ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fenugreek

F EH1 N UW0 G R IY2 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fenugreek-, *fenugreek*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
fenugreek(n) ลูกซัด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was pleasantly surprised by the appearance of coriander, fenugreek and masala.ผมิปติเมื่อ ได้เห็นส่วนผสมของผักชี เฟนูกรีกและมาซาล่า The Hundred-Foot Journey (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
FENUGREEK F EH1 N UW0 G R IY2 K

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胡芦巴[hú lú bā, ㄏㄨˊ ㄌㄨˊ ㄅㄚ, / ] fenugreek [Add to Longdo]
葫芦巴[hú lú bā, ㄏㄨˊ ㄌㄨˊ ㄅㄚ, / ] fenugreek leaves; methi leaves [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bockshornkleesamen {m}fenugreek seed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フェヌグリーク;フェニュグリーク[fenuguri-ku ; fenyuguri-ku] (n) fenugreek [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fenugreek \Fen"u*greek\ (? or ?), n. [L. faenum Graecum, lit.,
   Greek hay: cf. F. fenugrec. Cf. {Fennel}.] (Bot.)
   A plant ({trigonella F[oe]num Gr[ae]cum}) cultivated for its
   strong-smelling seeds, which are "now only used for giving
   false importance to horse medicine and damaged hay." --J.
   Smith (Pop. Names of Plants, 1881).
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fenugreek
   n 1: annual herb or southern Europe and eastern Asia having off-
      white flowers and aromatic seeds used medicinally and in
      curry [syn: {fenugreek}, {Greek clover}, {Trigonella
      foenumgraecum}]
   2: aromatic seeds used as seasoning especially in curry [syn:
     {fenugreek}, {fenugreek seed}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top