ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

green

G R IY1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -green-, *green*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
greenhouse effectปรากฏการณ์เรือนกระจก ภาวะที่กลุ่มของก๊าซชนิดต่างๆมาห่อหุ้มชั้นบรรยากาศของโลกไว้ กลุ่มก๊าซเหล่านี้ประกอบด้วยก๊าซหลักๆ 5 ชนิด ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ สารซีเอฟซี ออกไซด์ของไนโตรเจน มีเธนและโอโซน ก๊าซเหล่านี้เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของบรรยากาศโลกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และเป็นกลุ่มก๊าซที่มีความสามารถในการดูดซับรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ เป็นผลให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นจนเหมาะที่สิ่งมีชีวิตต่างๆจะอาศัยอยู่ได้

English-Thai: Longdo Dictionary
green(adj) อ่อนด้วยประสบการณ์, ไร้เดียงสา, Syn. naive
green tiger prawn(n) กุ้งกุลาลาย, กุ้งกุลา, กุ้งลาย, กุ้งเสือเขียว, See also: Penaeus semisulcatus
Image:
greenbottle fly(n) แมลงวันหัวเขียว, Syn. green

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
green(n) สีเขียว
green(adj) มีสีเขียว, See also: ซึ่งเขียวชอุ่ม, Syn. greenish, verid
green(adj) ยังไม่สุก (ผลไม้), See also: ดิบ
green(n) พื้นที่ที่มีหญ้าปกคลุม, See also: พื้นที่สีเขียว, Syn. park, preserve, reserve
green(vi) กลายเป็นสีเขียว
green(vt) กลายเป็นสีเขียว
greenie(sl) เบียร์ (ยี่ห้อ) ไฮเนเก้น
greenie(sl) น้ำมูก
greenie(sl) สั่งน้ำมูก
greenery(n) พืชผักที่มีสีเขียวสด, See also: พฤษชาติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
green(กรีน) adj. สีเขียว, เขียวชอุ่ม, ประกอบด้วยผัก, ยังไม่สุก, ยังไม่โตเต็มที่, อ่อนหัด, ไร้ประสบการณ์, ใหม่, สด, เร็ว ๆ นี้, ขีด, ซึ่งถูกฆ่าใหม่ ๆ , ไม่ติดไฟ. n. สีเขียว, วัตถุสีเขียว, ทุ่งหญ้าสีเขียว, ใบไม้สด ๆ , กิ่งไม้และใบไม้ที่ใช้เป็นอาหาร., Syn. li
green pcพีซีประหยัดไฟหมายถึงคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการจัดสร้างให้ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยที่สุด เช่น ถ้าไม่ใช้แป้นพิมพ์หรือเมาส์ชั่วระยะหนึ่ง จอภาพก็จะมืด (ไม่มีแสงสว่าง)
greenery(กรีน'เนอรี) n. พืชผักที่มีสีเขียว, Syn. verdure
greengrocer(กรีน'โกรเซอะ) n. พ่อค้าขายผักและผลไม้สด
greengrocery(กรีน'โกรเซอรี) n. ร้านขายผักและผลไม้สด, ผลไม้และผักสดที่เก็บไว้ขายในร้าน
greenhornn. คนที่อ่อนหัด, คนที่ไม่มีประสบการณ์., Syn. greenhand
greenhousen. อาคารกระจกที่แสงแดดเข้าไปได้, เรือนกระจก
greenish(กรีน'นิช) adj. ค่อนข้างเขียว
greenwich mean timeเวลามาตรฐานที่ Greenwich ในอังกฤษ, Syn. Greenwich Civil Time
greenwich timeเวลามาตรฐานที่ Greenwich ในอังกฤษ, Syn. Greenwich Civil Time

