ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

greedily

G R IY1 D AH0 L IY0   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -greedily-, *greedily*, greedy
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
greedily[ADV] อย่างตะกละตะกลาม, Syn. selfishly

English-Thai: Nontri Dictionary
greedily(adv) อย่างตะกละ,อย่างละโมบ,อย่างโลภโมโทสัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So it's only natural that our best young minds assume an air of Eastern dignity while greedily assimilating every Western weakness as quickly as they can acquire it.เป็นธรรมชาติที่คนหนุ่มหัวดีของเรา จะรู้จักศักดิ์ศรีของตะวันออก แต่ก็กลับรีบรับเอา Gandhi (1982)
The Dwarves delved too greedily and too deep.เหล่าคนแคระขุดลงไปด้วยความละโมบ จนมันลึกมาก The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Members of an interned world, too long have we suffered bureaucracy, a corpulent infant with which the masses have greedily procreated.สมาชิกแห่งโลกอินเตอร์เน็ต เราทนทรมานกับหน่วยราชการ นานเกินไปแล้ว Taking Account (2011)
Did you really think that I would aid and abet a terrorist or... or greedily keep a young girl's inheritance, really?นายรุ้จักฉันดีกว่าใครๆ นี่นายคิดว่าฉันเป็น พวกช่วยเหลือการก่อการกร้ายจริงๆหรือ หรือเป็นจอมตะกละ ที่แอบกินเงินมรดกของเด็กผู้หญิงหรือ Power (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มักมาก[ADV] greedily, See also: covetously, avidly, insatiably, avariciously, Syn. โลภ, โลภมาก, Ant. มักน้อย, Example: เขาทำสิ่งต่างๆ อย่างมักมาก โดยไม่คำนึงถึงผลที่ตามมา, Thai definition: ที่ต้องการมาก, ปรารถนามาก
มูมมาม[ADV] filthily, See also: greedily, vulgarly, sloppily, devouringly, voraciously, gluttonously, Syn. เลอะเทอะ, เปรอะเปื้อน, Example: เขากินอาหารมูมมามเหมือนไม่ได้รับการสั่งสอนมา, Thai definition: อาการที่กินอาหารอย่างเปื้อนเปรอะเลอะเทอะ
ละโมบ[ADV] greedily, See also: insatiably, avariciously, covetously, Syn. มักได้, โลภ, มักมาก, Example: คนที่ไม่รู้จักฐานะของตนในสังคม และกินอย่างละโมบก็เท่ากับทำผิดกฎในการดำเนินชีวิต
ตะกละตะกลาม[ADV] greedily, See also: voraciously, avariciously, Syn. ตระกลาม, จะกละจะกลาม, Example: เด็กคนนั้นกินพิซซ่าอย่างตะกละตะกลามเหมือนไม่เคยกินมาก่อน, Thai definition: กินไม่เลือก, เห็นแก่กิน
ตะกลาม[ADV] greedily, See also: voraciously, Syn. ตะกละ, ตะกละตะกราม, จะกละจะกลาม
ตะกละ[ADV] greedily, See also: voraciously, ravenously, Syn. ตระกลาม, ตะกละตะกลาม, จะกละจะกลาม, มูมมาม, Example: เด็กกินอาหารกันอย่างตะกละราวกับไปตายอดตายอยากมาจากไหน, Thai definition: กินไม่เลือก, เห็นแก่กิน
ตะกละ[ADV] greedily, See also: voraciously, ravenously, Syn. ตระกลาม, ตะกละตะกลาม, จะกละจะกลาม, มูมมาม, Example: เด็กกินอาหารกันอย่างตะกละราวกับไปตายอดตายอยากมาจากไหน, Thai definition: กินไม่เลือก, เห็นแก่กิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตะกละตะกราม[adv.] (takla takhrām) EN: greedily   
ตะกละตะกลาม[adv.] (takla taklām) EN: greedily   

CMU English Pronouncing Dictionary
GREEDILY    G R IY1 D AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
greedily    (a) grˈiːdɪliː (g r ii1 d i l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
がっつく[, gattsuku] (v5k,vi) (See がつがつ) to be greedy; to devour greedily [Add to Longdo]
がつがつ;ガツガツ[, gatsugatsu ; gatsugatsu] (adv,n,vs) (on-mim) greedily; burning with desire for something [Add to Longdo]
がめる;ガメる[, gameru ; game ru] (v1,vt) (1) to greedily try to win big (e.g. in mahjong); (2) to swipe; to nick; to pilfer [Add to Longdo]
貪り食う[むさぼりくう, musaborikuu] (v5u) to devour greedily [Add to Longdo]
貪り食らう[むさぼりくらう, musaborikurau] (v5u) to devour greedily [Add to Longdo]
貪る[むさぼる, musaboru] (v5r,vt) (uk) to covet; to indulge in; to deeply desire; to lust insatiably for; to devour greedily; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Greedily \Greed"i*ly\, adv.
   In a greedy manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 greedily
   adv 1: in a greedy manner [syn: {avariciously}, {covetously},
       {greedily}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top