ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

grade

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
/G R EY1 D//grˈɛɪd/
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grade-, *grade*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grade(n) ชนชั้น, See also: นักเรียนในชั้น
grade(n) ระดับ, See also: ระดับคะแนน, เกรด, Syn. class, category, rank, standard
grade(vt) แบ่งระดับ, See also: แบ่งชั้น, ทำเป็นชั้นๆ, ให้คะแนน, ให้ตำแหน่ง, Syn. rate, mark, score
grade(vt) ทำทางลาด, See also: ทำถนน
grade(suf) เดิน, See also: เคลื่อนที่
grader(n) ผู้ให้คะแนนในการสอบ
grade up(phrv) ยกขึ้น (ระดับ, ตำแหน่ง, ประเภท), Ant. grade down
grade up(phrv) ปรับปรุงคุณภาพของ
grade down(phrv) ลดลง (ระดับ, ตำแหน่ง, ประเภท), Ant. grade up
grade school(n) โรงเรียนประถมศึกษา, Syn. elementary school

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grade(เกรด) n. ชั้น, ระดับ, ขั้น, ขีด, ตอน, ชนิด., See also: grades n. โรงเรียนประถม, การเอียงลาด, พันธ์ผสม vt. แบ่งออกเป็นขั้น ๆ, แบ่งออกเป็นชนิด, ทำให้ราบ, ผสมพันธุ์. vi. กลายเป็นขั้นเป็นระดับ, Syn. step, slope, rank
grade schoolโรงเรียนประถม, Syn. graded school
aggrade(อะเกรด') vt. ยกระดับขึ้นโดยขบวนการพอกพูนนอนกัน. -aggradation n.
belgrade(เบลเกรด') n. ชื่อเมืองหลวงของยูโกสลาเวีย, Syn. Beograd
centigradeadj. แบ่งออกเป็น 100 องศาหรือร้อยส่วนเท่า ๆ กัน, Syn. Celsius
degrade(ดิเกรด') vt. ลดขั้น, ลดตำแหน่ง, ปลดยศ, ปลดจากตำแหน่ง, ทำให้ขายหน้า, ทำให้เสื่อม, ทำให้สึกกร่อน, เลวลง, อ่อนลง (กำลัง, ความเข้มข้น) , แตกตัว (สารประกอบ) vi. แตกตัว, สลายตัว, Syn. debase
degraded(ดิเกร'ดิด) adj. ลดค่าต่ำลง , เลวทราม, น่าอาย, See also: degradedness n. ดูdegraded, Syn. debased
downgraden. การลาดลง, การเอียงลาดลง vt. ลดระดับลง, ลดต่ำลง ลดค่า, ลดขั้น -adj., adv. ลาดลง, ลงเขา
high-gradeadj. ดีเลิศ, ชั้นเยี่ยม, ระดับสูง, ซึ่งให้ผลผลิตสูง, Syn. excellent
retrograde(รี'ทระเกรด) v., adj. ถอยหลัง, ปลดเกษียณ, เสื่อมลง, โคจรกลับ

