Search result for

greed

(69 entries)
(0.028 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -greed-, *greed*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
greed    [N] ความโลภ, See also: ความละโมบ, Syn. hunger, appetite, Ant. satiety, fulness
greedy    [ADJ] ซึ่งหิวกระหาย, See also: ซึ่งละโมบ, ซึ่งเห็นแก่ตัว, Syn. hungry, covetous, Ant. generous, unselfish
greedily    [ADV] อย่างตะกละตะกลาม, Syn. selfishly

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
greedDon't be so greedy.
greedThe roots of the plant are greedy for water.
greedShylock is greedy, and what is worse, very stingy.
greedThat proposal may be a way to kill two birds with one stone but we also have to be careful not to get greedy and spoil everything.
greedDon't be so greedy or you'll wind up with nothing.
greedAlthough he had many toys, his greed made him want more.
greedDon't put your greedy hands on my money.
greedThe greedy little child ate all the food.
greedHis greed for power knows no bounds.
greedHis honor was corroded by greed.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
greed(กรีด) n. ความตะกละ,ความโลภ,ความอยากได้, Syn. avidity ###A. generosity
greedy(กรีด'ดี) adj. ตะกละ,ละโมบ,โลภ,อยากได้., See also: greedily adv. greediness n., Syn. covetous
agreed(อะกรีดฺ') adj. ซึ่งตกลงกันแล้ว

English-Thai: Nontri Dictionary
greed(n) ความตะกละ,ความละโมบ,ความโลภ,ความอยากได้
greedily(adv) อย่างตะกละ,อย่างละโมบ,อย่างโลภโมโทสัน
greediness(n) ความตะกละ,ความละโมบ,ความโลภ,ความอยากได้
greedy(adj) ตะกละ,ละโมบ,โลภ,อยากได้

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โลภ [N] greed, See also: avarice, cupidity, Syn. โลภโมโทสัน, ความต้องการ, ความอยาก
โลภมาก [ADJ] greedy, See also: avaricious, covetous, Example: สำหรับคนที่โลภมาก เงินเท่านี้ถือว่านิดหน่อยเท่านั้น, Thai definition: ที่อยากได้ไม่รู้จักพอ
มักมาก    [ADV] greedily, See also: covetously, avidly, insatiably, avariciously, Syn. โลภ, โลภมาก, Ant. มักน้อย, Example: เขาทำสิ่งต่างๆ อย่างมักมาก โดยไม่คำนึงถึงผลที่ตามมา, Thai definition: ที่ต้องการมาก, ปรารถนามาก
มักมาก    [ADJ] greedy, See also: covetous, avid, insatiable, avaricious, Syn. โลภ, โลภมาก, Ant. มักน้อย, Example: คนมักมากมักจะอยู่ในสังคมอย่างไม่มีความสุข, Thai definition: เกี่ยวกับการต้องการมาก, ปรารถนามาก
มักได้    [ADJ] greedy, See also: selfish, avaricious, Syn. มักมาก, เอาแต่ได้, เห็นแก่ได้, Example: ฉันไม่อยากร่วมงานกับคนมักได้อย่างเขา, Thai definition: ที่มีนิสัยเห็นแต่จะได้, ที่อยากได้อยู่ร่ำไป
ความเหนียวแน่น    [N] stinginess, See also: greediness, miserliness, niggardliness, Syn. ความตระหนี่, Example: เขาเป็นคนตระหนี่ เขาใช้เงินของเขาด้วยความเหนี่ยวแน่นและตระหนี่, Thai definition: การระมัดระวังในการใช้จ่าย
มูมมาม    [ADV] filthily, See also: greedily, vulgarly, sloppily, devouringly, voraciously, gluttonously, Syn. เลอะเทอะ, เปรอะเปื้อน, Example: เขากินอาหารมูมมามเหมือนไม่ได้รับการสั่งสอนมา, Thai definition: อาการที่กินอาหารอย่างเปื้อนเปรอะเลอะเทอะ
ละโมบ    [ADJ] greedy, See also: insatiable, avaricious, covetous, Syn. มักได้, โลภ, มักมาก, Example: เขาเป็นคนละโมบ อยากได้ในสิ่งที่มิควรได้
ละโมบ    [ADV] greedily, See also: insatiably, avariciously, covetously, Syn. มักได้, โลภ, มักมาก, Example: คนที่ไม่รู้จักฐานะของตนในสังคม และกินอย่างละโมบก็เท่ากับทำผิดกฎในการดำเนินชีวิต
โลภโมโทสัน [ADJ] greedy, See also: avaricious, covetous, Syn. โลภมาก, Example: ผู้ที่มีสันดานเป็นคนโลภโมโทสัน จะหาความสุขในชีวิตไม่ได้เลย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จะกละ[adj.] (jakla) EN: greedy ; gluttonous ; voracious ; insatiable   FR: glouton ; goulu ; goinfre ; vorace ; insatiable
ความโลภ[n.] (khwām lōp) EN: greed   FR: avidité [f]
ความตระหนี่[n.] (khwām tranī) EN: greediness   FR: avarice [f] ; lésine [f] (vx - litt.)
ความอยาก[n.] (khwām yāk) EN: greed ; desire ; wish ; want ; yearning ; need   FR: envie [f] ; besoin [m] ; désir [m]
กิเลส[n.] (kilēt) EN: unwholesome thought ; lustful desires ; sin ; evil wish ; longing ; greed ; human passion   FR: mauvaise pensée[f]
ละโมบ[v.] (lamōp) EN: be greedy ; covet ; be avid ; be avaricious   FR: être avide (de)
ละโมบ[adj.] (lamōp) EN: greedy ; insatiable ; avaricious ; covetous   FR: avide ; vorace (fig.) ; cupide
โลภ[n.] (lōp) EN: greed ; avarice   FR: avidité [f] ; cupidité [f]
โลภ[adj.] (lōp) EN: greedy ; avaricious ; covetous   FR: avide ; cupide
โลภมาก[v. exp.] (lōp māk) EN: be greedy ; covet ; be insatiable ; be avaricious   FR: être avide de

