ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

doorway

D AO1 R W EY2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -doorway-, *doorway*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
doorway(n) ทางเข้าออก, See also: ประตู
doorway(n) โอกาสรอด

English-Thai: Nontri Dictionary
doorway(n) ทางเข้าประตู

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because she was with us all in the billiard room doorway while Yvette was screaming, don't you remember?เพราะเธออยู่กับพวกเรา กับทุกคนในห้องบิลเลียด ตอนที่อีเว็ตต์กรีดร้อง คุณจำไม่ได้เหรอ? Clue (1985)
Others believe it might open up a doorway to some other dimension.ทำให้จรวดออกไปด้วยความ เร็วแสงอยู่ใกล้เคียง อื่น ๆ เชื่อว่ามันอาจจะเปิดขึ้น ประตูบางส่วนมิติอื่น ๆ Contact (1997)
Keep the doorway clear or someone's gonna trip.เก็บของออกจากประตูให้หมด ก่อนที่ใครจะสะดุดเข้า Funny Games (2007)
The doorway is clear.ประตูทางเข้า เคลียร์ Saw IV (2007)
I collected the newspapers and milk in his doorway yesterday.ฉันไปเก็บหนังสือพิมพ์กับนมที่วางไว้ที่ประตูห้องเมื่อวานนี้ Heartbreak Library (2008)
You see the two by the doorway there in front of the safe house?ที่ยืนแถวๆ หน้าประตูนั่นคนนึง Body of Lies (2008)
Because there is someone watching us in the doorway across from the café.เพราะมีคนมองเรา จากทางเข้าตรงข้ามร้านกาแฟ WarGames: The Dead Code (2008)
Clarence and I are gonna be in the doorway 30 feet south of the theater entrance.เคีลยร์เรนกับผมจะไปอยู่ทางประตู สามสิบฟุตทางใต้ของประตูทางเข้าโรงหนัง Public Enemies (2009)
The doorways to doubt.พวกเขารู้สึกว่าข้าเริ่มทำตามอารมณ์ สิ่งที่จะนำไปสู่ความสงสัย On the Head of a Pin (2009)
* Swear, I was born right in the doorway ** Swear, I was born right in the doorway * Pilot (2009)
Dr. Bell was afraid that if the doorway between the two sides was ever opened that the unavoidable conclusion... only one world would remain.ดร.เบลล์เกรงว่าเมื่อประตู ระหว่างโลกทั้งสอง เปิดเข้าหากัน คงเกิดการปะทะ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ Momentum Deferred (2009)
I cannot. Once the doorway is closed, it is closed forever.ไม่ข้าทำไม่ได้ ประตูปิดแล้ว และมันจะปิดตลอดไป The Sins of the Father (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
doorwayA man suddenly appeared in the doorway.
doorwayA thief lurked in the dark doorway.
doorwayAt the moment she saw a tall man with a gun standing in the doorway, she instinctively backed away.
doorwayHer sudden appearance in the doorway surprised us.
doorwayThe door opened and there she was standing in the doorway.
doorwayTwo fat men trying to pass through a narrow doorway are in checkmate.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทางเข้าออก(n) doorway, See also: gateway, Example: ยามตรวจรถตรงทางเข้าออกของบริษัท, Count Unit: ทาง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่องประตู[chǿng pratū] (n, exp) EN: entrance ; doorway
ทางเข้าออก[thāngkhao-øk] (n) EN: doorway

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DOORWAY D AO1 R W EY2
DOORWAYS D AO1 R W EY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
doorway (n) dˈɔːwɛɪ (d oo1 w ei)
doorways (n) dˈɔːwɛɪz (d oo1 w ei z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
门口[mén kǒu, ㄇㄣˊ ㄎㄡˇ,   /  ] doorway; gate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
屋戸[やど, yado] (n) (arch) door; doorway [Add to Longdo]
戸口[とぐち, toguchi] (n) door; doorway; (P) [Add to Longdo]
帳台構え;帳台構[ちょうだいがまえ, choudaigamae] (n) (See 書院造り) ornamental doorway (in the raised area of a shoin-style reception suite) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Doorway \Door"way`\, n.
   The passage of a door; entrance way into a house or a room.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 doorway
   n 1: the entrance (the space in a wall) through which you enter
      or leave a room or building; the space that a door can
      close; "he stuck his head in the doorway" [syn: {doorway},
      {door}, {room access}, {threshold}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top