ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

digest

D AY0 JH EH1 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -digest-, *digest*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
digest(vt) เข้าใจ, See also: ซึมซาบ, หยั่งถึง, Syn. understand, grasp, Ant. misunderstand
digest(vt) ตัดทอน, See also: ย่อสั้นๆ, Syn. summarize, condense
digest(n) บทสรุป, See also: งานย่อ, บทสรุปใจความสำคัญ, บทคัดย่อ, Syn. abstract, brief, Ant. amplification
digest(n) ประมวลกฎหมาย
digest(vt) ย่อยอาหาร, See also: ย่อย, Syn. absorb, ingest
digest(vi) ย่อยอาหาร, See also: ย่อย, Syn. absorb, ingest
digest(n) หนังสือที่รวบรวมบทความ
digest(n) หนังสือรวบรวมบทความหรือเรื่องราวสั้นๆ
digestion(n) การย่อยอาหาร, Syn. digesting, eupepsia
digestive(adj) เกี่ยวกับการย่อยอาหาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
digest(ไดเจสทฺ') v. ย่อย, ช่วยย่อย, เข้าใจ, ไตร่ตรอง, อดทน, จำแนก, แยกแยะ, ทำให้สั้นรัดกุม, สรุป. n. หนังสือประมวลใจความสำคัญ, See also: digester n. ดูdigest digestant n. ดูdigest digestible adj. ดูdigest digestibility n. ดูdigest digestion n. ดูdig
digestive biscuitn. ขนมปังกรอบที่กลมใหญ่
digestor(ดิเจส'เทอะ) n. ดูdigester
indigestion(อินไดเจส' เชิน) n. การไม่ย่อย, อาการอาหารไม่ย่อย, การย่อยไม่สมบูรณ์หรือเสื่อม., See also: indigestive adj., Syn. dyspepsia

