ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

qualification

K W AA2 L AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -qualification-, *qualification*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
qualification[N] คุณสมบัติ, Syn. qualifiedness
qualification[N] คุณสมบัติ, See also: คุณวุฒิ, Syn. capability, competence, expertness
qualification[N] ข้อจำกัด, See also: ข้อแม้, ข้อบังคับ, Syn. condition, limitation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
qualification(ควอลละฟะเค'เชิน) n. คุณสมบัติ,คุณวุฒิ,ความเหมาะสม,ข้อจำกัด,ข้อแม้., See also: qualificatory adj., Syn. modification
disqualificationn. การตัดสิทธิ,ภาวะที่ถูกตัดสิทธิ,สิ่งที่ถูกตัดสิทธิ

English-Thai: Nontri Dictionary
qualification(n) คุณสมบัติ,คุณวุฒิ,ข้อจำกัด,ข้อแม้,ใบสุทธิ,ประกาศนียบัตร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
qualificationคุณสมบัติที่กำหนดไว้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
qualificationองค์คุณ, คุณสมบัติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
qualification sharesจำนวนหุ้นที่กำหนดเป็นคุณสมบัติ (ในการเป็นกรรมการ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
qualification, votingคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
qualification allowanceเงินวิทยฐานะ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You've got every qualification to become expert in the use of weapons.พวกแกมีคุณสมบัติ การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Qualifications?คุณสมบัติ Blazing Saddles (1974)
Qualifications?คุณสมบัติ Blazing Saddles (1974)
Qualifications?คุณสมบัติ Blazing Saddles (1974)
What I am suggesting, Mr. Williams is that our problems seem highly coincidental with my qualification of your mountain as a hill.ผมพูดถึงอะไรเหรอ คุณวิลเลี่ยมส์ ปัญหาของผมคงบังเอิญเกี่ยวข้อง กับการจัดภูเขาคุณให้เป็นเนินใช่มั้ย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
For that, you don't need special qualifications.แผลแค่นี้.. ไม่มีอะไรยากหรอก Blues Harp (1998)
Now I'm teaching at a cram school, despite my lack of qualifications.ตอนนี้ฉันทำงานอยู่ที่โรงเรียนสอนพิเศษถึงแม้ว่าฉันจะได้เก่งก็เหอะ Yomigaeri (2002)
Hotch,my firearms qualification is tomorrow morning.ฉันขอโทษแต่เราไม่ได้ตกลงกันไว้แบบนั้นนะ L.D.S.K. (2005)
He failed his qualification. Twice I year,I gotta listen to him whine about requalifying.แต่แกทิ้งเธอด้วย ทำไมแกไม่ยอมรับเธอ L.D.S.K. (2005)
As far as I'm concerned,you passed your qualification.มันไม่ใช่แค่การละทิ้งลูกๆ มันเป็นอะไรที่ทำให้เค้าได้รู้ถึงความผิดพลาดของตัวเอง L.D.S.K. (2005)
What do qualifications have to do with childcare?โอ้ย คุณสมบัติพวกนี้มันเกี่ยวกับ การดูแลเด็กตั้งแต่เมื่อไหร่กัน Ice Age: The Meltdown (2006)
Guarantee qualification.พวกเขาขึ้นมาแล้ว Paranormal Activity (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
qualificationI support his proposal with certain qualifications.
qualificationProper qualifications are required for the position.
qualificationWe agreed to the plan without qualification.
qualificationWhat a waste of your lawyer qualifications!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วุฒิ[N] qualification, Syn. ภูมิรู้, Example: สำหรับตัวผมนั้นคงจะได้รับเลือก เพราะมีวุฒิสูงกว่าคุณสมบัติอย่างอื่น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
คุณวุฒิ[N] qualification, See also: competence, ability, Syn. คุณสมบัติ, Example: บริษัทกำลังเปิดรับผู้ที่มีคุณวุฒิจบปริญญาตรีเพื่อทำงานประชาสัมพันธ์, Count unit: อย่าง, Thai definition: ความรู้ความสามารถที่เหมาะแก่ตำแหน่งหน้าที่
คุณสมบัติ[N] property, See also: qualification, quality, attribute, performance, nature, characteristic, Syn. คุณลักษณะ, Example: คุณสมบัติที่ดีประการหนึ่งของนักแสดงก็คือการตรงต่อเวลา, Thai definition: ลักษณะประจำตัวซึ่งบุคคลต้องมีก่อนที่จะได้มาซึ่งสิทธิหรือตำแหน่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คุณสมบัติ[n.] (khunnasombat) EN: property ; qualification ; quality ; attribute ; performance ; ability ; nature ; characteristic ; trait   FR: qualité [f] ; propriété [f] ; caractéristique [f] ; trait [m]
คุณวุฒิ[n.] (khunnawut) EN: qualification ; competence ; ability   FR: qualification [f] ; capacité [f]
ภูมิ[n.] (phūm) EN: status ; level ; qualifications ; grade   FR: classe [f]
สิ่งที่ต้องมี[n. exp.] (sing thī tǿng mī) EN: necessary qualifications   
