ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aggressive

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aggressive-, *aggressive*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
passive-aggressive(adj) อ่อนนอกแข็งใน เช่น What are the signatures of passive aggressive behavior and the folks who've learned to operate in this indirectly aggressive way?

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aggressive(adj) ก้าวร้าว, Syn. assertive, pushing
aggressive(adj) ซึ่งลุกลามอย่างรวดเร็ว
aggressive(adj) มั่นใจ, See also: ซึ่งมีความมั่นใจสูง
aggressive(adj) เริ่มต่อสู้, See also: เริ่มทะเลาะ, เริ่มรุกราน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aggressive(อะเกรส'ซิฟว) adj. รุกราน, ก้าวร้าว. -agressiveness n., Syn. belligerent

English-Thai: Nontri Dictionary
aggressive(adj) รุกราน, ล่วงละเมิด, ก้าวร้าว, แข็งขัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aggressiveก้าวร้าว, ห้าวหาญ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aggressive medicationโอสถบำบัดแบบโหม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aggressive treatmentการโหมรักษา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aggressiveก้าวร้าว [การแพทย์]
Aggressive and Destructive Personalityก้าวร้าวและชอบทำลาย [การแพทย์]
Aggressive Behaviorพฤติกรรมก้าวร้าว [การแพทย์]
Aggressive Behaviourพฤติกรรมก้าวร้าว [การแพทย์]
Aggressive Childเด็กที่มีปัญหาด้านการก้าวร้าว [การแพทย์]
Aggressive Factorsปัจจัยที่กระตุ้น [การแพทย์]
Aggressive Personalitiesบุคลิกภาพก้าวร้าว [การแพทย์]
Aggressive, Moreรุนแรงกว่า [การแพทย์]
Aggressivenessความก้าวร้าว [TU Subject Heading]
Aggressivenessก้าวร้าว, อาการก้าวร้าว, ความรุนแรง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think there's something aggressive about it...ฉันว่ามีความก้าวร้าวอยู่ในที Mona Lisa Smile (2003)
It's about competition it's about market share it's about being aggressive and it's about shareholder value.มันเป็นเรื่องการแข่งขัน เรื่องส่วนแบ่งในตลาด มันเป็นเรื่องการโจมตี และมันเป็นเรื่องของมูลค่าหุ้น The Corporation (2003)
- They're extremely aggressive birds.- พวกมันเป็นนกที่ก้าวร้าวสุด ๆ The Woodsman (2004)
The more aggressive you are, the more likely you'll score points.ยิ่งนายรุกมากเท่าไหร่ นายก็จะได้คะแนนมากขึ้นเท่านั้น Spin Kick (2004)
Did anyone ever tell you, you play a very aggressive game?ไม่เคยมีใครบอกคุณเหรอ ว่าที่คุณทำอยู่นี่มันก้าวร้าว Match Point (2005)
The more power he attains, the more obvious his zealotry and the more aggressive his supporters become.แต่เมื่อเขาได้รับอำนาจเพิ่มขึ้น, ความทะเยอทะยานก็มากขึ้น ...พร้อมกับได้รับการสนับสนุน อย่างแข็งกร้าว V for Vendetta (2005)
True, but this one overcompensates by wearing slightly masculine clothing being more aggressive than her female colleagues which gives her a somewhat prickly demeanor and ironically enough, makes it less likely for her to be accepted and promoted by her male superiors who mistake her insecurities for arrogance.ถูก แต่ผู้หญิงคนนี้ชดเชยโดยการ... ...แต่งตัวให้ดูทะมัดทะแมงแบบผู้ชาย ทำตัวแข็งกร้าวกว่า เพื่อนร่วมงานผู้หญิงด้วยกัน Casino Royale (2006)
It is a chance to be more aggressive in your tactics.โอกาสดีที่จะปรับกลยุทธ์ ให้กราดเกรี้ยวกว่าเดิม Flyboys (2006)
Su-jin likes an aggressive guy.ความจริงแล้ว... คุณมาทำอะไรที่นี่? Yeolliji (2006)
