ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

refuse

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -refuse-, *refuse*
Possible hiragana form: れふせ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
refuse(vt) ปฏิเสธ, See also: ไม่ยอมรับ, Syn. deny, decline, reject
refuse(n) ขยะ, See also: ของเสีย, Syn. garbage, rubbish, trash
refuse to(phrv) ไม่อนุญาตให้, See also: ไม่ยอมรับ, Syn. deny to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
refuse(รีฟิวซ') vt., vi. ปฏิเสธ, ไม่ยอม, ไม่ยอมให้, ไม่ยอมรับสิทธิ n. (เรฟ'ฟิวซ) ขยะ, กาก, สิ่งของที่ทิ้งแล้ว, เศษที่ใช้แล้ว adj. ถูกทิ้ง, ทิ้งแล้ว, ไร้ค่า, See also: refusable adj., Syn. decline, Ant. accept

English-Thai: Nontri Dictionary
refuse(n) กาก, ขยะมูลฝอย, เดน, เศษ, ของเสีย
refuse(vi, vt) บอกปัด, ปฏิเสธ, ไม่ยอมรับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
refuseปฏิเสธ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
refuse๑. สละ, บอกปัด, ไม่ยอม๒. ขยะ, มูลฝอย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
refuse a legacyสละมรดก (มีพินัยกรรม) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
refuse disposalที่ทิ้งขยะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Refuse and refuse disposalExample: การกำจัดขยะ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Refuse and refuse disposalขยะและการกำจัดขยะ [TU Subject Heading]
Refuse as fuelพลังงานจากขยะ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Refuse as fuelขยะที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง [TU Subject Heading]
Refuse collectionการเก็บขยะ [TU Subject Heading]
Refuse collectorsคนเก็บขยะ [TU Subject Heading]
Refuse disposal industryอุตสาหกรรมการกำจัดขยะ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Epstein refuses to lend the money.- เอฟสติน ยกเลิกการเจรจากู้ยืนเงิน The Great Dictator (1940)
Let him who refuses beware!พวกที่คัดค้านพึงระวังตัว The Great Dictator (1940)
Stromboli the Master Showman-- that's a-me-- and by special permission of the management-- that's a-me too-- is presenting to you something... you will absolutely refuse to believe.สทรอมโบลี นักแสดงโทที่ฉัน และโดยการอนุญาตเป็นพิเศษ ในการบริหารจัดการ ที่ฉันด้วย Pinocchio (1940)
No, no. I refuse to believe it. I knew everything about her and I won't believe it.ไม่ ฉันปฏิเสธที่จะเชื่อ ฉันรู้เรื่องของคุณนาย และฉันไม่เชื่อเด็ดขาด Rebecca (1940)
Even a tramp like me no matter what happens I know there's a brother somewhere who will never refuse me a bowl of soup.แม้แต่คนจรอย่างฉัน ก็ยังรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไร... ...ยังมีพี่ชายอยู่ที่ไหนสักแห่ง ที่จะไม่เคยหวงซุปแม้สักชาม The Good, the Bad and the Ugly (1966)
No Sicilian can refuse any request on his daughter's wedding day.ไม่มีซิซิลีสามารถปฏิเสธคำขอในวันแต่งงานของลูกสาวของเขาใด ๆ The Godfather (1972)
When did I ever refuse an accommodation?When did I ever refuse an accommodation? The Godfather (1972)
Even the police that have helped us in the past with gambling and other things are going to refuse to help us when it comes to narcotics.Even the police that have helped us in the past with gambling and other things are going to refuse to help us when it comes to narcotics. The Godfather (1972)
With respect, I refuse to go.ด้วยความเคารพ ผมปฏิเสธคำสั่ง Gandhi (1982)
I refuse to pay 1 00 rupees.ผมปฏิเสธที่จะจ่ายเงิน 100 รูปี Gandhi (1982)
In the end, you will walk out because 1 00, 000 Englishmen simply cannot control 350 million Indians if those Indians refuse to cooperate.ในที่สุดคุณจะต้องเดินออกไป เพราะพวกคุณ 1 แสนคนดูแลคนอินเดีย 350 ล้านคนไม่ได้หรอก หากคนอินเดียปฏิเสธ Gandhi (1982)
if you refuse to do this, the khan will lose faith in you and us.ถ้าคุณปฏิเสธจะผ่าตัดให้เขา หัวหน้าเผ่าอาจไม่ไว้ใจพวกเรา Spies Like Us (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
refuseAlthough the government refuses to admit it, its economic policy is in ruins.
refuseAlthough the proposal seemed like a good idea, they refused it.
refuseAnd since she refused to accept it, she had been living in extreme discomfort, exclaiming: "Why should we spend all the capital we are ever likely to have tying ourselves down to a place we detest!"
