Search result for

agree

(140 entries)
(0.01 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agree-, *agree*
English-Thai: Longdo Dictionary
employment agreement(n) สัญญาจ้างงาน
lease agreement(n) สัญญาเช่า เช่น This commercial lease agreement template is a legal contract used for real estate rental.
prenuptial agreement(n) สัญญาก่อนสมรส

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agree[VI] เข้ากัน, See also: ลงรอยกัน, ไปด้วยกันได้, เหมาะกับ
agree[VI] ตกลง, See also: ยอมรับ, ยินยอม
agree[VT] ตัดสิน
agree[VI] ตัดสิน
agree[VI] ยอมรับ, See also: ยอมรับความจริง
agree[VI] ลงรอยกัน, See also: สอดคล้องกัน
agree[VT] เห็นด้วย, See also: เห็นพ้อง
agree[VI] เห็นด้วย, See also: เห็นพ้อง, Syn. harmonize, coincide, concur, accord, conform, Ant. differ, disagree, refuse
agree on[PHRV] เห็นพ้องกับ, See also: เห็นด้วยใน, ตกลง (เรื่อง), Syn. agree about
agree on[PHRV] ตัดสินว่าเป็น, See also: เลือกให้เป็น, Syn. decide on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agree(อะกรี') vt.,vi. ตกลง, เห็นพ้อง, ยอมรับ, เห็นด้วย, ยินยอม,สนับสนุน, ตกลงกำหนด, เข้ากันได้,ลงรอย, เหมือน, เหมาะ สมกับ. -agreeingly adv., Syn. concur, comply, assent
agreeable(อะกรี' อะเบิล) adj. น่าคบ, น่าพอใจ ,เต็มใจหรือพร้อมที่จะตกลง, เห็นด้วย, สอดคล้อง. -agreeableness, agreeability n., Syn. pleasing, satisfying
agreed(อะกรีดฺ') adj. ซึ่งตกลงกันแล้ว
agreement(อะกรี' เมินทฺ) n. การตกลง, การยินยอม, การเห็นด้วย, ข้อตกลง, สัญญา, ความเห็น ตรงกัน, Syn. pact, consent, alliance)
disagree(ดิสอะกรี') {disagreed,disagreeing,disagrees} vi. ไม่เห็นด้วย,ไม่เห็นพ้อง,โต้แย้ง,ทะเลาะ,ไม่เหมาะ,ทำความเสียหายแก่, Syn. dissent,quarrel
disagreeable(ดิสอะกรี'อะเบิล) adj.,n. (สภาวะ) ไม่ถูกใจ,น่าเบื่อ,น่ารำคาญ,ไม่ดี,มีอารมณ์ไม่ดี, See also: disagreeableness n. ดูdisagreeable disagreeability n. ดูdisagreeable, Syn. irritable
disagreement(ดิสอะกรี'เมินทฺ) n. ความไม่เห็นด้วย,ความไม่ลงรอยกัน,ความไม่เห็นพ้อง,การทะเลาะ,การโต้แย้ง, Syn. rift
gentleman's agreementn. การตกลงกันด้วยเกียรติยศ
shagreen(ชะกรีน') n. หนังที่มีลายเป็นจุด ๆ ที่ทำจากหนังม้า ฉลาม,แมวน้ำและสัตว์อื่น ๆ ,หนังหยาบจากปลาฉลามบางชนิดใช้ขัดวัสดุอื่น ๆ adj. หุ้มหรือทำด้วยหนังดังกล่าว, Syn. shagreened

