ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

greatly

G R EY1 T L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -greatly-, *greatly*, great
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
greatly(adv) อย่างมาก, See also: อย่างสูง, อย่างรุนแรง, มาก, เยอะ, Syn. hugely, exceedingly, considerably

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, the newspapers greatly exaggerated the incident.ดีหนังสือพิมพ์อย่างมากที่พูดเกินจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
And so, I think no man in a century will suffer as greatly as you will.แต่ข้าคิดว่าไม่มีใครในศตวรรษนี้ ที่จะต้องพบเจอความทรมานอย่างที่เจ้าเจอ! The Princess Bride (1987)
I've noticed that the side effects of pregnancy are greatly amplified... with the dosage of Expectane that I've required.ฉันรู้สึกได้ว่าผลข้างเคียงของการตั้งท้องมันเริ่มรุนแรงแล้ว ปริมาณเอ็กซ์เพกเทนที่ฉันต้องทาน Junior (1994)
Mamma, we're greatly indebted to Mr Gardiner.แม่คะ พวกเราเป็นหนี้อันใหญ่หลวง ต่อคุณการ์ดิเนอร์นะคะ Episode #1.6 (1995)
I do not deny that my heart has greatly desired this.ข้าไม่ปฏิเสธหรอก ว่าใจข้านั้น อยากได้แหวนนี่มาครองอย่างมาก The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Mussolini was greatly admired all across the spectrum business loved him investment shot up.มุสโสลินีเป็นที่รักใคร่ของคนทุกกลุ่ม ภาคธุรกิจรักเขา การลงทุนพุ่งสูงขึ้น ในทำนองเดียวกัน เมื่อฮิตเลอร์ขึ้นสู่อำนาจ The Corporation (2003)
Yes, we are greatly in trouble.ฉันจะรอ A Love Triangle of a Roller-coaster Ride Hair-trigger Crisis (2005)
Secondly, I am convinced it will add greatly to my happiness.อย่างที่สอง ผมแน่ใจว่า มันจะทำให้ผมมีความสุขขึ้นอีกมาก Pride & Prejudice (2005)
That was greatly successful, Professor.สำเร็จแล้วครับ ศาสตราจารย์ Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
Even then, it improved greatly just by looking at that.หนังเรื่องนี้พัฒนาขึ้นเยอะเลย Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
It seems this has greatly affected him.ดูเหมือนเรื่องนี้จะมีผลกระทบต่อพระองค์มาก Episode #1.42 (2006)
My company would greatly like to hire you into our Ginza storeบริษัทของผมอยากได้คุณมาร่วมงานกับเราที่ห้างในกินซ่า Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
greatlyA normal person might spend a lifetime at it and still not succeed but faced with a determined Ren it was not greatly different from a normal cylinder lock.
greatlyBeing a doctor helped me greatly during the journey.
greatlyClear foresight contributed greatly to his success.
greatlyEinstein's theories contributed greatly to modern science.
greatlyHe has increased his proficiency in English greatly.
greatlyHe is greatly respected by his students.
greatlyHe is greatly troubled about that job.
greatlyHer good fame was greatly damaged by this.
greatlyHer third movie greatly added to her reputation.
greatlyHe was greatly amused at your suggestion.
greatlyHe was greatly influenced by a number of books on literature by the scholar.
greatlyHe was greatly instrumental in making Japan understood.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างสูง(adv) highly, See also: greatly, Syn. อย่างมาก, อย่างยิ่ง, Example: ภาวะฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วงในแต่ละครั้ง สร้างความเดือดร้อนและความสูญเสียทางเศรษฐกิจแก่เกษตรกรเป็นอย่างสูง
โดยส่วนใหญ่(adv) mainly, See also: greatly, mostly, Syn. โดยส่วนมาก, Example: เขาทำงานผิดพลาดไปโดยส่วนใหญ่ จึงไม่อยากกลับมาแก้ไขอีก
มโหฬาร(adv) grandly, See also: greatly, elegantly, Syn. ใหญ่โต, โอฬาร, Example: จีนจัดเอเชี่ยนเกมส์ได้อย่างมโหฬารตระการตาผู้ชมทั่วโลก, Thai Definition: อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา
มหาศาล(adv) immensely, See also: greatly, hugely, tremendously, enormously, vastly, Syn. มากมาย, พรั่งพร้อม, Example: ์เครื่องจักรในอุดมคติคือเครื่องที่สามารถรับวัตถุดิบได้อย่างมหาศาล, Notes: (สันสกฤต)
