ยอมรับ Doubt (2008)
All you have to do is show up at the Progressive Energies conference tomorrow, go up on the dais, and present this technology as your own.ทั้งหมดที่คุณต้องทำ คือปรากฏตัวในงานประชุมความก้าวหน้าทางพลังงานในวันพรุ่งนี้ ขึ้นไปบนเวที VS. (2009)
I got a call from the organizing committee of the Progressive Energies conference that's here tomorrow.ผมได้รับโทรศัพท์จากคณะผู้จัดการ สัมมนาเรื่องพลังงาน เพื่อความก้าวหน้าในวันพรุ่งนี้ VS. (2009)
Over the last several days, Catholic leaders from every corner of the world have flocked to Rome, shocked by the sudden death of this progressive and beloved pope.ในช่วงสองสามวันสุดท้าย, คาทอลิกผู้นำจากทั่วทุกมุมโลก ได้เน้นในจํานวนมากเพื่อโรม, ผวาโดยฉับพลันตาย Angels & Demons (2009)
You look like a progressive guy. Is that progressive?นายเหมือน คนหัวก้าวหน้า ที่จะทำเรื่องทันสมัยเหรอ Hot Tub Time Machine (2010)
I mean, this isn't one of those progressive schools where teachers are called by their first names and students are partners in learning and there's a fundraising auction at the end of the year where the more creative parents put on musical skits about the community garden.ครูหมายถึง นี่ไม่ใช่หนึ่ง ในโรงเรียนหัวก้าวหน้า... ...ที่อาจารย์จะถูกเรียก ด้วยชื่อต้นของเขา ...และนักเรียน เป็นหุ้นส่วนในการเรียนรู้... Easy A (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
progressiveEspecially over the last 20 years, the purported link between progressive welfare policies and economic failure in the Northern European countries seems to point to the difficulty of sustaining both full social welfare and international competitivity.
progressiveHe is very progressive, not to say radical.
progressiveHis thought is progressive.
progressiveIn a progressive tense sentence it becomes the -ing form verb, that is the present participle.
progressiveThe example is a past progressive tense sentence. How was everybody taught when they were learning about progressive tense?
progressiveThe framework of the new building is progressively appearing.
progressiveThe future progressive tense is used when expressing events and action in progress at some future point, however the example sentence cannot be understood in that way.
progressiveThe grammatical form employed here is the future progressive.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หัวก้าวหน้า(adj) progressive, See also: forward thinking, planning ahead, planning for the future, Ant. หัวเก่า, หัวล้าหลัง, Example: ผู้นำรัสเซียคิดใช้กำลังเข้าปราบปรามพวกคอมมิวนิสต์หัวก้าวหน้า
หัวก้าวหน้า(adj) progressive, See also: forward thinking, planning ahead, planning for the future, Ant. หัวเก่า, หัวล้าหลัง, Example: ผู้นำรัสเซียคิดใช้กำลังเข้าปราบปรามพวกคอมมิวนิสต์หัวก้าวหน้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยลำดับ[dōi lamdap] (adv) EN: in order ; by order ; respectively ; step by step ; progressively ; gradually  FR: progressivement ; pas à pas
หัวก้าวหน้า[hūakāonā] (adj) EN: progressive ; forward thinking ; planning ahead ; planning for the future
ก้าวหน้า[kāonā] (adj) EN: advanced ; progressive  FR: progressif
ค่อยเป็นค่อยไป[khǿi pen khǿi pai] (adv) EN: little by little; gradually ; slow but sure ; in due time ; proceedingly  FR: progressivement
เป็นลำดับ[pen lamdap] (adv) EN: successively ; in succession ; one after the other ; in order ; respectively ; progressively ; gradually  FR: progressivement ; graduellement
ภาษีอัตราก้าวหน้า[phāsī attrā kāonā] (n, exp) EN: progressive tax
ภาษีก้าวหน้า[phāsī kāonā] (n, exp) EN: progressive tax  FR: taxe progressive [ f ]
เพื่อชีวิต[pheūa chīwit] (x) EN: socialist ; uplifting ; progressive ; socialistic ; socialist realism
ทีละน้อย[thīla nøi] (adv) EN: gradually ; little at a time ; little by little  FR: peu à peu ; graduellement ; progressivement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PROGRESSIVE P R AH0 G R EH1 S IH0 V
PROGRESSIVES P R AA0 G R EH1 S IH0 V Z
PROGRESSIVELY P R AA0 G R EH1 S IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
progressive (n) prˈəgrˈɛsɪv (p r @1 g r e1 s i v)
progressives (n) prˈəgrˈɛsɪvz (p r @1 g r e1 s i v z)
progressively (a) prˈəgrˈɛsɪvliː (p r @1 g r e1 s i v l ii)
progressiveness (n) prˈəgrˈɛsɪvnəs (p r @1 g r e1 s i v n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
逐步[zhú bù, ㄓㄨˊ ㄅㄨˋ,  ] progressively; step by step #1,562 [Add to Longdo]
进行性[jìn xíng xìng, ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥˋ,    /   ] progressive; gradual #21,044 [Add to Longdo]
逐行[zhú xíng, ㄓㄨˊ ㄒㄧㄥˊ,  ] progressive [Add to Longdo]
进行性失语[jìn xíng xìng shī yǔ, ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥˋ ㄕ ㄩˇ,      /     ] progressive aphasia; gradual loss of speech [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kombilehre { f }progressive gauge [Add to Longdo]
Steuerprogression { f }progressive taxation [Add to Longdo]
progressiv; fortschreitend { adj } | progressiver | am progressivsten | nicht progressivprogressive | more progressive | most progressive | nonprogressive [Add to Longdo]
progressive Leistungsprämie { f }accelerated premium pay [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
積極[せっきょく, sekkyoku] (n) positive; progressive; (P) #3,035 [Add to Longdo]
民進党[みんしんとう, minshintou] (n) Democratic Progressive Party (Taiwan) #14,068 [Add to Longdo]
もやもや病[もやもやびょう, moyamoyabyou] (n) moyamoya disease (rare, progressive cerebrovascular disorder caused by blocked arteries in the basal ganglia) [Add to Longdo]
カナダ進歩保守党[カナダしんぽほしゅとう, kanada shinpohoshutou] (n) Progressive Conservative Party of Canada [Add to Longdo]
プレグレッシブ[pureguresshibu] (n) progressive [Add to Longdo]
プログレ[purogure] (n) (abbr) progressive rock [Add to Longdo]
プログレッシブ[puroguresshibu] (n) progressive [Add to Longdo]
プログレッシブJPEG[プログレッシブジェーペッグ, puroguresshibujie-peggu] (n) { comp } progressive Joint Photographic Expert Group [Add to Longdo]
プログレッシブロック[puroguresshiburokku] (n) progressive rock [Add to Longdo]
過去進行形[かこしんこうけい, kakoshinkoukei] (n) { ling } past progressive tense [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Progressive \Pro*gress"ive\, a. [Cf. F. progressif.]
   [1913 Webster]
   1. Moving forward; proceeding onward; advancing; evincing
    progress; increasing; as, progressive motion or course; --
    opposed to {retrograde}.
    [1913 Webster]
 