English-Thai: Nontri Dictionary
green(adj) สีเขียว, เขียวชอุ่ม, ยังไม่สุก, ยังอ่อน, ใหม่, สด
green(n) สีเขียว, สนามหญ้า, ทุ่งหญ้าสีเขียว, ใบไม้
greengrocer(n) คนขายผักและผลไม้
greenhorn(n) คนอ่อนหัด, คนหน้าใหม่, มือใหม่, คนหนุ่ม, คนด้อยประสบการณ์
greenhouse(n) เรือนต้นไม้, เรือนกระจก
greenish(adj) มีสีค่อนข้างเขียว, แกมเขียว
greenness(n) ความเขียว, ความสด, ความดิบ, ความใหม่, ความแข็งแรง, ความกระชุ่มกระชวย้
greensward(n) หญ้าเขียว, สนามหญ้า
greenwood(n) ป่าไม้เขียวชอุ่ม
BOTTLE bottle green(n) สีเขียวแก่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
green beltแนวพื้นที่สีเขียว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
green cardบัตรเขียว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
green PCพีซีเขียว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
green revolutionการปฏิวัติทางกสิกรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
greenbackธนบัตรอเมริกัน (ที่ออกระหว่างสงครามกลางเมือง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
greenhouseเรือนกระจก [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
greenstick fracture; fracture, hickory-stick; fracture, incomplete; fracture, interperiostealกระดูกเดาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Greenwich Mean Time (GMT)เวลาปานกลางกรีนิช (จีเอ็มที) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Greenสีเขียว [การแพทย์]
Green cityเมืองสีเขียว, Example: เมืองสีเขียว หมายถึง เมืองที่ถูกออกแบบโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีประชากรที่ตระหนักถึงระบบนิเวศและดำเนินชีวิตบนแนวคิดของความยั่งยืน เพื่อลดการพึ่งพาการใช้ทรัพยากร ทั้งพลังงาน อาหารและน้ำ รวมไปถึงเพื่อลดการปลดปล่อยของเสียในระบบนิเวศทั้งในรูปความร้อน และมลพิษต่างๆ ซึ่งจะทำให้เป็นเมืองที่สามารถดำรงชีวิต อยู่ได้ด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องพึ่งพาทรัพยากรจากพื้นที่ภายนอก สามารถสร้างพลังงานได้เองจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนในพื้นที่ โดยมีหลักการสำคัญในการลดขนาดรอยเท้านิเวศ (ecological footprint) และลดการปลดปล่อยมลพิษให้อยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ วางแผนการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ เลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติ ลดปริมาณของเสียด้วยกระบวนการรีไซเคิล หรือแปลงของเสียเป็นพลังงาน และลดการเป้นสาเหตุของการสร้างสภาวะ โลกร้อนในภาพรวม [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]
Green Currencyเงินสีเขียว, Example: อัตราหรือราคาประกันสำหรับสินค้าเกษตรกรรมภาย ใต้โครงการเกษตรกรรมร่วมของประชาคมยุโรป (ดู CAP) ซึ่งกำหนดราคาเป็นหน่วยเงินตราของยุโรป (ECU) เพื่อให้ราคาประกันของสินค้าเกษตรกรรมชนิดเดียวกันมีราคาเท่ากันทั่วประชาคม ยุโรป ในทางปฏิบัติเงินตราสกุลต่างๆ ในประชาคมยุโรปมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงต้องมีการชดเชยความแตกต่างระหว่างเงินตราสกุลของแต่ละประเทศกับอัตราหรือ ราคาประกันที่กำหนดเป็นหน่วยเงินตรายุโรป ด้วยเงินชดเชยประชาคมยุโรป อัตราความแตกต่างดังกล่าวเรียกว่า อัตราสีเขียว (green rate) หรืออัตราอ้างอิง (reference rate) [สิ่งแวดล้อม]
Green Fluorescenceสีเขียวเรือง [การแพทย์]
Green fluorescent proteinโปรตีนเรืองแสงสีเขียว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Green lablesฉลากเขียว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Green Manureปุ๋ยพืชสด, Example: ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากการไถกลบพืชที่ยังสดอยู่ หรือเศษพืชต่าง ๆ ที่ทิ้งไว้ในไร่นา หรือหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว [สิ่งแวดล้อม]
