Search result for

refuse

(79 entries)
(0.0056 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -refuse-, *refuse*. Possible hiragana form: れふせ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
refuse    [VT] ปฏิเสธ, See also: ไม่ยอมรับ, Syn. deny, decline, reject
refuse    [N] ขยะ, See also: ของเสีย, Syn. garbage, rubbish, trash
refuse to    [PHRV] ไม่อนุญาตให้, See also: ไม่ยอมรับ, Syn. deny to

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
refuseปฏิเสธ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
refuse๑. สละ, บอกปัด, ไม่ยอม๒. ขยะ, มูลฝอย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
refuse a legacyสละมรดก (มีพินัยกรรม) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
refuse disposalที่ทิ้งขยะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Refuse and refuse disposal
การกำจัดขยะ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Refuse and refuse disposalขยะและการกำจัดขยะ [TU Subject Heading]
Refuse as fuelพลังงานจากขยะ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Refuse as fuelขยะที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง [TU Subject Heading]
Refuse collectionการเก็บขยะ [TU Subject Heading]
Refuse collectorsคนเก็บขยะ [TU Subject Heading]
Refuse disposal industryอุตสาหกรรมการกำจัดขยะ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
refuseUnfortunately he refused to come.
refuseYou must refuse to drink this drug.
refuseDo you refuse to leave with us?
refuseEmily has such a sweet tooth she never refuses candy.
refuseCarol refused; in other words her answer was "no."
refuseThis noise is something which I refuse to put up with.
refuseI refuse to obey you any longer.
refuseWhen Sony came back with a 2 billion bid, CBS could not refuse.
refuseI refuse to consent to that plan.
refuseAlthough the proposal seemed like a good idea, they refused it.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
refuse(รีฟิวซ') vt.,vi. ปฏิเสธ,ไม่ยอม,ไม่ยอมให้,ไม่ยอมรับสิทธิ n. (เรฟ'ฟิวซ) ขยะ,กาก,สิ่งของที่ทิ้งแล้ว,เศษที่ใช้แล้ว adj. ถูกทิ้ง,ทิ้งแล้ว,ไร้ค่า, See also: refusable adj., Syn. decline ###A. accept