English-Thai: Nontri Dictionary
agree(vt) เห็นด้วย,ตกลง,ยินยอม,ถูกต้อง,เข้ากันได้
agreeable(adj) ซึ่งเห็นด้วย,เหมาะ,น่าคบ,น่าพอใจ,สอดคล้อง
agreement(n) การเห็นด้วย,การตกลง,ความยินยอม,ข้อตกลง,สัญญา
disagree(vi) ไม่เห็นด้วย,ไม่ตกลงกัน,ทะเลาะกัน,โต้แย้ง
disagreeable(adj) ไม่ถูกใจ,น่าเบื่อ,น่ารำคาญ
disagreement(n) ความไม่เห็นด้วย,ความไม่ลงรอยกัน,ความไม่เห็นพ้อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
agreed returnsการคืนเบี้ยประกันภัยตามตกลง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
agreed value policyกรมธรรม์แบบกำหนดมูลค่า มีความหมายเหมือนกับ valued policy [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
agreementความตกลง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
agreement๑. ข้อตกลง (ก. แพ่ง)๒. ความตกลง (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
agreement for insuranceข้อตกลงเอาประกันภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
agreement to sellข้อตกลงว่าจะขาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
agreement, bilateralความตกลงทวิภาคี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
agreement, closed-shopข้อตกลงจ้างลูกจ้างเฉพาะที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
agreement, collectiveข้อตกลงร่วม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
agreement, conditionalข้อตกลงที่มีเงื่อนไข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agreementการที่รัฐที่ผู้จะไปประจำตำแหน่งในรัฐนั้นได้ตกลง เห็นชอบกับบุคคลที่รัฐผู้ส่งเสนอชื่อให้เป็นผู้แทนทางการทูต อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตได้ บัญญัติไว้ว่า1. รัฐผู้ส่งไม่จำเป็นต้องทำให้เป็นที่แน่นอนว่า รัฐผู้รับได้ให้ความเห็นชอบแล้ว สำหรับบุคคลที่รัฐผู้ส่งเสนอจะแต่งตั้งเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไปยังรัฐนั้น2. รัฐผู้รับไม่จำเป็นต้องให้เหตุผลแก่รัฐผู้ส่งในการปฏิเสธไม่ให้ความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ผู้ที่ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตซึ่งรอการถวายสารตราตั้งจะต้องเริ่มดำเนิน การเพื่อเดินทางไปยังรัฐผู้รับในเรื่องนี้ มีตัวอย่างไม่น้อยที่รัฐผู้รับปฏิเสธไม่ให้ความเห็นชอบด้วยเหตุผลบางอย่าง นับตั้งแต่อ้างว่า การเสนอชื่อผู้รับการแต่งตั้งได้กระทำกะทันหันเกินไป และมิได้แจ้งข้อเท็จจริงมาก่อน หรือว่าผู้ที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้แทนทางการทูตผู้นั้นเคยกล่าวตำหนิ วิพากษ์รัฐผู้รับ หรือผู้รับการเสนอชื่อมมีภรรยาเป็นชาวยิว หรือผู้รับการเสนอชื่อถือศาสนาโรมันคาทอลิก หรือผู้นั้นเคยปฏิบัติไม่ดีต่อชนชาติของรัฐผู้รับ หรือผู้นั้นในขณะนั้นกำลังอยู่ในระหว่างถูกฟ้องร้อง ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกง เป็นต้นกล่าวโดยย่อ agr?ment คือ การให้ความเห็นชอบของรัฐผู้รับ แก่บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากรัฐผู้ส่งให้เป็นผู้แทนทางการทูตนั่นเอง [การทูต]
Agreementความตกลง [การค้าระหว่างประเทศ]
Agreementความเหมือนกัน [การแพทย์]
agreement (accord)ความตกลง ความตกลงระหว่างประเทศมี 2 ลักษณะ คือ ความตกลงที่มีลักษณะเป็นข้อผูกพันตามกฎหมาย และความตกลงที่ไม่มีลักษณะเป็นข้อผูกพันตามกฎหมาย [การทูต]