We can be even more aggressive with the chemo and radiation than the last time.เราทำคีโมและฉายแสง เพิ่มจากครั้งที่ผ่านมาได้ The Heart of the Matter (2007)
You don't think the women will be aggressive enough, or be good enough at science, they'll be too emotional.คุณไม่คิดว่าผู้หญิงจะมีความมั่นใจพอ หรือดีพอทางด้านวิทยาศาสตร์ พวกเธอใช้อารมณ์มากเกินไป 97 Seconds (2007)
If it's aggressive enough, It might have gotten Past the steroids.If it's aggressive enough, It might have gotten past the steroids. 97 Seconds (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aggressiveHe assumed an aggressive attitude toward me.
aggressiveHe has none of his father's aggressiveness.
aggressiveHe is an aggressive person.
aggressiveHe is not aggressive enough to succeed in business.
aggressiveHe is so aggressive that others avoid him.
aggressiveHer behavior will become more aggressive.
aggressiveIf it's a aggressive strange salesman then call me right away, I'll chase him off.
aggressiveI like her style; she's aggressive and knows what she wants.
aggressiveShe is aggressive.
aggressiveThe aggressive man urged me to sign the contract.
aggressiveThe aggressive salesman urged me to sign the contract right away.
aggressiveThe Americans are an aggressive people.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนก้าวร้าว(n) aggressive person, Example: ภายนอกเขาดูหงิมๆ แต่เนื้อแท้กลับเป็นคนก้าวร้าวอย่างไม่น่าเชื่อ, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่แสดงกริยาวาจาไม่เคารพผู้ใหญ่
ก้าวร้าว(adj) aggressive, See also: offensive, Syn. ระราน, , เกะกะ, หยาบ, กระด้าง, Example: เขาแสดงกริยาก้าวร้าวต่อพ่อแม่ของเขา
ความก้าวร้าว(n) aggressive, See also: offensiveness, Example: มนุษย์เรามักจะหลีกเลี่ยงการแสดงความก้าวร้าวอย่างเปิดเผยต่อผู้ที่เป็นต้นเหตุไม่ว่าจะเป็นทางวาจาหรือทางกาย
หัวรุนแรง(adj) radical, See also: aggressive, extreme, Example: นักศึกษารุ่นนี้เป็นคนหัวรุนแรงที่มีความเชื่อมั่นสูง, Thai Definition: ที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเอาจริงเอาจังและรุนแรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชิงรุก[choēng ruk] (n, exp) EN: offense ; aggressive posture
หัวรุนแรง[hūarunraēng] (adj) EN: radical ; aggressive ; extreme  FR: radical ; extrême
ก้าวร้าว[kāorāo] (v) EN: be aggressive ; be offensive  FR: être agressif
ก้าวร้าว[kāorāo] (adj) EN: aggressive; offensive  FR: agressif
คนก้าวร้าว[khon kāorāo] (n, exp) EN: aggressive person ; aggressor  FR: personne agressive [ f ]
เลยเถิด[loēithoēt] (adv) EN: inordinately ; excessively ; exceedingly ; too much ; too far ; aggressively
พฤติกรรมก้าวร้าว[phreuttikam kāorāo] (n, exp) EN: aggressive behaviour ; aggressive behavior (Am.)  FR: comportement agressif [ m ]
รุนแรง[runraēng] (adj) EN: violent ; excessive ; aggressive ; severe ; vigorous ; fierce  FR: violent ; virulent ; fort ; intense ; cruel ; dur ; sévère ; carabiné (fam.) ; pénible ; rigoureux ; inclément (fig. - litt.)
อุกอาจ[uk-āt] (adj) EN: outrageous ; offensive ; aggressive  FR: audacieux ; téméraire

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
aggressive
aggressively
aggressiveness

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aggressive
aggressively
aggressiveness

