ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

salute

S AH0 L UW1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -salute-, *salute*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
salute(vi) คำนับ, See also: ทำความเคารพ, วันทยหัตถ์, Syn. honor
salute(vt) คำนับ, See also: ทำความเคารพ, วันทยหัตถ์, Syn. honor
salute(vi) สดุดี, See also: ยกย่อง, Syn. commemorate, compliment, praise, Ant. denounce
salute(vt) สดุดี, See also: ยกย่อง, Syn. commemorate, compliment, praise, Ant. denounce
salute(vi) กล่าวต้อนรับ, See also: ทักทาย, Syn. greet, welcome, Ant. farewell
salute(vt) กล่าวต้อนรับ, See also: ทักทาย, Syn. greet, welcome, Ant. farewell
salute(n) การทำความเคารพ, See also: การแสดงวันทยาหัตถ์, Syn. eulogy, salute
salute(n) พิธีสดุดี, See also: การยิงสลุต
saluter(n) ผู้คำนับ
salute with(phrv) ทักทาย, See also: ต้อนรับ, ให้เกียรติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
salute(ซะลูท') vt.,vi.,n. (การ) คำนับ,แสดงความเคารพ,แสดงคารวะ,ยิงสลุต,วันทยหัตถ์,กล่าวต้อนรับ,ทักทาย,ถามทุกข์สุข., See also: saluter n., Syn. welcome, greet

English-Thai: Nontri Dictionary
salute(vt) คารวะ,คำนับ,ยิงสลุต,กล่าวต้อนรับ,ทักทาย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let's... run it up the flagpole and see if anyone salutes it."ขอ ... ทำงานมันขึ้นเสาธงและดูว่าใครมาคารวะมัน". 12 Angry Men (1957)
If you salute him, then you are boundถ้าคุณการคำนับที่เขา,\ Nthen ที่คุณถูกประชิดกับ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Apparently, he was in the military. Return the salute and see what he does.แสดงว่าเขาเคยอยู่กองทัพ คุณลองตะเบ๊ะกลับ ดูว่ามันจะทำไง Day of the Dead (1985)
You want me to salute that pile of walking pus?จะให้ผมตะเบ๊ะมันเหรอ? Day of the Dead (1985)
Salute my ass.ฝันไปเหอะ Day of the Dead (1985)
We of the Kokuryukai salute you.เราของ Kokuryukai ทักทายคุณ Bloodsport (1988)
"The Kennedy Center salutes 50 Years of Stan's Ass."สถานบันเคนเนดี้ขอมอบ รางวัลให้กับก้นอายุ 50 ปี ของ สแตน The Story of Us (1999)
Should I salute you?ต้องทำความเคารพคุณมั้ย Infernal Affairs (2002)
I should salute you insteadผมคงต้องเคารพคุณแทนแล้วล่ะ Infernal Affairs (2002)
Should I salute you?ผมต้องทำความเคารพคุณด้วยไหม? Infernal Affairs (2002)
I should salute you insteadงั้น... ต้องเป็นผมทำความเคารพคุณแล้วล่ะ Infernal Affairs (2002)
Salute to the commander! Loyalty!ทำความเคารพท่านผู้บัญชาการ Spygirl (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
saluteAll the villagers in turn saluted the priest.
saluteHe saluted the lady.
saluteThe captain gave orders for a salute to be fired.
saluteThey saluted each other by raising their hats.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะเบ๊ะ(v) salute, See also: stand at salute, Example: ทหารผู้น้อยตะเบ๊ะทำความเคารพผู้บัญชาการที่เดินตรวจความเรียบร้อย, Thai Definition: ทำความเคารพด้วยวิธีทำวันทยหัตถ์, Notes: (ปาก)
ไหว้(v) salute, See also: pay respect to, Syn. เคารพ, คารวะ
สาธุ(v) salute, See also: pay respect to, make/pay obeisance to, Syn. ไหว้, Example: เด็กๆ สาธุคุณยายเสียซิลูก, Thai Definition: เป็นคำบอกให้เด็กแสดงความเคารพตามธรรมเนียม กร่อนเสียงเป็น ธุ ก็มี, Notes: (ปาก)
คำนับ(v) salute, See also: greet, Syn. โค้ง, เคารพ, Example: เขาเข้าไปในวิหารแล้วคำนับเทพยดาฟ้าดิน, Thai Definition: ทำความเคารพ, ทำความเคารพโดยก้มศีรษะให้
ถวายกร(v) salute a prince in Thai style, See also: raise hands up palm against palm in an attitude of paying respect, Thai Definition: ไหว้เจ้านาย
ทำความเคารพ(v) salute, See also: greet, Example: นักเรียนทำความเคารพครูใหญ่
ประณต(v) salute, See also: greet, pay obeisance to, pay respect to, Syn. น้อมไหว้, ประณม, ปณต, ปณม, ปณาม, ไหว้, วันทา, Example: เธอประณตไหว้อย่างสวยงาม, Notes: (สันสกฤต)
ปณต(v) salute, See also: pay respect by placing one's palms together, greet, put one's palms together in worship, Syn. ประณต, ไหว้, Example: กุมารน้อยน้อมปณตบทมาลย์, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังคม[bangkhom] (v) EN: pay obeisance to ; salute the king in Thai style
คำนับ[khamnap] (v) EN: salute ; greet ; pay obeisance to ; bow to ; make a dee bow ; pay one's respects  FR: saluer ; faire des courbettes (fam.)
นมัสการ[namasakān] (x) EN: pray ; pay respects ; salute  FR: prier ; rendre hommage ; rendre grâces
พนม[phanom] (v) EN: put the palms of the hands together in salute ; press the hands together at the chest or forehead in sign of respect ; clasp palms together in the attitude of salutation or adoration  FR: joindre les mains pour saluer
พนมมือ[phanom meū] (v, exp) EN: put the palms of the hands together in salute ; press the hands together at the chest or forehead in sign of respect  FR: joindre les mains pour saluer
รับไหว้[rapwāi] (v, exp) EN: acknowledge a salute ; return a greeting ; accept a token of bride and bridegroom's respect  FR: accepter ; prendre
สาธุ[sāthu] (v) EN: salute
ทำความเคารพ[tham khwām khaorop] (v, exp) EN: salute ; greet  FR: saluer
ถวายกร[thawāikøn] (v) EN: salute a prince in Thai style
ไหว้[wāi] (v) EN: salute ; greet ; pay respect  FR: saluer ; rendre hommage