Agreement for the Application of the Bolivarian Alternative for the Peoples of our America and the People’s Trade Agreementsความตกลงอัลบา เกิดขึ้นจากแนวความคิดของประธานาธิบดี Hugo Cha'vez แห่งเวเนซุเอลาหลังประกาศถอนตัวจากการเป็นสมาชิกประชาคมแอนเดียนเพื่อแสดง ความไม่พอใจที่โคลัมเบียและเปรูจัดทำความตกลงการค้าเสรีกับสหรัฐฯ ข้อตกลง ALBA จึงเป็นทางเลือกในการจัดทำความตกลงทางการค้าตามแนวสังคมนิยมแทนการจัดทำเขต การค้าเสรีแห่งทวีปอเมริกา (FTAA) ปัจจุบันมีประเทศสมาชิก 3 ประเทศ ได้แก่ เวเนซุเอลา คิวบา และโบลิเวีย [การทูต]
Agreement on Commercial Navigation on Lancang-Mekong Riverความตกลงว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ำโขงตอนบน " ระหว่างไทย ลาว พม่า และจีน (มณฑลยูนนาน) ได้ลงนามเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2543 และมีผลบังคับใช้ในเดือนเมษายน 2544 " [การทูต]
Agreement on Economic and Technical Cooperationความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ [การทูต]
Agreement on Promotion and Protection of Investmentsความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน [การทูต]
Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Mesures (1995)ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการบังคับใช้มาตราการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (ค.ศ. 1995) [TU Subject Heading]
Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectural Property Rights (1994)ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (ค.ศ. 1994) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Agreed.ตกลง The Guardian (2010)
I agree.ผมเห็นด้วย The Patriot in Purgatory (2012)
Agreed.ตกลง Predestination (2014)
We made a deal, and I agreed to it, so...พวกเราจะทำข้อตกลงกัน และพ่อจะได้ยอมรับมัน ดังนั้น .. New Haven Can Wait (2008)
I agree.ฉันก็ว่างั้นแหละ New Haven Can Wait (2008)
We are in complete agreement on this matter. Yeah, I'm sure.เราต่างก็เห็นด้วยกันทั้งคู่ / อ๋อเหรอคะ Chuck in Real Life (2008)
We agree on something. Archibald,ดี เราแค่มีความเห็นบางอย่างเหมือนกัน อาร์ชิบอล Chuck in Real Life (2008)
Do we have an agreement?เราตกลงกันแล้วใช่ไหม Chuck in Real Life (2008)
I know you would never agree to make it an open adoption, but I just figured maybe you never had a choice.หนูรู้พวกคุณคงไม่อยากยกหนูให้คนอื่น แต่หนูเพิ่งจะรู้ว่า.. ว่าพวกคุณไม่มีทางเลือก Birthmarks (2008)
The machinery agrees with you.เครื่องพวกนี้เห็นด้วยกับคุณ Joy (2008)
He agreed to meet with us.เขาตกลงที่จะพบกับเรา The Itch (2008)
Yes. I agree. It does explain everything.ใช่ฉันเห็นด้วย มันอธิบายทุกๆอย่าง Emancipation (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
agreeI agree to his plan.
agreeI agree with you that the actor is very talented.
agreeI can't agree with them on this matter.
agreeI am quite in agreement with your analysis.
agreeIt is uncertain whether he will agree or not.
agreeThe whole school agreed to the proposal.
agreeThey say she and her husband can't agree on anything.
agreeWhenever we met, we never agreed on anything.
agreeI agreed with him on that point.
agreeMany people would agree with you.
agreeI would appreciate it if you could agree to my plan.
agreeAll the members of the club agreed with me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยอมให้[V] yield, See also: agree to let, agree to allow, Syn. ยอม, ยินยอมให้, Ant. ขัดใจ, Example: หากผมทำผิดจริงผมก็จะยอมให้บริษัทตัดเงินเดือน