Green manure cropsพืชที่ใช้เป็นปุ๋ย [TU Subject Heading]
Green manuringปุ๋ยจากพืช [TU Subject Heading]
Green marketingการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
green[(กรีน)] (n) สีเขียว
green manure(n) ปุ๋ยพืชสด
green pepper(n) พริกหยวก
green-billed malkoha(n, org, uniq) นกบั้งรอกใหญ่
greenfield(slang) พื้นสีเขียว
greenish gray[かいりょくしょく] (n)
greenish gray[かいりょくしょく] (n)
greenish gray[かいりょくしょく] (n)
greenish gray[かいりょくしょく] (n)
greenish gray[กรีนิสเกร] (n)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Green card.เพื่อGreen cardน่ะ The Dig (2011)
Wonderful green fields, and they grow apples and grapes.มีท้องทุ่งสีเขียว และมีต้นแอปเปิล กับองุ่น The Great Dictator (1940)
Uh, two big monsters... with big green eyes!ใช่. Pinocchio (1940)
Political prisoners wearing the red triangle meet those wearing the green triangle:นักโทษการเมืองมีสามเหลี่ยมสีแดง ตรงข้ามกับพวกสามเหลี่ยมเขียว Night and Fog (1956)
- Green light, go!ไฟเขียวให้ไป ไคยีลี Help! (1965)
In the bean of a green little child - Try.ให้เด็กอย่างเธอนั้นได้รู้ไว้ The Little Prince (1974)
He's a Green Beret, Congressional Medal of Honor! Guy's a war hero!เขาเป็นคนที่ กรินเบเร รัฐสภาเหรียญเกียรติยศ คนคือวีรบุรุษสงคราม! First Blood (1982)
Green Beret!กรินเบเร First Blood (1982)
Those Green Berets... they're real bad asses.กรินเบเร่เหล่านั้น พวกเขากำลังลาที่ไม่ดีจริง First Blood (1982)
What still remains unexplained by local authorities is just how and where the former Green Beret came into possession of the weapons with which he allegedly killed one deputy sheriff, and tried to kill 6 others.ยังคงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้โดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เป็นเพียงวิธีการและที่กรินเบเรอดีต เข้ามาครอบครองอาวุธ First Blood (1982)
From our bunkers, we see the green forest.จากบังเกอร์ของเรา- เราจะเห็นป่าสีเขียว Idemo dalje (1982)
Mr. Green stood here.คุณกรีนยืนอยู่ที่นี่ Clue (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
greenAfrica is a continent, but Greenland is not.
greenAfrica is a continent; Greenland is not.
greenA green banana is not ripe enough to eat.
greenA green carpet will not go with this blue curtain.
greenA green color is a characteristic of that type of apple.
greenA green light is on.
greenA hedge between keeps friendship green.
greenBut they look very green, don't they?
greenCan you describe to me the difference between black tea and green tea?
greenCan you tell green from blue?
greenCO2 has a lot to do with the so-called greenhouse effect.
greenCut across a green.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พื้นหญ้า(n) grassland, See also: green, Example: สนามแห่งนั้นเป็นพื้นหญ้าสีเขียวขจี และมีอุปกรณ์การเล่นสำหรับเด็กจัดตั้งไว้อย่างเป็นสัดส่วน, Thai Definition: พื้นที่มีหญ้าปกคลุม
คนอ่อนหัด(n) greenhorn, Syn. ไก่อ่อน, Example: บริษัทของเราไม่มีนโยบายรับคนอ่อนหัดเข้ามาทำงาน, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่ไม่มีความชำนาญหรือไม่มีความสามารถในเรื่องนั้น