วุฒิ[n.] (wutthi) EN: qualification   FR: qualification [f] ; compétence [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
QUALIFICATION    K W AA2 L AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N
QUALIFICATIONS    K W AA2 L AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
qualification    (n) kwˌɒlɪfɪkˈɛɪʃən (k w o2 l i f i k ei1 sh @ n)
qualifications    (n) kwˌɒlɪfɪkˈɛɪʃənz (k w o2 l i f i k ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
资格[zī gé, ㄗ ㄍㄜˊ, / ] qualifications, #2,161 [Add to Longdo]
资历[zī lì, ㄗ ㄌㄧˋ, / ] qualifications; experience; seniority, #22,442 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Befähigung {f}; Eignung {f} | Befähigungen {pl}; Eignungen {pl}qualification | qualifications [Add to Longdo]
Berechtigungsschein {m}qualification certificate [Add to Longdo]
Habilitation {f} (Universität)qualification for a teaching career in higher education [Add to Longdo]
Qualifizierungsanforderung {f}qualification requirements [Add to Longdo]
Qualifizierungsmaßnahme {f} | Qualifizierungsmaßnahmen {pl}qualification measure | qualification measures [Add to Longdo]
Qualifizierungsprozess {m}qualification process [Add to Longdo]
Qualifikationsbedarf {m}qualification requirements [Add to Longdo]
Qualifikationsstand {m}qualification status [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たる[, taru] (aux-v) (after a noun, usu. as 〜たる者, etc.) (See たり,たるや) (those) who are; (that) which is; often used in relation to qualifications and requirements for a position; in the capacity of [Add to Longdo]
学歴難民[がくれきなんみん, gakurekinanmin] (n) someone with a high level of education who is unable to find a job corresponding with his qualifications (lit [Add to Longdo]
具備[ぐび, gubi] (n,vs) endowment; possession; qualification; equipment [Add to Longdo]
繰り上げ当選;繰上げ当選[くりあげとうせん, kuriagetousen] (n) win an election due to another's death or disqualification [Add to Longdo]
欠格[けっかく, kekkaku] (n) (1) rejection; disqualification; (2) {ling} abessive [Add to Longdo]
在留資格[ざいりゅうしかく, zairyuushikaku] (n) status of residence (in Japan); visa status; residence qualification [Add to Longdo]
参加資格[さんかしかく, sankashikaku] (n) entry qualifications; joining qualifications [Add to Longdo]
資格[しかく, shikaku] (n) qualifications; requirements; capabilities; (P) [Add to Longdo]
資格がない[しかくがない, shikakuganai] (exp,adj-i) (See 資格のない) unqualified; without qualifications [Add to Longdo]
資格を備える[しかくをそなえる, shikakuwosonaeru] (exp,v1) to have a qualification (for) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
修飾[しゅうしょく, shuushoku] modifier, modification or qualification [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Qualification \Qual`i*fi*ca"tion\, n. [Cf. F. qualification. See
   {Qualify}.]
   1. The act of qualifying, or the condition of being
    qualified.
    [1913 Webster]
 
   2. That which qualifies; any natural endowment, or any
    acquirement, which fits a person for a place, office, or
    employment, or which enables him to sustian any character
    with success; an enabling quality or circumstance;
    requisite capacity or possession.
    [1913 Webster]
 
       There is no qualification for government but virtue
       and wisdom, actual or presumptive.  --Burke.
    [1913 Webster]
 
   3. The act of limiting, or the state of being limited; that
    which qualifies by limiting; modification; restriction;
    hence, abatement; diminution; as, to use words without any
    qualification.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 qualification
   n 1: an attribute that must be met or complied with and that
      fits a person for something; "her qualifications for the
      job are excellent"; "one of the qualifications for
      admission is an academic degree"; "she has the makings of
      fine musician" [syn: {qualification}, {making}]
   2: the act of modifying or changing the strength of some idea;
     "his new position involves a qualification of his party's
     platform"
   3: a statement that limits or restricts some claim; "he
     recommended her without any reservations" [syn:
     {reservation}, {qualification}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top