สัญญา[N] contract, See also: agreement, promise, Syn. ข้อตกลง, คำมั่น, คำสัญญา, Count unit: ข้อ, ฉบับ
รับ[V] accept, See also: agree to, admit, approve, consent to, concur with, Syn. เห็นพ้อง, เห็นชอบ, เห็นด้วย, Example: คุณจะรับมาตราการแก้ไขปัญหาตามนี้หรือไม่, Thai definition: มีความเห็นพ้องหรือเห็นชอบด้วย
ไม่ขัดข้อง[V] consent to, See also: agree, allow, acquiesce, assent, concur, Syn. ยินยอม, ตกลง, Example: ข้าพเจ้าไม่ขัดข้องที่จะเป็นคนนำทางพาเขาไปเที่ยว
เห็นชอบ[V] approve of, See also: agree to, consent to, assent to, endorse, Syn. เห็นดีเห็นชอบ, เห็นด้วย, เห็นดีเห็นงาม, Example: คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตร
เห็นดีเห็นงาม[V] agree, See also: consent, assent, be of the same opinion, comply, concur, Syn. เห็นดีเห็นชอบ, เห็นชอบ, เห็นด้วย, Example: ซาอุดีอาระเบียและอียิปต์ต่างเห็นดีเห็นงามกับแผนยุทธวิธีการประชุมที่สหรัฐเป็นผู้เสนอ
เออออห่อหมก[V] agree with, Syn. เออออ, เห็นด้วย, Example: เสียงจากสมาชิกมากกว่ากึ่งหนึ่งไม่เออออห่อหมกกับคณะกรรมการที่เสนอชื่อเขาเป็นประธาน, Thai definition: พลอยเห็นตามไปด้วย
ยินยอม[V] consent, See also: agree, assent, approval, allow, Syn. ยอม, ตาม, Ant. ขัดขวาง, ขัด, ขัดขืน, ปฏิเสธ, Example: การหย่าร้างจะมีขึ้นได้เมื่อคู่กรณีทั้ง 2 ฝ่ายยินยอม, Thai definition: คล้อยตามและยอมให้เป็นเช่นนั้น
ความเห็นพ้อง[N] agreement, See also: consent, approval, compliance, unanimity, Syn. ความเห็นด้วย, Ant. การปฏิเสธ, การโต้แย้ง, การคัดค้าน, การท้วงติง, การติง, Example: ทั้งลักกี้และแลนสกี้มีความเห็นพ้องต้องกันว่า เบนจามินมีความผิด, Thai definition: ความคิดเห็นไปในทำนองเดียวกัน
ความสมานฉันท์[N] agreement, See also: conformity, Syn. ความสามัคคี, ความพร้อมเพรียง, Example: เขาเป็นคนที่สร้างความสมานฉันท์ให้กับคนกลุ่มต่างๆ ภายในชาติ, Thai definition: ความพอใจร่วมกัน, ความเห็นพ้องกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุญาต[v.] (anuyāt) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement/permission   FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer
บรรลุข้อตกลง[v. exp.] (banlu khøtoklong) EN: reach an agreement ; come to an agreement ; close a deal ; reach an accord ; make a bargain   FR: parvenir à un accord ; conclure un accord
เบี้ยว[v. exp.] (bīo) EN: break a promise ; break an agreement ; not keep a promise ; deny ; refuse to admit   FR: renier sa parole
บริคณห์[n. exp.] (børikhon) EN: loan contract secured by an indenture agreement   
อือออ[v.] (eū-ø) EN: agree with   
เห็นชอบ[v. exp.] (henchøp) EN: be in vavour of ; approve of ; agree to ; consent to ; assent to ; endorse   FR: approuver ; être en faveur de
เห็นด้วย[v.] (hendūay) EN: agree (with) ; go along with ; follow ; conform ; haul ; comply with ; approve   FR: être d'accord ; approuver ; partager l'avis de qqn ; abonder dans le sens de qqn.
เห็นด้วยอย่างยิ่ง[v. exp.] (hendūay yāngying) EN: I couldn't agree more   FR: être tout à fait du même avis ; abonder ; approuver pleinement
เห็นด้วยอย่างยิ่ง[xp] (hendūay yāngying) EN: absolutely ; exactly ; I couldn't agree more   FR: absolument ; exactement ; tout à fait ; vous avez mille fois raison ; on ne peut mieux dire
เห็นพ้องต้องกัน[v. exp.] (hen phøng tǿng kan) EN: all agree ; express approval ; give consent ; view favorably   