กรีนการ์ด(n) green card, See also: permanent resident visa, Syn. บัตรเขียว, Example: ผู้ถือสิทธิกรีนการ์ดแคนาดาครบ 3 ปี จึงจะมีสิทธิถือสิทธิพลเมือง, Count Unit: บัตร, Thai Definition: ใบอนุญาตอยู่อาศัยถาวร, Notes: (อังกฤษ)
ปฏิกิริยาเรือนกระจก(n) greenhouse effect, Example: นักวิทยาศาสตร์เห็นพ้องกันว่า ปฏิกิริยาเรือนกระจกเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องรีบแก้ไข
กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้(n) Greenpeace Southeast Asia Foundation, Example: กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกับเดอะ บอดี้ช็อปเปิดแถลงข่าวโครงการรณรงค์เพื่อยุติภาวะโลกร้อน, Thai Definition: องค์กรรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีสำนักงานอยู่ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
พลูสด(n) green betel, Example: พลูสดหรือพลูนาบ ยายก็กินได้อร่อยเหมือนกัน, Count Unit: ใบ
ไก่อ่อน(n) greenhorn, See also: tenderfoot, inexperienced person, Syn. คนอ่อนหัด, Ant. ผู้ชำนาญ, Example: เรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับพี่ แต่ไม่ธรรมดาสำหรับไก่อ่อนผู้ไร้ประสบการณ์เช่นเธอ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ยังไม่ชำนาญ, Notes: (สำนวน)
เขียว(n) green, Syn. สีเขียว, Example: เขาหยิบสีเขียวมาแต่งเติมเพื่อเพิ่มความสดใสให้กับรูปภาพ, Thai Definition: สีอย่างสีใบไม้สด, บางทีหมายถึงเขียวครามด้วย
พริกหยวก(n) sweet pepper, See also: green pepper, bell-pepper, Example: เวลาเลือกพริกหยวกต้องเลือกที่มีสีเขียวอ่อน เม็ดตรงและสดกรอบ, Count Unit: เม็ด, Thai Definition: ชื่อพันธุ์พริกชนิดเม็ดใหญ่ เม็ดสีเขียวอ่อนอมเหลือง รสไม่เผ็ด
ไฟเขียว(n) green light, Example: ยังไม่ทันจะไฟเขียวเลย พวกมอเตอร์ไซด์ก็เร่งเครื่องออกตัวไปแล้ว, Thai Definition: สัญญาณไฟจราจรอันเป็นสีเขียว แสดงว่า ให้ยวดยานที่เห็นแล่นไปได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรเขียว[bat khīo] (n, exp) EN: green card
ชาเขียว[chā khīo] (n, exp) EN: green tea  FR: thé vert [ m ]
ดิบ[dip] (adj) EN: unripe ; green ; young  FR: vert ; pas mûr ; brut
ไฟเขียว[fai khīo] (n, exp) EN: green light  FR: feu vert [ m ]
อิจฉาตาร้อน[itchā tā røn] (v, exp) EN: envy ; be jealous ; be envious ; be green-eyed
แกงเขียวหวาน[kaēng khīo wān] (n, exp) EN: green curry ; (beef or chicken) green curry  FR: curry vert [ m ]
แก๊สเรือนกระจก[kaēt reūoen krajok] (n, exp) EN: greenhouse gas  FR: gaz à effet de serre [ m ]
ไก[kai] (n) EN: Cladopha algae ; Green algae
ไก่อ่อน[kai øn] (n, exp) EN: greenhorn ; tenderfoot ; inexperienced person  FR: débutant [ m ]
การปฏิวัติเขียว[Kān Patiwat Khīo] (n, prop) EN: Green Revolution  FR: Révolution verte [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GREEN G R IY1 N
GREENO G R IY1 N OW0
GREENE G R IY1 N
GREENS G R IY1 N Z
GREENER G R IY1 N ER0
GREENS' G R IY1 N Z
GREENLY G R IY1 N L IY0
GREENED G R IY1 N D
GREENAN G R IY1 N AH0 N
GREEN'S G R IY1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
green (n) grˈiːn (g r ii1 n)
greens (n) grˈiːnz (g r ii1 n z)
greener (j) grˈiːnər (g r ii1 n @ r)
Greenock (n) grˈiːnək (g r ii1 n @ k)
greenery (n) grˈiːnəriː (g r ii1 n @ r ii)
greenest (j) grˈiːnɪst (g r ii1 n i s t)
greenfly (n) grˈiːnflaɪ (g r ii1 n f l ai)
greenish (j) grˈiːnɪʃ (g r ii1 n i sh)
Greenwich (n) grˈɛnɪtʃ (g r e1 n i ch)
greenback (n) grˈiːnbæk (g r ii1 n b a k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绿色[lǜ sè, ㄌㄩˋ ㄙㄜˋ, 绿 / ] green, #2,122 [Add to Longdo]
绿[lǜ, ㄌㄩˋ, 绿 / ] green, #2,238 [Add to Longdo]