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
气势汹汹[qì shì xiōng xiōng, ㄑㄧˋ ㄕˋ ㄒㄩㄥ ㄒㄩㄥ,     /    ] aggressive #34,357 [Add to Longdo]
[zhì, ㄓˋ, ] aggressive #113,470 [Add to Longdo]
有进取心[yǒu jìn qǔ xīn, ㄧㄡˇ ㄐㄧㄣˋ ㄑㄩˇ ㄒㄧㄣ,    ] aggressive; go-getter [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aggressive Fahrweise { f }road rage [Add to Longdo]
aggressiv; streitlustig; angriffslustig { adj } | aggressiver | am aggressivstenaggressive | more aggressive | most aggressive [Add to Longdo]
baustoffschädlich { adj }aggressive to building material [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
やい;やーい;ヤイ;ヤーイ[yai ; ya-i ; yai ; ya-i] (int, suf) (used when calling out to someone, somewhat aggressive) (See やいやい・2) hey; hey you [Add to Longdo]
アグレッシブ(P);アグレシブ[aguresshibu (P); agureshibu] (adj-na) aggressive; (P) [Add to Longdo]
居直る[いなおる, inaoru] (v5r, vi) (1) to sit up properly straight; (2) to become aggressive [Add to Longdo]
強面;怖面;恐面[こわもて, kowamote] (n, adj-no) (uk) hard-faced; aggressive; fierce look; frightening look [Add to Longdo]
強面談判[こわもてだんぱん, kowamotedanpan] (n) aggressive negotiations; hard-line bargaining [Add to Longdo]
向こう意気[むこういき, mukouiki] (n) aggressive [Add to Longdo]
向こう気[むこうき, mukouki] (n) aggressive [Add to Longdo]
攻撃性[こうげきせい, kougekisei] (n) aggressiveness; aggression [Add to Longdo]
攻撃精神[こうげきせいしん, kougekiseishin] (n) aggressiveness [Add to Longdo]
攻撃的[こうげきてき, kougekiteki] (adj-na) offensive; aggressive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aggressive \Ag*gres"sive\, a. [Cf. F. agressif.]
   1. Tending or disposed to aggress; having or showing
    determination and energetic pursuit of one's own ends at
    the expense of others or mindless of others' needs or
    desires; characterized by aggression; making assaults;
    unjustly attacking; as, an aggressive policy, war, person,
    nation; an aggressive businessman; an aggressive
    basketball player; he was aggressive and imperious in his
    convictions; aggressive drivers. Opposite of
    {unaggressive}.
    [1913 Webster + WordNet 1.5]
 
       No aggressive movement was made.   --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. Marked by self-confident ambition, vigorous
    competitiveness, energy and initiative; as, an aggressive
    young executive.
 
   Syn: enterprising, pushful, pushing, pushy
     [WordNet 1.5]
 
   3. (Med., Biol.) Tending to grow or spread quickly; as, an
    aggressive tumor. [Narrower terms: {invasive (vs.
    noninvasive) ] --AS
 
   Syn: fast-growing(prenominal)
     [WordNet 1.5]
 
   4. Tending to initiate unprovoked attacks; initiating
    unprovoked military action; eager to fight; as, aggressive
    acts against another country.
 
   Syn: belligerent.
     [WordNet 1.5]
 
   Note: Narrower related terms: {bellicose, combative,
      pugnacious, scrappy, truculent ; {hard-hitting,
      high-pressure ; {hostile} (used of attempts to buy or
      take control of a business: "hostile takeover";
      "hostile tender offer"); {predatory, rapacious,
      raptorial, ravening, vulturine, vulturous . See also:
      assertive, hostile, offensive.
      [WordNet 1.5] -- {Ag*gres"sive*ly}, adv. --
      {Ag*gres"sive*ness}, n.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aggressive
   adj 1: having or showing determination and energetic pursuit of
       your ends; "an aggressive businessman"; "an aggressive
       basketball player"; "he was aggressive and imperious;
       positive in his convictions"; "aggressive drivers" [ant:
       {nonaggressive}, {unaggressive}]
   2: tending to spread quickly; "an aggressive tumor" [syn:
     {aggressive}, {fast-growing(a)}, {strong-growing}]
   3: characteristic of an enemy or one eager to fight; "aggressive
     acts against another country"; "a belligerent tone" [syn:
     {aggressive}, {belligerent}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top