CMU English Pronouncing Dictionary
AGREE    AH0 G R IY1
AGREED    AH0 G R IY1 D
AGREES    AH0 G R IY1 Z
AGREEING    AH0 G R IY1 IH0 NG
AGREEABLE    AH0 G R IY1 AH0 B AH0 L
AGREEMENT    AH0 G R IY1 M AH0 N T
AGREEMENTS    AH0 G R IY1 M AH0 N T S
AGREEMENT'S    AH0 G R IY1 M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
agree    (v) (@1 g r ii1)
agreed    (v) (@1 g r ii1 d)
agrees    (v) (@1 g r ii1 z)
agreeing    (v) (@1 g r ii1 i ng)
agreeable    (j) (@1 g r ii1 @ b l)
agreeably    (a) (@1 g r ii1 @ b l ii)
agreement    (n) (@1 g r ii1 m @ n t)
agreements    (n) (@1 g r ii1 m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
FTA[エフティーエー, efutei-e-] (n) (1) Free Trade Agreement; (2) free-trade area [Add to Longdo]
GATT[ガット, gatto] (n) (See 関税貿易一般協定) General Agreement on Tariffs and Trade; GATT [Add to Longdo]
いけ好かない[いけすかない, ikesukanai] (adj-i) nasty; disgusting; disagreeable; creepy [Add to Longdo]
[, e] (int) (1) eh? (surprise); (2) eh (agreement); (prt) (3) (arch) (See かえ,ぞえ,わえ) strengthens a question, assertion, etc.; (4) (after a noun) used when calling out to someone [Add to Longdo]
こっくりとうなずく;こっくりうなずく[, kokkuritounazuku ; kokkuriunazuku] (v5k) to nod in agreement; to nod in assent [Add to Longdo]
すれ違う;擦れ違う[すれちがう, surechigau] (v5u,vi) to pass by one another; to disagree; to miss each other [Add to Longdo]
その通り[そのとおり, sonotoori] (exp) just like that; quite so; I agree [Add to Longdo]
だろう(P);だろ[, darou (P); daro] (exp) (1) (See でしょう) seems; I think; I guess; I wonder; I hope; (2) don't you agree?; I thought you'd say that!; (P) [Add to Longdo]
でしょう(P);でしょ(ik)[, deshou (P); desho (ik)] (exp) (1) (pol) (See だろう) seems; I think; I guess; I wonder; I hope; (2) don't you agree?; I thought you'd say that!; (P) [Add to Longdo]
ね(P);ねえ[, ne (P); nee] (prt) (1) (usu. ね) (sentence end) indicates emphasis, agreement, request for confirmation, etc.; is it so; (int) (2) (usu. ねえ) hey; come on; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不谋而合[bù móu ér hé, ㄅㄨˋ ㄇㄡˊ ㄦˊ ㄏㄜˊ, / ] agree without prior consultation; happen to hold the same view [Add to Longdo]
协议[xié yì, ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ, / ] agreement; pact; protocol [Add to Longdo]
契合[qì hé, ㄑㄧˋ ㄏㄜˊ, ] agreement; to agree; to get on with; congenial; agreeing with; to ally oneself with sb [Add to Longdo]
契约[qì yuē, ㄑㄧˋ ㄩㄝ, / ] agreement; contract [Add to Longdo]
[xī, ㄒㄧ, ] agree [Add to Longdo]
相投[xiāng tóu, ㄒㄧㄤ ㄊㄡˊ, ] agreeing with one another; congenial [Add to Longdo]
[xì, ㄒㄧˋ, ] agree [Add to Longdo]
适意[shì yì, ㄕˋ ㄧˋ, / ] agreeable [Add to Longdo]
顺适[shùn shì, ㄕㄨㄣˋ ㄕˋ, / ] agreeable; to conform [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サービス品質契約[サービスひんしつけいやく, sa-bisu hinshitsukeiyaku] quality of service agreement, contract [Add to Longdo]
ソフトウェア許諾契約[ソフトウェアきょだくけいやく, sofutouea kyodakukeiyaku] software license agreement [Add to Longdo]
ソフトウェア使用契約[ソフトウェアしようけいやく, sofutouea shiyoukeiyaku] software license agreement [Add to Longdo]
ライセンス契約[ライセンスけいやく, raisensu keiyaku] license agreement [Add to Longdo]
規約[きやく, kiyaku] protocol, agreement, convention [Add to Longdo]
許諾契約[きょだくけいやく, kyodakukeiyaku] license agreement [Add to Longdo]
使用許諾契約[しようきょだくけいやく, shiyoukyodakukeiyaku] (software) license agreement [Add to Longdo]
使用契約[しようけいやく, shiyoukeiyaku] license agreement [Add to Longdo]
予約[よやく, yoyaku] reservation (vs) (a-no), appointment, preliminary agreement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Agree \A*gree"\, v. i. [imp. & p. p. {Agreed}; p. pr. & vb. n.
   {Agreeing}.] [F. agr['e]er to accept or receive kindly, fr.
   [`a] gr['e]; [`a] (L. ad) + gr['e] good will, consent,
   liking, fr. L. gratus pleasing, agreeable. See {Grateful}.]
   1. To harmonize in opinion, statement, or action; to be in
    unison or concord; to be or become united or consistent;
    to concur; as, all parties agree in the expediency of the
    law.
    [1913 Webster]
 
