หรือคุณหมายถึง aßent?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

assent

AH0 S EH1 N T   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -assent-, *assent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assent[N] การตกลง, See also: การยินยอม, การยอมรับ, Syn. concent, agreement
assent[VI] เห็นด้วย, See also: ยอมรับ, ยินยอม, Syn. agree, concur
assent to[PHRV] เห็นด้วยกับ (มักใช้รูป simple tenses), See also: เห็นพ้องกับ, Syn. agree to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assent(อะเซนทฺ') vi. ตกลง, ยินยอม,ยอมรับ. -n. การตกลง,การยินยอม. -assentation n. -assentive adj., Syn. concur, agree, allow ###A. dissent, disagree, denial)
assenter(อะเซน'เทอะ) n. ผู้ตกลง,ผู้ยินยอม
assentor(อะเซน'เทอะ) n. ผู้ตกลง,ผู้ยินยอม

English-Thai: Nontri Dictionary
assent(n) การยินยอม,การเห็นพ้องต้องกัน,การยอมรับ,การตกลง
assent(vi) เห็นด้วย,ตกลง,ยอมรับ,ยินยอม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
assentความยินยอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Assent, by Royalโดยพระบรมราชานุญาต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assent, royalพระบรมราชานุญาต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So let's use them. [murmurs of assent] I already have.ยังนั้น ก็ใช้มันเลย ผมใช้มันแล้ว Air: Part 1 (2009)
♪ and who by brave assentและใครโดยการตกลงอันกล้าหาญ The Longest Night (2010)
I hear you assented to Ma Jun and Shin Yu Kyung's wedding.ผมได้ยินว่าคุณยอมให้ มาจุนกับชิน ยู คยอง แต่งงานกันแล้ว Bread, Love and Dreams (2010)
AUDIENCE CHEERS IN ASSENT Me too, yeah!-ผมก็อยากดู Episode #18.2 (2012)
Be it witnessed, the initiate assents to enter The Dawning unarmed.จงเป็นพยาน ผู้เข้าร่วมจะ เข้าพิธีแบบไร้อาวุธ The Ceremony (2013)
By royal assent of the king's Quartering Act, madam.โดยการยินยอมของกษัตริย์ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งทัพครับผม The Sin Eater (2013)
With the crew's assent,กับการเห็นดีเห็นงามของลูกเรือ IV. (2014)
Captain, after an inventory of our stores, the men have assented to your plan.กัปตัน หลังจากรายการสินค้า ในห้องเก็บเสบียงของเรา พวกลูกเรือเห็นพ้องต้องกันกับแผนของเจ้า VIII. (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
assentShe gave her assent to the match.
assentThe teacher assented to our plan.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เห็นชอบ[v. exp.] (henchøp) EN: be in vavour of ; approve of ; agree to ; consent to ; assent to ; endorse   FR: approuver ; être en faveur de
ก้มศีรษะให้[v. exp.] (kom sīsa hai) EN: nod in assent ; take off one's hat to s.o. ; hand it to s.o.   
โอนอ่อน[v.] (ōn-øn) EN: comply ; acquiesce ; assent ; accede ; yield   FR: transiger ; concéder
พยักหน้า[v. exp.] (phayak nā) EN: nod ; nod in assent   FR: hocher la tête
ยกนิ้ว[v. exp.] (yok niū) EN: accept the other's superiority ; acknowledge ; grant ; concede ; assent ; consent   

CMU English Pronouncing Dictionary
ASSENT    AH0 S EH1 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
assent    (v) ˈəsˈɛnt (@1 s e1 n t)
assents    (v) ˈəsˈɛnts (@1 s e1 n t s)
assented    (v) ˈəsˈɛntɪd (@1 s e1 n t i d)
assenting    (v) ˈəsˈɛntɪŋ (@1 s e1 n t i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
Massenträgheit(n) |die, nur Sg.| ความเฉื่อยของมวล (ฟิสิกส์)