CMU English Pronouncing Dictionary
GREED    G R IY1 D
GREEDY    G R IY1 D IY0
GREEDIER    G R IY2 D IY0 ER0
GREEDILY    G R IY1 D AH0 L IY0
GREEDIEST    G R IY2 D IY0 AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
greed    (n) (g r ii1 d)
greedy    (j) (g r ii1 d ii)
greedier    (j) (g r ii1 d i@ r)
greedily    (a) (g r ii1 d i l ii)
greediest    (j) (g r ii1 d i i s t)
greediness    (n) (g r ii1 d i n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
がっつく[, gattsuku] (v5k,vi) (See がつがつ) to be greedy; to devour greedily [Add to Longdo]
がつがつ;ガツガツ[, gatsugatsu ; gatsugatsu] (adv,n,vs) (on-mim) greedily; burning with desire for something [Add to Longdo]
がめつい[, gametsui] (adj-i) greedy; grasping; predatory; calculating; avaricious [Add to Longdo]
がめる;ガメる[, gameru ; game ru] (v1,vt) (1) to greedily try to win big (e.g. in mahjong); (2) to swipe; to nick; to pilfer [Add to Longdo]
ヤルタ秘密協定[ヤルタひみつきょうてい, yaruta himitsukyoutei] (n) (See ヤルタ会談) The Yalta Agreement (secret American-British-Soviet agreement wherein the Soviets agreed to attack Japan within three months of the German surrender [Add to Longdo]
阿漕ぎ;阿漕[あこぎ, akogi] (adj-na,n) greed; cruelty; insistent; insistence [Add to Longdo]
意地汚ない;意地汚い;意地穢い[いじきたない, ijikitanai] (adj-i) gluttonous; greedy [Add to Longdo]
一決[いっけつ, ikketsu] (n,vs) agreed; settled [Add to Longdo]
汚い(P);穢い;汚ない(io)[きたない, kitanai] (adj-i) (1) dirty; filthy; foul; unclean; (2) disordered; messy; untidy; poor (e.g. handwriting); (3) indecent (language, etc.); dirty; vulgar; coarse; (4) dastardly; mean; base; underhanded; (5) stingy; greedy; (P) [Add to Longdo]
我利我利亡者[がりがりもうじゃ, garigarimouja] (n) greedy or grasping person [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tān, ㄊㄢ, / ] greedy [Add to Longdo]
贪心[tān xīn, ㄊㄢ ㄒㄧㄣ, / ] greedy [Add to Longdo]
贪欲[tān yù, ㄊㄢ ㄩˋ, / ] greed; avarice; rapacious; avid [Add to Longdo]
贪色[tān sè, ㄊㄢ ㄙㄜˋ, / ] greedy for sex; given to lust for women [Add to Longdo]
贪贿无艺[tān huì wú yì, ㄊㄢ ㄏㄨㄟˋ ˊ ㄧˋ, 贿 / ] greed for bribes knows no bounds (成语 saw); unbridled corruption [Add to Longdo]
贪食[tān shí, ㄊㄢ ㄕˊ, / ] greedy; glutton [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Greed \Greed\ (gr[=e]d"), n. [Akin to Goth. gr[=e]dus hunger,
   Icel. gr[=a][eth]r. [root]34. See {Greedy.}]
   An eager desire or longing; greediness; as, a greed of gain.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 greed
   n 1: excessive desire to acquire or possess more (especially
      more material wealth) than one needs or deserves
   2: reprehensible acquisitiveness; insatiable desire for wealth
     (personified as one of the deadly sins) [syn: {avarice},
     {greed}, {covetousness}, {rapacity}, {avaritia}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top