       If music and sweet poetry agree.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Their witness agreed not together.  --Mark xiv.
                          56.
    [1913 Webster]
 
       The more you agree together, the less hurt can your
       enemies do you.            --Sir T.
                          Browne.
    [1913 Webster]
 
   2. To yield assent; to accede; -- followed by to; as, to
    agree to an offer, or to opinion.
    [1913 Webster]
 
   3. To make a stipulation by way of settling differences or
    determining a price; to exchange promises; to come to
    terms or to a common resolve; to promise.
    [1913 Webster]
 
       Agree with thine adversary quickly.  --Matt. v. 25.
    [1913 Webster]
 
       Didst not thou agree with me for a penny ? --Matt.
                          xx. 13.
    [1913 Webster]
 
   4. To be conformable; to resemble; to coincide; to
    correspond; as, the picture does not agree with the
    original; the two scales agree exactly.
    [1913 Webster]
 
   5. To suit or be adapted in its effects; to do well; as, the
    same food does not agree with every constitution.
    [1913 Webster]
 
   6. (Gram.) To correspond in gender, number, case, or person.
    [1913 Webster]
 
   Note: The auxiliary forms of to be are often employed with
      the participle agreed. "The jury were agreed."
      --Macaulay. "Can two walk together, except they be
      agreed ?" --Amos iii. 3. The principal intransitive
      uses were probably derived from the transitive verb
      used reflexively. "I agree me well to your desire."
      --Ld. Berners.
      [1913 Webster]
 
   Syn: To assent; concur; consent; acquiesce; accede; engage;
     promise; stipulate; contract; bargain; correspond;
     harmonize; fit; tally; coincide; comport.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Agre \A*gre"\, Agree \A*gree"\, adv. [F. [`a] gr['e]. See
   {Agree}.]
   In good part; kindly. [Obs.] --Rom. of R.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Agree \A*gree"\, v. t.
   1. To make harmonious; to reconcile or make friends. [Obs.]
    --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To admit, or come to one mind concerning; to settle; to
    arrange; as, to agree the fact; to agree differences.
    [Obs.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 agree
   v 1: be in accord; be in agreement; "We agreed on the terms of
      the settlement"; "I can't agree with you!"; "I hold with
      those who say life is sacred"; "Both philosophers concord
      on this point" [syn: {agree}, {hold}, {concur}, {concord}]
      [ant: {differ}, {disagree}, {dissent}, {take issue}]
   2: consent or assent to a condition, or agree to do something;
     "She agreed to all my conditions"; "He agreed to leave her
     alone"
   3: be compatible, similar or consistent; coincide in their
     characteristics; "The two stories don't agree in many
     details"; "The handwriting checks with the signature on the
     check"; "The suspect's fingerprints don't match those on the
     gun" [syn: {match}, {fit}, {correspond}, {check}, {jibe},
     {gibe}, {tally}, {agree}] [ant: {disaccord}, {disagree},
     {discord}]
   4: go together; "The colors don't harmonize"; "Their ideas
     concorded" [syn: {harmonize}, {harmonise}, {consort},
     {accord}, {concord}, {fit in}, {agree}]
   5: show grammatical agreement; "Subjects and verbs must always
     agree in English"
   6: be agreeable or suitable; "White wine doesn't agree with me"
   7: achieve harmony of opinion, feeling, or purpose; "No two of
     my colleagues would agree on whom to elect chairman"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top