Japanese-English: EDICT Dictionary
こっくりとうなずく;こっくりうなずく[, kokkuritounazuku ; kokkuriunazuku] (v5k) to nod in agreement; to nod in assent [Add to Longdo]
允可[いんか, inka] (n,vs) permission; assent; compliance [Add to Longdo]
己達せんと欲して人を達せしむ[おのれたっせんとほっしてひとをたっせしむ, onoretassentohosshitehitowotasseshimu] (exp) (arch) If you wish to succeed, first help others to succeed (from Analects of Confucius) [Add to Longdo]
合点[がてん(P);がってん, gaten (P); gatten] (n,vs) consent; assent; understanding; agreement; comprehension; grasp; (P) [Add to Longdo]
賛する;讃する[さんする, sansuru] (vs-s) (1) to approve; to agree; to assent; to endorse; to support; to back; (2) to inscribe; (3) to praise; to laud [Add to Longdo]
賛意[さんい, san'i] (n) approval; assent; (P) [Add to Longdo]
首肯[しゅこう, shukou] (n,vs) assent; consent [Add to Longdo]
承知[しょうち, shouchi] (n,vs) (1) acknowledgment; acknowledgement; awareness; (2) consent; acceptance; assent; admitting; compliance; agreement; (P) [Add to Longdo]
[だく, daku] (n) agreement; assent [Add to Longdo]
諾う[うべなう, ubenau] (v5u,vt) to agree; to assent; to consent; to obey; to conform [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assent \As*sent"\, n. [OE. assent, fr. assentir. See {Assent},
   v.]
   The act of assenting; the act of the mind in admitting or
   agreeing to anything; concurrence with approval; consent;
   agreement; acquiescence.
   [1913 Webster]
 
      Faith is the assent to any proposition, on the credit
      of the proposer.             --Locke.
   [1913 Webster]
 
      The assent, if not the approbation, of the prince.
                          --Prescott.
   [1913 Webster]
 
      Too many people read this ribaldry with assent and
      admiration.               --Macaulay.
   [1913 Webster]
 
   {Royal assent}, in England, the assent of the sovereign to a
    bill which has passed both houses of Parliament, after
    which it becomes law.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Concurrence; acquiescence; approval; accord.
 
   Usage: {Assent}, {Consent}. Assent is an act of the
      understanding, consent of the will or feelings. We
      assent to the views of others when our minds come to
      the same conclusion with theirs as to what is true,
      right, or admissible. We consent when there is such a
      concurrence of our will with their desires and wishes
      that we decide to comply with their requests. The king
      of England gives his assent, not his consent, to acts
      of Parliament, because, in theory at least, he is not
      governed by personal feelings or choice, but by a
      deliberate, judgment as to the common good. We also
      use assent in cases where a proposal is made which
      involves but little interest or feeling. A lady may
      assent to a gentleman's opening the window; but if he
      offers himself in marriage, he must wait for her
      consent.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assent \As*sent"\, v. t. [imp. & p. p. {Assented}; p. pr. & vb.
   n. {Assenting}.] [F. assentir, L. assentire, assentiri; ad +
   sentire to feel, think. See {Sense}.]
   To admit a thing as true; to express one's agreement,
   acquiescence, concurrence, or concession.
   [1913 Webster]
 
      Who informed the governor . . . And the Jews also
      assented, saying that these things were so. --Acts
                          xxiv. 9.
   [1913 Webster]
 
      The princess assented to all that was suggested.
                          --Macaulay.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To yield; agree; acquiesce; concede; concur.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 assent
   n 1: agreement with a statement or proposal to do something; "he
      gave his assent eagerly"; "a murmur of acquiescence from
      the assembly" [syn: {assent}, {acquiescence}]
   v 1: to agree or express agreement; "The Maestro assented to the
      request for an encore" [syn: {assent}, {accede},
      {acquiesce}] [ant: {dissent}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top