Search result for

congregation

(34 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -congregation-, *congregation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
congregation[N] การรวบรวม, Syn. gathering

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
congregation(คองกริเก'เชิน) n. การชุมนุม,กลุ่มคน,คริสต์ศาสนิกชนที่ชุมนุมกันในโบสถ์, See also: congregational adj. ดูcongregation, Syn. assembly,union congregationalism (คองกริเก'ชัน นัลลิสซึม) n. รูปการปกครองของสงฆ์ที่อิสระ. คำ

English-Thai: Nontri Dictionary
congregation(n) การรวมกัน,การจับกลุ่มกัน,การชุมนุม,กลุ่มคน
congregational(adj) ที่มารวมกัน,ที่มาชุมนุมกัน,ที่จับกลุ่มกัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Without the ring, there will be no sacrifice, without the sacrifice, no congregation.จะไม่มีการเสียสละ ถาไม่มีเสียสละ จะไม่มีการชุมนุม Help! (1965)
Without a congregation no more me.โดยไม่มีชุมนุม ไม่มีฉัน คือเช่นนี้ Help! (1965)
Will the congregation please rise?ขอทุกคนยืนขึ้น Blazing Saddles (1974)
We receive this child into the congregation of Christ's flock, and assign him to the sign of the cross, in token that, hereafter, he shall not be ashamed to confess the faith of Christ crucified,เราขอต้อนรับเด็กนี้ เข้าสู่กลุ่ม ของชาวคริสต์ และมอบเขา ต่อหน้าไม้กางเขน Wuthering Heights (1992)
[ Congregation ] ...quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra... sicut et nos dimittimus... debitoribus nostris--จะไม่มียามหรือบ๋อย... ...นึกว่าคุณเป็นพวกนั้นอีก Schindler's List (1993)
Dearly beloved, we are gathered here in the sight of God, and in the face of this congregation, to join together this man and this woman...ท่านที่รักทั้งหลาย พวกเรามารวมกันที่นี่ในสายพระเนตร ของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อมาร่วมชุมนุมกันต่อหน้า เพื่อการรวมเป็นหนึ่งเดียวของ ผู้ชายคนนี้และผู้หญิงคนนี้ Episode #1.6 (1995)
"The congregation rose and stared...ฝูงชนที่มาชุมนุมกันลุกขึ้นดู The Time Machine (2002)
The entire congregation's been waiting for you.พวกแขกรออวยพรคุณ 21 Grams (2003)
The building supervisor hired Steven as a member of our congregation.เขาผอมมากตอนที่ย้ายมา I Heart Huckabees (2004)
Dearly beloved, we are gathered here in the sight of God... and in the face of this congregation...ทุกๆท่าน เราได้มาพร้อมหน้ากัน ณ ที่นี้ ต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้า และเพื่อร่วมเป็นสักขีพยาน... Imagine Me & You (2005)
Yes our congregation is growing strongly.ถูกแล้ว การรวมกลุ่มของเราแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ There Will Be Blood (2007)
By tomorrow night, when those things come back, she'll have a congregation, and then we can start worrying about who she is going to sacrifice to make it all better.คืนพรุ่งนี้ พอแมลงนั่นกลับมา เธอจะรวมสาวกได้เป็นกอบเป็นกำ และจากนั้น เราเตรียมนั่งคิดกันได้เลยว่า เธอจะเอาใคร The Mist (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
congregationThe church congregation was moved by the fine sermon.
congregationThe congregation was moved by the fine sermon.
congregationThe priest blessed the congregation.
congregationThe priest blessed the congregation at the end of the mass.

CMU English Pronouncing Dictionary
CONGREGATION    K AA2 NG G R AH0 G EY1 SH AH0 N
CONGREGATIONS    K AA2 NG G R AH0 G EY1 SH AH0 N Z
CONGREGATION'S    K AA2 NG G R AH0 G EY1 SH AH0 N Z
CONGREGATIONAL    K AA2 NG G R AH0 G EY1 SH AH0 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
congregation    (n) (k o2 ng g r i g ei1 sh @ n)
congregations    (n) (k o2 ng g r i g ei1 sh @ n z)
Congregational    (j) (k o2 ng g r i g ei1 sh @ n @ l)
congregational    (j) (k o2 ng g r i g ei1 sh @ n @ l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Versammlung {f} | Versammlungen {pl}congregation | congregations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
会衆[かいしゅう, kaishuu] (n,adj-no) audience; congregation [Add to Longdo]
集会[しゅうかい, shuukai] (n,vs) meeting; assembly; gathering; congregation; convention; rally; (P) [Add to Longdo]
全会衆[ぜんかいしゅう, zenkaishuu] (n) the whole assembly; the whole congregation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Congregation \Con`gre*ga"tion\, n. [L. congregatio: cf. F.
   congr['e]gation.]
   1. The act of congregating, or bringing together, or of
    collecting into one aggregate or mass.
    [1913 Webster]
 
       The means of reduction in the fire is but by the
       congregation of homogeneal parts.   --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. A collection or mass of separate things.
    [1913 Webster]
 
       A foul and pestilent congregation of vapors. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. An assembly of persons; a gathering; esp. an assembly of
    persons met for the worship of God, and for religious
    instruction; a body of people who habitually so meet.
    [1913 Webster]
 
       He [Bunyan] rode every year to London, and preached
       there to large and attentive congregations.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   4. (Anc. Jewish Hist.) The whole body of the Jewish people;
    -- called also {Congregation of the Lord}.
    [1913 Webster]
 
       It is a sin offering for the congregation. --Lev.
                          iv. 21.
    [1913 Webster]
 
   5. (R. C. Ch.)
    (a) A body of cardinals or other ecclesiastics to whom as
      intrusted some department of the church business; as,
      the Congregation of the Propaganda, which has charge
      of the missions of the Roman Catholic Church.
    (b) A company of religious persons forming a subdivision
      of a monastic order.
      [1913 Webster]
 
   6. The assemblage of Masters and Doctors at Oxford or
    Cambrige University, mainly for the granting of degrees.
    [Eng.]
    [1913 Webster]
 
   7. (Scotch Church Hist.) the name assumed by the Protestant
    party under John Knox. The leaders called themselves
    (1557) Lords of the Congregation.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 congregation
   n 1: a group of people who adhere to a common faith and
      habitually attend a given church [syn: {congregation},
      {fold}, {faithful}]
   2: an assemblage of people or animals or things collected
     together; "a congregation of children pleaded for his
     autograph"; "a great congregation of birds flew over"
   3: the act of congregating [syn: {congregation}, {congregating}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top