refuseBecause he didn't want to lose face he refused my offer to help him.
refuseCarol refused; in other words her answer was "no."
refuseDoctors refused to perform a second operation.
refuseDo you refuse to leave with us?
refuseEmily has such a sweet tooth she never refuses candy.
refuseHe asked her to marry him, but she refused.
refuseHe asked her to marry him, which proposal she refused.
refuseHe firmly refused the Premier's earnest request.
refuseHe flatly refused her requests for help.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รถขนขยะ(n) refuse collection vehicle, See also: garbage truck, Syn. รถบรรทุกเก็บขยะ
ปฏิกูล(n) refuse, See also: dirt, excretion, rubbish, Syn. สิ่งปฏิกูล, ของเน่าเสีย, ขยะ, Example: แม่น้ำเน่าเสียเกิดจากผู้คนที่อาศัยอยู่ริมน้ำทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ำ
ไม่ยอม(v) refuse, See also: deny, be not willing to, not allow, say no, Syn. ไม่ยินยอม, ไม่สมยอม, Example: เจ้าของบ้านไม่ยอมให้ตำรวจขึ้นไปตรวจค้นชั้นบน, Thai Definition: อาการที่แสดงออกบอกให้รู้ว่าไม่เห็นด้วย ไม่ผ่อนผันให้
ไม่ยอมรับ(v) refuse to admit, See also: refuse to acknowledge, Syn. ไม่รับ, ไม่รับผิด, Example: จำเลยไม่ยอมรับว่าเป็นผู้ลงมือสังหาร, Thai Definition: ให้คำตอบปฏิเสธ, ไม่ยอมสารภาพ
พยศ(v) refuse to obey, See also: fling and throw (a horse), flout and fling (a woman or a child), be fractious, Syn. ดื้อ, ขัดขืน, Example: เวลาที่ม้าพยศดื้อดึงก็ใช้วิธีลงโทษเล็กๆ น้อยๆ ก็อยู่มือ, Thai Definition: แสดงอาการดื้อหรือถือตัวไม่ยอมทำตาม
บิดพลิ้ว(v) evade, See also: refuse to admit, shirk, Syn. หลีกเลี่ยง, Example: ฝ่ายทหารเคลื่อนไหวให้นายกฯ ปลดรัฐมนตรีบางคนออก แต่นายกฯ ก็บิดพลิ้วไม่ยอมทำตามคำเรียกร้อง, Thai Definition: หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือปฏิบัติไม่ตรงตามข้อตกลง
ปฏิเสธ(v) deny, See also: refuse, refute, decline, reject, Syn. ไม่ยอมรับ, ไม่รับ, ไม่ยอม, Ant. ยอมรับ, รับ, Example: รัฐบาลปฏิเสธไม่ยอมรับรองความตกลงที่คณะผู้เจรจาทำเอาไว้
ปากแข็ง(v) refuse to admit mistakes, See also: refuse to admit defeat, pigheaded, stubborn, self-willed, obstinate, Syn. ดึงดัน, ดื้อ, Example: หากถูกจับได้ไล่ทันต้องยืนกระต่ายขาเดียว ปากแข็ง อย่ายอมรับเป็นอันขาด, Thai Definition: พูดยืนยันหรือเถียงอย่างดื้อดันไม่ยอมจำนนข้อเท็จจริง
ปิดประตู(v) shut out, See also: refuse, not allow, cut off, shut off, Syn. ปฏิเสธ, Ant. เปิดประตู, ยอมรับ, Example: เมื่อเขามีปัญหา เขาจะปิดประตูไม่ให้ใครช่วยเหลือเขาเลย, Thai Definition: ไม่ยอมรับสิ่งใดๆ
ปากแข็ง(v) refuse to admit mistakes, See also: refuse to admit defeat, pigheaded, stubborn, self-willed, obstinate, Syn. ดึงดัน, ดื้อ, Example: หากถูกจับได้ไล่ทันต้องยืนกระต่ายขาเดียว ปากแข็ง อย่ายอมรับเป็นอันขาด, Thai Definition: พูดยืนยันหรือเถียงอย่างดื้อดันไม่ยอมจำนนข้อเท็จจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบี้ยว[bīo] (v, exp) EN: break a promise ; break an agreement ; not keep a promise ; deny ; refuse to admit  FR: renier sa parole
บิดพลิ้ว[bitphliū] (v) EN: shirk one's duty ; equivocate ; procrastinate ; be evasive ; evade; refuse to admit; shirk
ชาน[chān] (n) EN: refuse ; trash ; residue ; bagasse ; dregs ; waste ; dross ; bagasse ; quid  FR: ordures [ fpl ] ; déchet [ m ]
กาก[kāk] (n) EN: refuse ; garbage ; rubbish ; offal ; trash ; waste ; residue  FR: déchets [ mpl ] ; ordures [ fpl ] ; détritus [ mpl ] ; abats [ mpl ] ; résidus [ mpl ] ; lie [ f ]
การกำจัดขยะมูลฝอย[kān kamjat khayamūnføi] (n, exp) EN: refuse disposal
กัดไม่ปล่อย[kat mai plǿi] (v, exp) EN: refuse to let go ; take serious action ; act tenaciously
ขัด[khat] (v) EN: oppose ; go against ; deny ; disobey ; violate ; be opposed to ; be in contrast to  FR: s'opposer ; aller à l'encontre de ; désobéir ; refuser
ขัดคำสั่ง[khat khamsang] (v, exp) EN: disobey an order  FR: refuser un ordre ; désobéir aux injonctions
ขยะ[khaya] (n) EN: garbage ; refuse ; rubbish ; waste ; litter ; trash  FR: ordures (ménagères) [ fpl ] ; déchet [ m ] ; détritus [ m ] ; immondices [ fpl ]
ขี้-[khī-] (pref, (n)) EN: - (waste, dung , refuse)  FR: - (déchet, détritus)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
REFUSE
REFUSE
REFUSED
REFUSED
REFUSES
REFUSES
REFUSE(2)
REFUSENIK
REFUSENIKS