   2. Improving; as, art is in a progressive state.
    [1913 Webster]
 
   3. (U. S. History) Of or pertaining to the Progressive party.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   4. Favoring improvement, change, progress, or reform,
    especially in a political context; -- used of people.
    Contrasted with {conservative}.
    [PJC]
 
   Note: The term progressive is sometimes used to describe the
      views of a politician, where {liberal} might have been
      used at one time, in communities where the term liberal
      has come to connote extreme views.
      [PJC]
 
   5. Disposed toward adopting new methods in government or
    education, holding tolerant and liberal ideas, and
    generally favoring improvement in civic life; -- of towns
    and communities.
    [PJC]
 
   {Progressive euchre} or {Progressive whist}, a way of playing
    at card parties, by which after every game, the losers at
    the first table go to the last table, and the winners at
    all the tables, except the first, move up to the next
    table.
 
   {Progressive muscular atrophy} (Med.), a nervous disorder
    characterized by continuous atrophy of the muscles.
    [1913 Webster] -- {Pro*gress"ive*ly}, adv. --
    {Pro*gress"ive*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 progressive
   adj 1: favoring or promoting progress; "progressive schools"
       [ant: {regressive}]
   2: favoring or promoting reform (often by government action)
     [syn: {progressive}, {reformist}, {reform-minded}]
   3: (of taxes) adjusted so that the rate increases as the amount
     of income increases [ant: {regressive}]
   4: gradually advancing in extent
   5: (of a card game or a dance) involving a series of sections
     for which the participants successively change place or
     relative position; "progressive euchre"; "progressive
     tournaments"
   6: advancing in severity; "progressive paralysis"
   n 1: a tense of verbs used in describing action that is on-going
      [syn: {progressive}, {progressive tense}, {imperfect},
      {imperfect tense}, {continuous tense}]
   2: a person who favors a political philosophy of progress and
     reform and the protection of civil liberties [syn: {liberal},
     {liberalist}, {progressive}] [ant: {conservative},
     {conservativist}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top