ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

covetous

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -covetous-, *covetous*, covetou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
covetous[ADJ] ที่มีความอยากได้, See also: ที่อยากได้ใคร่มี, ละโมบ, Syn. greedy, avaricious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
covetous(คัฟ'วิทัส) adj. ซึ่งปรารถนา (อย่างไม่เหมาะสม) ,อยากได้มาก, See also: covetousness n., Syn. greedy,lustful ###A. generous

English-Thai: Nontri Dictionary
covetous(adj) โลภ,ละโมบ,อยากได้,ปรารถนามาก
covetousness(n) ความละโมบ,ความโลภ,ความอยากได้,ความปรารถนา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To be greedy or covetous,โลภ ละโมบ Safe and Sound (2008)
"evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry,"ความปรารถนาชั่ว และความโลภ ซึ่งได้รับการนับถือบูชา Frankie & Alice (2010)
The United States is the greatest country in the world because we accept a man is, at his core, greedy, selfish and covetous.เอิร์ล: 2 Guns (2013)
Ham is covetous.แฮมเป็นคนโลกมาก Noah (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
covetousNo amount of wealth can satisfy a covetous man. Not all the treasure in the world makes him happy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มักมาก[ADV] greedily, See also: covetously, avidly, insatiably, avariciously, Syn. โลภ, โลภมาก, Ant. มักน้อย, Example: เขาทำสิ่งต่างๆ อย่างมักมาก โดยไม่คำนึงถึงผลที่ตามมา, Thai definition: ที่ต้องการมาก, ปรารถนามาก
มักมาก[ADJ] greedy, See also: covetous, avid, insatiable, avaricious, Syn. โลภ, โลภมาก, Ant. มักน้อย, Example: คนมักมากมักจะอยู่ในสังคมอย่างไม่มีความสุข, Thai definition: เกี่ยวกับการต้องการมาก, ปรารถนามาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ละโมบ[adj.] (lamōp) EN: greedy ; insatiable ; avaricious ; covetous   FR: avide ; vorace (fig.) ; cupide
โลภ[adj.] (lōp) EN: greedy ; avaricious ; covetous   FR: avide ; cupide
โลภมาก[adj.] (lōp māk) EN: greedy ; avaricious ; covetous   FR: avide ; cupide

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
covetous    (j) kˈʌvɪtəs (k uh1 v i t @ s)
covetously    (a) kˈʌvɪtəsliː (k uh1 v i t @ s l ii)
covetousness    (n) kˈʌvɪtəsnəs (k uh1 v i t @ s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yì, ㄧˋ, ] covetous; greedy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
愛執[あいしゅう, aishuu] (n) attachment; covetous affection [Add to Longdo]
愛着[あいちゃく(P);あいじゃく, aichaku (P); aijaku] (n,vs) attachment; love; covetous affection; (P) [Add to Longdo]
小欲[しょうよく, shouyoku] (n) only slightly covetous [Add to Longdo]
少欲[しょうよく, shouyoku] (n) a little covetousness [Add to Longdo]
垂涎[すいぜん;すいえん;すいせん(ok), suizen ; suien ; suisen (ok)] (n,vs) watering at the mouth; covetousness [Add to Longdo]
欲深[よくぶか(P);よくふか, yokubuka (P); yokufuka] (adj-na,n) avarice; covetousness; greed; (P) [Add to Longdo]
欲張り(P);欲ばり[よくばり, yokubari] (adj-na,n) avarice; covetousness; greed; (P) [Add to Longdo]
貪欲(P);貪慾[どんよく(P);とんよく;たんよく, donyoku (P); tonyoku ; tanyoku] (adj-na,n) (1) avarice; greed; covetousness; (2) {Buddh} (usu. とんよく) raga (desire); (P) [Add to Longdo]
貪婪[たんらん;どんらん, tanran ; donran] (adj-na,n) covetousness; greed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Covetous \Cov"et*ous\ (k?v"?t-?s), a. [OF. coveitos, F.
   convoiteux. See {Covet}, v. t.]
   1. Very desirous; eager to obtain; -- used in a good sense.
    [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       Covetous of wisdom and fair virtue.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Covetous death bereaved us all,
       To aggrandize one funeral.      --Emerson.
    [1913 Webster]
 
   2. Inordinately desirous; excessively eager to obtain and
    possess (esp. money); avaricious; -- in a bad sense.
    [1913 Webster]
 
       The covetous person lives as if the world were
       madealtogether for him, and not he for the world.
                          --South.
 
   Syn: Avaricious; parsimonious; penurious; misrely; niggardly.
     See {Avaricious}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 covetous
   adj 1: showing extreme cupidity; painfully desirous of another's
       advantages; "he was never covetous before he met her";
       "jealous of his success and covetous of his possessions";
       "envious of their art collection" [syn: {covetous},
       {envious}, {jealous}]
   2: immoderately desirous of acquiring e.g. wealth; "they are
     avaricious and will do anything for money"; "casting covetous
     eyes on his neighbor's fields"; "a grasping old miser";
     "grasping commercialism"; "greedy for money and power"; "grew
     richer and greedier"; "prehensile employers stingy with
     raises for their employees" [syn: {avaricious}, {covetous},
     {grabby}, {grasping}, {greedy}, {prehensile}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top