ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

greenish

G R IY1 N IH0 SH   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -greenish-, *greenish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
greenish[ADJ] แกมเขียว, See also: ค่อนข้างเขียว, ออกสีเขียว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
greenish(กรีน'นิช) adj. ค่อนข้างเขียว

English-Thai: Nontri Dictionary
greenish(adj) มีสีค่อนข้างเขียว,แกมเขียว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Greenish-Brownสีเขียวน้ำตาล [การแพทย์]
Greenish-Yellowสีเหลืองอมเขียว [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
greenish gray[かいりょくしょく] (n )
greenish gray[かいりょくしょく] (n )
greenish gray[かいりょくしょく] (n )
greenish gray[かいりょくしょく] (n )
greenish gray[กรีนิสเกร] (n )
greenish gray[กรีนิสเกร] (n )

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sharp edges, greenish hue.ขอบคม สีเขียว Fallen (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
greenishThe mucus is greenish yellow.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกกระจิ๊ดเขียวคล้ำ[n. exp.] (nok krajit khīo khlam) EN: Greenish Warbler   FR: Pouillot verdâtre [m] ; Pouillot terne [m]
สีเหลืองแกมเขียว[adj.] (sī leūang kaēm khīo) EN: greenish yellow   
สีโศก[adj.] (sī sōk) EN: chartreuse ; greenish yellow ; yellow green   FR: vert-jaune

CMU English Pronouncing Dictionary
GREENISH    G R IY1 N IH0 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
greenish    (j) grˈiːnɪʃ (g r ii1 n i sh)
greenishness    (n) grˈiːnɪʃnəs (g r ii1 n i sh n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
翠绿[cuì lǜ, ㄘㄨㄟˋ ㄌㄩˋ, 绿 / ] greenish-blue; emerald green, #26,885 [Add to Longdo]
苍黄[cāng huáng, ㄘㄤ ㄏㄨㄤˊ, / ] greenish yellow; sallow (pale or yellow complexion); variant of 倉皇|仓皇, in a panic; flurried [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grünlaubsänger {m} [ornith.]Greenish Warbler (Phylloscopus trochiloides) [Add to Longdo]
Bunthöschen {n} [ornith.]Greenish Puffleg [Add to Longdo]
Grünelaenie {f} [ornith.]Greenish Elaenia [Add to Longdo]
Grünrücken-Fliegenstecher {m} [ornith.]Greenish Tyrannulet [Add to Longdo]
Einfarbschiffornis [ornith.]Greenish Manakin [Add to Longdo]
Olivbrust-Gilbammer {f} [ornith.]Greenish Yellow Finch [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うぐいす色;鶯色[うぐいすいろ, uguisuiro] (n) (See 鶯茶) greenish brown [Add to Longdo]
モスグレー[, mosugure-] (n) greenish gray (wasei [Add to Longdo]
鴬;鶯[うぐいす;ウグイス, uguisu ; uguisu] (n) (1) (uk) Japanese bush warbler; Japanese nightingale (Cettia diphone); (2) (abbr) (See 鶯茶) greenish brown; (n-pref) (3) having a beautiful voice [Add to Longdo]
鴬色[うぐいすいろ, uguisuiro] (n) greenish brown [Add to Longdo]
灰緑色[かいりょくしょく, kairyokushoku] (n) greenish gray; greenish grey [Add to Longdo]
青っぽい[あおっぽい, aoppoi] (adj-i) (1) bluish; greenish; (2) immature; inexperienced; green; naive [Add to Longdo]
千草;千種[ちぐさ;ちくさ, chigusa ; chikusa] (n) (1) great variety of flowering plants; (2) (abbr) (See 千草色) light greenish-blue; (adj-na,adj-no,n) (3) (千種 only) various [Add to Longdo]
千草色[ちぐさいろ, chigusairo] (n,adj-no) light greenish-blue [Add to Longdo]
帯緑[たいりょく, tairyoku] (adj-no) greenish [Add to Longdo]
緑黄色[りょくおうしょく, ryokuoushoku] (n) greenish yellow [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Greenish \Green"ish\, a.
   Somewhat green; having a tinge of green; as, a greenish
   yellow. -- {Green"ish*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 greenish
   adj 1: of the color between blue and yellow in the color
       spectrum; similar to the color of fresh grass; "a green
       tree"; "green fields"; "green paint" [syn: {green},
       {greenish}, {light-green}, {dark-green}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top