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
refuse
refuse
refused
refuses
refuse-collector
refuse-collector

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不理[bù lǐ, ㄅㄨˋ ㄌㄧˇ,  ] refuse to acknowledge; pay no attention to; take no notice of; ignore #7,580 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abfallbehälter { m }refuse container; waste bin [Add to Longdo]
Abfallschacht { m }refuse chute [Add to Longdo]
Müllabfuhr { f }refuse collection; garbage collection [ Am. ] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
塵(P);芥[ごみ(P);ゴミ(P);あくた(芥), gomi (P); gomi (P); akuta ( kai )] (n) (uk) rubbish; trash; garbage; refuse; (P) #16,966 [Add to Longdo]
ごみ処理;ゴミ処理[ごみしょり(ごみ処理);ゴミしょり(ゴミ処理), gomishori ( gomi shori ); gomi shori ( gomi shori )] (n) garbage disposal; refuse disposal; waste treatment [Add to Longdo]
ごみ焼き炉[ごみやきろ, gomiyakiro] (n) incinerator; refuse furnace [Add to Longdo]
し兼ねる;仕兼ねる[しかねる, shikaneru] (v1) (uk) (See 仕兼ねない) to be reluctant to do; to hesitate to do; to refuse to do; to be unable to do [Add to Longdo]
卯の花[うのはな, unohana] (n) (1) bean-curd lees; soybean pulp; refuse from tofu; (2) deutzia; Deutzia crenata [Add to Longdo]
家庭ごみ;家庭ゴミ[かていごみ(家庭ごみ);かていゴミ(家庭ゴミ), kateigomi ( katei gomi ); katei gomi ( katei gomi )] (n) household garbage; household trash; household refuse [Add to Longdo]
頑張る(ateji)[がんばる, ganbaru] (v5r, vi) (1) to persevere; to persist; to keep at it; to hang on; to hold out; to do one's best; (2) to insist that; to stick to (one's opinion); (3) to remain in a place; to stick to one's post; to refuse to budge; (P) [Add to Longdo]
拒む[こばむ, kobamu] (v5m, vt) to refuse; to reject; to decline; (P) [Add to Longdo]
拒否る[きょひる, kyohiru] (v5r) (sl) to refuse; to reject; to deny [Add to Longdo]
御免を蒙る[ごめんをこうむる, gomenwokoumuru] (exp, v5r) (1) to receive permission; (2) (See 御免蒙る・2) to leave (with someone's permission); to retire; (3) (See 御免蒙る・3) to refuse; to beg off doing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Refuse \Re*fuse"\, v. i.
   To deny compliance; not to comply.
   [1913 Webster]
 
