ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

congressman

K AA1 NG G R AH0 S M AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -congressman-, *congressman*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
congressman(คอง'กริสเมิน) n. สมาชิก (ชาย) รัฐสภาอเมริกา (โดยเฉพาะของสภาผู้แทน) -pl. congressmen

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
congressmanสมาชิกรัฐสภา (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
congressman[คอง'กริสเมิน] (n) สมาชิก(ขาย)รัฐสภาอเมริกา(โดยเฉพาะของสภาผู้แทน)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Give it to a Jew Congressman in another district.มอบให้แก่ชาวยิวสภาคองเกรสในย่านอื่น The Godfather (1972)
It would be a shame to send you back to the Congressman covered in bruises.น่าเสียดายจริงๆ ที่ต้องส่งเธอกลับไปหาหมอนั่นพร้อมด้วยรอยฟกช้ำ Chapter Four 'Collision' (2006)
The people will look back on what you do as the freshman congressman from New York, and they will thank you for your strength, for your conviction, for your faith.สร้างโอกาสให้คุณ อะไรให้สิทธิคุณมาทำลายชีวิตของเรา พรากลูกเราจากบ้านของเขา? Chapter Twenty-One 'The Hard Part' (2007)
In Odessa, Texas, where the former new york congressman elect Nathan Petrelli was shot by an unknown assassin.ใน โอเดสซ่า เท็กซัส ที่ซึ่งอดีตว่าที่ประธานาธิบดี นาธาน เพเทรลลี่ ถูกยิงโดยมือปืนนิรนาม Chapter Eleven 'Powerless' (2007)
And if I'm not mistaken, that's congressman Nathan Petrelli, rumored to be governor Malden's choice for Dickenson's senate seat.และถ้าผมไม่ผิดพลาด นั้นท่านสมาชิกนาธาน เพเทรลลี คนที่มีข่าวลือว่าเป็นคนที่ผู้ว่าเลือก Chapter Two 'The Butterfly Effect' (2008)
You might want to write a letter to your congressman about that one.คุณทำได้เพียงทำจม.สารภาพในสิ่งที่ทำลงไป. Last Man Standing (2008)
Joining me in the discussion are congressman Harold stern, a pro-V advocate, and Marion Geiger taking the anti-V position.เคอรรี่ งานเป็นของเธอแล้วนะ ถ้าเธออยากจะทำ V (2009)
Congressman Kellerman.สส เคลเลแมน Killing Your Number (2009)
Well, after congressman kruger died, ใช่ หลังจากสมาชิกรัฐสภาครูเกอร์ตาย Enough About Eve (2009)
Well, after congressman kruger died, ใช่ หลังจากสมาชิกรัฐสภาครูเกอร์ตาย The Grandfather: Part II (2009)
Hi, serena. This is congressman wade.ไฮ , เซรีน่า นี่คือท่านวุฒิสมาชิก เวด The Grandfather: Part II (2009)
Be the best congressman this district's ever seen. (Cheers and applause in distance)เป็นผู้แทนสภาที่ดีที่สุด \ ในเครือข่ายนี้ The Grandfather: Part II (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
congressmanThe Congressman broke the news of conspiracy and made no bones about taking drastic action against it.
congressmanWhen the scandal broke, the Congressman's constituents were seething.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักการเมือง[nakkānmeūang] (n) EN: politician ; statesman ; congressman  FR: homme politique [ m ] ; femme politique [ f ] ; politicien [ m ] ; politicienne [ f ]
ผู้แทนราษฎร[phūthaēn rātsadøn] (n) EN: assemblyman ; member of parliament ; congressman ; representative (of the people) ; elected representative  FR: député [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CONGRESSMAN K AA1 NG G R AH0 S M AH0 N
CONGRESSMAN'S K AA1 NG G R AH0 S M AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
congressman (n) kˈɒŋgrɛsmən (k o1 ng g r e s m @ n)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Congressman \Con"gress*man\, n.; pl. {Congressmen}.
   A member of the Congress of the United States, esp. of the
   House of Representatives.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 congressman
   n 1: a member of the United States House of Representatives
      [syn: {congressman}, {congresswoman}, {representative}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top