Search result for

slick

(56 entries)
(0.0284 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slick-, *slick*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
slick[ADJ] ลื่นเป็นมัน, See also: เป็นเงา, เป็นมัน, เกลี้ยงเป็นมัน, Syn. glossy, slippery
slick[ADJ] ซึ่งมีเล่ห์เหลี่ยม, See also: ฉลาดแกมโกง, เจ้าเล่ห์, Syn. smooth, Ant. honest
slick[ADJ] พูดคล่อง, See also: ปากหวาน, พูดลื่นไหล, Syn. glib, smooth
slick[ADJ] คล่องแคล่ว, See also: ว่องไว, Syn. adroit, handy
slick[ADJ] สุภาพ, See also: เรียบร้อย, นุ่มนวล, Syn. smart, sophisticated
slick[N] ผิวลื่นเป็นมัน
slick[N] คราบน้ำมัน
slick[N] หนังสือหรือนิตยสารที่พิมพ์ด้วยกระดาษมัน, Syn. glossy magazine
slick[VT] ทำให้ลื่น, See also: ทำให้เป็นมัน, ทำให้เงา, Syn. smooth
slick up[PHRV] ทำให้สวยงาม, See also: ทำให้ดูดี, Syn. smarten up, spiff up, spruce up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
slick(สลิค) adj.,vt. (ทำให้) ลื่น,เป็นมัน,เรียบเป็นมัน,ไพเราะ,สุภาพ,เรียบร้อย,คล่องแคล่ว,ชำนาญ,มีเล่ห์เหลี่ยม,ปลิ้นปล้อน,กลับกลอก,ชั้นหนึ่ง,ยอดเยี่ยม,มหัศจรรย์. adv. ลื่น,ฉลาด. n.. สิ่วช่างไม้ชนิดหนึ่งที่มีใบกว้างกว่า2นิ้ว
city slickern. คนหลอกลวงในเมือง

English-Thai: Nontri Dictionary
slick(adj) เนียน,เรียบ,กลม,เป็นมัน,เก๋,หรู,เฉี่ยว
slick(vt) ทำให้ลื่น,ทำให้เรียบ,ทำให้เป็นมัน,ทำให้สวย,ทำให้ฉลาด
slicker(n) คนฉลาด,นักต้มตุ๋น,คนหลอกลวง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
slickensideรอยไถล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Okay, Mr. Slick over there is doing more than just mesmerizing women with his supreme, manly intelligence.เอาละ คุณสลิ๊คที่อยู่ตรงนั้น ดูเหมือนกำลังจีบสาวอยู่ เขาสุภาพ ฉลาด WarGames: The Dead Code (2008)
Mr. Slick showed me his picture on the Internet.คุณสลิ๊คเคยชี้ให้ฉันดูรูปของคุณในเนต WarGames: The Dead Code (2008)
- Nice save, slick.- รับสวยมาก, สลิกค์ \ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
- Nice going, slick.- ทำเท่ห์ ดีนี่ แจ่มซะไม่มี G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
He's pretty slick,but he seems like a good guy.เขาค่อยข้างจะปลิ้นปล่อน แต่เขาก็เป็นคนดีนะ Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
Time served, no probation. He's pretty slick.ภูมิใจเสนอ ไม่มีการคุมประพฤติ เขาเจ้าเล่ห์มาก Better Call Saul (2009)
As a matter of fact, that was downright slick.เพื่อบอกความจริง คือเงีบย Saw VI (2009)
I'm Theo. Put it there, Slick.ชั้นธีโอ ยินดีที่ได้เจอนายนะ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Slick's barracks.ค่ายของสลิคครับ The Hidden Enemy (2009)
Slick's not gonna like that.สลิคต้องไม่ชอบใจแน่ The Hidden Enemy (2009)
It's Slick?มันคือสลิคงั้นรึ? The Hidden Enemy (2009)
Slick's the traitor?สลิคเป็นคนทรยศงั้นรึ? The Hidden Enemy (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
slickDon't swallow that slick propaganda.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขลับ[adj.] (khlap) EN: highly polished ; shiny ; slick ; glossy ; lustrous ; sleek   FR: brillant ; lumineux ; lustré