[bì, ㄅㄧˋ, ] green jade; bluish green; blue; jade, #6,414 [Add to Longdo]
绿茶[lǜ chá, ㄌㄩˋ ㄔㄚˊ, 绿 / ] green tea, #10,865 [Add to Longdo]
温室[wēn shì, ㄨㄣ ㄕˋ, / ] greenhouse, #13,404 [Add to Longdo]
青菜[qīng cài, ㄑㄧㄥ ㄘㄞˋ, ] green vegetables; Chinese cabbage, #13,849 [Add to Longdo]
绿灯[lǜ dēng, ㄌㄩˋ ㄉㄥ, 绿 / ] green light, #20,239 [Add to Longdo]
[qiān, ㄑㄧㄢ, ] green; luxuriant growth, #22,033 [Add to Longdo]
翠绿[cuì lǜ, ㄘㄨㄟˋ ㄌㄩˋ, 绿 / ] greenish-blue; emerald green, #26,885 [Add to Longdo]
绿树[lǜ shù, ㄌㄩˋ ㄕㄨˋ, 绿 / ] green tree, #28,633 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Agrarrevolution { f }green revolution [Add to Longdo]
Einführungsrunde { f }green flag lap [Add to Longdo]
Green Card { f }Green Card [Add to Longdo]
die Grünen; Grüne Partei [ pol. ]Green Party [Add to Longdo]
Grünfutter { n } [ agro. ]green fodder [Add to Longdo]
Grünzeug { n }green stuff [Add to Longdo]
Konsum { m } von umweltfreundlichen Produktengreen consumerism [Add to Longdo]
Paprika { f } (Schote)green pepper; sweet pepper; capsicum [Add to Longdo]
Rohkaffee { m }green coffee [Add to Longdo]
Umweltsteuer { f }green tax [Add to Longdo]
grün { adj } | grüner | am grünstengreen | greener | greenest [Add to Longdo]
rohe Ware { f }; ungeschrühte Ware { f } (Keramik)green ware; greenware [Add to Longdo]
schreckensbleich { adj }green with fear [Add to Longdo]
Grünspecht { m } [ ornith. ]Green Woodpecker (Picus viridis) [Add to Longdo]
Waldwasserläufer { m } [ ornith. ]Green Sandpiper (Tringa ochropus) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
柃(oK)[ひさかき;ひさぎ;いちさかき(ok);ヒサカキ, hisakaki ; hisagi ; ichisakaki (ok); hisakaki] (n) (uk) Eurya japonica (species of evergreen related to sakaki) [Add to Longdo]
うぐいす色;鶯色[うぐいすいろ, uguisuiro] (n) (See 鶯茶) greenish brown [Add to Longdo]
うぐいす餅;鶯餅[うぐいすもち, uguisumochi] (n) (See 餅・もち, 餡, 青きな粉) mochi filled with red bean paste and topped with green soy flour [Add to Longdo]
お浸し;御浸し[おひたし, ohitashi] (n) boiled greens in bonito-flavoured soy sauce (vegetable side dish) [Add to Longdo]
お茶(P);御茶[おちゃ, ocha] (n) (1) (pol) (See 茶・1) tea (usu. green); (2) tea break (at work); (3) (See 茶の湯) tea ceremony; (P) [Add to Longdo]
お坊っちゃん;御坊っちゃん;お坊ちゃん;御坊ちゃん[おぼっちゃん, obocchan] (n) (1) (hon) son (of others); (2) young master; (3) (See 坊ちゃん) green young man from a well-to-do family [Add to Longdo]
かき菜[かきな;カキナ, kakina ; kakina] (n) (uk) kakina (green leafy vegetable of the genus Brassica) [Add to Longdo]
となりの芝生は青い;隣の芝生は青い[となりのしばふはあおい, tonarinoshibafuhaaoi] (exp) the grass is always greener on the other side [Add to Longdo]
へぼ[hebo] (adj-na, n) (See 下手・へた, 平凡) bungler; greenhorn; clumsy; poor hand [Add to Longdo]
ほうじ茶;焙じ茶[ほうじちゃ, houjicha] (n) roasted green tea [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Green \Green\ (gr[=e]n), a. [Compar. {Greener} (gr[=e]n"[~e]r);
   superl. {Greenest.}] [OE. grene, AS. gr[=e]ne; akin to D.
   groen, OS. gr[=o]ni, OHG. gruoni, G. gr["u]n, Dan. & Sw.
   gr["o]n, Icel. gr[ae]nn; fr. the root of E. grow. See
   {Grow.}]
   1. Having the color of grass when fresh and growing;
    resembling that color of the solar spectrum which is
    between the yellow and the blue; verdant; emerald.
    [1913 Webster]
 
