หรือคุณหมายถึง regreß?
Search result for

regress

(71 entries)
(0.0279 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -regress-, *regress*, regres
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
regress[VI] เสื่อมถอย, See also: กลับไปสู่ภาวะเดิม, Syn. ebb, degenerate, relapse, Ant. progress
regress[VI] ถอยหลัง, See also: ถอยกลับ, Syn. go back, backslide, return
regress to[PHRV] ถอยกลับไปสู่, See also: กลับกลายเป็น, Syn. return to, revert to
regression[N] การเสื่อมถอย, See also: การถอยกลับ, Syn. relapse, reversion
regressive[ADJ] ถอยหลัง, See also: ถอยกลับ, Syn. degenerative, reverted

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
regress(รี'เกรส) n. การถอยหลัง,การถอยกลับ,การถอยหลังเข้าคลอง,การเสื่อมถอย vi. (รีเกรส') ถอยหลัง,ถอยกลับ,เสื่อมถอย,หวนกลับสู่ภาวะเดิม, See also: regression n. regressor n.
regressive(รีเกรส'ซิฟว) adj. ถอยหลัง (อัตราภาษี) ลดน้อยตามสั่ดส่วนของฐานภาษีที่เพิ่มขึ้น.

English-Thai: Nontri Dictionary
regress(vi) ออก,ถดถอย,เสื่อมถอย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
regressสิทธิที่จะกลับเข้าไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
regression๑. การถดถอย, การถอยกลับ, การกลับคืน, การถอยหลัง๒. การทุเลา [มีความหมายเหมือนกับ abatement; subsidence ๒]๓. การเสื่อม [มีความหมายเหมือนกับ degeneration; depravation; deterioration; retrogression]๔. การฝ่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
regressionการถอยกลับของทะเล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
regressionการถดถอย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
regressive๑. -ถดถอย, -ถอยกลับ, -กลับคืน, -ถอยหลัง๒. -ทุเลา๓. -เสื่อม๔. -ฝ่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
regressive assimilationการกลมกลืนตามเสียงหลัง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
regressive taxภาษีอัตราถดถอย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
regressive taxationการเก็บภาษีอัตราถดถอย [ดู degressive taxation] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Regression analysisการวิเคราะห์การถดถอย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Regression analysisการวิเคราะห์การถดถอย [TU Subject Heading]
Regressive Tax ภาษีอัตราถอยหลัง
ภาษีที่ก่อภาระให้แก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อย มากกว่า กลุ่มผู้มีรายได้มาก เมื่อรายได้ลดลงอัตราภาษีโดยเฉลี่ย จะมีอัตราเพิ่มขึ้น ภาษีทางอ้อมหลายชนิด เช่น ภาษีสรรพสามิดและภาษีการค้าถูกมองว่าเป็นภาษีอัตราถอยหลัง ภาษีส่งส่วยรัชชูปการในามัยโบราณถือเป็นตัวอย่างของภาษีอัตราถอยหลังในรูป แบบที่ง่ายที่สุด [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We must distract you from your emotional pain, regress you back to your childhood.เราต้องดึงความสนใจนาย ออกจากความเจ็บปวด พานายถอยกลับไปสู่วัยเด็ก The Love Guru (2008)
Okay, there are two ways to regress you.ก็ได้ มี 2 ทางที่จะย้อนนายไป The Love Guru (2008)
I'm regressing you.ฉันกำลังย้อนวัยนายอยู่ The Love Guru (2008)
Congratulations, you have been regressed.ยินดีด้วย นายย้อนสู่วัยเด็กสำเร็จแล้ว The Love Guru (2008)
we broke through once before, nine months ago, and then you regressed.9 เดือนที่แล้ว จากนั้นนายก็ถอยหลัง Shutter Island (2010)
Can you regress any of the data points?คุณสามาถตีกรอบให้เล็กลงได้ไหม Jacksonville (2010)
I need you back in that chamber in eight hours, or your burns will regress.คุณต้องกลับเข้าห้องบำบัดในอีกแปดช.ม. ไม่งั้นแผลของคุณจะไม่หาย The Plateau (2010)
So Milo didn't want to be regressed, which is why he went after Cole Arnett.งั้นไมโลก็ไม่อยาก กลับไปเป็นอย่างเดิมสินะ ซึ่งนั่นเป็นเหตุผล ที่เขาตามล่าโคล อาร์เนทท์ The Plateau (2010)
She was concerned that the delay in regressing Milo might compromise the results.เธอเป็นห่วงว่าการที่ยืดเวลา ในการทำให้ไมโลกลับไปเป็นเหมือนเดิมนั้น อาจส่งผลเสียต่อผลการทดลองได้ The Plateau (2010)
It appears to involve cognitive regression to a point in the patient's history, in their past...ชัดเจนว่า มันเกี่ยวกับ การเสื่อมถอยของกระบวนการรั สู่จุดที่สำคัญ ในอดีตของคนไข้ ในอดีตของพวกเขา... What Remains (2011)
Personality matrix suggests a 78.3% chance of... regression to old behavior patterns, grand theft auto...เมทริกซ์บุคลิกภาพ ชี้ให้เห็นโอกาส 78.3% of ... ถดถอยไปสู่​​พฤติกรรมที่เก่า รูปแบบการขโมยอัตโนมัติแกรนด์ ... Elysium (2013)
He's our regression therapist.เขาเป็นหมอด้านอาการหดหู่ของเรา Fae-de to Black (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาษีอัตราถดถอย[n. exp.] (phāsī attrā thotthøi) EN: regressive tax   
ถอยกลับ[v. exp.] (thøi klap) EN: retreat   FR: rétrograder ; régresser
ถอยหลัง[v.] (thøilang) EN: go backwards ; back ; go into reverse ; make sternway ; back up ; regress   FR: faire marche arrière ; reculer ; rétrograder ; aller en arrière ; aller à reculons
ถดถอย[v.] (thotthøi) EN: lessen ; weaken ; fade ; recede ; retreat ; be in recession ; regress ; deteriorate   