English-Thai: Nontri Dictionary
refuse(n) กาก,ขยะมูลฝอย,เดน,เศษ,ของเสีย
refuse(vi,vt) บอกปัด,ปฏิเสธ,ไม่ยอมรับ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รถขนขยะ    [N] refuse collection vehicle, See also: garbage truck, Syn. รถบรรทุกเก็บขยะ
ปฏิกูล    [N] refuse, See also: dirt, excretion, rubbish, Syn. สิ่งปฏิกูล, ของเน่าเสีย, ขยะ, Example: แม่น้ำเน่าเสียเกิดจากผู้คนที่อาศัยอยู่ริมน้ำทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ำ
ไม่ยอม [V] refuse, See also: deny, be not willing to, not allow, say no, Syn. ไม่ยินยอม, ไม่สมยอม, Example: เจ้าของบ้านไม่ยอมให้ตำรวจขึ้นไปตรวจค้นชั้นบน, Thai definition: อาการที่แสดงออกบอกให้รู้ว่าไม่เห็นด้วย ไม่ผ่อนผันให้
ไม่ยอมรับ [V] refuse to admit, See also: refuse to acknowledge, Syn. ไม่รับ, ไม่รับผิด, Example: จำเลยไม่ยอมรับว่าเป็นผู้ลงมือสังหาร, Thai definition: ให้คำตอบปฏิเสธ, ไม่ยอมสารภาพ
พยศ    [V] refuse to obey, See also: fling and throw (a horse), flout and fling (a woman or a child), be fractious, Syn. ดื้อ, ขัดขืน, Example: เวลาที่ม้าพยศดื้อดึงก็ใช้วิธีลงโทษเล็กๆ น้อยๆ ก็อยู่มือ, Thai definition: แสดงอาการดื้อหรือถือตัวไม่ยอมทำตาม
บิดพลิ้ว    [V] evade, See also: refuse to admit, shirk, Syn. หลีกเลี่ยง, Example: ฝ่ายทหารเคลื่อนไหวให้นายกฯ ปลดรัฐมนตรีบางคนออก แต่นายกฯ ก็บิดพลิ้วไม่ยอมทำตามคำเรียกร้อง, Thai definition: หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือปฏิบัติไม่ตรงตามข้อตกลง
ปฏิเสธ    [V] deny, See also: refuse, refute, decline, reject, Syn. ไม่ยอมรับ, ไม่รับ, ไม่ยอม, Ant. ยอมรับ, รับ, Example: รัฐบาลปฏิเสธไม่ยอมรับรองความตกลงที่คณะผู้เจรจาทำเอาไว้
ปากแข็ง    [V] refuse to admit mistakes, See also: refuse to admit defeat, pigheaded, stubborn, self-willed, obstinate, Syn. ดึงดัน, ดื้อ, Example: หากถูกจับได้ไล่ทันต้องยืนกระต่ายขาเดียว ปากแข็ง อย่ายอมรับเป็นอันขาด, Thai definition: พูดยืนยันหรือเถียงอย่างดื้อดันไม่ยอมจำนนข้อเท็จจริง
ปิดประตู    [V] shut out, See also: refuse, not allow, cut off, shut off, Syn. ปฏิเสธ, Ant. เปิดประตู, ยอมรับ, Example: เมื่อเขามีปัญหา เขาจะปิดประตูไม่ให้ใครช่วยเหลือเขาเลย, Thai definition: ไม่ยอมรับสิ่งใดๆ
ปากแข็ง    [V] refuse to admit mistakes, See also: refuse to admit defeat, pigheaded, stubborn, self-willed, obstinate, Syn. ดึงดัน, ดื้อ, Example: หากถูกจับได้ไล่ทันต้องยืนกระต่ายขาเดียว ปากแข็ง อย่ายอมรับเป็นอันขาด, Thai definition: พูดยืนยันหรือเถียงอย่างดื้อดันไม่ยอมจำนนข้อเท็จจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบี้ยว[v. exp.] (bīo) EN: break a promise ; break an agreement ; not keep a promise ; deny ; refuse to admit   FR: renier sa parole
บิดพลิ้ว[v.] (bitphliū) EN: shirk one's duty ; equivocate ; procrastinate ; be evasive ; evade; refuse to admit; shirk   
ชาน[n.] (chān) EN: refuse ; trash ; residue ; bagasse ; dregs ; waste ; dross ; bagasse ; quid   FR: ordures [fpl] ; déchet [m]
กาก[n.] (kāk) EN: refuse ; garbage ; rubbish ; offal ; trash ; waste ; residue   FR: déchets [mpl] ; ordures [fpl] ; détritus [mpl] ; abats [mpl] ; résidus [mpl] ; lie [f]
การกำจัดขยะมูลฝอย[n. exp.] (kān kamjat khayamūnføi) EN: refuse disposal   
กัดไม่ปล่อย[v. exp.] (kat mai plǿi) EN: refuse to let go ; take serious action ; act tenaciously   
ขัด[v.] (khat) EN: oppose ; go against ; deny ; disobey ; violate ; be opposed to ; be in contrast to   FR: s'opposer ; aller à l'encontre de ; désobéir ; refuser
ขัดคำสั่ง[v. exp.] (khat khamsang) EN: disobey an order   FR: refuser un ordre ; désobéir aux injonctions
ขยะ[n.] (khaya) EN: garbage ; refuse ; rubbish ; waste ; litter ; trash   FR: ordures (ménagères) [fpl] ; déchet [m] ; détritus [m] ; immondices [fpl]
ขี้-[pref. (n.)] (khī-) EN: - (waste, dung , refuse)   FR: - (déchet, détritus)

CMU English Pronouncing Dictionary
REFUSE    R AH0 F Y UW1 Z
REFUSE    R EH1 F Y UW2 Z
REFUSED    R AH0 F Y UW1 Z D
REFUSES    R AH0 F Y UW1 Z AH0 Z
REFUSENIK    R AH0 F Y UW1 Z N IH0 K
REFUSENIKS    R AH0 F Y UW1 Z N IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
refuse    (n) (r e1 f y uu s)
refuse    (v) (r i1 f y uu1 z)
refused    (v) (r i1 f y uu1 z d)
refuses    (v) (r i1 f y uu1 z i z)
refuse-collector    (n) - (r e1 f y uu s - k @ l e2 k t @ r)
refuse-collector    (n) - (r e1 f y uu s - k @ l e2 k t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Müllabfuhr {f}refuse collection; garbage collection [Am.] [Add to Longdo]
Abfallschacht {m}refuse chute [Add to Longdo]
Abfallbehälter {m}refuse container; waste bin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごみ処理;ゴミ処理[ごみしょり(ごみ処理);ゴミしょり(ゴミ処理), gomishori ( gomi shori ); gomi shori ( gomi shori )] (n) garbage disposal; refuse disposal; waste treatment [Add to Longdo]
ごみ焼き炉[ごみやきろ, gomiyakiro] (n) incinerator; refuse furnace [Add to Longdo]
し兼ねる;仕兼ねる[しかねる, shikaneru] (v1) (uk) (See 仕兼ねない) to be reluctant to do; to hesitate to do; to refuse to do; to be unable to do [Add to Longdo]
卯の花[うのはな, unohana] (n) (1) bean-curd lees; soybean pulp; refuse from tofu; (2) deutzia; Deutzia crenata [Add to Longdo]
家庭ごみ;家庭ゴミ[かていごみ(家庭ごみ);かていゴミ(家庭ゴミ), kateigomi ( katei gomi ); katei gomi ( katei gomi )] (n) household garbage; household trash; household refuse [Add to Longdo]
頑張る(ateji)[がんばる, ganbaru] (v5r,vi) (1) to persevere; to persist; to keep at it; to hang on; to hold out; to do one's best; (2) to insist that; to stick to (one's opinion); (3) to remain in a place; to stick to one's post; to refuse to budge; (P) [Add to Longdo]
拒む[こばむ, kobamu] (v5m,vt) to refuse; to reject; to decline; (P) [Add to Longdo]
拒否る[きょひる, kyohiru] (v5r) (sl) to refuse; to reject; to deny [Add to Longdo]
御免を蒙る[ごめんをこうむる, gomenwokoumuru] (exp,v5r) (1) to receive permission; (2) (See 御免蒙る・2) to leave (with someone's permission); to retire; (3) (See 御免蒙る・3) to refuse; to beg off doing [Add to Longdo]
御免蒙る;御免被る;ご免被る;ご免こうむる[ごめんこうむる, gomenkoumuru] (exp,v5r) (1) (See 御免を蒙る・1) to receive permission; (2) to leave (with someone's permission); to retire; (3) to refuse; to beg off doing [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不理[bù lǐ, ㄅㄨˋ ㄌㄧˇ, ] refuse to acknowledge; pay no attention to; take no notice of; ignore [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Refuse \Re*fuse"\, v. i.
   To deny compliance; not to comply.
   [1913 Webster]
 