   2. Having a sickly color; wan.
    [1913 Webster]
 
       To look so green and pale.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Full of life and vigor; fresh and vigorous; new; recent;
    as, a green manhood; a green wound.
    [1913 Webster]
 
       As valid against such an old and beneficent
       government as against . . . the greenest usurpation.
                          --Burke.
    [1913 Webster]
 
   4. Not ripe; immature; not fully grown or ripened; as, green
    fruit, corn, vegetables, etc.
    [1913 Webster]
 
   5. Not roasted; half raw. [R.]
    [1913 Webster]
 
       We say the meat is green when half roasted. --L.
                          Watts.
    [1913 Webster]
 
   6. Immature in age, judgment, or experience; inexperienced;
    young; raw; not trained; awkward; as, green in years or
    judgment.
    [1913 Webster]
 
       I might be angry with the officious zeal which
       supposes that its green conceptions can instruct my
       gray hairs.              --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   7. Not seasoned; not dry; containing its natural juices; as,
    green wood, timber, etc. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. (Politics) Concerned especially with protection of the
    enviroment; -- of political parties and political
    philosophies; as, the European green parties.
    [PJC]
 
   {Green brier} (Bot.), a thorny climbing shrub ({Emilaz
    rotundifolia}) having a yellowish green stem and thick
    leaves, with small clusters of flowers, common in the
    United States; -- called also {cat brier}.
 
   {Green con} (Zool.), the pollock.
 
   {Green crab} (Zool.), an edible, shore crab ({Carcinus
    menas}) of Europe and America; -- in New England locally
    named {joe-rocker}.
 
   {Green crop}, a crop used for food while in a growing or
    unripe state, as distingushed from a grain crop, root
    crop, etc.
 
   {Green diallage}. (Min.)
    (a) Diallage, a variety of pyroxene.
    (b) Smaragdite.
 
   {Green dragon} (Bot.), a North American herbaceous plant
    ({Aris[ae]ma Dracontium}), resembling the Indian turnip;
    -- called also {dragon root}.
 
   {Green earth} (Min.), a variety of glauconite, found in
    cavities in amygdaloid and other eruptive rock, and used
    as a pigment by artists; -- called also {mountain green}.
    
 
   {Green ebony}.
    (a) A south American tree ({Jacaranda ovalifolia}), having
      a greenish wood, used for rulers, turned and inlaid
      work, and in dyeing.
    (b) The West Indian green ebony. See {Ebony}.
 
