ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

agree

AH0 G R IY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง




ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agree-, *agree*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง




English-Thai: Longdo Dictionary
employment agreement(n) สัญญาจ้างงาน
lease agreement(n) สัญญาเช่า เช่น This commercial lease agreement template is a legal contract used for real estate rental.
prenuptial agreement(n) สัญญาก่อนสมรส

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agree(vi) เข้ากัน, See also: ลงรอยกัน, ไปด้วยกันได้, เหมาะกับ
agree(vi) ตกลง, See also: ยอมรับ, ยินยอม
agree(vt) ตัดสิน
agree(vi) ตัดสิน
agree(vi) ยอมรับ, See also: ยอมรับความจริง
agree(vi) ลงรอยกัน, See also: สอดคล้องกัน
agree(vt) เห็นด้วย, See also: เห็นพ้อง
agree(vi) เห็นด้วย, See also: เห็นพ้อง, Syn. harmonize, coincide, concur, accord, conform, Ant. differ, disagree, refuse
agree on(phrv) เห็นพ้องกับ, See also: เห็นด้วยใน, ตกลง เรื่อง, Syn. agree about
agree on(phrv) ตัดสินว่าเป็น, See also: เลือกให้เป็น, Syn. decide on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agree(อะกรี') vt., vi. ตกลง, เห็นพ้อง, ยอมรับ, เห็นด้วย, ยินยอม, สนับสนุน, ตกลงกำหนด, เข้ากันได้, ลงรอย, เหมือน, เหมาะ สมกับ. -agreeingly adv., Syn. concur, comply, assent
agreeable(อะกรี' อะเบิล) adj. น่าคบ, น่าพอใจ , เต็มใจหรือพร้อมที่จะตกลง, เห็นด้วย, สอดคล้อง. -agreeableness, agreeability n., Syn. pleasing, satisfying
agreed(อะกรีดฺ') adj. ซึ่งตกลงกันแล้ว
agreement(อะกรี' เมินทฺ) n. การตกลง, การยินยอม, การเห็นด้วย, ข้อตกลง, สัญญา, ความเห็น ตรงกัน, Syn. pact, consent, alliance
disagree(ดิสอะกรี') { disagreed, disagreeing, disagrees } vi. ไม่เห็นด้วย, ไม่เห็นพ้อง, โต้แย้ง, ทะเลาะ, ไม่เหมาะ, ทำความเสียหายแก่, Syn. dissent, quarrel
disagreeable(ดิสอะกรี'อะเบิล) adj., n. (สภาวะ) ไม่ถูกใจ, น่าเบื่อ, น่ารำคาญ, ไม่ดี, มีอารมณ์ไม่ดี, See also: disagreeableness n. ดูdisagreeable disagreeability n. ดูdisagreeable, Syn. irritable
disagreement(ดิสอะกรี'เมินทฺ) n. ความไม่เห็นด้วย, ความไม่ลงรอยกัน, ความไม่เห็นพ้อง, การทะเลาะ, การโต้แย้ง, Syn. rift
gentleman's agreementn. การตกลงกันด้วยเกียรติยศ
shagreen(ชะกรีน') n. หนังที่มีลายเป็นจุด ๆ ที่ทำจากหนังม้า ฉลาม, แมวน้ำและสัตว์อื่น ๆ , หนังหยาบจากปลาฉลามบางชนิดใช้ขัดวัสดุอื่น ๆ adj. หุ้มหรือทำด้วยหนังดังกล่าว, Syn. shagreened

English-Thai: Nontri Dictionary
agree(vt) เห็นด้วย, ตกลง, ยินยอม, ถูกต้อง, เข้ากันได้
agreeable(adj) ซึ่งเห็นด้วย, เหมาะ, น่าคบ, น่าพอใจ, สอดคล้อง
agreement(n) การเห็นด้วย, การตกลง, ความยินยอม, ข้อตกลง, สัญญา
disagree(vi) ไม่เห็นด้วย, ไม่ตกลงกัน, ทะเลาะกัน, โต้แย้ง
disagreeable(adj) ไม่ถูกใจ, น่าเบื่อ, น่ารำคาญ
disagreement(n) ความไม่เห็นด้วย, ความไม่ลงรอยกัน, ความไม่เห็นพ้อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
agreed returnsการคืนเบี้ยประกันภัยตามตกลง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
agreed value policyกรมธรรม์แบบกำหนดมูลค่า มีความหมายเหมือนกับ valued policy [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
agreementความตกลง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
agreement๑. ข้อตกลง (ก. แพ่ง)๒. ความตกลง (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
