ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

progression

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -progression-, *progression*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
progression(n) การเคลื่อนที่ไปข้างหน้า
progression(n) การก้าวหน้าขึ้น, See also: การพัฒนาขึ้น, Syn. advancement, Ant. regression

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
progression(โพรเกรส'เชิน) n. การก้าวหน้า, การก้าวไปข้างหน้า, การเดินไป, จำนวนชั้นหรือชั้น, ลำดับในวิชาคณิตศาสตร์, ขบวน, ทิวเทือก, ลำดับของเสียงดนตรีที่ตามกันมา., See also: progressional adj.
geometric progressionอนุกรมค่าเรขาคณิต, Syn. geometric series

English-Thai: Nontri Dictionary
progression(n) ความเจริญ, การดำเนิน, อันดับ, ขบวน, ทิวแถว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
progressionการก้าวหน้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Progression of the monsoonการเคลื่อนที่ของ มรสุม [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What if there were some mistake and the progression went wrong, and something like an amoeba were given power like a human's?ถ้าที่นั่นมีการผิดพลาดบางอย่าง และการพัฒนาที่ผิดทาง และบางสิ่งเหมือนเช่นอมีบา เป็นตัวให้พลังงานเช่นเดียวกับมนุษย์ล่ะ? Akira (1988)
I'm the natural progression of the species.โอเค, ไม่เป็นไร ค่อยๆ Chapter Eighteen 'Parasite' (2007)
Mademoiselle, there is a certain progression to thingsคุณผู้หญิง คุณกำลังสั่งอาหารพวกนี้นะ Transporter 3 (2008)
YOU COULD ARGUE THAT THERE'S A PROGRESSION OF VIOLENCE WITH EVERY KILL.คุณจะบอกว่า เขาพัฒนาความรุนแรงทุกครั้งที่ก่อคดี Zoe's Reprise (2009)
Then the progression is unfolding quickly.อาการคงจะเกิดเร็วๆ นี้ Time (2009)
And we'll continue monitoring the progression of your disease with pet-scans every three to six months.ด้วย พีอีที สแกน ทุกๆ 6 เดือน มันมี เอ่อ... ระยะเวลาสิ้นสุด อะไรแบบนี้ไหม Good Mourning (2009)
Well, the computer's doing a facial-recognition search based on the age progression from Alec's photo.คอมพิวเตอร์กำลังค้นหาใบหน้า ประมวลผลจากรูปภาพของอเล็กซ์ Warrior (2010)
Which seems to have stopped the progression of his cancer.ซึ่งดูเหมือนจะช่วยยับยั้ง อาการลุกลามของมะเร็ง Olivia. In the Lab. With the Revolver (2010)
By analyzing the healing progression of Lopez's various bug bites, which range from a Virginia chigger to a mosquito that's indigenous to the Everglades, I was able to track his movements for four months.จากการวิเคราะห์รอยแผลจากแมลงต่างๆ ที่กัดโลเปซ ไล่ไปตั้งแต่ตัวไรอ่อนเวอร์จิเนีย Spider and the Fly (2010)
Look at the progression of this network.ดูที่ขบวนการทำงานของระบบนี่สิ Supply and Demand (2011)
Uther's death will allow Arthur's progression to the throne.การตายของอูเธอร์ จะทำให้อาร์เธอร์ก้าวขึ้นครองบัลลังก์ The Wicked Day (2011)
So, I just find songs that have the same chord progressions and create a track that blends them together.(เสียงดัง)ก่อนอื่นเราก็ต้องหาเพลงที่มี ทางเดินคอร์ดที่เหมือนกันก่อน แล้วก็สร้างแทร็คขึ้นมาใหม่จากการผสมกัน Pitch Perfect (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การก้าวหน้า(n) progression, See also: advance, improvement, Syn. การเจริญ, Example: การก้าวหน้าของเทคโนโลยีนำความเจริญมาสู่บ้านเมือง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การพัฒนา[kān phatthanā] (n) EN: development ; progress  FR: développement [ m ] ; progression [ f ]
หลักของความก้าวหน้า[lak khøng khwām kāonā] (n, exp) EN: principle of progression

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
progression

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
progression

Japanese-English: EDICT Dictionary
コード進行[コードしんこう, ko-do shinkou] (n) chord progression (music) [Add to Longdo]
幾何級数[きかきゅうすう, kikakyuusuu] (n) geometric series or progression [Add to Longdo]
幾何級数的[きかきゅうすうてき, kikakyuusuuteki] (adj-na) geometric (progression, etc.) [Add to Longdo]
級数[きゅうすう, kyuusuu] (n) { math } series; progression [Add to Longdo]
行の進む方向[ぎょうのすすむほうこう, gyounosusumuhoukou] (n) { comp } line progression [Add to Longdo]
行進行方向[ぎょうしんこうほうこう, gyoushinkouhoukou] (n) { comp } line progression [Add to Longdo]
算術級数[さんじゅつきゅうすう, sanjutsukyuusuu] (n) arithmetical progression [Add to Longdo]
進行度[しんこうど, shinkoudo] (n) rate of progression [Add to Longdo]
進歩主義者[しんぽしゅぎしゃ, shinposhugisha] (n) progressionist [Add to Longdo]
数列[すうれつ, suuretsu] (n) progression; sequence [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
行の進む方向[ぎょうのすすむほうこう, gyounosusumuhoukou] line progression [Add to Longdo]
行進行方向[ぎょうしんこうほうこう, gyoushinkouhoukou] line progression [Add to Longdo]
線進行方向[せんしんこうほうこう, senshinkouhoukou] line progression [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Progression \Pro*gres"sion\, n. [L. progressio: cf. F.
   progression.]
   [1913 Webster]
   1. The act of moving forward; a proceeding in a course;
    motion onward.
    [1913 Webster]
 
   2. Course; passage; lapse or process of time.
    [1913 Webster]
 
       I hope, in a short progression, you will be wholly
       immerged in the delices and joys of religion.
                          --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
   3. (Math.) Regular or proportional advance in increase or
    decrease of numbers; continued proportion, arithmetical,
    geometrical, or harmonic.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mus.) A regular succession of tones or chords; the
    movement of the parts in harmony; the order of the
    modulations in a piece from key to key.
    [1913 Webster]
 
   {Arithmetical progression}, a progression in which the terms
    increase or decrease by equal differences, as the numbers
    [lbrace2]2, 4, 6, 8, 1010, 8, 6, 4, 2[rbrace2] by the
    difference 2.
    [1913 Webster]
 
   {Geometrical progression}, a progression in which the terms
    increase or decrease by equal ratios, as the numbers
    [lbrace2]2, 4, 8, 16, 32, 6464, 32, 16, 8, 4, 2[rbrace2]
    by a continual multiplication or division by 2.
    [1913 Webster]
 
   {Harmonic progression}, a progression in which the terms are
    the reciprocals of quantities in arithmetical progression,
    as 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 progression
   n 1: a series with a definite pattern of advance [syn:
      {progression}, {patterned advance}]
   2: a movement forward; "he listened for the progress of the
     troops" [syn: {progress}, {progression}, {advance}]
   3: the act of moving forward (as toward a goal) [syn:
     {progress}, {progression}, {procession}, {advance},
     {advancement}, {forward motion}, {onward motion}] [ant:
     {retreat}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top