   {Green fire} (Pyrotech.), a composition which burns with a
    green flame. It consists of sulphur and potassium
    chlorate, with some salt of barium (usually the nitrate),
    to which the color of the flame is due.
 
   {Green fly} (Zool.), any green species of plant lice or
    aphids, esp. those that infest greenhouse plants.
 
   {Green gage}, (Bot.) See {Greengage}, in the Vocabulary.
 
   {Green gland} (Zool.), one of a pair of large green glands in
    Crustacea, supposed to serve as kidneys. They have their
    outlets at the bases of the larger antenn[ae].
 
   {Green hand}, a novice. [Colloq.]
 
   {Green heart} (Bot.), the wood of a lauraceous tree found in
    the West Indies and in South America, used for
    shipbuilding or turnery. The green heart of Jamaica and
    Guiana is the {Nectandra Rodi[oe]i}, that of Martinique is
    the {Colubrina ferruginosa}.
 
   {Green iron ore} (Min.) dufrenite.
 
   {Green laver} (Bot.), an edible seaweed ({Ulva latissima});
    -- called also {green sloke}.
 
   {Green lead ore} (Min.), pyromorphite.
 
   {Green linnet} (Zool.), the greenfinch.
 
   {Green looper} (Zool.), the cankerworm.
 
   {Green marble} (Min.), serpentine.
 
   {Green mineral}, a carbonate of copper, used as a pigment.
    See {Greengill}.
 
   {Green monkey} (Zool.) a West African long-tailed monkey
    ({Cercopithecus callitrichus}), very commonly tamed, and
    trained to perform tricks. It was introduced into the West
    Indies early in the last century, and has become very
    abundant there.
 
   {Green salt of Magnus} (Old Chem.), a dark green crystalline
    salt, consisting of ammonia united with certain chlorides
    of platinum.
 
   {Green sand} (Founding) molding sand used for a mold while
    slightly damp, and not dried before the cast is made.
 
   {Green sea} (Naut.), a wave that breaks in a solid mass on a
    vessel's deck.
 
   {Green sickness} (Med.), chlorosis.
 
   {Green snake} (Zool.), one of two harmless American snakes
    ({Cyclophis vernalis}, and {C. [ae]stivus}). They are
    bright green in color.
 
   {Green turtle} (Zool.), an edible marine turtle. See
    {Turtle}.
 
   {Green vitriol}.
    (a) (Chem.) Sulphate of iron; a light green crystalline
      substance, very extensively used in the preparation of
      inks, dyes, mordants, etc.
    (b) (Min.) Same as {copperas}, {melanterite} and {sulphate
      of iron}.
 
   {Green ware}, articles of pottery molded and shaped, but not
    yet baked.
 
   {Green woodpecker} (Zool.), a common European woodpecker
    ({Picus viridis}); -- called also {yaffle}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Green \Green\ (gr[=e]n), n.
   1. The color of growing plants; the color of the solar
    spectrum intermediate between the yellow and the blue.
    [1913 Webster]
 
   2. A grassy plain or plat; a piece of ground covered with
    verdant herbage; as, the village green.
    [1913 Webster]
 
       O'er the smooth enameled green.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Fresh leaves or branches of trees or other plants;
    wreaths; -- usually in the plural.
    [1913 Webster]
 
       In that soft season when descending showers
       Call forth the greens, and wake the rising flowers.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. pl. Leaves and stems of young plants, as spinach, beets,
    etc., which in their green state are boiled for food.
    [1913 Webster]
 
   5. Any substance or pigment of a green color.
    [1913 Webster]
 
   {Alkali green} (Chem.), an alkali salt of a sulphonic acid
    derivative of a complex aniline dye, resembling emerald
    green; -- called also {Helvetia green}.
 
   {Berlin green}. (Chem.) See under {Berlin}.
 
   {Brilliant green} (Chem.), a complex aniline dye, resembling
    emerald green in composition.
 