agreement for insuranceข้อตกลงเอาประกันภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
agreement to sellข้อตกลงว่าจะขาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
agreement, bilateralความตกลงทวิภาคี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
agreement, closed-shopข้อตกลงจ้างลูกจ้างเฉพาะที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
agreement, collectiveข้อตกลงร่วม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
agreement, conditionalข้อตกลงที่มีเงื่อนไข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agreementการที่รัฐที่ผู้จะไปประจำตำแหน่งในรัฐนั้นได้ตกลง เห็นชอบกับบุคคลที่รัฐผู้ส่งเสนอชื่อให้เป็นผู้แทนทางการทูต อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตได้ บัญญัติไว้ว่า1. รัฐผู้ส่งไม่จำเป็นต้องทำให้เป็นที่แน่นอนว่า รัฐผู้รับได้ให้ความเห็นชอบแล้ว สำหรับบุคคลที่รัฐผู้ส่งเสนอจะแต่งตั้งเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไปยังรัฐนั้น2. รัฐผู้รับไม่จำเป็นต้องให้เหตุผลแก่รัฐผู้ส่งในการปฏิเสธไม่ให้ความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ผู้ที่ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตซึ่งรอการถวายสารตราตั้งจะต้องเริ่มดำเนิน การเพื่อเดินทางไปยังรัฐผู้รับในเรื่องนี้ มีตัวอย่างไม่น้อยที่รัฐผู้รับปฏิเสธไม่ให้ความเห็นชอบด้วยเหตุผลบางอย่าง นับตั้งแต่อ้างว่า การเสนอชื่อผู้รับการแต่งตั้งได้กระทำกะทันหันเกินไป และมิได้แจ้งข้อเท็จจริงมาก่อน หรือว่าผู้ที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้แทนทางการทูตผู้นั้นเคยกล่าวตำหนิ วิพากษ์รัฐผู้รับ หรือผู้รับการเสนอชื่อมมีภรรยาเป็นชาวยิว หรือผู้รับการเสนอชื่อถือศาสนาโรมันคาทอลิก หรือผู้นั้นเคยปฏิบัติไม่ดีต่อชนชาติของรัฐผู้รับ หรือผู้นั้นในขณะนั้นกำลังอยู่ในระหว่างถูกฟ้องร้อง ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกง เป็นต้นกล่าวโดยย่อ agr?ment คือ การให้ความเห็นชอบของรัฐผู้รับ แก่บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากรัฐผู้ส่งให้เป็นผู้แทนทางการทูตนั่นเอง [การทูต]
Agreementความตกลง [การค้าระหว่างประเทศ]
Agreementความเหมือนกัน [การแพทย์]
agreement (accord)ความตกลง ความตกลงระหว่างประเทศมี 2 ลักษณะ คือ ความตกลงที่มีลักษณะเป็นข้อผูกพันตามกฎหมาย และความตกลงที่ไม่มีลักษณะเป็นข้อผูกพันตามกฎหมาย [การทูต]
Agreement for the Application of the Bolivarian Alternative for the Peoples of our America and the People’s Trade Agreementsความตกลงอัลบา เกิดขึ้นจากแนวความคิดของประธานาธิบดี Hugo Cha'vez แห่งเวเนซุเอลาหลังประกาศถอนตัวจากการเป็นสมาชิกประชาคมแอนเดียนเพื่อแสดง ความไม่พอใจที่โคลัมเบียและเปรูจัดทำความตกลงการค้าเสรีกับสหรัฐฯ ข้อตกลง ALBA จึงเป็นทางเลือกในการจัดทำความตกลงทางการค้าตามแนวสังคมนิยมแทนการจัดทำเขต การค้าเสรีแห่งทวีปอเมริกา (FTAA) ปัจจุบันมีประเทศสมาชิก 3 ประเทศ ได้แก่ เวเนซุเอลา คิวบา และโบลิเวีย [การทูต]
Agreement on Commercial Navigation on Lancang-Mekong Riverความตกลงว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ำโขงตอนบน " ระหว่างไทย ลาว พม่า และจีน (มณฑลยูนนาน) ได้ลงนามเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2543 และมีผลบังคับใช้ในเดือนเมษายน 2544 " [การทูต]
Agreement on Economic and Technical Cooperationความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ [การทูต]
Agreement on Promotion and Protection of Investmentsความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน [การทูต]
Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Mesures (1995)ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการบังคับใช้มาตราการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (ค.ศ. 1995) [TU Subject Heading]
Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectural Property Rights (1994)ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (ค.ศ. 1994) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You agree not to invade Osterlich, คุณจะต้องไม่บุก ออสตินลิค The Great Dictator (1940)
I agree not to invade Osterlich.ผมก็จะไม่บุกเช่นกัน The Great Dictator (1940)
I entirely agree with you, Colonel.ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งครับท่านผู้พัน Rebecca (1940)
Well, correct me if I'm wrong, gentlemen, but would you agree that we have been passing through the Sea of Time?ก็ไห้ฉันถูกต้องหากฉันผิดสุภาพบุรุษ แค่คุณจะเห็นว่าเราได้รับ ผ่านทะเลเวลา? Yellow Submarine (1968)
It's just a theory that I happen to agree with.ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ผมเห็นด้วย Jaws (1975)
I agree with Jinnah.ผมเห็นด้วยกับจินนาห์ Gandhi (1982)
But still, remember them and one day you will agree with me.แต่ยังคงจำได้และวันห- นึ่งคุณจะเห็นด้วยกับฉัน Idemo dalje (1982)
I agree that we need more information, so that we may solve the anomalies.ฉันยอมรับว่าเราต้องการข้อมูล เพิ่มเติม เพื่อที่เราจะแก้ปัญหาความ ผิดปกติ 2010: The Year We Make Contact (1984)
I agree with Fezzik.ฉันเห็นด้วยกับเฟสสิก The Princess Bride (1987)
You agree to have dinner with me tomorrow night.คุณตกลงที่จะมีอาหารค่ำกับฉันในคืนวันพรุ่งนี้ Bloodsport (1988)
Marcus would agree with me.มาร์คัสต้องเห็นด้วยกับพ่อ. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
I want to meet them in the morning and agree a contract. All right?ผมต้องการที่จะพบกับพวกเขาในตอนเช้าและตกลงสัญญา ทั้งหมดใช่มั้ย? The Russia House (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
agreeAdmitting what he say, I still cannot agree with him.
agreeAdmitting what you say, I cannot agree with you.
agreeAll agree with you.
agreeAll except one agreed to his plan.
agreeAll of them agreed to the proposal.
agreeAll the members of the club agreed with me.
agreeAn agreement binding on both parties.
agreeA nod is a sign of agreement.
agreeAre you agreeable to our plan?
agreeAre you agreement with the new law?
agreeAs a matter of fact, he doesn't agree with me.
agreeAs for me, I can't agree to his offer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยอมให้(v) yield, See also: agree to let, agree to allow, Syn. ยอม, ยินยอมให้, Ant. ขัดใจ, Example: หากผมทำผิดจริงผมก็จะยอมให้บริษัทตัดเงินเดือน
สัญญา(n) contract, See also: agreement, promise, Syn. ข้อตกลง, คำมั่น, คำสัญญา, Count Unit: ข้อ, ฉบับ
รับ(v) accept, See also: agree to, admit, approve, consent to, concur with, Syn. เห็นพ้อง, เห็นชอบ, เห็นด้วย, Example: คุณจะรับมาตราการแก้ไขปัญหาตามนี้หรือไม่, Thai Definition: มีความเห็นพ้องหรือเห็นชอบด้วย
ไม่ขัดข้อง(v) consent to, See also: agree, allow, acquiesce, assent, concur, Syn. ยินยอม, ตกลง, Example: ข้าพเจ้าไม่ขัดข้องที่จะเป็นคนนำทางพาเขาไปเที่ยว
เห็นชอบ(v) approve of, See also: agree to, consent to, assent to, endorse, Syn. เห็นดีเห็นชอบ, เห็นด้วย, เห็นดีเห็นงาม, Example: คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตร
เห็นดีเห็นงาม(v) agree, See also: consent, assent, be of the same opinion, comply, concur, Syn. เห็นดีเห็นชอบ, เห็นชอบ, เห็นด้วย, Example: ซาอุดีอาระเบียและอียิปต์ต่างเห็นดีเห็นงามกับแผนยุทธวิธีการประชุมที่สหรัฐเป็นผู้เสนอ
เออออห่อหมก(v) agree with, Syn. เออออ, เห็นด้วย, Example: เสียงจากสมาชิกมากกว่ากึ่งหนึ่งไม่เออออห่อหมกกับคณะกรรมการที่เสนอชื่อเขาเป็นประธาน, Thai Definition: พลอยเห็นตามไปด้วย
ยินยอม(v) consent, See also: agree, assent, approval, allow, Syn. ยอม, ตาม, Ant. ขัดขวาง, ขัด, ขัดขืน, ปฏิเสธ, Example: การหย่าร้างจะมีขึ้นได้เมื่อคู่กรณีทั้ง 2 ฝ่ายยินยอม, Thai Definition: คล้อยตามและยอมให้เป็นเช่นนั้น
ความเห็นพ้อง(n) agreement, See also: consent, approval, compliance, unanimity, Syn. ความเห็นด้วย, Ant. การปฏิเสธ, การโต้แย้ง, การคัดค้าน, การท้วงติง, การติง, Example: ทั้งลักกี้และแลนสกี้มีความเห็นพ้องต้องกันว่า เบนจามินมีความผิด, Thai Definition: ความคิดเห็นไปในทำนองเดียวกัน
ความสมานฉันท์(n) agreement, See also: conformity, Syn. ความสามัคคี, ความพร้อมเพรียง, Example: เขาเป็นคนที่สร้างความสมานฉันท์ให้กับคนกลุ่มต่างๆ ภายในชาติ, Thai Definition: ความพอใจร่วมกัน, ความเห็นพ้องกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุญาต[anuyāt] (v) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement/permission  FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer
บรรลุข้อตกลง[banlu khøtoklong] (v, exp) EN: reach an agreement ; come to an agreement ; close a deal ; reach an accord ; make a bargain  FR: parvenir à un accord ; conclure un accord
เบี้ยว[bīo] (v, exp) EN: break a promise ; break an agreement ; not keep a promise ; deny ; refuse to admit  FR: renier sa parole
บริคณห์[børikhon] (n, exp) EN: loan contract secured by an indenture agreement
อือออ[eū-ø] (v) EN: agree with
เห็นชอบ[henchøp] (v, exp) EN: be in vavour of ; approve of ; agree to ; consent to ; assent to ; endorse  FR: approuver ; être en faveur de
เห็นด้วย[hendūay] (v) EN: agree (with) ; go along with ; follow ; conform ; haul ; comply with ; approve  FR: être d'accord ; approuver ; partager l'avis de qqn ; abonder dans le sens de qqn.
เห็นด้วยอย่างยิ่ง[hendūay yāngying] (v, exp) EN: I couldn't agree more  FR: être tout à fait du même avis ; abonder ; approuver pleinement
เห็นด้วยอย่างยิ่ง[hendūay yāngying] (xp) EN: absolutely ; exactly ; I couldn't agree more  FR: absolument ; exactement ; tout à fait ; vous avez mille fois raison ; on ne peut mieux dire
เห็นพ้องต้องกัน[hen phøng tǿng kan] (v, exp) EN: all agree ; express approval ; give consent ; view favorably

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AGREE AH0 G R IY1
AGREED AH0 G R IY1 D
AGREES AH0 G R IY1 Z
AGREEING AH0 G R IY1 IH0 NG
AGREEABLE AH0 G R IY1 AH0 B AH0 L
AGREEMENT AH0 G R IY1 M AH0 N T
AGREEMENTS AH0 G R IY1 M AH0 N T S
AGREEMENT'S AH0 G R IY1 M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
agree (v) ˈəgrˈiː (@1 g r ii1)
agreed (v) ˈəgrˈiːd (@1 g r ii1 d)
agrees (v) ˈəgrˈiːz (@1 g r ii1 z)
agreeing (v) ˈəgrˈiːɪŋ (@1 g r ii1 i ng)
agreeable (j) ˈəgrˈiːəbl (@1 g r ii1 @ b l)
agreeably (a) ˈəgrˈiːəbliː (@1 g r ii1 @ b l ii)
agreement (n) ˈəgrˈiːmənt (@1 g r ii1 m @ n t)
agreements (n) ˈəgrˈiːmənts (@1 g r ii1 m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