CMU English Pronouncing Dictionary
SALUTE S AH0 L UW1 T
SALUTED S AH0 L UW1 T AH0 D
SALUTES S AH0 L UW1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
salute (v) sˈəlˈuːt (s @1 l uu1 t)
saluted (v) sˈəlˈuːtɪd (s @1 l uu1 t i d)
salutes (v) sˈəlˈuːts (s @1 l uu1 t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
敬礼[jìng lǐ, ㄐㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, / ] salute, #21,152 [Add to Longdo]
行礼[xíng lǐ, ㄒㄧㄥˊ ㄌㄧˇ, / ] salute, #21,569 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
挨拶[あいさつ, aisatsu] (n,vs,adj-no) (1) greeting; greetings; salutation; salute; (2) speech (congratulatory or appreciative); address; (3) reply; response; (4) (sl) revenge; retaliation; (exp) (5) (See 御挨拶) a fine thing to say (used as part of a sarcastic response to a rude remark); (6) (orig. meaning) dialoging (with another Zen practitioner to ascertain their level of enlightenment); (P) [Add to Longdo]
一礼[いちれい, ichirei] (n,vs) bow (salute, greeting) [Add to Longdo]
栄誉礼[えいよれい, eiyorei] (n) salute of guards of honor (honour) [Add to Longdo]
挙手[きょしゅ, kyoshu] (n,vs) raising (holding up) one's hand; salute [Add to Longdo]
敬礼[けいれい, keirei] (n,vs) salute; bow [Add to Longdo]
祝砲[しゅくほう, shukuhou] (n) salute of guns [Add to Longdo]
弔砲[ちょうほう, chouhou] (n) artillery funeral salute [Add to Longdo]
刀礼[とうれい, tourei] (n) sword salute [Add to Longdo]
答礼[とうれい, tourei] (n,vs) return call or visit; return salute [Add to Longdo]
頭が下がる[あたまがさがる, atamagasagaru] (exp,v5r) (id) to admire greatly; to salute (in admiration); to take one's hat off to [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Salute \Sa*lute"\, n. [Cf. F. salut. See {Salute}, v.]
   1. The act of saluting, or expressing kind wishes or respect;
    salutation; greeting.
    [1913 Webster]
 
   2. A sign, token, or ceremony, expressing good will,
    compliment, or respect, as a kiss, a bow, etc. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mil. & Naval) A token of respect or honor for some
    distinguished or official personage, for a foreign vessel
    or flag, or for some festival or event, as by presenting
    arms, by a discharge of cannon, volleys of small arms,
    dipping the colors or the topsails, etc.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Salute \Sa*lute"\, v. t. [imp. & p. p. {Saluted}; p. pr. & vb.
   n. {Saluting}.] [L. salutare, salutatum, from salus, -utis,
   health, safety. See {Salubrious}.]
   1. To address, as with expressions of kind wishes and
    courtesy; to greet; to hail.
    [1913 Webster]
 
       I salute you with this kingly title. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, to give a sign of good will; to compliment by an
    act or ceremony, as a kiss, a bow, etc.
    [1913 Webster]
 
       You have the prettiest tip of a finger . . . I must
       take the freedom to salute it.    --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mil. & Naval) To honor, as some day, person, or nation,
    by a discharge of cannon or small arms, by dipping colors,
    by cheers, etc.
    [1913 Webster]
 
   4. To promote the welfare and safety of; to benefit; to
    gratify. [Obs.] "If this salute my blood a jot." --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 salute
   n 1: an act of honor or courteous recognition; "a musical salute
      to the composer on his birthday" [syn: {salute},
      {salutation}]
   2: a formal military gesture of respect [syn: {salute},
     {military greeting}]
   3: an act of greeting with friendly words and gestures like
     bowing or lifting the hat
   v 1: propose a toast to; "Let us toast the birthday girl!";
      "Let's drink to the New Year" [syn: {toast}, {drink},
      {pledge}, {salute}, {wassail}]
   2: greet in a friendly way; "I meet this men every day on my way
     to work and he salutes me"
   3: express commendation of; "I salute your courage!"
   4: become noticeable; "a terrible stench saluted our nostrils"
   5: honor with a military ceremony, as when honoring dead
     soldiers
   6: recognize with a gesture prescribed by a military regulation;
     assume a prescribed position; "When the officers show up, the
     soldiers have to salute" [syn: {salute}, {present}]

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 salute
  1. cheers; good health
  2. health

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top