English-Thai: Nontri Dictionary
digest(n) เรื่องย่อ, หนังสือประมวลกฎหมาย
digest(vt) จำแนก, ย่อย, ย่อให้สั้น, แยกแยะ, สรุป
digestible(adj) ย่อยได้, พอประมวลได้
digestion(n) การย่อยอาหาร, การไตร่ตรอง, การเก็บข้อความสำคัญ
digestive(adj) เกี่ยวกับการย่อย, เกี่ยวกับการเก็บใจความสำคัญ
indigestible(adj) ย่อยไม่ได้, พะอืดพะอม, จำแนกไม่ได้, แยกไม่ได้
indigestion(n) โรคอาหารไม่ย่อย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
digestฉบับย่อ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
digestประชุมย่อคำพิพากษาบรรทัดฐาน (เรียงตามอักษร) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
digestantยาย่อย (อาหาร) [ มีความหมายเหมือนกับ digestive ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
digestion๑. การย่อยอาหาร๒. การย่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
digestionการย่อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
digestive๑. -ย่อย(อาหาร)๒. ยาย่อย (อาหาร) [ มีความหมายเหมือนกับ digestant ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
digestive systemระบบย่อยอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
digestive tonic; tonic, stomachicยาธาตุ, ยาเจริญอาหาร [ มีความหมายเหมือนกับ stomachic ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
digestive tract; canal, alimentary; tract, alimentaryทางเดินอาหาร [ มีความหมายเหมือนกับ enteron; gut ๒ และ tract, gastrointestinal ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Digestหนังสือย่อ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Digestทำลาย [การแพทย์]
Digest, Initialย่อยครั้งแรก [การแพทย์]
Digestantsการย่อยอาหาร [การแพทย์]
Digested Sludgeสลัดจ์ย่อยแล้ว, Example: สลัดจ์จากระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งถูกย่อยภายใต้สภาวะที่มีอากาศหรือไม่มีอากาศ จนถึงจุดซึ่งส่วนที่เหลือไม่เน่าสลายอีกต่อไป [สิ่งแวดล้อม]
Digestibilityความสามารถในการย่อย [การแพทย์]
Digestionการย่อยอาหาร [TU Subject Heading]
Digestionการย่อย, การย่อยอาหาร, ระบบทางเดินอาหาร [การแพทย์]
digestionการย่อยอาหาร, การแปรสภาพสารอาหารโดยใช้เอนไซม์เข้าทำปฏิกิริยาทำให้สารอาหารโมเลกุลใหญ่มีโมเลกุลเล็กลง จนกระทั่งสามารถซึมผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Digestion, Destructiveการทำลาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When this thing attacked our dogs, it tried to digest 'em, absorb them.It's imitation. We got to it before it had time to finish. Finish what? The Thing (1982)
Reader's Digest condensed books.รีดเดอร์ไดเจสต์หนังสือย่อ The Shawshank Redemption (1994)
Who actually could require and digest blood.ซึ่งเรียกร้องที่จะดื่มกินเลือด No Such Thing as Vampires (2007)
How can such a small stomach digest so much food?กระเพาะแค่เนี้ย ย่อยอาหารตั้งบานเบอะได้งัยว่ะ? Heyy Babyy (2007)
How do you digest it if nothing works?ถ้าไม่ใช่แล้วอะไร Mine (2008)
Exactly. A shark takes days to digest prey.ไม่แน่นะ \ ฉลามจะออกล่าเหยื่อทุกวัน Episode #2.4 (2008)
Under their calm waters lies a veritable factory, where plants and micro-organisms patiently filter the water and digest all the pollution.ใต้ผืนน้ำอันสงบนิ่ง เป็นที่ตั้งของโรงงาน ที่ซึ่งพืชน้ำและจุลินทรีย์ กรองน้ำอย่างอดทน และย่อยสลายมลพิษ Home (2009)
after she digests the fact that her daughter's not going to college.หลังจากเธอย่อความจริงทั้งหมด ลูกสาวของเธอไม่ไปมหาวิทยาลัย Dan de Fleurette (2009)
Guys your age can't digest certain foods.คนอายุเท่าเธอ ย่อยอาหารบางอย่างไม่ได้ The Curious Case of Dean Winchester (2009)
He never even told me he liked me, so it's a little tough for me to digest when you're telling me he said the whole future was riding on me and he's passing it down.ผมเลยปักใจเชื่อไม่ลงที่คุณบอกว่าพ่อ.. พูดว่าอนาคตอยู่ในมือผม Iron Man 2 (2010)
I need something warm beneath me, or I can't digest my food.ฉันต้องการความอบอุ่น ไม่งั้นอาหารฉันจะไม่ย่อย Duets (2010)
Gene will never be able to digest them.จีนไม่สามารถย่อยมันได้แน่ The Box (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
digestA natural diet is suitable for human digestion.
digestCheese doesn't digest easily.
digestChew your food well so it can be digested properly.
digestFood is digested in the stomach.
digestFood must be chewed well to be digested properly.
digestFoods you eat which you don't like will not digest well.
digestFood you eat which you don't like will not digest well.
digestIt is out of the question to digest his theory.
digestNatural food is not always good for our digestion.
digestRead the poem several times and digest it.
digestRice gruel is easy to digest.
digestShe read the digest of War and Peace.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จำแนกแยกแยะ(v) sort out, See also: digest, separate, segregate, sift, Syn. แยก, แยกแยะ, แบ่งแยก, Example: นักวิชาการได้จำแนกแยกแยะประเภทของผ้าทอพื้นบ้านของกลุ่มคนไทกลุ่มต่างๆ ไว้
ย่อย(v) digest, Example: ผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องลำไส้ต้องกินอาหารย่อยง่ายๆ เช่น ข้าวต้ม โจ๊ก, Thai Definition: ละลายเข้าเป็นเนื้อเดียวกับอีกสิ่งหนึ่ง
น้ำย่อย(n) digesting juice, See also: enzyme, Example: เขาอ้างว่าดื่มสุราเพื่อกระตุ้นน้ำย่อยในกระเพาะอาหาร, Thai Definition: ของเหลวที่มีสารอินทรีย์บางชนิดสำหรับย่อยอาหาร เกิดในปาก กระเพาะ ลำไส้ ตับ และตับอ่อน
