หรือคุณหมายถึง digreß?
Search result for

digress

(38 entries)
(0.3492 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -digress-, *digress*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
digress    [VI] พูดนอกเรื่อง, See also: เขียนนอกเรื่อง, เบี่ยงเบน, Syn. turn, diverge, deviate, Ant. advance, continue, proceed
digression    [N] การพูดนอกเรื่อง, See also: การเขียนนอกเรื่อง, การเบี่ยงเบน, Syn. departure, detour, tangent
digressive    [ADJ] ซึ่งนอกเรื่อง, See also: ซึ่งเบี่ยงเบน
digress from    [PHRV] ออกนอกเรื่อง, See also: ออกนอกประเด็น
digressively    [ADV] อย่างนอกเรื่อง, See also: อย่างเบี่ยงเบน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
digressionการออกนอกเรื่อง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Digressiveการพูดนอกเรื่อง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
digressThe digression is escalating more and more.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
digressvi. วกวนนอกเรื่อง,พูดหรือเขียนนอกประเด็น,หันไปทางข้าง, See also: digresser n.
digressionn. การวกวนนอกประเด็น,คำพูด (คำเขียน) ที่ออกนอกประเด็น,ข้อปลีกย่อย
digressiveadj. ซึ่งวกวนนอกประเด็น

English-Thai: Nontri Dictionary
digress(vi) เฉไป,วกวน,ออกนอกเรื่อง,ออกนอกประเด็น
digression(n) ความวกวน,ข้อปลีกย่อย,การพูดนอกประเด็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ออกนอกประเด็น[v. exp.] (øk nøk praden) EN: digress   

CMU English Pronouncing Dictionary
DIGRESS    D AY0 G R EH1 S
DIGRESSED    D AY0 G R EH1 S T
DIGRESSING    D AY0 G R EH1 S IH0 NG
DIGRESSION    D AY0 G R EH1 SH AH0 N
DIGRESSIONS    D AY0 G R EH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
digress    (v) (d ai1 g r e1 s)
digressed    (v) (d ai1 g r e1 s t)
digresses    (v) (d ai1 g r e1 s i z)
digressing    (v) (d ai1 g r e1 s i ng)
digression    (n) (d ai1 g r e1 sh @ n)
digressions    (n) (d ai1 g r e1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
横道[よこみち, yokomichi] (n) (1) byway; side street; cross street; (2) wrong way; digression; (P) [Add to Longdo]
閑話休題[かんわきゅうだい, kanwakyuudai] (exp,n) Now let's return to the main subject; To return from the digression,.. (in a conversation, speech, or story-telling) [Add to Longdo]
枝道[えだみち, edamichi] (n) branch road; digression [Add to Longdo]
多岐[たき, taki] (adj-na,n) (See 多岐にわたる) digression; many divergences; (P) [Add to Longdo]
脱線[だっせん, dassen] (n,vs) (1) derailment; (2) digression; deviation; (P) [Add to Longdo]
傍論[ぼうろん, bouron] (n) digression; dicta; dictums [Add to Longdo]
余談[よだん, yodan] (n,adj-no) digression; sequel (of a story); (P) [Add to Longdo]
脇道;わき道[わきみち, wakimichi] (n,adj-no) side road; byroad; digression [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
散话[sǎn huà, ㄙㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] digression [Add to Longdo]
闲话[xián huà, ㄒㄧㄢˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] digression; gossip; complaint [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Digress \Di*gress"\, n.
   Digression. [Obs.] --Fuller.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Digress \Di*gress"\, v. i. [imp. & p. p. {Digressed}; p. pr. &
   vb. n. {Digressing}.] [L. digressus, p. p. of digredi to go
   apart, to deviate; di- = dis- + gradi to step, walk. See
   {Grade}.]
   1. To step or turn aside; to deviate; to swerve; especially,
    to turn aside from the main subject of attention, or
    course of argument, in writing or speaking.
    [1913 Webster]
 
       Moreover she beginneth to digress in latitude.
                          --Holland.
    [1913 Webster]
 
       In the pursuit of an argument there is hardly room
       to digress into a particular definition as often as
       a man varies the signification of any term. --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. To turn aside from the right path; to transgress; to
    offend. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Thy abundant goodness shall excuse
       This deadly blot on thy digressing son. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 digress
   v 1: lose clarity or turn aside especially from the main subject
      of attention or course of argument in writing, thinking, or
      speaking; "She always digresses when telling a story"; "her
      mind wanders"; "Don't digress when you give a lecture"
      [syn: {digress}, {stray}, {divagate}, {wander}]
   2: wander from a direct or straight course [syn: {sidetrack},
     {depart}, {digress}, {straggle}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top