English-Thai: Nontri Dictionary
grade(n) ชั้น, ลำดับ, ชนิด, ระดับ, ขีด, ขั้น
grade(vt) จัดลำดับ, แบ่งชั้น, แบ่งชนิด, จัดเกรด, แบ่งระดับ
centigrade(n) องศาเซนติเกรด
degrade(vt) ทำให้เลวลง, ลดชั้น, ปลด, ถอดยศ, ลดตำแหน่ง, ทำให้ขายหน้า
retrograde(vi) ถอยหลังเข้าคลอง, เสื่อมลง, โคจรกลับ, ล่าถอย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gradeชั้นเรียน, ลำดับชั้น, ชั้นคุณภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
grade๑. ลำดับขั้นการแปร, ขั้นการแปร๒. ความสมบูรณ์แร่๓. เกรด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
grade๑. ลำดับขั้น, ชั้นคุณภาพ๒. เกรด [ หน่วยวัดมุม ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
grade attainmentชั้นเรียนที่สำเร็จ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
grade levelระดับความลาดชันสม่ำเสมอ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
grade of coalคุณภาพถ่านหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
grade scaleสเกลจัดแบ่งขนาด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
gradeabilityความสามารถไต่ความชันได้ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
graded๑. เกี่ยวกับสมดุล๒. -คัดขนาด๓. -เรียงขนาด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
graded beddingการวางชั้นแบบเรียงขนาด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Grade Point Average, Cumulativeแต้มเฉลี่ยสะสมผลการเรียน [การแพทย์]
Grade repetitionsการเรียนซ้ำชั้น [TU Subject Heading]
Grade System, Letterระบบกำหนดความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นตัวอักษร [การแพทย์]
Gradedจัดลำดับ [การแพทย์]
Grades, Letterให้คะแนนเป็นตัวอักษร [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Graded Readersหนังสืออ่านนอกเวลา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah, this happens to be a 6th grade science project.(คนใจร้ายให้เค้าอีกชิ้นเหรอ? Full House (1987)
Oh great, our careers are over, but we're gonna pass 6th grade scienceเวลาที่พวกเราอยู่ด้วยกันมันหนวกหูมากๆ! Full House (1987)
I got a commitment to have this entire block down to grade level.ผมตั้งใจทลายตึกนี่ลงมากองให้ได้ *batteries not included (1987)
Grade level. Comprende?- ผมทำได้ครับ *batteries not included (1987)
Professor... the auditors taking the exam for the grade school diploma.อาจารย์... นักเรียนสอบเทียบจะมาสอบ เอาประกาศนียบัตรของโรงเรียน. Cinema Paradiso (1988)
Sir? On the written portion, you got a 98. It's the highest grade in the class.สอบข้อเขียนคุณได้ 98 คะแนนสูงที่สุดในชั้น Punchline (1988)
This is a grade A bullshit story. Do you know why?This is a grade A bullshit story. Casualties of War (1989)
As a result, the grades are all mediocre.คะแนน อยู่ในระดับปานกลาง Wild Reeds (1994)
I knew a guy in grade school.ผมรู้จักคน ๆ นึงตอนเรียนประถม Heat (1995)
My ninth grade science teacher once told me... that if you put a frog in boiling water, it'll jump out.ชั้นประถมศึกษาปีที่เก้าของฉัน ครูวิทยาศาสตร์เคยบอกฉัน ... ว่าถ้าคุณใส่ในกบ น้ำเดือดก็จะกระโดดออกมา Dante's Peak (1997)
Not a chance. You know what grades you need?ไม่มีทางซะล่ะ รู้หรือเปล่าว่าเกรดต้องถึงเท่าไหร่? Show Me Love (1998)
I'll be a mechanic instead, you need really good grades for that!งั้นฉันก็จะเป็นช่างเครื่องแทน \ ต้องได้เกรดดีๆมากๆเลยใช่มั้ย Show Me Love (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gradeAll those who made the grade in entering that school could not have done so only by cramming.
gradeAny student who wishes to review his grades may make an appointment with the college dean.
gradeAs to your final grade, that depends on your final examination.
gradeBecause of Linda's outstanding grades last semester, I have arranged for her to visit Europe.
gradeChris got a remarkable grade for the complex homework.
gradeDue to his high grades, he will inevitably be accepted to the university.
gradeGrades are important, but they are not everything.
gradeHe dropped out when he was in the 7th grade.
gradeHe got a good grade in mathematics.
gradeHe is in fourth grade of elementary school.
gradeHe is in the tenth grade.
gradeHer work in school warranted her good grades.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จีพีเอ(n) GPA, See also: grade point average, Syn. คะแนนเฉลี่ย
อันดับ(n) rank, See also: grade, level, Syn. ชั้น, Example: พระสงฆ์นั่งตามอันดับ ขณะที่สวดมนต์
เกรด(n) grade, See also: level, standard, rank, Syn. ระดับ, Example: ในชั้นเรียนจะมีการจัดกลุ่มเพื่อแบ่งเกรดของนิสิตนักศึกษาในชั้นเรียน, Count Unit: ชั้น, ระดับ, Notes: (อังกฤษ)
เกรด(n) grade, See also: level, rank, Syn. ระดับ, Example: กลุ่มนี้สอบวิชาช่างเครื่องยนต์ได้เกรดเอทุกคน, Count Unit: เกรด, Thai Definition: ชั้นหรืออันดับสูงต่ำของคะแนน, Notes: (อังกฤษ)
เกรด(v) grade, See also: even, level, Example: ก่อนจะมีการแข่งแรลลี่ ต้องเตรียมเกรดสภาพเส้นทาง เตรียมความพร้อมของรถ, Thai Definition: ทำให้ดินราบ
ขั้น(n) stage, See also: grade, step, level, Syn. ระดับ, ตำแหน่ง, Example: เขามาถึงขั้นนี้ได้ก็เพราะความมานะอุตสาหะเป็นแรมปี, Count Unit: ขั้น, Thai Definition: สถานภาพหรือลำดับขั้นตอนในขณะนั้น เช่น ในขั้นนี้
ประโยค(n) grade in Buddhist theology, See also: class, level, Example: ปีนี้มีพระภิกษุสามเณรสอบไล่ได้เปรียญ 9 ประโยคถึง 23 รูป, Count Unit: ประโยค, Thai Definition: ชั้นแห่งความรู้ภาษาบาลี
ชั้น(n) class, See also: grade, level, degree, rate, caste, series, row, rank, Syn. ระดับ, อันดับ, ประเภท, ชั้น, วรรณะ, Example: ศาลชั้นต้นได้พิจารณาคดีแล้วเมื่อเช้านี้, Thai Definition: สิ่งที่ลดหลั่นกันเป็นขั้นๆ
ชั้น(n) grade, See also: year, form, Syn. ชั้นเรียน, Example: น้องชายของฉันเรียนชั้นมัธยมปีที่ 1, Count Unit: ชั้น
ทางต่างระดับ(n) grade separation