ย่อส่วน(v) condense, See also: digest, condense, compress, shorten, shrivel, shrink, contract, Syn. ย่อขนาด, Example: รถไฟจำลองย่อส่วนจากของจริงประมาณ 50 เท่า
การย่อยอาหาร(n) digestion, Example: น้ำมีส่วนช่วยในการย่อยอาหารและหล่อเลี้ยงตามร่างกาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารไม่ย่อย[āhān mai yøi] (n) EN: indigestion  FR: indigestion [ f ]
ไฟธาตุ[faithāt] (n) EN: digestion  FR: digestion [ f ]
ไฟธาตุไม่ดี[faithāt mai dī] (x) EN: have poor digestion ; suffer indigestion  FR: avoir une indigestion
แจกแจง[jaēkjaēng] (v) EN: enumerate ; explain ; analyse ; digest ; clarify   FR: énumérer
จำแนกแยกแยะ[jamnaēk yaēkyae] (v, exp) EN: sort out ; digest ; separate ; segregate ; sift  FR: séparer ; trier
การย่อยอาหาร[kān yøi āhān] (n) EN: digestion  FR: digestion [ f ]
กระบวนการย่อยอาหาร[krabūankān yøi āhān] (n, exp) FR: processus de digestion [ m ]
น้ำย่อย[nāmyøi] (n, exp) EN: digestive juice ; gastric juice ; enzyme  FR: suc gastrique [ m ] ; suc digestif [ m ] ; enzyme [ f ]
ระบบย่อยอาหาร[rabop yøi āhān] (n, exp) FR: appareil digestif [ m ]
ท้องเสีย[thøngsīa] (n) EN: diarrhea = diarrhoea (Am.) ; upset stomach ; indigestion  FR: diarrhée [ f ] ; indigestion [ f ] ; courante [ f ] (pop.)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DIGEST D AY0 JH EH1 S T
DIGEST D AY1 JH EH0 S T
DIGESTS D AY1 JH EH0 S T S
DIGESTS D AY2 JH EH1 S T S
DIGESTED D AY1 JH EH2 S T IH0 D
DIGESTER D AY1 JH EH2 S T ER0
DIGEST'S D AY1 JH EH2 S T S
DIGESTING D AY0 JH EH1 S T IH0 NG
DIGESTING D AY1 JH EH2 S T IH0 NG
DIGESTION D AY0 JH EH1 S CH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
digest (n) dˈaɪʤɛst (d ai1 jh e s t)
digest (v) dˈɪʤˈɛst (d i1 jh e1 s t)
digests (n) dˈaɪʤɛsts (d ai1 jh e s t s)
digests (v) dˈɪʤˈɛsts (d i1 jh e1 s t s)
digested (v) dˈɪʤˈɛstɪd (d i1 jh e1 s t i d)
digesting (v) dˈɪʤˈɛstɪŋ (d i1 jh e1 s t i ng)
digestion (n) dˈɪʤˈɛstʃən (d i1 jh e1 s ch @ n)
digestive (j) dˈɪʤˈɛstɪv (d i1 jh e1 s t i v)
digestible (j) dˈɪʤˈɛstəbl (d i1 jh e1 s t @ b l)
digestions (n) dˈɪʤˈɛstʃənz (d i1 jh e1 s ch @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
消化[xiāo huà, ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄚˋ, ] digest; digestion; digestive, #3,778 [Add to Longdo]
文摘[wén zhāi, ㄨㄣˊ ㄓㄞ, ] digest (of literature); to make a digest (of data); summary, #26,988 [Add to Longdo]
消化系统[xiāo huà xì tǒng, ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] digestive system; gastrointestinal tract, #28,131 [Add to Longdo]
消食[xiāo shí, ㄒㄧㄠ ㄕˊ, ] digestion, #37,422 [Add to Longdo]
消化液[xiāo huà yè, ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄚˋ ㄧㄝˋ, ] digestive fluid, #56,708 [Add to Longdo]
消化酶[xiāo huà méi, ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄚˋ ㄇㄟˊ, ] digestive enzyme, #58,469 [Add to Longdo]
消化腺[xiāo huà xiàn, ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄧㄢˋ, ] digestive glands, #150,523 [Add to Longdo]
消化管[xiāo huà guǎn, ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄚˋ ㄍㄨㄢˇ, ] digestive tube; gut, #155,647 [Add to Longdo]
消化道[xiāo huà dào, ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄚˋ ㄉㄠˋ, ] digestive tract [Add to Longdo]
肠胃道[cháng wèi dào, ㄔㄤˊ ㄨㄟˋ ㄉㄠˋ, / ] digestive tract [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Digest { m, n }; Zeitschrift mit Auszügen aus Büchern oder Zeitschriftendigest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
タンパク消化酵素;蛋白消化酵素[タンパクしょうかこうそ(タンパク消化酵素);たんぱくしょうかこうそ(蛋白消化酵素), tanpaku shoukakouso ( tanpaku shouka kouso ); tanpakushoukakouso ( tanpaku shouka k] (n) protein-digesting enzyme [Add to Longdo]
ダイジェスト[daijiesuto] (n, vs) digest; (P) [Add to Longdo]
ダイジェストアクセスプロトコル[daijiesutoakusesupurotokoru] (n) { comp } digest access protocol [Add to Longdo]
メレナ;メレーナ[merena ; mere-na] (n) melena (melaena) (stool containing partially digested blood) [Add to Longdo]
胃弱[いじゃく, ijaku] (n, adj-no) dyspepsia; indigestion; weak digestion [Add to Longdo]
胃腸薬[いちょうやく, ichouyaku] (n) digestive medicine; medicine for the stomach and bowels [Add to Longdo]
飲み込む(P);飲込む;のみ込む;呑み込む;呑込む[のみこむ, nomikomu] (v5m, vt) (1) to gulp down; to swallow deeply; (2) to understand; to take in; to catch on to; to learn; to digest; (P) [Add to Longdo]
化学的消化[かがくてきしょうか, kagakutekishouka] (n, vs) chemical digestion [Add to Longdo]
活動誌[かつどうし, katsudoushi] (n) specialty magazine; information digest [Add to Longdo]
噛み熟す;噛みこなす;噛熟す;かみ殺す[かみこなす, kamikonasu] (v5s, vt) to chew; to digest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Digest \Di*gest"\, v. t. [imp. & p. p. {Digested}; p. pr. & vb.
   n. {Digesting}.] [L. digestus, p. p. of digerere to separate,
   arrange, dissolve, digest; di- = dis- + gerere to bear,
   carry, wear. See {Jest}.]
   1. To distribute or arrange methodically; to work over and
    classify; to reduce to portions for ready use or
    application; as, to digest the laws, etc.
    [1913 Webster]
 