   {Brunswick green}, an oxychloride of copper.
 
   {Chrome green}. See under {Chrome}.
 
   {Emerald green}. (Chem.)
    (a) A complex basic derivative of aniline produced as a
      metallic, green crystalline substance, and used for
      dyeing silk, wool, and mordanted vegetable fiber a
      brilliant green; -- called also {aldehyde green},
      {acid green}, {malachite green}, {Victoria green},
      {solid green}, etc. It is usually found as a double
      chloride, with zinc chloride, or as an oxalate.
    (b) See {Paris green} (below).
 
   {Gaignet's green} (Chem.) a green pigment employed by the
    French artist, Adrian Gusgnet, and consisting essentially
    of a basic hydrate of chromium.
 
   {Methyl green} (Chem.), an artificial rosaniline dyestuff,
    obtained as a green substance having a brilliant yellow
    luster; -- called also {light-green}.
 
   {Mineral green}. See under {Mineral}.
 
   {Mountain green}. See {Green earth}, under {Green}, a.
 
   {Paris green} (Chem.), a poisonous green powder, consisting
    of a mixture of several double salts of the acetate and
    arsenite of copper. It has found very extensive use as a
    pigment for wall paper, artificial flowers, etc., but
    particularly as an exterminator of insects, as the potato
    bug; -- called also {Schweinfurth green}, {imperial
    green}, {Vienna green}, {emerald qreen}, and {mitis
    green}.
 
   {Scheele's green} (Chem.), a green pigment, consisting
    essentially of a hydrous arsenite of copper; -- called
    also {Swedish green}. It may enter into various pigments
    called {parrot green}, {pickel green}, {Brunswick green},
    {nereid green}, or {emerald green}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Green \Green\, v. t. [imp. & p. p. {Greened} (great): p. pr. &
   vb. n. {Greening}.]
   To make green.
   [1913 Webster]
 
      Great spring before
      Greened all the year.          --Thomson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Green \Green\, v. i.
   To become or grow green. --Tennyson.
   [1913 Webster]
 
      By greening slope and singing flood.   --Whittier.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 green
   adj 1: of the color between blue and yellow in the color
       spectrum; similar to the color of fresh grass; "a green
       tree"; "green fields"; "green paint" [syn: {green},
       {greenish}, {light-green}, {dark-green}]
   2: concerned with or supporting or in conformity with the
     political principles of the Green Party
   3: not fully developed or mature; not ripe; "unripe fruit";
     "fried green tomatoes"; "green wood" [syn: {green}, {unripe},
     {unripened}, {immature}] [ant: {mature}, {ripe}]
   4: looking pale and unhealthy; "you're looking green"; "green
     around the gills"
   5: naive and easily deceived or tricked; "at that early age she
     had been gullible and in love" [syn: {fleeceable}, {green},
     {gullible}]
   n 1: green color or pigment; resembling the color of growing
      grass [syn: {green}, {greenness}, {viridity}]
   2: a piece of open land for recreational use in an urban area;
     "they went for a walk in the park" [syn: {park}, {commons},
     {common}, {green}]
   3: United States labor leader who was president of the American
     Federation of Labor from 1924 to 1952 and who led the
     struggle with the Congress of Industrial Organizations
     (1873-1952) [syn: {Green}, {William Green}]
   4: an environmentalist who belongs to the Green Party
   5: a river that rises in western Wyoming and flows southward
     through Utah to become a tributary of the Colorado River
     [syn: {Green}, {Green River}]
   6: an area of closely cropped grass surrounding the hole on a
     golf course; "the ball rolled across the green and into the
     bunker" [syn: {green}, {putting green}, {putting surface}]
   7: any of various leafy plants or their leaves and stems eaten
     as vegetables [syn: {greens}, {green}, {leafy vegetable}]
   8: street names for ketamine [syn: {K}, {jet}, {super acid},
     {special K}, {honey oil}, {green}, {cat valium}, {super C}]
   v 1: turn or become green; "The trees are greening"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top