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัพเกรด[apkrēt] (v) EN: upgrade  FR: mettre à jour ; évoluer
ชั้น[chan] (n) EN: class ; grade ; level ; rank  FR: classe [ f ] ; rang [ m ] ; niveau [ m ] ; grade [ m ] ; catégorie [ f ]
ชั้นเอก[chan ēk] (adj) EN: first-grade
ชั้นจัตวา[chan jattawā] (n, exp) EN: fourth class ; fouth grade ; fouth level ; fouth rate  FR: quatrième classe [ f ]
ชั้นหนึ่ง[chan neung] (adj) EN: first class ; first grade ; top-flight ; top-notch  FR: de première classe
ชั้นสูง[chan sūng] (adj) EN: advanced ; high level ; upper class ; high class ; higher grade ; superior ; high ranking  FR: avancé ; d'avant garde ; de haut niveau ; de grande qualité ; maximal ; supérieur ; de haut rang
ชั้นตรี[chan trī] (n, exp) EN: third-grade  FR: troisième niveau [ m ]
ด้อย[dǿi = døi] (adj) EN: inferior ; poorer ; lower ; low-grade  FR: inférieur ; sous-développé
ขั้น[khan] (n) EN: step ; rung ; grade ; degree ; gradation ; stage ; rank ; level  FR: échelon [ m ] ; degré [ m ] ; barreau [ m ] ; gradation [ f ] ; niveau [ m ] ; phase [ f ] ; étape [ f ] ; pas [ m ]
คะแนน[khanaēn] (n) EN: mark ; score ; grade ; points ; vote ; tally  FR: point [ m ] ; note [ f ] ; voix [ f ] ; mention [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
grade
graded
graded
gradel
graden
grader
grades
graders

