ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elegantly

EH1 L IH0 G AH0 N T L IY2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elegantly-, *elegantly*, elegant
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elegantly(adv) อย่างงดงาม, See also: อย่างดีเลิศ, อย่างสละสลวย, อย่างประณีต, อย่างผึ่งผาย, อย่างภูมิฐาน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Even if it was with a guy like you, I wanted to live elegantly like Mo Ne and Tae Ra unni.ต่อให้ต้องทนอยู่กับผู้ชายแบบคุณ .. ฉันก็อยากจะได้ใช้ชีวิตหรูหราแบบโมเนกับพี่แท-รา Episode #1.11 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
elegantlyAnn sings elegantly.
elegantlyShe smoothly and elegantly poured the water into the glass.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฉุยฉาย(adv) elegantly, Syn. กรีดกราย, Thai Definition: มีท่าทางกรีดกราย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มโหฬาร[mahōlān] (adv) EN: grandly ; greatly ; elegantly ; ceremoniously  FR: solennellement ; cérémonieusement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ELEGANTLY EH1 L IH0 G AH0 N T L IY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elegantly (a) ˈɛlɪgəntliː (e1 l i g @ n t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
口奇麗[くちぎれい, kuchigirei] (adj-na, n) speaking elegantly; speaking clearly; not coveting food; speaking like an innocent person [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Elegantly \El"e*gant*ly\, adv.
   In a manner to please nice taste; with elegance; with due
   symmetry; richly.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elegantly
   adv 1: with elegance; in a tastefully elegant manner; "the room
       was elegantly decorated" [ant: {inelegantly}]
   2: in a gracefully elegant manner; "the members of these groups
     do not express themselves as accurately or as elegantly as
     their critics do"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top