CMU English Pronouncing Dictionary
SLICK    S L IH1 K
SLICKS    S L IH1 K S
SLICKED    S L IH1 K T
SLICKER    S L IH1 K ER0
SLICKLY    S L IH1 K L IY0
SLICKERS    S L IH1 K ER0 Z
SLICKEST    S L IH1 K AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
slick    (n) (s l i1 k)
slicks    (n) (s l i1 k s)
slicker    (n) (s l i1 k @ r)
slickers    (n) (s l i1 k @ z)
slickest    (j) (s l i1 k i s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Slick {m}; profilloser Reifenslick [Add to Longdo]
glatt {adj} | glatter | am glattestenslick | slicker | slickest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スリッカー[, surikka-] (n) slicker [Add to Longdo]
艶々(P);艶艶[つやつや, tsuyatsuya] (adv,n) glossy; bright; slick; (P) [Add to Longdo]
調子がいい;調子が良い[ちょうしがいい, choushigaii] (exp,adj-i) (1) (derog) glib; slick (sounds good but no substance); all talk; (2) in good form; in great shape; having things progress well [Add to Longdo]
如才[じょさい, josai] (n) (1) affable; slick; smooth-tongued; (2) smart; sharp; clever; skillful; adroit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Schlich \Schlich\, n. [G.; akin to LG. slick mud, D. slijk, MHG.
   sl[imac]ch.] (Metal.)
   The finer portion of a crushed ore, as of gold, lead, or tin,
   separated by the water in certain wet processes. [Written
   also {slich}, {slick}.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slich \Slich\, Slick \Slick\, n. (Metal.)
   See {Schlich}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slick \Slick\, a. [See {Sleek}.]
   Sleek; smooth. "Both slick and dainty." --Chapman.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slick \Slick\, v. t.
   To make sleek or smoth. "Slicked all with sweet oil."
   --Chapman.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slick \Slick\, n. (Joinery)
   A wide paring chisel.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slick \Slick\, n.
   A slick, or smooth and slippery, surface or place; a sleek.
 
      The action of oil upon the water is upon the crest of
      the wave; the oil forming a slick upon the surface
      breaks the crest.            --The Century.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 slick
   adj 1: made slick by e.g. ice or grease; "sidewalks slick with
       ice"; "roads are slickest when rain has just started and
       hasn't had time to wash away the oil"
   2: having only superficial plausibility; "glib promises"; "a
     slick commercial" [syn: {glib}, {pat}, {slick}]
   3: having a smooth, gleaming surface reflecting light; "glossy
     auburn hair"; "satiny gardenia petals"; "sleek black fur";
     "silken eyelashes"; "silky skin"; "a silklike fabric"; "slick
     seals and otters" [syn: {satiny}, {sleek}, {silken}, {silky},
     {silklike}, {slick}]
   4: marked by skill in deception; "cunning men often pass for
     wise"; "deep political machinations"; "a foxy scheme"; "a
     slick evasive answer"; "sly as a fox"; "tricky Dick"; "a wily
     old attorney" [syn: {crafty}, {cunning}, {dodgy}, {foxy},
     {guileful}, {knavish}, {slick}, {sly}, {tricksy}, {tricky},
     {wily}]
   n 1: a slippery smoothness; "he could feel the slickness of the
      tiller" [syn: {slickness}, {slick}, {slipperiness}, {slip}]
   2: a magazine printed on good quality paper [syn: {slick},
     {slick magazine}, {glossy}]
   3: a film of oil or garbage floating on top of water
   4: a trowel used to make a surface slick
   v 1: make slick or smooth [syn: {slick}, {sleek}]
   2: give a smooth and glossy appearance; "slick one's hair" [syn:
     {slick}, {slick down}, {sleek down}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Slick [slik]
   slick
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top