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grade
graded
grades

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
档次[dàng cì, ㄉㄤˋ ㄘˋ,   /  ] grade; class; quality; level #7,812 [Add to Longdo]
甲级[jiǎ jí, ㄐㄧㄚˇ ㄐㄧˊ,   /  ] grade A #11,075 [Add to Longdo]
年级[nián jí, ㄋㄧㄢˊ ㄐㄧˊ,   /  ] grade #13,343 [Add to Longdo]
立交桥[lì jiāo qiáo, ㄌㄧˋ ㄐㄧㄠ ㄑㄧㄠˊ,    /   ] grade splitting for road traffic; road crossing involving fly-over bridges or underpass tunnels #14,103 [Add to Longdo]
坡度[pō dù, ㄆㄛ ㄉㄨˋ,  ] grade (slope) #26,639 [Add to Longdo]
甲等[jiǎ děng, ㄐㄧㄚˇ ㄉㄥˇ,  ] grade A; first-class #38,382 [Add to Longdo]
标号[biāo hào, ㄅㄧㄠ ㄏㄠˋ,   /  ] grade #43,248 [Add to Longdo]
考分[kǎo fēn, ㄎㄠˇ ㄈㄣ,  ] grade; exam mark #44,234 [Add to Longdo]
品第[pǐn dì, ㄆㄧㄣˇ ㄉㄧˋ,  ] grade (i.e. quality); rank #76,965 [Add to Longdo]
三级[sān jí, ㄙㄢ ㄐㄧˊ,   /  ] grade 3; third class; category C [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Notendurchschnitt { m }grade point average [Add to Longdo]
Rangstufe { f } | Rangstufen { pl }grade | grades [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[くらい, kurai] (adv, suf) (1) (orig. from 座居, meaning "seat") throne; crown; (nobleman's) seat; (2) (See 位階) government position; court rank; (3) social standing; rank; class; echelon; rung; (n) (4) grade (of quality, etc.); level; tier; rank; (5) (See 桁・2) digit (e.g. the tens, the hundreds, etc.); place; (6) (See どの位) degree; extent; amount; (P) #116 [Add to Longdo]
高等[こうとう, koutou] (adj-na, n, adj-no) high class; high grade; (P) #228 [Add to Longdo]
小学校[しょうがっこう, shougakkou] (n) primary school; elementary school; grade school; (P) #339 [Add to Longdo]
[きゅう, kyuu] (n, n-suf) class, grade, rank; school class, grade; (P) #403 [Add to Longdo]
成績[せいせき, seiseki] (n) results; record; grades; (P) #654 [Add to Longdo]
[だん, dan] (n) (1) step; stair; (flight of) steps; (row of) stitches; columns (of print); (2) grade; rank; level; (ctr) (3) counter for breaks in written language (or speech, etc.); (P) #965 [Add to Longdo]
程度[ていど, teido] (n, n-adv, n-suf) degree; amount; grade; standard; of the order of (following a number); (P) #1,176 [Add to Longdo]
[ほん, hon] (n) (1) court rank; (suf) (2) { Buddh } (sometimes pronounced ぼん, ぽん as a suffix) (See 九品・1) level; grade; (3) { Buddh } chapter; section; volume #1,244 [Add to Longdo]
[りょう, ryou] (adj-f) (1) good; (n) (2) B grade (in an A, B, C ... system); (P) #1,444 [Add to Longdo]
出来[でき, deki] (n) (1) workmanship; craftsmanship; execution; finish; (2) grades; results; score; record; (3) quality (e.g. of a crop); (4) dealings; transactions; (P) #1,530 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アップグレード[あっぷぐれーど, appugure-do] upgrade [Add to Longdo]
アップグレード版[アップグレードはん, appugure-do han] upgrade version [Add to Longdo]
サービスグレード[さーびすぐれーど, sa-bisugure-do] service grade [Add to Longdo]
フィールドアップグレード[ふぃーるどあっぷぐれーど, fi-rudoappugure-do] field upgrade [Add to Longdo]
メジャーアップグレード[めじゃーあっぷぐれーど, meja-appugure-do] major upgrade [Add to Longdo]
等級[とうきゅう, toukyuu] grade [Add to Longdo]
配信優先度選択[はいしんゆうせんどせんたく, haishinyuusendosentaku] grade of delivery selection [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grade \Grade\, v. t. [imp. & p. p. {Graded}; p. pr. & vb. n.
   {Grading}.]
   1. To arrange in order, steps, or degrees, according to size,
    quality, rank, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. To reduce to a level, or to an evenly progressive ascent,
    as the line of a canal or road.
    [1913 Webster]
 