协议[xié yì, ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ, / ] agreement; pact; protocol #1,393 [Add to Longdo]
契约[qì yuē, ㄑㄧˋ ㄩㄝ, / ] agreement; contract #12,405 [Add to Longdo]
契合[qì hé, ㄑㄧˋ ㄏㄜˊ, ] agreement; to agree; to get on with; congenial; agreeing with; to ally oneself with sb #17,825 [Add to Longdo]
不谋而合[bù móu ér hé, ㄅㄨˋ ㄇㄡˊ ㄦˊ ㄏㄜˊ, / ] agree without prior consultation; happen to hold the same view #28,960 [Add to Longdo]
相投[xiāng tóu, ㄒㄧㄤ ㄊㄡˊ, ] agreeing with one another; congenial #43,966 [Add to Longdo]
[xì, ㄒㄧˋ, ] agree #79,563 [Add to Longdo]
适意[shì yì, ㄕˋ ㄧˋ, / ] agreeable #91,502 [Add to Longdo]
顺适[shùn shì, ㄕㄨㄣˋ ㄕˋ, / ] agreeable; to conform #251,689 [Add to Longdo]
[xī, ㄒㄧ, ] agree [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
受け(P);請け;承け[うけ, uke] (n) (1) popularity; favour; favor; reception; (2) defense; defence; reputation; (3) agreement; (4) receiver of technique (e.g. in martial arts); (5) (uk) (col) (See 猫・6, 攻め・2) submissive partner of a homosexual relationship; (P) #371 [Add to Longdo]
ね(P);ねえ[ne (P); nee] (prt) (1) (usu. ね) (sentence end) indicates emphasis, agreement, request for confirmation, etc.; is it so; (int) (2) (usu. ねえ) hey; come on; (P) #384 [Add to Longdo]
[e] (int) (1) eh? (surprise); (2) eh (agreement); (prt) (3) (arch) (See かえ, ぞえ, わえ) strengthens a question, assertion, etc.; (4) (after a noun) used when calling out to someone #611 [Add to Longdo]
契約[けいやく, keiyaku] (n, vs) contract; compact; agreement; (P) #874 [Add to Longdo]
良い(P);善い;好い;佳い;吉い;宜い(iK)[よい(P);いい(P), yoi (P); ii (P)] (adj-i) (1) (uk) good; excellent; fine; nice; pleasant; agreeable; (2) sufficient (can be used to turn down an offer); ready; prepared; (3) profitable (e.g. deal, business offer, etc.); beneficial; (4) (See 構わない) OK; (P) #876 [Add to Longdo]
賛成[さんせい, sansei] (n, vs, adj-no) approval; agreement; support; favour; favor; (P) #1,059 [Add to Longdo]
異なる(P);異る(io)[ことなる, kotonaru] (v5r, vi) to differ; to vary; to disagree; (P) #1,134 [Add to Longdo]
合意[ごうい, goui] (n, vs, adj-no) agreement; consent; mutual understanding; accord; (P) #1,184 [Add to Longdo]
同意[どうい, doui] (n, vs, adj-no) (1) agreement; consent; same opinion; approval; (2) same meaning; (P) #1,704 [Add to Longdo]
決め(P);極め[きめ, kime] (n, n-suf) agreement; rule; (P) #1,985 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サービス品質契約[サービスひんしつけいやく, sa-bisu hinshitsukeiyaku] quality of service agreement, contract [Add to Longdo]
ソフトウェア許諾契約[ソフトウェアきょだくけいやく, sofutouea kyodakukeiyaku] software license agreement [Add to Longdo]
ソフトウェア使用契約[ソフトウェアしようけいやく, sofutouea shiyoukeiyaku] software license agreement [Add to Longdo]
ライセンス契約[ライセンスけいやく, raisensu keiyaku] license agreement [Add to Longdo]
規約[きやく, kiyaku] protocol, agreement, convention [Add to Longdo]
許諾契約[きょだくけいやく, kyodakukeiyaku] license agreement [Add to Longdo]
使用許諾契約[しようきょだくけいやく, shiyoukyodakukeiyaku] (software) license agreement [Add to Longdo]
使用契約[しようけいやく, shiyoukeiyaku] license agreement [Add to Longdo]
予約[よやく, yoyaku] reservation (vs) (a-no), appointment, preliminary agreement [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top