ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

segregate

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -segregate-, *segregate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
segregate(vt) แยกออกจากกลุ่ม, See also: แบ่งออก, แยกตัวออก, Syn. separate, set apart, isolate, seclude, divide
segregate(vt) แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา หรือวัฒนธรรม, See also: ใช้นโยบายแบ่งแยกตามเชื้อชาติ ศาสนา หรือวัฒนธรรม, Syn. classify, discriminate, ghettoize, separate
segregate(vi) แยกพันธุกรรม (ทางพันธุศาสตร์), See also: แยกเซลล์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
segregate(เซก'ระเกท) vt. แยกออกจากกัน, แบ่งแยก (เชื้อชาติ, ผิว, กลุ่ม) vi. แยกออก, แบ่งออก, ถอนตัวออก, หันไปเกาะ, (พันธุศาสตร์) แยกออกระหว่างการแบ่งเซลล์แบบmeiosis (ดู) , หันไปรวม., See also: segregable adj. segregative adv. segregator n. คำที่มีความหมายเหมื
segregated(เซก'ระเกทิด) adj. แยกตัวออก, แบ่งแยกผิว, แบ่งแยกเชื้อชาติ, เฉพาะกลุ่ม, สำหรับให้เฉพาะกลุ่มใช้., See also: segregatedly adv. segregatedness n.
desegregate(ดิเซก'ระเกท) vt., vi. ขจัดการแบ่งผิว., See also: desegregation n.

English-Thai: Nontri Dictionary
segregate(vt) แบ่งแยกเชื้อชาติ, แยก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
segregateแบ่งแยก, แยกออก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

WordNet (3.0)
segregate(n) someone who is or has been segregated
segregate(v) separate by race or religion; practice a policy of racial segregation, Ant. desegregate
segregate(v) divide from the main body or mass and collect
segregate(v) separate or isolate (one thing) from another and place in a group apart from others

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Segregate

a. [ L. segregatus, p. p. of segregare to separate; pref. se- aside + grex, gregis, a flock or herd. See Gregarious. ] 1. Separate; select. [ 1913 Webster ]

2. (Bot.) Separated from others of the same kind. [ 1913 Webster ]

Segregate

v. t. [ imp. & p. p. Segregated p. pr. & vb. n. Segregating. ] To separate from others; to set apart. [ 1913 Webster ]

They are still segregated, Christians from Christians, under odious designations. I. Taylor. [ 1913 Webster ]

Segregate

v. i. (Geol.) To separate from a mass, and collect together about centers or along lines of fracture, as in the process of crystallization or solidification. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Segregated, of course. The men in the barracks near the quarry. The women on the other side of the wire....แยกส่วนหญิงชายด้วย Schindler's List (1993)
Segregation?จับแยกออกมา? Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
Pillar downloads the entire conversation into a segregated server surrounded by firewalls like I've never seen.พิลล่า ดาวน์โหลดการสนทนาทั้งหมด ไปยังเซอร์เวอร์ที่แยกไว้อีกตัวหนึ่ง ด้วยระบบป้องกันที่ผมไม่เคยเจอมาก่อน Day 8: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2010)
And segregation and nuclear arms race.และลัทธิแบ่งแยกสีผิว และการแข่งขันสร้างอาวุธนิวเคลียร์ Unpleasantville (2010)
Segregation and unfairness is the common sense for your people.การแบ่งแยกและความอยุติธรรมคือสามัญสำนึกของนาย Episode #1.10 (2010)
I'm segregating the school.ฉันจะทำให้วิทยาลัยนี้เหยียดผิว Documentary Filmmaking: Redux (2011)
I will get you placed in segregated housing.ฉันจะแยกคุณไปอยู่ที่บ้านพักที่ไกลออกไป Heroes and Villains (2011)
You live in a world that segregates you into classes.คุณอาศัยอยู่ในโลกที่แบ่งแยกคุณในชั้นเรียน Red Dawn (2012)
Practical Handbook of Bee Culture with Some Observations Upon the Segregation of the Queen.คู่มือปฏิบัติ ของวัฒนธรรมผึ้ง จากการสังเกตุ การแบ่งแยกของนางพยาผึ้ง Pilot (2012)
They had segregated buses until, like, a year ago.แต่พวกเขาเคยแบ่งชนชั้นในการใช้รถบัสนะ (เหยีดสีผิว) จนกระทั่งเมื่อปีที่แล้ว ที่พวกเขาล้มเลิกมัน Fright Night (2013)
Request Governor Cardew to segregation. Over.ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด Cardew ที่จะแยกจากกัน กว่า Starred Up (2013)
He's lucky not to be back on segregation, which I recall formed part of our original agreement.เขาเป็นคนโชคดีที่จะไม่กลับมาที่แยก ซึ่งผมจำได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงเดิมของเรา Starred Up (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
segregateThe buses in Montgomery were segregated.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แตก(v) segregate, See also: divide, separate, Syn. แตกแยก, Example: หากคนในสังคมใดๆ ก็ตามแตกสามัคคีกัน สังคมนั้นก็จะไม่สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้, Thai Definition: ทำให้แยกออกจากส่วนรวม
จำแนก(v) classify, See also: segregate, separate, divide, Syn. แยก, แบ่ง, แบ่งแยก, Ant. รวม, ผนวก, Example: บรรณารักษ์จำแนกหนังสือที่ซื้อมาออกเป็นหมวดๆ เพื่อจัดเข้าชั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำแนก[jamnaēk] (v) EN: classify ; segregate ; separate ; divide ; categorize ; sort out ; distribute ; sift  FR: diviser ; classifier ; séparer ; trier ; distribuer ; distinguer
จำแนกแยกแยะ[jamnaēk yaēkyae] (v, exp) EN: sort out ; digest ; separate ; segregate ; sift  FR: séparer ; trier

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
segregate
segregated

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
segregate
segregated
segregates

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top