มเหาฬาร(adv) grandly, See also: greatly, hugely, vastly, enormously, magnificently, Syn. มโหฬาร, ยิ่งใหญ่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มโหระทึก(adv) grandly, See also: greatly, hugely, vastly, enormously, magnificently, Syn. มโหฬาร, ยิ่งใหญ่, กว้างใหญ่, ใหญ่โต, Example: เขาสร้างบ้านอย่างใหญ่โตมโหระทึก ถึงระดับที่ต้องบันทึกเป็นสถิติโลกไว้
เป็นอันมาก(adv) greatly, See also: considerably, enormously, hugely, vastly, tremendously, Syn. เป็นอย่างมาก, มากมาย, Example: ขั้นตอนการลบโปรแกรมแบบเก่าทำให้สิ้นเปลืองเวลาเป็นอันมาก น่าจะคิดหาวิธีใหม่ได้แล้ว, Thai Definition: อย่างมากมาย
อาน(adv) greatly, See also: violently, badly, Thai Definition: มาก
รกเรี้ยว(adj) greatly overgrown, See also: densely overgrown with brambles, Thai Definition: รกมาก
ยวด(adv) extremely, See also: greatly, supremely, remarkably, notably, Syn. เป็นที่สุด, อย่างยิ่ง, Example: ภาคเหนือตอนบนมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำสายสำคัญๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ้อเร่อ[boēroē] (adv) EN: hugely ; gigantically ; largely ; enormously ; immensely ; greatly ; mightily  FR: largement ; grandement
จัง[jang] (adv) EN: greatly ; squarely ; quite ; extremely ; really ; truly ; indeed  FR: vraiment ; totalement ; tout à fait ; tellement ; terriblement ; très
มหาศาล[mahāsān] (adv) EN: immensely ; greatly ; hugely ; tremendously ; enormously ; vastly  FR: immensément ; infiniment ; énormément
มโหฬาร[mahōlān] (adv) EN: grandly ; greatly ; elegantly ; ceremoniously  FR: solennellement ; cérémonieusement
นัก[nak] (adv) EN: extremely ; very ; greatly ; much ; excessively ; intensely ; utterly  FR: extrêmement ; intensément ; excessivement ; très
เงี่ยน[ngīen] (v) EN: crave ; desire eagerly ; want greatly ; long for ; lust; have sexual desire  FR: être en manque ; être en chaleur
เป็นอันมาก[pen-anmāk] (adv) EN: greatly ; considerably ; enormously ; hugely ; vastly ; tremendously  FR: extrêmement ; grandement ; énormément ; considérablement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GREATLY G R EY1 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
greatly (a) grˈɛɪtliː (g r ei1 t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大大[dà dà, ㄉㄚˋ ㄉㄚˋ,  ] greatly; enormously #1,930 [Add to Longdo]
大失所望[dà shī suǒ wàng, ㄉㄚˋ ㄕ ㄙㄨㄛˇ ㄨㄤˋ,    ] greatly disappointed #40,358 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
大分[だいぶ(P);だいぶん(P), daibu (P); daibun (P)] (adv) considerably; greatly; a lot; (P) #1,476 [Add to Longdo]
大変[たいへん, taihen] (adv) (1) very; greatly; (adj-na, n) (2) immense; enormous; great; (3) serious; grave; dreadful; terrible; (4) difficult; hard; (5) (arch) major incident; disaster; (P) #3,111 [Add to Longdo]
[もう, mou] (adj-na) (1) greatly energetic; (2) ferocious; (pref) (3) extreme; severe #5,354 [Add to Longdo]
大いに[おおいに, ooini] (adv) very; much; greatly; a lot of; (P) #8,322 [Add to Longdo]
いと[ito] (adv) greatly; really #10,775 [Add to Longdo]
巋然(oK)[きぜん, kizen] (adv-to, adj-t) (arch) soaring highly; towering greatly [Add to Longdo]
こよなく愛する[こよなくあいする, koyonakuaisuru] (exp, vs-s) to love greatly; to love beyond all else [Add to Longdo]
一方ならず[ひとかたならず, hitokatanarazu] (exp, adv) unusually; greatly [Add to Longdo]
嚇怒;赫怒[かくど, kakudo] (n, vs) greatly enraged; furious [Add to Longdo]
感じ入る[かんじいる, kanjiiru] (v5r, vi) to be impressed; to greatly admire [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Greatly \Great"ly\, adv.
   1. In a great degree; much.
    [1913 Webster]
 
       I will greatly multiply thy sorrow.  --Gen. iii.
                          16.
    [1913 Webster]
 
   2. Nobly; illustriously; magnanimously.
    [1913 Webster]
 
       By a high fate thou greatly didst expire. --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 greatly
   adv 1: to an extraordinary extent or degree; "he improved
       greatly"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top