CMU English Pronouncing Dictionary
REGRESS    R IY1 G R EH0 S
REGRESS    R IH0 G R EH1 S
REGRESSION    R AH0 G R EH1 SH AH0 N
REGRESSIVE    R AH0 G R EH1 S IH0 V
REGRESSIONS    R AH0 G R EH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
regress    (v) (r i1 g r e1 s)
regressed    (v) (r i1 g r e1 s t)
regresses    (v) (r i1 g r e1 s i z)
regressing    (v) (r i1 g r e1 s i ng)
regression    (n) (r i1 g r e1 sh @ n)
regressive    (j) (r i1 g r e1 s i v)
regressions    (n) (r i1 g r e1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Regress {m}; Rückgriff {m} | ohne Regressrecourse | without recourse [Add to Longdo]
Regressand {m}regressand; predictand [Add to Longdo]
Regressionskoeffizient {m} [math.]regression coefficient [Add to Longdo]
Regressor {m} [math.]regressor; predicted variable [Add to Longdo]
Rückschritt {m} | Rückschritte {pl}regress | regresses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リグレッションテスト[, riguresshontesuto] (n) {comp} regression test [Add to Longdo]
回帰テスト[かいきテスト, kaiki tesuto] (n) {comp} regression test [Add to Longdo]
回帰モデル[かいきモデル, kaiki moderu] (n) regression model [Add to Longdo]
回帰式[かいきしき, kaikishiki] (n) regression equation [Add to Longdo]
回帰分析[かいきぶんせき, kaikibunseki] (n) {math} regression analysis [Add to Longdo]
回帰分析解析[かいきぶんせきかいせき, kaikibunsekikaiseki] (n) {math} regression analysis [Add to Longdo]
海退[かいたい, kaitai] (n) coastline regression [Add to Longdo]
逆進税[ぎゃくしんぜい, gyakushinzei] (n) regressive tax [Add to Longdo]
後退的論証[こうたいてきろんしょう, koutaitekironshou] (n) (obsc) regressive probation [Add to Longdo]
重回帰[じゅうかいき, juukaiki] (n) {comp} multiple regression [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
回视[huí shì, ㄏㄨㄟˊ ㄕˋ, / ] regression [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
回帰[かいき, kaiki] revolution, recurrence, regression [Add to Longdo]
回帰分析(解析)[かいきぶんせき(かいせき), kaikibunseki ( kaiseki )] regression analysis [Add to Longdo]
重回帰[じょうかいき, joukaiki] multiple regression [Add to Longdo]
多項回帰[たこうかいき, takoukaiki] polynomial regression [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Regress \Re"gress\ (r?"gr?s), n. [L. regressus, fr. regredi,
   regressus. See {Regrede}.]
   1. The act of passing back; passage back; return;
    retrogression. "The progress or regress of man". --F.
    Harrison.
    [1913 Webster]
 
   2. The power or liberty of passing back. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Regress \Re*gress"\ (r?*gr?s"), v. i. [imp. & p. p. {Regressed}
   (-gr?st"); p. pr. & vb. n. {Regressing}.]
   To go back; to return to a former place or state. --Sir T.
   Browne.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 regress
   n 1: the reasoning involved when you assume the conclusion is
      true and reason backward to the evidence [syn: {regress},
      {reasoning backward}]
   2: returning to a former state [syn: {regression}, {regress},
     {reversion}, {retrogression}, {retroversion}]
   v 1: go back to a statistical means
   2: go back to a previous state; "We reverted to the old rules"
     [syn: {revert}, {return}, {retrovert}, {regress}, {turn
     back}]
   3: get worse or fall back to a previous condition [syn:
     {regress}, {retrograde}, {retrogress}] [ant: {advance}, {come
     along}, {come on}, {get along}, {get on}, {progress}, {shape
     up}]
   4: go back to bad behavior; "Those who recidivate are often
     minor criminals" [syn: {relapse}, {lapse}, {recidivate},
     {regress}, {retrogress}, {fall back}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Regress [reːgrɛs] (n) , s.(m )
   recourse
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top