   3. (Stock Breeding) To cross with some better breed; to
    improve the blood of.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grade \Grade\ (gr[=a]d), n. [F. grade, L. gradus step, pace,
   grade, from gradi to step, go. Cf. {Congress}, {Degree},
   {Gradus}.]
   1. A step or degree in any series, rank, quality, order;
    relative position or standing; as, grades of military
    rank; crimes of every grade; grades of flour.
    [1913 Webster]
 
       They also appointed and removed, at their own
       pleasure,
       teachers of every grade.       --Buckle.
    [1913 Webster]
 
   2. In a railroad or highway:
    (a) The rate of ascent or descent; gradient; deviation
      from a level surface to an inclined plane; -- usually
      stated as so many feet per mile, or as one foot rise
      or fall in so many of horizontal distance; as, a heavy
      grade; a grade of twenty feet per mile, or of 1 in
      264.
    (b) A graded ascending, descending, or level portion of a
      road; a gradient.
      [1913 Webster]
 
   3. (Stock Breeding) The result of crossing a native stock
    with some better breed. If the crossbreed have more than
    three fourths of the better blood, it is called high
    grade.
    [1913 Webster]
 
   {At grade}, on the same level; -- said of the crossing of a
    railroad with another railroad or a highway, when they are
    on the same level at the point of crossing.
 
   {Down grade}, a descent, as on a graded railroad.
 
   {Up grade}, an ascent, as on a graded railroad.
 
   {Equating for grades}. See under {Equate}.
 
   {Grade crossing}, a crossing at grade.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 grade
   n 1: a body of students who are taught together; "early morning
      classes are always sleepy" [syn: {class}, {form}, {grade},
      {course}]
   2: a relative position or degree of value in a graded group;
     "lumber of the highest grade" [syn: {grade}, {level}, {tier}]
   3: the gradient of a slope or road or other surface; "the road
     had a steep grade"
   4: one-hundredth of a right angle [syn: {grad}, {grade}]
   5: a degree of ablaut [syn: {grade}, {gradation}]
   6: a number or letter indicating quality (especially of a
     student's performance); "she made good marks in algebra";
     "grade A milk"; "what was your score on your homework?" [syn:
     {mark}, {grade}, {score}]
   7: the height of the ground on which something stands; "the base
     of the tower was below grade" [syn: {grade}, {ground level}]
   8: a position on a scale of intensity or amount or quality; "a
     moderate grade of intelligence"; "a high level of care is
     required"; "it is all a matter of degree" [syn: {degree},
     {grade}, {level}]
   9: a variety of cattle produced by crossbreeding with a superior
     breed
   v 1: assign a rank or rating to; "how would you rank these
      students?"; "The restaurant is rated highly in the food
      guide" [syn: {rate}, {rank}, {range}, {order}, {grade},
      {place}]
   2: level to the right gradient
   3: assign a grade or rank to, according to one's evaluation;
     "grade tests"; "score the SAT essays"; "mark homework" [syn:
     {grade}, {score}, {mark}]
   4: determine the grade of or assign a grade to

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 grade /gʀad/ 
  degree; grade; rank; rate

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 grade
  grate; grid; grill

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top