      Too proud to ask, too humble to refuse. --Garth.
   [1913 Webster]
 
      If ye refuse . . . ye shall be devoured with the sword.
                          --Isa. i. 20.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Refuse \Re*fuse"\, n.
   Refusal. [Obs.] --Fairfax.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Refuse \Ref`use\ (r?f"?s;277), n. [F. refus refusal, also, that
   which is refused. See {Refuse} to deny.]
   That which is refused or rejected as useless; waste or
   worthless matter.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Dregs; sediment; scum; recrement; dross.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Refuse \Re*fuse"\ (r?*f?z"), v. t. [imp. & p. p. {Refused}
   (-f?zd"); p. pr. & vb. n. {Refusing}.] [F. refuser, either
   from (assumed) LL. refusare to refuse, v. freq. of L.
   refundere to pour back, give back, restore (see {Refund} to
   repay), or. fr. L. recusare to decline, refuse cf. {Accuse},
   {Ruse}), influenced by L. refutare to drive back, repel,
   refute. Cf. {Refute}.]
   1. To deny, as a request, demand, invitation, or command; to
    decline to do or grant.
    [1913 Webster]
 
       That never yet refused your hest.   --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mil.) To throw back, or cause to keep back (as the
    center, a wing, or a flank), out of the regular aligment
    when troops ar? about to engage the enemy; as, to refuse
    the right wing while the left wing attacks.
    [1913 Webster]
 
   3. To decline to accept; to reject; to deny the request or
    petition of; as, to refuse a suitor.
    [1913 Webster]
 
       The cunning workman never doth refuse
       The meanest tool that he may chance to use.
                          --Herbert.
    [1913 Webster]
 
   4. To disown. [Obs.] "Refuse thy name." --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Refuse \Ref"use\, a.
   Refused; rejected; hence; left as unworthy of acceptance; of
   no value; worthless.
   [1913 Webster]
 
      Everything that was vile and refuse, that they
      destroyed utterly.            --1. Sam. xv.
                          9.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 refuse
   n 1: food that is discarded (as from a kitchen) [syn: {garbage},
      {refuse}, {food waste}, {scraps}]
   v 1: show unwillingness towards; "he declined to join the group
      on a hike" [syn: {refuse}, {decline}] [ant: {accept},
      {consent}, {go for}]
   2: refuse to accept; "He refused my offer of hospitality" [syn:
     {refuse}, {reject}, {pass up}, {turn down}, {decline}] [ant:
     {accept}, {have}, {take}]
   3: elude, especially in a baffling way; "This behavior defies
     explanation" [syn: {defy}, {resist}, {refuse}] [ant: {apply},
     {lend oneself}]
   4: refuse to let have; "She denies me every pleasure"; "he
     denies her her weekly allowance" [syn: {deny}, {refuse}]
     [ant: {allow}, {grant}]
   5: resist immunologically the introduction of some foreign
     tissue or organ; "His body rejected the liver of the donor"
     [syn: {resist}, {reject}, {refuse}]
   6: refuse entrance or membership; "They turned away hundreds of
     fans"; "Black people were often rejected by country clubs"
     [syn: {reject}, {turn down}, {turn away}, {refuse}] [ant:
     {admit}, {allow in}, {intromit}, {let in}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top