       Joining them together and digesting them into order.
                          --Blair.
    [1913 Webster]
 
       We have cause to be glad that matters are so well
       digested.               --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Physiol.) To separate (the food) in its passage through
    the alimentary canal into the nutritive and nonnutritive
    elements; to prepare, by the action of the digestive
    juices, for conversion into blood; to convert into chyme.
    [1913 Webster]
 
   3. To think over and arrange methodically in the mind; to
    reduce to a plan or method; to receive in the mind and
    consider carefully; to get an understanding of; to
    comprehend.
    [1913 Webster]
 
       Feelingly digest the words you speak in prayer.
                          --Sir H.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
       How shall this bosom multiplied digest
       The senate's courtesy?        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To appropriate for strengthening and comfort.
    [1913 Webster]
 
       Grant that we may in such wise hear them [the
       Scriptures], read, mark, learn, and inwardly digest
       them.                 --Book of
                          Common Prayer.
    [1913 Webster]
 
   5. Hence: To bear comfortably or patiently; to be reconciled
    to; to brook.
    [1913 Webster]
 
       I never can digest the loss of most of Origin's
       works.                --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   6. (Chem.) To soften by heat and moisture; to expose to a
    gentle heat in a boiler or matrass, as a preparation for
    chemical operations.
    [1913 Webster]
 
   7. (Med.) To dispose to suppurate, or generate healthy pus,
    as an ulcer or wound.
    [1913 Webster]
 
   8. To ripen; to mature. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Well-digested fruits.         --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   9. To quiet or abate, as anger or grief.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Digest \Di*gest"\, v. i.
   1. To undergo digestion; as, food digests well or ill.
    [1913 Webster]
 
   2. (Med.) To suppurate; to generate pus, as an ulcer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Digest \Di"gest\, n. [L. digestum, pl. digesta, neut., fr.
   digestus, p. p.: cf. F. digeste. See {Digest}, v. t.]
   That which is digested; especially, that which is worked
   over, classified, and arranged under proper heads or titles;
   esp. (Law), A compilation of statutes or decisions
   analytically arranged. The term is applied in a general sense
   to the Pandects of Justinian (see {Pandect}), but is also
   specially given by authors to compilations of laws on
   particular topics; a summary of laws; as, Comyn's Digest; the
   United States Digest.
   [1913 Webster]
 
      A complete digest of Hindu and Mahommedan laws after
      the model of Justinian's celebrated Pandects. --Sir W.
                          Jones.
   [1913 Webster]
 
      They made a sort of institute and digest of anarchy,
      called the Rights of Man.        --Burke.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 digest
   n 1: a periodical that summarizes the news
   2: something that is compiled (as into a single book or file)
     [syn: {compilation}, {digest}]
   v 1: convert food into absorbable substances; "I cannot digest
      milk products"
   2: arrange and integrate in the mind; "I cannot digest all this
     information"
   3: put up with something or somebody unpleasant; "I cannot bear
     his constant criticism"; "The new secretary had to endure a
     lot of unprofessional remarks"; "he learned to tolerate the
     heat"; "She stuck out two years in a miserable marriage"
     [syn: {digest}, {endure}, {stick out}, {stomach}, {bear},
     {stand}, {tolerate}, {support}, {brook}, {abide}, {suffer},
     {put up}]
   4: become assimilated into the body; "Protein digests in a few
     hours"
   5: systematize, as by classifying and summarizing; "the
     government digested the entire law into a code"
   6: soften or disintegrate, as by undergoing exposure to heat or
     moisture
   7: make more concise; "condense the contents of a book into a
     summary" [syn: {digest}, {condense}, {concentrate}]
   8: soften or disintegrate by means of chemical action, heat, or
     moisture

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top