      Too proud to ask, too humble to refuse. --Garth.
   [1913 Webster]
 
      If ye refuse . . . ye shall be devoured with the sword.
                          --Isa. i. 20.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Refuse \Re*fuse"\, n.
   Refusal. [Obs.] --Fairfax.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Refuse \Ref`use\ (r?f"?s;277), n. [F. refus refusal, also, that
   which is refused. See {Refuse} to deny.]
   That which is refused or rejected as useless; waste or
   worthless matter.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Dregs; sediment; scum; recrement; dross.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Refuse \Re*fuse"\ (r?*f?z"), v. t. [imp. & p. p. {Refused}
   (-f?zd"); p. pr. & vb. n. {Refusing}.] [F. refuser, either
   from (assumed) LL. refusare to refuse, v. freq. of L.
   refundere to pour back, give back, restore (see {Refund} to
   repay), or. fr. L. recusare to decline, refuse cf. {Accuse},
   {Ruse}), influenced by L. refutare to drive back, repel,
   refute. Cf. {Refute}.]
   1. To deny, as a request, demand, invitation, or command; to
    decline to do or grant.
    [1913 Webster]
 
       That never yet refused your hest.   --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mil.) To throw back, or cause to keep back (as the
    center, a wing, or a flank), out of the regular aligment
    when troops ar? about to engage the enemy; as, to refuse
    the right wing while the left wing attacks.
    [1913 Webster]
 
   3. To decline to accept; to reject; to deny the request or
    petition of; as, to refuse a suitor.
    [1913 Webster]
 
       The cunning workman never doth refuse
       The meanest tool that he may chance to use.
                          --Herbert.
    [1913 Webster]
 
   4. To disown. [Obs.] "Refuse thy name." --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Refuse \Ref"use\, a.
   Refused; rejected; hence; left as unworthy of acceptance; of
   no value; worthless.
   [1913 Webster]
 
      Everything that was vile and refuse, that they
      destroyed utterly.            --1. Sam. xv.
                          9.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 refuse
   n 1: food that is discarded (as from a kitchen) [syn: {garbage},
      {refuse}, {food waste}, {scraps}]
   v 1: show unwillingness towards; "he declined to join the group
      on a hike" [syn: {refuse}, {decline}] [ant: {accept},
      {consent}, {go for}]
   2: refuse to accept; "He refused my offer of hospitality" [syn:
     {refuse}, {reject}, {pass up}, {turn down}, {decline}] [ant:
     {accept}, {have}, {take}]
   3: elude, especially in a baffling way; "This behavior defies
     explanation" [syn: {defy}, {resist}, {refuse}] [ant: {apply},
     {lend oneself}]
   4: refuse to let have; "She denies me every pleasure"; "he
     denies her her weekly allowance" [syn: {deny}, {refuse}]
     [ant: {allow}, {grant}]
   5: resist immunologically the introduction of some foreign
     tissue or organ; "His body rejected the liver of the donor"
     [syn: {resist}, {reject}, {refuse}]
   6: refuse entrance or membership; "They turned away hundreds of
     fans"; "Black people were often rejected by country clubs"
     [syn: {reject}, {turn down}, {turn away}, {refuse}] [ant:
     {admit}, {allow in}, {intromit}, {let in}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top